Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2030(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0341/2012

Внесени текстове :

A7-0341/2012

Разисквания :

PV 10/12/2012 - 21
CRE 10/12/2012 - 21

Гласувания :

PV 11/12/2012 - 8.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0468

Приети текстове
PDF 481kWORD 67k
Вторник, 11 декември 2012 г. - Страсбург
Доизграждане на цифровия единен пазар
P7_TA(2012)0468A7-0341/2012

Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2012 г. относно доизграждането на цифровия единен пазар (2012/2030(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2012 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Акт за единния пазар II“ (COM(2012)0573),

–  като взе предвид предложението от 4 юни 2012 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги за електронни трансакции на вътрешния пазар (COM(2012)0238),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 29 май 2012 г., озаглавено „Индекс на потребителите показва къде са най-добрите условия за потребителите в Европа ‐ седмо издание на индекса на потребителските условия“ (SWD(2012)0165),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно стратегията за укрепване на правата на уязвимите потребители(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно индекса на вътрешния пазар(2),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 май 2012 г. до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска програма за потребителите ‐ насърчаване на доверието и растежа“ (COM(2012)0225),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 22 май 2012 г., озаглавен „Доклад за политиката за потребителите (юли 2010 г.‐декември 2011 г.)“ (SWD(2012)0132), придружаващ съобщението „Европейска програма за потребителите ‐ насърчаване на доверието и растежа“ (COM(2012)0225),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 май 2012°г., озаглавено „Европейска стратегия за по-добър интернет за децата“ (COM(2012)0196),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 април 2012°г., озаглавено „Стратегия за електронни обществени поръчки“ (COM(2012)0179),

–  като взе предвид предложението от 25 януари 2012°г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните) (COM(2012)0011),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 януари 2012 г., озаглавено „Съгласувана уредба за повишаване на доверието в цифровия единен пазар за електронната търговия и интернет услугите“ (COM(2011)0942),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно нова стратегия за политика за защита на потребителите(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно хазарта по интернет на вътрешния пазар(4),

–  като взе предвид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(5),

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програма „Потребители“ за периода 2014‐2020°г. (COM(2011)0707) и свързаните с него документи (SEC(2011)1320 и SEC(2011)1321),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно мобилността и интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010‐2020 г.(6),

–  като взе предвид предложението от 19 октомври 2011 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (COM(2011)0665),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 октомври 2011 г., озаглавено „Как пазарите да работят в полза на потребителите ‐ Шесто издание на индекса за развитие на пазарите на дребно“ (SEC(2011)1271),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011 г. относно по-ефективен и справедлив пазар на дребно(7),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 7 април 2011°г., озаглавен „Овластяване на потребителите в ЕС“ (SEC(2011)0469),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 4 март 2011 г., озаглавено „Как потребителите да се чувстват уверени на вътрешния пазар ‐ пето издание на Индекса на условията за потребителите“ (SEC(2011)0299),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския съвет, озаглавено „Европа 2020 ‐ Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2010 г. относно въздействието на рекламите върху поведението на потребителите(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 21 септември 2010 г. относно доизграждането на вътрешния пазар по отношение на електронната търговия(9),

–  като взе предвид Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010°г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране(10),

–  като взе предвид решенията на Съда на ЕС относно Google (Обединени дела от C-236/08 до C-238/08, решение от 23 март 2010 г.) и BergSpechte (Дело C-278/08, решение от 25 март 2010 г.), в които се определя понятието „нормално информиран и достатъчно внимателен потребител на интернет“ като стандартен потребител на интернет,

–  като взе предвид Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010°г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги)(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 9 март 2010 г. относно защитата на потребителите(12),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2011 г. относно мобилността и интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010‐2020 г.(13),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–  като взе предвид доклада Monti от 9 май 2010 г. относно нова стратегия за единния пазар,

–  като взе предвид аналитичния доклад относно отношението към трансграничната търговия и защитата на потребителите, публикуван от Комисията през март 2010 г. (Флаш Евробарометър°№°282),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 октомври 2009 г. относно трансграничната електронна търговия между търговци и потребители в ЕС (COM(2009)0557),

–  като взе предвид проучването на YouGovPsychonomics за оценка на трансграничната търговия онлайн в ЕС по метода на т.нар. „тайно пазаруване“ („Mystery Shopping Evaluation of Cross-Border E-Commerce in the EU“), проведено по поръчка на ГД „Здравеопазване и защита на потребителите“ на Комисията и публикувано на 20 октомври 2009 г.,

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 22 септември 2009°г. относно последващите мерки в сектора на финансовите услуги на дребно във връзка с индекса за развитие на пазарите на дребно (SEC(2009)1251),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 7 юли 2009°г. относно хармонизирана методология за класифициране и докладване на жалби на потребители и запитвания (COM(2009)0346) и придружаващата го проектопрепоръка на Комисията (SEC(2009)0949),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2009 г. относно прилагането на законодателството на Общността за защита на потребителите (COM(2009)0330),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 2 юли 2009°г. относно прилагането на Регламент°(EО)°№°2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (Регламент за сътрудничество в областта на защитата на потребителите) (COM(2009)0336),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 5 март 2009 г., озаглавен „Доклад относно трансграничната електронна търговия в ЕС“ (SEC(2009)0283),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2009 г. относно международната търговия и интернет(14),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 януари 2009°г. относно транспонирането, изпълнението и прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и на Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама(15),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 септември 2008 г. относно влиянието на маркетинга и рекламите върху равенството между жените и мъжете(16),

–  като взе предвид своята резолюция от 21 юни 2007 г. относно доверието на потребителите в цифровата среда(17),

–  като взе предвид Регламент°(ЕО)°№°2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите)(18),

–  като взе предвид Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама(19),

–  като взе предвид член 20, параграф 2 от Директива 2006/123/EО от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар(20),

–  като взе предвид своята резолюция от 23 март 2006 г. относно европейското договорно право и преразглеждането на достиженията на правото на Общността: пътят напред(21), както и своята резолюция от 7 септември 2006 г. относно европейското договорно право(22),

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно прегледа на регулаторната рамка на ЕС за електронните съобщителни мрежи и услуги (COM(2006)0334),

–  като взе предвид Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар(23),

–  като взе предвид Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги(24),

–  като взе предвид специалното проучване на Евробарометър №°342 относно овластяването на потребителите,

–  като взе предвид Конвенцията на UNCITRAL относно използването на електронните съобщения в международните договори от 2005°г., Закона образец на UNCITRAL относно електронните подписи от 2001°г. и Закона образец на UNCITRAL относно електронната търговия от 1996°г.(25),

–  като взе предвид първия доклад за прилагането на Директивата за електронната търговия от 21 ноември 2003 г. (COM(2003)0702),

–  като взе предвид Директива 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 година относно дистанционна търговия на потребителски финансови услуги и за изменение на Директива 90/619/ЕИО на Съвета и на Директиви 97/7/ЕО и 98/27/ЕО(26),

–  като взе предвид Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации(27),

–  като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар(28),

–  като взе предвид Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни(29),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, включена в Договорите чрез член°6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално член°7 (Зачитане на личния и семейния живот), член°21 (Недискриминация), член°24 (Права на детето), член°25 (Права на възрастните хора), член°26 (Интеграция на хората с увреждания) и член°38 (Защита на потребителите) от нея,

–  като взе предвид член 9 от ДФЕС, който постановява, че „при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигане на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве“,

–  като взе предвид член 11 от ДФЕС, който постановява, че „изискванията за защита на околната среда трябва да бъдат включени в определянето и изпълнението на политиките и действията на Съюза, в частност, за да се насърчи устойчивото развитие“,

–  като взе предвид член 12 от ДФЕС, който постановява, че „изискванията за защита на потребителите се вземат под внимание при определянето и осъществяването на другите политики и действия на Съюза“,

–  като взе предвид член 14 от ДФЕС и Протокол 26 относно услугите от общ (икономически) интерес, приложен към него,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по развитие, комисията по култура и образование и комисията по правни въпроси (A7-0341/2012),

A.  като има предвид, че доизграждането на цифровия единен пазар е ключов фактор за превръщането на ЕС в най-конкурентната и динамична основана на знанието икономика на света;

Б.  като има предвид, че електронната търговия и онлайн услугите са жизненоважни за интернет и са от изключително значение за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за вътрешния пазар, благоприятстващи както гражданите, така и стопанските субекти посредством интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

В.  като има предвид, че 99 % от всички европейски предприятия са МСП и осигуряват 85 % от заетостта, като по този начин МСП са движещата сила на европейската икономика и носят основната отговорност за създаване на блага, заетост и растеж, както и за иновации и научноизследователска и развойна дейност;

Г.  като има предвид, че електронната търговия се превърна в съществена част от търговията и важен двигател за избора на потребителите, конкуренцията и технологичните иновации, като се има предвид, че в своето ежедневие потребителите и предприятията правят все по-слабо разграничение между дейността онлайн и офлайн;

Д.  припомня, че единният цифров пазар, в който услугите могат да се движат свободно в рамките на пазар от 500 милиона потребители, е ключова движеща сила за конкуренцията и икономическия растеж, която осигурява високо квалифицирани работни места и улеснява превръщането на ЕС в икономика, тласкана от знанията;

Е.  подчертава, че широколентовият достъп и интернет представляват важна движеща сила за икономическия растеж, обществото, основано на знанието, създаването на работни места, новаторството и конкурентоспособността на Европа, както и за засилване на търговията и услугите онлайн; подчертава, че потребителите и предприятията се нуждаят от широколентов достъп, за да се възползват от пълния потенциал на интернет;

Ж.  подчертава значението на обслужването „на едно гише“ за ДДС, за да се улесни трансграничната електронна търговия за МСП и да се насърчи електронното фактуриране; изтъква обаче, че такова обслужване „на едно гише“ следва да бъде създадено само в рамките на съществуващите институции, без да се увеличава тежестта върху данъкоплатците;

З.  като има предвид, че дружествата, развили икономическа дейност в интернет, са напреднали повече от останалите и че в настоящата икономическа и финансова криза, в която създаването на заетост на практика зависи от МСП, премахването на пречките пред търговията онлайн е от изключително значение, за да могат те да се възползват от всичките ѝ предимства;

И.  като има предвид, че онлайн пазарите следва да бъдат възможно най-гъвкави, за да се създадат по-добри възможности за стопанска дейност и развитие в този сектор;

Й.  като има предвид, че електронната търговия е важно допълнение към търговията офлайн, което предоставя възможности за растеж на малките дружества и предлага по-голям достъп до стоки и услуги, включително в отдалечените райони и в селските райони, както и за хора с увреждания и намалена подвижност;

K.  като има предвид, че в някои от държавите от Г-8 на интернет се дължат 20 % от икономическия растеж и 25 % от създадените работни места през последните пет години;

Л.  като има предвид, че ползите от глобализацията могат да бъдат по-равномерно разпределени между потребителите и МСП благодарение на интернет и електронната търговия;

М.  като има предвид, че създаването на ефективно функциониращ вътрешен пазар ще бъде важна стъпка към постигането на целите на Лисабонската програма за увеличаване на растежа, заетостта и конкурентоспособността в услуга на 500-те милиона потребители в ЕС;

Н.  като има предвид, че цифровият единен пазар предлага по-голям избор на потребителите на по-конкурентни цени, особено на онези от тях, които живеят в по-трудно достъпни, отдалечени или периферни райони, както и на хората с намалена подвижност, които в противен случай не биха имали достъп до голям избор от стоки, като има предвид, че интернет позволява на новите предприятия, по-специално на МСП, да започнат дейност, и дава възможност на съществуващите дружества да процъфтяват чрез намирането на нови пазарни ниши;

O.  като има предвид, че в Европа има 75 милиона души с увреждания, които също трябва да имат пълен достъп до вътрешния пазар, като се обръща особено внимание на предизвикателствата на цифровите интерфейси в случая на хора със зрителни увреждания;

П.  като има предвид, че интернет и технологиите представляват инструменти, които правят възможни интернационализацията на МСП и засилената им дейност на международните пазари и в международната търговия; призовава за интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни плащания; призовава същевременно за улеснена рамка за електронно фактуриране; подчертава и в двата случая значението на оперативната съвместимост и на отворените стандарти за максималното улесняване на потенциала на пазара и конкуренцията;

Р.  като има предвид, че потребителите извличат полза от електронната търговия чрез по-ниските цени и по-широкия избор в допълнение към удобството да могат да пазаруват, без да напускат домовете си; като има предвид, че това е особено ползотворно за потребители с увреждания и потребители в селски или отдалечени райони;

С.  като има предвид, че една добре функционираща, основаваща се на цифровите технологии икономика е наложителна за доброто функциониране на икономиката на ЕС; като има предвид обаче, че свободното движение на цифрови услуги понастоящем е сериозно възпрепятствано от разпокъсаните правила на национално равнище, поради които предприятията са изправени пред многобройни пречки за трансграничните продажби в ЕС, главно заради различните правила, приложими на равнището на държавата членка, в области като защита на потребителите, ДДС, специфични за продуктите регулаторни норми и платежни операции; като има предвид, че е необходимо да се призоват институциите на ЕС да засилят ангажимента си за отстраняване на ключовите регулаторни пречки пред трансграничните онлайн трансакции до 2015 г. и да се призове Комисията да продължи да предлага целеви законодателни действия за премахване на ключовите препятствия;

Т.  като има предвид, че електронната търговия позволява на потребителите да печелят от по-ниските цени и по-големия избор, но към момента 60 % от интернет страниците са неподходящи за пазаруващите онлайн трансгранично, както и че доверието на потребителите и на стопанските субекти в цифровата среда е все още ниско;

У.  като има предвид, че достъпът до надеждна информация и прозрачност следва да бъде засилен, което да позволи на потребителите да сравняват не само цените, но и качеството и устойчивостта на стоките и услугите онлайн;

Ф.  като има предвид, че разпокъсаността на цифровия пазар в ЕС поставя под заплаха някои права, залегнали в достиженията на правото на Съюза, тъй като потребителите и предприятията не разполагат с достатъчно правна сигурност по отношение на трансграничната електронна търговия поради съществуването на твърде много правни разпоредби с различаващи се изисквания, което не позволява на стопанските субекти, органите на властта и потребителите да се възползват от ясни и приложими правила;

Х.  като има предвид, че повечето спорове всъщност се решават извън съда и сроковете, определени за алтернативно разрешаване на спорове, могат да бъдат твърде кратки, необходима е ефективна система за онлайн решаване на спорове;

Ц.  като има предвид, че за да се постигне цялостен и истински цифров единен пазар, е изключително важно да се преодолее съществуващата в много области нормативна разпокъсаност;

Ч.  като има предвид, че електронната търговия и интернет услугите насърчават развитието на устойчив единен пазар чрез използването на нисковъглеродни, екологични технологии, стандарти, етикети, продукти и услуги;

Цифров единен пазар за растеж и заетост

1.  Подчертава, че по време на икономическа и финансова криза е от изключителна важност вземането на мерки за стимулиране на растежа и създаването на заетост и изтъква, че създаването на цифровия единен пазар би било ключова стъпка напред за постигането на тази цел; призовава съответно Комисията да приложи на практика плана си за създаване и доизграждане на цифровия единен пазар; подчертава факта, че цифровият единен пазар е най-лесният начин, по който стопанските субекти и гражданите могат да се възползват от предимствата на единния пазар;

2.  Приветства новото съобщение на Комисията за електронната търговия и услугите онлайн, публикувано на 11 януари 2012 г., което цели разработването на единна рамка за електронна търговия чрез създаване на доверие и разширяване на електронната търговия и онлайн услугите във взаимоотношенията между различни стопански субекти, между стопански субекти и потребители, между различни потребители и между различни правителствени структури; призовава Комисията до края на 2012 г. да докладва за напредъка, постигнат по 16-те „основни дейности“, както са определени по петте приоритетни области на съобщението;

3.  Приветства новото съобщение на Комисията относно „Акт за единния пазар II“, което включва ключови действия за подкрепа на развитието на европейска цифрова икономика; подчертава необходимостта изцяло да се извлекат ползите от цифровия единен пазар;

4.  Призовава Комисията да приложи, развие и проследи ефективно прилагането на плана за действие за улесняване на трансграничния достъп до онлайн продукти и съдържание, като за тази цел осигури пътна карта за прилагането на хоризонтален план, който да гарантира развитието на цифров единен пазар и насърчаването на дългосрочен растеж, конкурентоспособност и създаване на работни места, като в същото време се приспособи европейската икономика към предизвикателствата на съвременната глобална икономика;

5.  Подчертава, че разпокъсаността и липсата на правна сигурност са основните проблеми на цифровия единен пазар, както и че трябва да се вземат мерки относно непоследователното прилагане на правилата в държавите членки, за да се увеличи изборът за потребителите; счита, че разпокъсаността отчасти се дължи и на лошото или късно транспониране на директиви от страна на държавите членки, фактор, който следва да бъде подложен на по-строг контрол от страна на институциите на ЕС;

6.  Подчертава, че цялото съответно ново законодателството в областта на единния пазар следва да бъде подложено на тест на цифровия единен пазар; приканва Комисията да разгледа доколко е осъществимо да се въведе подобен тест в своята рамка за оценка на въздействието, така че да се гарантира, че той нито затруднява развитието на цифровия единен пазар, нито създава допълнителни пречки или разпокъсаност за офлайн и онлайн търговията;

7.  Приветства обявяването от Комисията на нова схема за уведомяване и действие и припомня в тази връзка, че съгласно Директивата относно електронната търговия доставчиците на услуги в информационното общество имат задължението да действат, при определени обстоятелства, с цел предотвратяване или прекратяване на незаконни дейности онлайн;

8.  Изразява съгласие с Комисията, че действащата правна рамка, предоставена от Директивата за електронна търговия, не се нуждае от преразглеждане; въпреки това подчертава необходимостта от допълнително изясняване с оглед на прилагане на процедурите за нотифициране и действие за справяне с незаконно съдържание;

9.  Подчертава необходимостта от модернизиране и улесняване на процедурите за признаване на професионалните квалификации и от разширяване на обхвата за автоматичното признаване отвъд понастоящем обхванатите професии, като мерките се насочват по-специално към новите професии, необходими за свързаните с околната среда индустрии и цифровите индустрии; отбелязва, че това ще улесни мобилността на висококвалифицирани работници;

10.  Подчертава значението на развиването на европейска стратегия за изчисления в облак, като се има предвид нейният потенциал за конкурентоспособност на ЕС, растеж и създаване на работни места; подчертава, че изчисленията в облак, тъй като предполагат минимални разходи за навлизане и ниски изисквания по отношение на инфраструктурата, са възможност за европейската информационна индустрия и особено за МСП да се развиват и да станат лидери в области като възлагането на дейности на външни изпълнители, новите цифрови услуги и центровете за данни;

11.  Отбелязва значението на връзката между директивата за електронната търговия и Информационната система за вътрешния пазар;

МСП

12.  Подчертава, че МСП са гръбнакът на европейската икономика и затова е от изключително значение разработването на план за действие за интегрирането им в цифровия единен пазар; освен това подчертава спешната необходимост всички европейски МСП да разполагат с широколентов достъп; подчертава, че възползването от възможностите на цифровата икономика и на цифровия единен пазар чрез иновации и интелигентно използване на ИКТ значително ще подпомогне МСП да излязат от настоящата криза и да създават растеж и заетост;

13.  Подкрепя решимостта на Комисията да засили и улесни развитието на инфраструктурата на ИКТ с цел преодоляване на цифровото разделение; припомня, че развитието на инфраструктурата на ИКТ има положително въздействие върху социалното сближаване, икономическия растеж и конкурентоспособността в ЕС, както и върху комуникацията, творческото начало и достъпа на гражданите до образование и информация; приветства инициативите в рамките на програмите за регионално развитие и развитие на селските региони, а също и инициативите на ЕИБ за подобряването на обхващането на селските региони от инфраструктурите на ИКТ;

14.  Подчертава факта, че премахването на съществуващите правни бариери пред електронната търговия и осигуряването на необходимата информация и умения за предприятията, както и предлагането на необходимите инструменти за по-лесно и ефективно развитие на бизнеса им онлайн са от решаващо значение за постигането на целта за създаване на растеж и заетост;

15.  Подчертава, че постигането на напълно функциониращ цифров единен пазар изисква координирано усилие, за да се гарантира, че всички граждани, независимо от своята възраст, местоположение, образование или пол имат достъп до мрежата и необходимите умения за ползването ѝ;

16.  Настоява, че цифровите умения са от решаващо значение за развитието на конкурентен цифров единен пазар и че всички европейски граждани следва да развият подходящи цифрови умения; подчертава ключовото естество на ангажимента за намаляване наполовина, до 2015 г., на липсите по отношение на грамотността и компетентността в областта на цифровите технологии;

17.  Поради това призовава Комисията и държавите ‐ членки на ЕС, да разработят такъв план за действие, който да се основава на насърчаването на интегрирането на МСП в цифровите вериги на стойността чрез мерки и инициативи, които стимулират интелигентното използване на ИКТ за иновации, повишаване на конкурентоспособността и развитие на интернет умения, както и чрез увеличаване на информацията за преимуществата и потенциала на интернет икономиката, например през European e-Business Support Network (eBSN), като в същото време, наред с други мерки, осигурява финансова подкрепа за иновативни МСП;

18.  Подчертава значението на разработването на стратегия за стимулиране на цифровото предприемачество в Европа, насърчаване на обучението за онлайн търговци и поощряване на програми за развитие на МСП, съсредоточени върху иновативните и динамични МСП от всички сектори, така че да се гарантира потенциал за висок растеж и иновации, както и създаване на нови работни места в Европа, като същевременно се повишава доверието на потребителите, а също и разработване на нови нишови пазари за МСП, които иначе не биха съществували;

19.  Призовава Комисията и държавите членки да прилагат действащото законодателство с оглед преодоляване на бариерите, които затрудняват растежа на МСП, като високите разходи за навлизане на пазара, разходите за изграждане на разпознаваемост на търговската марка в различни държави и ограниченията на информационните системи;

20.  Призовава Комисията и държавите членки да въведат мерки за предлагане на финансова подкрепа за иновативни МСП чрез съществуващи програми, като програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), новата програма за конкурентоспособност на предприятията и МСП (COSME) и програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ или чрез създаването на специфични програми, както и предложената регулация на фондовете за рисков капитал;

21.  Счита, че наред с последователното въвеждане на ИКТ, от съществено значение за развитието на единния цифров пазар е насърчаването на високи научноизследователски постижения в областта на ИКТ и на публичните и частните инвестиции във високорискови, съвместни научни изследвания и иновации в областта на ИКТ; подчертава, че Европа следва да бъде на челно място в развитието на технологиите и стандартите за интернет; предлага в рамките на предстоящата финансова перспектива и програмата „Хоризонт 2020“ да се увеличи значително бюджетът на ЕС за научни изследвания в областта на ИКТ;

Преодоляване на оставащите пречки пред цифровия единен пазар

22.  Подкрепя възможността за сътрудничество с научноизследователски центрове; приветства плановете на Комисията да насърчи публичните и частните инвестиции в телекомуникационни мрежи като част от Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и подчертава значението на трайното въвеждане на трансевропейска цифрова мрежа за икономически растеж и конкурентоспособност в ЕС;

23.  Отбелязва, че бързото разпространение на свръхскоростния широколентов достъп до интернет е ключово за европейската конкурентноспособност в световен план, за развитието на европейската производителност и за появата на нови и малки предприятия, които могат да бъдат водещи в различни сектори, като например здравеопазване, производство и услуги;

24.  Призовава за предприемането на конкретни мерки, за да се гарантира, че МСП могат да се възползват в пълна степен от потенциала на широколентовия достъп в областта на електронната търговия и електронното възлагане на обществени поръчки; призовава Комисията да подкрепи инициативите на държавите членки за развитие на електронните умения в МСП и за стимулиране на иновативни, базирани на интернет бизнес модели чрез програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) и нейния бъдещ наследник ‐ Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME);

25.  Призовава Комисията да идентифицира съществуващите пречки пред трансграничните доставки и да предприеме подходящи действия във връзка с тях, като взема предвид констатациите на проведеното ново проучване и като приема подход, който ще позволи на предприятията и на потребителите да се възползват пълноценно от цифровия единен пазар; подчертава, че свободната и лоялна конкуренция е най-добрият начин за насърчаване на достъпност, надеждност и бързина на доставките, любезно обслужване, ефективна и прозрачна система за връщане и по-ниски цени за трансгранични доставки, така че да не се затруднява трансграничната търговия и да се повиши доверието на потребителите; счита, че трансграничните доставки не следва да се основават само на физическите граници, но при възможност следва да отчитат също и разстоянието до потребителя; счита, че е от изключително значение да се гарантират иновативни форми на доставка, позволяващи по-голяма гъвкавост по отношение на избора на време и място на получаване или на евентуална точка на вземане, без да се включват допълнителни разходи; счита, че е от изключително значение да бъдат разгледани мерки за гарантиране на разумни цени за доставка до по-отдалечените или периферни райони;

26.  Припомня необходимостта от цялостен политически подход спрямо доизграждането на единния пазар на транспортни услуги за всички видове (включително пътен каботаж, железопътни товарни превози и др.), както и спрямо законодателството, свързано с околната среда, с оглед да се предотврати неефективност на веригата за доставки или ненужно нарастване на разходите както за търговците от разстояние, така и за клиентите на електронната търговия;

27.  Призовава държавите членки и Комисията да намалят административната тежест, като позволят да се използва системата или на държавата на продавача, или на тази на купувача, за да се избегнат двойните процедури и объркването по отношение на това, кои правила се прилагат за онлайн търговците на дребно и потребителите;

28.  Призовава Комисията да намери решения на трудностите пред МСП при обработката на връщането на стоки и проблемите с инфраструктурата за доставки, както и да намали разходите, свързани с трансграничното решаване на жалби и конфликти;

29.  Подчертава, че тъй като сайтовете могат сравнително лесно да бъдат грубо превеждани с помощта на машинен превод, цифровият свят има допълнително предимство, че може да помогне за отстраняването на езиковите бариери на единния пазар;

30.  Подчертава значението за потребителите, което имат ефективната доставка, по-добрата обратна връзка по отношение на доставката, както и получаването на продуктите навреме, като всички тези фактори са определени като основни проблеми на потребителите в последното издание на Индекса на условията за потребителите;

31.  Призовава Комисията и държавите членки на ЕС, да проучат възможностите за опростяване и стандартизиране на правилата за ДДС в контекста на трансграничните интернет трансакции; посочва, че съществуващата европейска рамка за ДДС е бариера пред развитието на новите цифрови услуги и че насърчаването на компаниите да разработват и предлагат нови общоевропейски онлайн услуги следва да бъде приоритет при преразглеждането на правилата за ДДС; подчертава, че разпространяваното по цифров път културно, журналистическо или творческо съдържание трябва да се облага със същата ставка ДДС, с която се облагат и еквивалентните продукти в материален вид или извън интернет с оглед избягването на изкривяване на пазара; призовава Комисията и държавите членки да се възползват от възможността, която представят промените на правилата за ДДС през 2015 г., за да създадат и разширят обхвата на обслужването „на едно гише“ за електронната търговия, поне за МСП;

32.  Призовава Комисията да предложи преразглеждане на Директива 2006/112/EO, за да се въведе нова категория услуги с културно съдържание, предлагани по електронен път, които ще се ползват от намалена ставка на ДДС; предлага произведенията на културата и услугите, които се продават онлайн, като дигиталните книги, да се ползват от същото преференциално третиране като сходни на тях продукти в традиционна форма, като книгите на хартиен носител, и следователно да се облагат с намалена ставка на ДДС; счита в тази връзка, че прилагането на намалената ставка на ДДС за цифрови публикации може да даде тласък на законното предлагане и значително да увеличи привлекателността на цифровите платформи;

33.  Призовава Комисията в своя преглед на законодателството в областта на ДДС да обърне внимание на аномалията по отношение на възможното прилагане на намалени ставки на ДДС за печатните книги и друго културно съдържание, но не и за идентични стоки в електронен формат;

34.  Приветства зелената книга на Комисията за картови, интернет и мобилни плащания; призовава Комисията и държавите ‐ членки на ЕС, да разработят и приложат съответните мерки за постигане на цялостно и ефективно интегрирана, конкурентна, иновативна, неутрална и безопасна регулаторна рамка на ЕС за плащания по интернет и чрез мобилен телефон;

35.  Подчертава колко е важно да се реши въпросът с микроплащанията и високите административни разходи, които често възникват при плащане на малки суми; отбелязва все по-широкото използване на плащанията чрез мобилни телефони, смартфони и таблети и счита, че това изисква нови решения;

36.  Подчертава, че микроплащанията все повече се използват за плащане на медийно и културно онлайн съдържание и ги счита за полезен инструмент за гарантиране на изплащането на възнаграждения на носителите на права;

37.  Посочва, че местните и трансграничните многостранни такси за обмен в единната зона за плащания в евро (ЕЗПЕ) варират значително в различните държави членки; счита, че както местните, така и трансграничните многостранни такси за обмен в ЕЗПЕ следва да бъдат хармонизирани, за да могат потребителите да се възползват от единния пазар; призовава Комисията до края на 2012 г. да извърши оценка на въздействието на определянето на таван за МТО и прогресивно да го намаля; призовава Комисията да предложи регламент за хармонизиране на МТО и постепенно да ги намалява, така че до края на 2015 г. да бъдат приведени в съответствие с реалните разходи; счита, че следва да се наложи прогресивно преустановяване на налагането на по-високи такси, отстъпки и други насочващи практики, като така се подготви почвата за един по-прозрачен единен европейски пазар на плащания;

38.  Подчертава, че правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на данните са сред основните притеснения на потребителите и ги обезкуражават да пазаруват през интернет; счита за необходимо адаптирането на съществуващото законодателство за защита на данните към новите предизвикателства и иновации в областта на настоящето и бъдещото техническо развитие например изчислителните облаци;

39.  Признава икономическия и социален потенциал, който изчислителните облаци са показали до момента, и призовава Комисията да приеме инициативи в тази област, за да използва предимствата на тази технология веднага след като тя бъде по-пълноценно развита; отчита въпреки това многобройните технически и правни предизвикателства, произтичащи от изчислителните облаци;

40.  Признава големия потенциал на изчислителните облаци и призовава Комисията незабавно да предложи европейска стратегия по въпроса;

41.  Призовава Комисията да приложи разпоредбите за уведомяване при нарушения в пакета за телекомуникациите и да направи тези разпоредби достъпни за всички потребители в държавите членки;

42.  Припомня разпоредбите на директивата за универсалната услуга и за правата на потребителите, съгласно които телекомуникационните оператори следва да задължат доставчиците на интернет услуги да доставят информация от обществен интерес на всички свои клиенти; призовава Комисията да наблюдава и докладва на Европейския парламент за това как телекомуникационни регулаторни органи се съобразяват с тези правила;

43.  Приветства предложения от Комисията нов регламент за защита на данните, изтъква необходимостта гражданите да имат по-добър контрол върху обработката на техните лични данни и подчертава необходимостта от одобряването и прилагането на нов регламент в тази област, който да защитава правото на лична неприкосновеност и основните права, да гарантира правна сигурност, като в същото време е достатъчно гъвкав към компаниите, за да им позволи да развиват бизнеса си без големи разходи и същевременно им предоставя по-малко и по-опростени административни ограничения, като същевременно запазва твърдия ангажимент за придържане към вече съществуващите задължения;

44.  Приветства предложението на Комисията за законодателна рамка относно колективното управление на авторското право и сродните му права с цел осигуряване на по-добра отчетност, прозрачност и управление на дружествата за колективно управление на права, създаване на ефективни механизми за разрешаване на спорове и поясняване и опростяване на лицензирането; счита за изключително важно потребителите на интернет да разполагат с ясна и разбираема информация относно това кои лични данни за какви цели се събират и колко време се съхраняват, с оглед укрепването на потребителските права и за поддържане на доверието им в интернет; подчертава, че при преразглеждането на достиженията на правото в областта на защитата на данните трябва да се гарантира правна сигурност и яснота, както и високо ниво на защита на данните; приветства обявяването на обща европейска стратегия на тема „Изчислителните облаци“ за 2012 г. и очаква в тази сфера най-вече изясняване на въпросите относно юрисдикцията, защитата на данни и достъпността;

45.  Заявява твърда убеденост, че защитата на личната неприкосновеност не само представлява основна ценност на Европейския съюз, но освен това играе и важна роля за насърчаването на необходимото доверие на потребителите в цифровата среда, което ще позволи на цифровия единен пазар да се развие напълно; приветства следователно предложенията на Комисията да адаптира Директивата за защита на данните към настоящата цифрова среда, като по този начин се насърчава новаторският характер на онлайн пространството и се поощрява развитието на обещаващи нови технологии, като например „изчислителния облак“;

46.  Отново изтъква, че възприемането на глобален подход при справянето с предизвикателства като защитата на данните и личния живот е от съществено значение; във връзка с това насърчава тясното сътрудничество между ЕС и Форума за управление на интернет;

47.  Изисква пояснение относно задължението на доставчиците на интернет услуги при боравенето с и/или събирането на данни в рамките на ЕС да спазват законодателството на ЕС относно защитата на данните и конкуренцията, както и относно защитата на правата върху интелектуалната собственост и Директивата за електронната търговия(30) и пакета за телекомуникациите(31), независимо от това къде се съхраняват и/или обработват тези данни; счита, че по-високо равнище на прозрачност по отношение на идентифицирането на доставчиците на интернет услуги следва да играе ключова роля за укрепване доверието на потребителите, както и за насърчаване на най-добрите практики в тази област и служи като основен критерий за създаването на европейска марка за доверие;

48.  Припомня, че в съответствие с член 5 от Директива 2000/31/ЕО доставчиците на онлайн услуги са длъжни ясно да посочат своята идентичност и че спазването на това изискване има решаващо значение за гарантирането на доверието на потребителите в електронната търговия;

49.  Призовава Комисията да осъвремени законодателната рамка, уреждаща авторските права в контекста на доизграждането на цифровия единен пазар, както и да предложи и приложи своевременно Европейската стратегия за авторски права, за да ги направи подходящи за онлайн действителността на 21-ви век; очаква предложенията на Комисията за правни инструменти в тази област като законодателство за опростяване на колективното управление на авторски права в Европа и директива относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост и борбата срещу фалшифицирането и пиратството; счита също така, че трябва да бъдат разгледани и допълнително развити иновативни стопански модели и различни лицензионни структури с оглед увеличаването на наличността, като същевременно се запазват авторските права и се гарантира възнаграждението на носителите на права;

50.  Подчертава значението на хармонизирания подход към изключенията и ограниченията в областта на авторското право, както и на хармонизираните изключения от разпоредбите в областта на търговските марки и патентите, в много случаи в полза на изследователи и разработчици, предвид това, че целта е улесняване на разработването, внедряването и потребителския интерес към нови и иновативни услуги, както и гарантиране на правната сигурност на изследователските екипи, на новаторите, хората на изкуството и потребителите, необходими за появата на просперираща европейска цифрова среда;

51.  Припомня, че за да се улесни доизграждането на цифровия единен пазар, е необходимо да продължат дейностите по регулаторното хармонизиране в областта на правата на интелектуална собственост, като същевременно се зачитат правата и свободите на гражданите;

52.  Призовава Комисията да предложи съгласувани, специфични за сектора решения, които зачитат авторското право, гарантират справедливо възнаграждение за авторите и насърчават обществения достъп до широк кръг законни продукти с културна стойност;

53.  Настоятелно призовава Комисията да ускори своята подготвителна работа по законодателно предложение относно „колективното управление на авторските права“ с цел осигуряване на по-добра отчетност, прозрачност и управление на дружествата за колективно управление на авторски права, създаване на ефективни механизми за разрешаване на спорове и поясняване и опростяване на системите за лицензиране в музикалния сектор;

54.  Подчертава, че микроплащанията за медийно и културно онлайн съдържание стават все по-важни, но че все още има потенциал за допълнително оптимизиране по отношение на лекотата на употреба, и ги счита за полезен инструмент за гарантиране на възнаграждения на творците, тъй като те дават възможност на обществеността за достъп до законно съдържание на достъпна цена; следователно счита, че микроплащанията са ефективен метод за борба с незаконното съдържание; подчертава въпреки това, че по проблемите във връзка със системите за плащания онлайн, например липсата на оперативна съвместимост и високите разходи по микроплащанията за потребителите, трябва да бъдат взети мерки с оглед на разработването на прости, иновативни и рентабилни решения, които са от полза за потребителите и цифровите платформи; подчертава, че разширяването на законното предлагане на културно съдържание онлайн на достъпни цени може в дългосрочен план да намали незаконните платформи в интернет;

55.  Подчертава, че новите и разширяващи се интернет технологии и онлайн услуги са увеличили търсенето на аудио-визуално и на друго културно и творческо цифрово съдържание и предоставят нови и иновативни начини за индивидуално адаптиране и обогатяване на предлагането, по-специално сред младите хора; отбелязва обаче, че понастоящем няма достатъчно законно предлагане за задоволяване на това търсене, като това обстоятелство мотивира ползвателите да се насочат към незаконно съдържание; счита, че трябва да бъдат разгледани иновативни стопански модели и различни лицензионни структури с оглед на увеличаването на наличността; призовава за по-добро използване на цифровите технологии, които следва да представляват трамплин както за разграничаването, така и за умножаването на вариантите на законно предлагане, като така се поддържа доверието на потребителите и растежът и същевременно се гарантира, че творците биват възнаграждавани справедливо и пропорционално;

56.  Подкрепя категорично мерките за предотвратяване на фалшифицирането и пиратството с продукти в интернет както на европейско, така и на равнище държави членки;

57.  Приветства предложенията за увеличаване на наличността и за разработване на законни услуги за онлайн съдържание, но подчертава необходимостта от модернизирано и по-хармонизирано авторско право на ЕС на равнището на Съюза; съответно подчертава необходимостта от законодателство в областта на авторските права, което осигурява подходящи стимули, гарантира наличието на баланс и се развива заедно с модерните технологии; счита, че подкрепата, насърчаването и устойчивостта на мултитериториалното лицензиране в цифровия единен пазар следва преди всичко да бъде улеснявано от диктувани от пазара инициативи в отговор на потребителското търсене; съответно призовава Комисията незабавно да реализира инициативите за стратегия за правата върху интелектуалната собственост;

58.  Обявява се категорично против всякаква дискриминация срещу потребителите въз основа на националност и местопребиваване, припомня член 20, параграф 2 от Директивата за услугите (2006/123/EO) и призовава Комисията и държавите ‐ членки на ЕС, да осигурят цялостното прилагане на тази директива;

Изграждане на доверие в цифровия единен пазар

59.  Подчертава, че Директивата за права на потребителите е важна стъпка напред по отношение на увеличаване на правната сигурност за потребителите и бизнеса при интернет трансакциите и към днешна дата е основният инструмент за защита на потребителите при интернет услугите; призовава държавите ‐ членки на ЕС, да осигурят ефективното й и бързо прилагане; призовава за кодекс за добри професионални практики за онлайн бизнеса и в тази връзка подкрепя предложенията за примерни договори; счита, че прилагането на Директивата за капиталовите изисквания ще представлява важна част от примерните договори, като ще трябва да се спазват и съществуващите практики в търговията на дребно; освен това призовава държавите членки да решат дали в дългосрочен план подкрепят пълното хармонизиране на законодателството в областта на единния пазар или втори национален режим; в последния случай насърчава държавите членки да ускорят своите усилия за конструктивен напредък на досиета като общото европейско право за продажбите с оглед улесняването на трансграничната търговия в ЕС в полза както на потребителите, така и предприятията;

60.  Вижда в неотдавна предложения регламент за общо европейско право за продажбите, което би могло да бъде избрано от договорните партньори като алтернатива на националните норми в областта на продажбите, голям потенциал за справяне с фрагментацията на единния пазар и за превръщане на интернет сделките в по-предвидими в правен аспект и по-достъпни както за потребителите, така и за предприятията;

61.  Припомня, че държавите членки също трябва да изиграят своята роля за осигуряването на бързо и небюрократично прилагане на правилата на ЕС, за да се реализират правата на потребителите;

62.  Призовава Комисията и държавите – членки на ЕС, да разработят и отделят достатъчно ресурси за ефективни инструменти като мрежата „Сдружение за защита на потребителите“ (CPC), за да гарантират, че интернет търговците прилагат правилата на ЕС за прозрачност и нелоялни търговски практики, и по този начин позволят висока защита на потребителите;

63.  Подчертава необходимостта от инициативи в държавите – членки на ЕС, за подобряване на електронните умения на населението; отбелязва колко е важно гражданите на ЕС да придобиват умения в областта на цифровите технологии, което да им позволява в пълна степен да използват предимствата на интернет и участието в цифровото общество;

64.  Призовава Комисията да включи елемент на достъпност за потребителите по отношение на осъществяването на среда без бариери и на пълна гама от достъпни услуги за хората с увреждания във всички политики за цифровия единен пазар, за да гарантира, че всички групи граждани имат достъп до цифровия единен пазар и могат пълноценно да се възползват от него;

65.  Подчертава необходимостта от инициативи в държавите – членки на ЕС, за подобряване на електронните умения на населението, в частност на лицата в неравностойно положение, като се обръща специално внимание на възрастните хора с оглед насърчаването на идеята за активен живот на възрастните хора;

66.  Признава значението на една Европейска харта за правата на потребителите, която би изяснила правата и задълженията на потребителите в информационното общество;

67.  Подчертава колко е важно да се насърчава създаването на прозрачни и надеждни сайтове за сравняване на цените, до които съществува достъп на различни езици, като средство за повишаване на доверието на потребителите в трансграничната търговия;

68.  Подчертава необходимостта от създаването на европейски знак за доверие, който да гарантира, че опериращите в интернет предприятия спазват изцяло законодателството на ЕС; Европейският знак за доверие трябва да е прост и добре структуриран, а съдържанието му трябва да бъде наситено и с добавена стойност за електронната търговия, като по този начин се засилват доверието и прозрачността, както и правната сигурност на потребителите и предприятията; с него следва да се предоставя информация под форма, която е в съответствие със съществуващите стандарти на Консорциума на световната уебмрежа, които не са правно обвързващи, в интерес на хората с увреждания;

69 Подчертава освен това необходимостта от цялостен подход за повишаване на доверието на потребителите във връзка с достъпа им до законни трансгранични онлайн услуги;

70.  Подчертава неотложната необходимост ЕС да осигури на стопанските субекти и на потребителите увереност и средства за търговия онлайн с цел да се увеличи трансграничната търговия; призовава следователно за опростяване на системите за лицензиране, както и за създаване на ефикасна рамка за авторско право;

71.  Приветства инициативата на Комисията за преодоляване на пречките пред завършване на изграждането на цифровия единен пазар, най-вече относно бариерите, възпрепятстващи развитието на законните трансгранични услуги онлайн; подчертава освен това необходимостта от повишаване на доверието на потребителите при достъпа им до законни трансгранични услуги; подчертава, че цифровият единен пазар ще позволи на гражданите да имат достъп на територията на целия ЕС до всички форми на цифрово съдържание и услуги (музикални, аудио-визуални, видеоигри);

72.  Споделя мнението на Комисията, че използването на пълния потенциал на единния онлайн пазар се възпрепятства до голяма степен поради наличието на смесица от различни правни разпоредби и малко на брой или никакви „оперативно съвместими“ стандарти и практики;

73.  Приветства законодателните предложения на Комисията за алтернативно решаване на спорове (АРС) и за онлайн решаване на спорове (ОРС) и подчертава важността на ефективното им приемане за подпомагане на трансграничното решаване на жалби и конфликти; подчертава също така необходимостта тези механизми да бъдат широко известни за потребителите и търговците, така че да могат да достигнат желаното равнище на практическа ефективност; припомня значението на ефективния механизъм за правна защита като средство за гарантиране, че потребителите могат да търсят правата си, като подчертава, че гражданите следва да бъдат по-добре информирани относно подробностите за такъв механизъм, както и за други инструменти за решаване на проблеми; счита, че това следва да засили трансграничните покупки на стоки и услуги и да допринесе за премахването на оставащите затруднения, които възпрепятстват растежа и иновациите, особено в рамките на цифровия пазар, и които понастоящем не позволяват пълното осъществяване на потенциала на единния пазар; подчертава, че съществуването на платформата за онлайн решаване на спорове за вътрешната и трансграничната електронна търговия ще повиши доверието на потребителите в цифровия единен пазар;

74.  Отчита необходимостта от създаване на начини за повишаване на доверието на гражданите и доверието в интернет средата и от гарантиране на защитата на личните данни и правото на неприкосновеност на личната сфера и свобода на изразяване и на информация, включително премахването на географските, технически и организационни пречки, които понастоящем засягат механизмите за правна защита; счита бързото и рентабилно разрешаване на спорове, особено по отношение на онлайн трансакциите, за централно изискване за доверието на потребителите; следователно приветства предложенията на Комисията във връзка с извънсъдебното решаване на спорове и онлайн решаването на спорове по потребителското право и обявената законодателна инициатива за разрешаване на спорове между предприятия;

75.  Отбелязва предложенията на Комисията за мерки за сътрудничество с платежни услуги за борба с неразрешеното или незаконното съдържание; подчертава, че всяко сътрудничество с частни лица следва да бъде стабилно установено в правна рамка, характеризираща се със зачитане на неприкосновеността на данните, защита на потребителите, право на обезщетение и достъп до правосъдие за всички страни; подчертава, че първата стъпка винаги трябва да бъде ефективното прилагане на мерки по уведомяване и предприемане на действия, които гарантират зачитане на основното право на справедлив процес пред независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона, недвусмислено и по отношение на всички; подчертава, че всички оператори, включително доставчиците на платежни услуги и рекламодателите, трябва да изиграят роля в борбата с неразрешеното и незаконното съдържание;

76.  Горещо приветства новото съобщение на Комисията „Европейска стратегия за по-добър интернет за децата“; насърчава Комисията, държавите – членки на ЕС и промишлеността да насърчават използването на новите технологии за образователни цели и за защита на малолетните и непълнолетните, както и да си сътрудничат тясно и ефективно, за да направят интернет безопасен за малолетните и непълнолетните; призовава Комисията и държавите членки да подкрепят проекти за повишаване на грамотността и запознаването с цифрови технологии, които да са насочени към възрастните, отговорни за образованието, обучението и бъдещето на новите поколения, така че те да бъдат запознати с възможностите и рисковете, които ИКТ носят за децата и малолетните и непълнолетните, като същевременно се подпомага намаляването на технологичното разделение между поколенията; призовава Комисията и държавите членки да разработят базирани на информационните технологии и програми за обучение, относно потребителските права, задълженията и рисковете във връзка с вътрешния цифров пазар;

77.  Настоятелно призовава заинтересованите страни да се ангажират с отговорното рекламиране, насочено към малолетните и непълнолетните, по-специално чрез въздържане от агресивна и подвеждаща телевизионна и интернет реклама и чрез зачитане и пълно прилагане на съществуващите кодекси за поведение и подобни инициативи;

78.  Счита за необходимо да се подкрепи цифровизацията на образователни и културни произведения на възможно най-много официални езици на ЕС с цел да се предложи ценно и полезно съдържание на обществото;

79.  Подчертава значението на установяването на ясни принципи за регулиране на отношенията с цифровите пазари на трети държави, особено по отношение на проектите на равнището на Съюза като цифровизацията на световното културно наследство;

80.  Призовава Комисията да осигури съответното прилагане на правилата за селективно разпространение, за да се избегнат нарушения и дискриминация;

81.  Призовава Комисията да предложи законодателство, за да гарантира неутралност на мрежата;

82.  изтъква, че по-голямата конкуренция и прозрачност по отношение на управлението на трафика и качеството на обслужване, както и лекотата на извършване на този преход, са сред минимално необходимите условия, за да се гарантира неутралността на мрежата; потвърждава своята подкрепа за отворено интернет пространство, в което съдържанието и индивидуалните търговски услуги не могат да бъдат блокирани; припомня неотдавнашните констатации на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и счита, че са необходими допълнителни мерки, за да се гарантира неутралността на мрежата;

83.  Отново подчертава евентуалните предизвикателства в случай на отклонение от неутралността на мрежата, като поведение на нелоялна конкуренция, блокиране на нововъведенията, ограничаване на свободата на изразяване, липса на осведоменост на потребителите и нарушаване неприкосновеността на личната сфера, а също и факта, че липсата на неутралност на мрежата вреди на предприятията, потребителите и на обществото като цяло;

84.  Призовава Комисията и държавите членки да гарантират свободна и лоялна конкуренция в интернет чрез предприемане на действия срещу нелоялните търговски практики между предприятията, като ограниченията в интернет, контрола на цените и квотите;

85.  Разглежда по-нататъшното разширяване на широколентовата мрежа, по-специално свързването на селските райони, изолираните и най-отдалечените райони с електронни съобщителни мрежи, за основен приоритет; призовава следователно Комисията да проверява непрекъснато и, ако е необходимо, да гарантира чрез регулаторна намеса, че неутралността на мрежата се поддържа и интернет доставчиците не са възпрепятствани или затруднени при достъпа до мрежовата инфраструктура;

Полагане на основите на по-конкурентоспособна и приобщаваща Европа

86.  Призовава държавите членки да подсилят и улеснят развитието на информационните и комуникационни инфраструктури, тъй като макар всички държави членки да имат национална стратегия за широколентов достъп, само няколко имат напълно разработен оперативен план, който включва набора от цели, необходим за пълното реализиране на водещата инициатива за програма в областта на цифровите технологии за Европа, както е посочено в стратегията „Европа 2020“; приветства новата инициатива „Механизъм за свързване на Европа“, тъй като тя е от изключително значение за осъществяването на заложените за 2020 г. цели на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, обещаваща широколентов достъп за всички, както и междинната цел всеки гражданин на ЕС да има достъп до основна интернет връзка до 2013 г.;

87.  Подчертава, че интернет услугите се предлагат на трансгранично равнище и че съответно се изискват съгласувани действия в съответствие с Програмата в областта на цифровите технологии в Европа; подчертава, че европейски пазар, наброяващ близо 500 милиона души, свързани с високоскоростна широколентова интернет връзка, би бил движеща сила за развитието на вътрешния пазар; подчертава необходимостта от свързване на програмата в областта на цифровите технологии с предоставянето на нови услуги като електронна търговия, електронно здравеопазване, електронно обучение, електронно банкиране и услугите за електронно управление;

88.  Подчертава значението, с оглед развитието на европейския цифров единен пазар, от продължаване на усилията за осигуряване на повсеместен и високоскоростен достъп за всички потребители, чрез насърчаването на достъпа до фиксиран и мобилен интернет и внедряването на инфраструктура от следващо поколение; подчертава, че това изисква политики, които да насърчават достъпа при конкурентни условия; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да дадат нов тласък на европейската стратегия за високоскоростен и свръхскоростен широколентов достъп чрез актуализиране на съответните цели;

89.  Подчертава интереса, който цифровизацията на обществените услуги може да представлява за потребителите и предприятията, и призовава държавите членки да разработят национални планове в тази връзка, включващи цели и мерки с оглед на това до 2015°г. всички обществени услуги да са на разположение и достъпни; отчита, че високоскоростните мрежи са необходимо предварително условие за развитието на онлайн услуги и за икономическия растеж; призовава Комисията да разработи водещи в световен план цели в Програмата в областта на цифровите технологии, за да се гарантира превръщането на Европа в световен лидер по отношение на скоростта и свързването към интернет; приканва държавите членки допълнително да разработят национални планове за широколентов достъп и да приемат оперативни планове с конкретни мерки за изпълнение на амбициозните цели относно широколентовия достъп и подчертава стратегическото и решаващо значение на инструментите, предложени от Комисията в Механизма за свързване на Европа;

90.  Изразява съжаление от факта, че ЕС изостава по отношение на интернет връзките с оптически кабел; призовава следователно държавите членки и Комисията да ускорят разпространението и приемането на свръхскоростен широколентов достъп и призовава за създаване на европейска стратегия за широкомащабна замяна на металните кабели с оптични (FTTх) („оптичен кабел до “всички точки„);

91.  Призовава държавите членки да изготвят планове за действие при кибернетични инциденти за справяне с кибернетичните смущения или атаки от трансгранично естество, включително европейски и национални планове за критичната информационна инфраструктура, както и да разработят стратегии за по-устойчива и надеждна инфраструктура; подчертава, че международното сътрудничество в тази област следва да се засили; припомня, че мрежовата и информационна сигурност е отговорност за всички заинтересовани страни, включително ползвателите у дома, доставчиците на услуги и създателите на продуктите; препоръчва да се насърчават образованието и обучението, свързани със сигурността на кибернетичното пространство както за гражданите, така и за специалистите в областта;

92.  Подчертава, че нараства използването на интернет чрез мобилни устройства и призовава за предприемане на действия, за да се гарантира наличието на увеличен радиочестотен спектър, който да се ползва за мобилен интернет и за подобряване на качеството на електронните услуги, предоставяни на тези мобилни устройства; подчертава, че бъдещото разпределяне на радиочестотния спектър трябва да проправи пътя на Европа към водещата позиция в областта на безжичните приложения и новите услуги, с цел да се стимулира европейският растеж и конкурентоспособността на световно равнище;

93.  Отбелязва, че както фиксираният, така и мобилният трафик на данни нараства експоненциално и че редица действия, като допълнителното хармонизирано разпределение на спектъра за безжичен широколентов интернет, по-голяма ефикасност на спектъра и бързо въвеждане на мрежи за достъп от следващо поколение, ще бъдат от ключово значение за управлението на това нарастване;

94.  Отбелязва, че оценката на необходимостта от отваряне на диапазона 700 MHz за мобилен пренос на данни е наложителна първа стъпка за постигането на бъдещите изисквания за капацитет;

95.  Приветства новото съобщение на Комисията за електронното възлагане на обществени поръчки, публикувано на 20 април 2012 г.; подчертава, че електронното възлагане на обществени поръчки ще опрости процеса на възлагане на обществени поръчки, ще осигури прозрачност, ще намали разходите и тежестта върху бизнеса, ще увеличи участието на МСП и ще осигури по-добро качество на по-ниски цени;

96.  Приветства законодателното предложение на Комисията за регламент относно електронната идентификация и удостоверителните услуги за електронни трансакции на вътрешния пазар, който ще засили доверието и удобството в една безопасна цифрова среда и чрез взаимно признаване и приемане на равнище на ЕС на нотифицираните електронни схеми за идентификация, има потенциал да осигури сигурни и безупречни електронни взаимодействия между предприятията, гражданите и публичните органи, което води до повишаване на ефективността на публичните и частни онлайн услуги, електронния бизнес и електронната търговия в ЕС; подчертава значението на електронните подписи и взаимното признаване на електронната идентификация на европейско равнище за гарантирането на правна сигурност за европейските потребители и предприятия; подчертава значението на осигуряването на оперативна съвместимост в целия ЕС, като същевременно се гарантира защитата на личните данни;

97.  Изтъква, че основата за развитието на цифрово и основано на знание общество е използването на информационните и комуникационните технологии от страна на публичния сектор, и затова настоятелно призовава Комисията и държавите членки да продължават да развиват сигурни и ефективни електронни услуги; отбелязва, по-специално по отношение на електронната идентификация и електронните подписи, че трансграничната оперативна съвместимост е предпоставка за приемането на решенията за трансгранично електронно фактуриране;

98.  Припомня, че в резолюцията си от 20 април 2012 г. относно електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен цифров единен пазар Парламентът изтъкна важността на фактори, включващи правната сигурност, ясната техническа среда и оперативно съвместимите и с отворен достъп решения за електронно фактуриране, основани на общи законови изисквания, стопански процеси и технически стандарти, които да улеснят масовото приемане; призовава Комисията да оцени необходимостта от единни, отворени и общи за целия Съюз стандарти относно електронната идентификация и електронните подписи; отбелязва, че най-големите препятствия пред трансграничния достъп до електронните услуги, предоставяни от публичните администрации, са свързани с използването на електронните подписи и електронната идентификация, както и с проблема, свързан с липсата на съвместимост на системите на електронното управление на равнище на ЕС; приветства предложението на Комисията за регламент относно електронната идентификация и удостоверителните услуги за електронни трансакции на вътрешния пазар;

o
o   o

99.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) Приети текстове, P7_TA(2012)0209.
(2) Приети текстове, P7_TA(2012)0211.
(3) Приети текстове, P7_TA(2011)0491.
(4) Приети текстове, P7_TA(2011)0492.
(5) ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64.
(6) Приети текстове, P7_TA(2011)0453.
(7) Приети текстове, P7_TA(2011)0307.
(8) ОВ C 169 E, 15.6.2012 г., стр. 58.
(9) ОВ C 50 E, 21.2.2012 г., стр. 1.
(10) ОВ L 189, 22.7.2010 г., стр.°1.
(11) ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1.
(12) OВ C 349 E, 22.12.2010 г., стр. 1.
(13) Приети текстове, P7_TA(2011)0453.
(14) ОВ C 67 E, 18.3.2010 г., стр. 112.
(15) ОВ C 46 E, 24.2.2010 г., стр. 26.
(16) ОВ C 295 E, 4.12.2009 г., стр. 43.
(17) ОВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 370.
(18) ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1.
(19) ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21.
(20) ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.
(21) ОВ C 292 E, 1.12.2006 г., стр. 109.
(22) ОВ C 305 E, 14.12.2006 г., стр. 247.
(23) ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
(24) ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.
(25) http://www.un.or.at/unictral.
(26) ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 16.
(27) ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.
(28) ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
(29) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
(30) Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).
(31) Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. (ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 11) и Директива 2009/140/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. (ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 37).

Правна информация - Политика за поверителност