Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0049(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0382/2012

Indgivne tekster :

A7-0382/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/12/2012 - 8.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0467

Vedtagne tekster
PDF 102kWORD 21k
Tirsdag den 11. december 2012 - Strasbourg
Energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr ***I
P7_TA(2012)0467A7-0382/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions energieffektivitetsprogram for kontorudstyr og om ændring af forordning (EF) nr. 106/2008 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0109),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0077/2012),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 2012(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 26. oktober 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0382/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 191 af 29.6.2012, s. 142.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om ændring af forordning (EF) nr. 106/2008 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr
P7_TC1-COD(2012)0049

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 174/2013).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik