Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0049(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0382/2012

Ingediende teksten :

A7-0382/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/12/2012 - 8.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0467

Aangenomen teksten
PDF 199kWORD 20k
Dinsdag 11 december 2012 - Straatsburg
EU-programma voor energie-efficiëntie-etikettering van kantoorapparatuur ***I
P7_TA(2012)0467A7-0382/2012
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 december 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een EU-programma voor energie-efficiëntie-etikettering van kantoorapparatuur en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 106/2008 betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur (COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0109),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0077/2012),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 april 2012(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 26 oktober 2012 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0382/2012),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 191 van 29.6.2012, blz. 142.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 december 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2013 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 106/2008 betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur
P7_TC1-COD(2012)0049

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 174/2013.)

Juridische mededeling - Privacybeleid