Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0049(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0382/2012

Esitatud tekstid :

A7-0382/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/12/2012 - 8.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0467

Vastuvõetud tekstid
PDF 189kWORD 20k
Teisipäev, 11. detsember 2012 - Strasbourg
Kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programm ***I
P7_TA(2012)0467A7-0382/2012
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 11. detsembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu määrus, milles käsitletakse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 106/2008 ühenduse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi kohta (COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0109),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 194 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0077/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. aprilli 2012. aasta arvamust(1),

–  olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 26. oktoobri 2012. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A7-0382/2012),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 191, 29.6.2012, lk 142.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. detsembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 106/2008 ühenduse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi kohta
P7_TC1-COD(2012)0049

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) nr 174/2013) lõplikule kujule).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika