Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2030(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0341/2012

Indgivne tekster :

A7-0341/2012

Forhandlinger :

PV 10/12/2012 - 21
CRE 10/12/2012 - 21

Afstemninger :

PV 11/12/2012 - 8.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0468

Vedtagne tekster
PDF 228kWORD 55k
Tirsdag den 11. december 2012 - Strasbourg
Fuldførelse af det digitale indre marked
P7_TA(2012)0468A7-0341/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 11. december 2012 om fuldførelse af det digitale indre marked (2012/2030(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2012 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen »Akten for det indre marked II« (COM(2012)0573),

–  der henviser til forslaget af 4. juni 2012 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (COM(2012)0238),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 29. maj 2012 med titlen »Resultattavlen for forbrugerpolitikken viser, hvor i Europa forbrugernes vilkår er bedst - syvende udgave af resultattavlen om forbrugerforhold« (SWD(2012)0165),

–  der henviser til sin beslutning af 22. maj 2012 om en strategi for styrkelse af sårbare forbrugeres rettigheder(1),

–  der henviser til sin beslutning af 22. maj 2012 om resultattavlen for det indre marked(2),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. maj 2012 til, Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen »En europæisk forbrugerdagsorden - Øget tillid og vækst« (COM(2012)0225),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 22. maj 2012 med titlen »Rapport om forbrugerpolitik (juli 2010 - december 2011)« (SWD(2012)0132), som er vedføjet meddelelsen»En europæisk forbrugerdagsorden - Øget tillid og vækst« (COM(2012)0225),

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 2. maj 2012 med titlen »Europæisk strategi for et bedre internet for børn« (COM(2012)0196);

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. april 2012 med titlen »En strategi for offentlige e-indkøb« (COM(2012)0179),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 25. januar 2012 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse) (COM(2012)0011),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. januar 2012 »En sammenhængende ramme til styrkelse af tilliden til det digitale indre marked for e-handel og onlinetjenester« (COM(2011)0942),

–  der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om en ny forbrugerpolitisk strategi(3),

–  der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om online spil i det indre marked(4),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF(5),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et forbrugerprogram 2014-2020 (COM(2011)0707) og ledsagedokumenterne (SEC(2011)1320 og SEC(2011)1321),

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2011 om mobilitet og integrering af personer med handicap og den europæiske handicapstrategi for 2010-2020(6),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 19. oktober 2011 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (COM(2011)0665),

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 21. oktober 2011 med titlen »Making markets work for consumers«, sjette udgave af resultattavlen for forbrugermarkeder (SEC(2011)1271),

–  der henviser til sin beslutning af 5. juli 2011 om et mere effektivt og fair detailmarked(7),

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 7. april 2011 om forbrugernes indflydelse i EU (SEC(2011)0469),

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 4. marts 2011 med titlen »Consumers at home in the single market«, femte udgave af resultattavlen om forbrugerforhold (SEC(2011)0299),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Det Europæiske Råd med titlen »Europa 2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (COM(2010)2020),

–  der henviser til sin beslutning af 15. december 2010 om reklamers påvirkning af forbrugernes adfærd(8),

–  der henviser til sin beslutning af 21. september 2010 om endelig gennemførelse af det indre marked for e-handel(9),

–  der henviser til Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår faktureringsreglerne(10),

–  der henviser til Domstolens domme om Google (forenede sager C-236/08 til C-238/08, dom af 23. marts 2010) og BergSpechte (sag C-278/08, dom af 25. marts 2010), hvor den almindelige internetforbruger defineres i form af begrebet »en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom«,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)(11),

–  der henviser til sin beslutning af 9. marts 2010 om forbrugerbeskyttelse(12),

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2011 om mobilitet og integrering af personer med handicap og den europæiske handicapstrategi for 2010-2020(13),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen »Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (COM(2010)2020),

–  der henviser til Mario Montis rapport af 9. maj 2010 om en ny strategi for det indre marked,

–  der henviser til analyserapporten om holdningerne til salg over grænserne og forbrugerbeskyttelse udgivet af Kommissionen i marts 2010 i Flash Eurobarometer nr. 282,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. oktober 2009 om grænseoverskridende e-handel fra virksomhed til forbruger i EU (COM(2009)0557),

–  der henviser til undersøgelsen »Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU«, som blev foretaget på vegne af Europa-Kommissionens GD SANCO, af YouGovPsychonomics og offentliggjort den 20. oktober 2009,

–  der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 22. september 2009 om »the follow up in retail financial services to the Consumer Markets Scoreboard« (SEC(2009)1251),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juli 2009 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en harmoniseret metode til klassificering og indberetning af klager og forespørgsler fra forbrugere (COM(2009)0346) og til ledsagedokumentet med udkast til Kommissionens henstilling (SEC(2009)0949),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2009 om håndhævelse af forbrugerlovgivningen (COM(2009)0330),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2009 om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (»forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde«) (COM(2009)0336),

–  der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 5. marts 2009 »Report on cross-border e-commerce in the EU« (SEC(2009)0283),

–  der henviser til sin beslutning af 5. februar 2009 om international handel og internettet(14),

–  der henviser til sin beslutning af 13. januar 2009 om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende reklame(15),

–  der henviser til sin beslutning af 3. september 2008 om hvordan markedsføring og reklame påvirker ligestillingen mellem mænd og kvinder(16),

–  der henviser til sin beslutning af 21. juni 2007 om forbrugertillid i et digitalt miljø(17),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (»forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde«)(18),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame(19),

–  der henviser til artikel 20, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked(20),

–  der henviser til sin beslutning af 23. marts 2006 om europæisk aftaleret og revision af gældende EU-ret: vejen frem(21) og af 7. september 2006 om europæisk aftaleret(22),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om revurderingen af EU’s regelsæt for elektroniske kommunikationsnet og tjenester (COM(2006)0334),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked(23),

–  der henviser til Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser(24),

–  der henviser til det særlige Eurobarometer nr. 342 om forbrugerindflydelse,

–  der henviser til UNCITRAL-konventionen om elektronisk international aftaleindgåelse fra 2005, UNCITRAL's lovgivningsmodel for elektroniske signaturer (2001) og UNCITRAL's lovgivningsmodel for elektronisk handel (1996)(25),

–  der henviser til den første rapport af 21. november 2003 om anvendelsen af direktivet om elektronisk handel (COM(2003)0702),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF(26),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor(27),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel i det indre marked(28),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(29),

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som indarbejdet i traktaterne ved artikel 6 i EU-traktaten, særlig artikel 7 (respekt for privatliv og familieliv), artikel 21 (ikke-forskelsbehandling), artikel 24 (børns rettigheder), artikel 25 (ældres rettigheder), artikel 26 (integration af mennesker med handicap) og artikel 38 (forbrugerbeskyttelse),

–  der henviser til artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvori det hedder, at Unionen »ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tager ... hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed«,

–  der henviser til artikel 11 i TEUF, hvorefter »miljøbeskyttelseskrav skal integreres i udformningen og gennemførelsen af Unionens politikker og aktioner, især med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling«,

–  der henviser til artikel 12 i TEUF, hvorefter »forbrugerbeskyttelseshensyn inddrages ved udformningen og gennemførelsen af andre af Unionens politikker og aktiviteter«,

–  der henviser til artikel 14 i TEUF og protokol nr. 26 hertil om tjenesteydelser af almindelig (økonomisk) interesse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udviklingsudvalget, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Retsudvalget (A7-0341/2012),

A.  der henviser til, at fuldførelsen af det digitale indre marked er altafgørende for at gøre EU til den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden;

B.  der henviser til, at e-handel er en af internettets store forcer og en vigtig katalysator med henblik på at opfylde målsætningerne i EU 2020-strategien for det indre marked, til gavn for både borgere og erhvervslivet ved hjælp af intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst;

C.  der henviser til, at 99 % af alle europæiske virksomheder er SMV'er, og at disse tegner sig for 85 % af beskæftigelsen, hvilket gør SMV'er til den vigtigste drivkraft for EU's økonomi og hovedansvarlige for skabelse af velstand, vækst og beskæftigelse samt innovation og F&U;

D.  der henviser til, at e-handel er blevet en vigtig del af handelen og en vigtig faktor for forbrugernes valgmuligheder, konkurrence og teknologisk innovation, eftersom forbrugerne og virksomhederne skelner mindre og mindre mellem online og offline i deres hverdag;

E.  minder om, at et digitalt indre marked, hvor tjenester kan bevæge sig frit på et marked med 500 millioner forbrugere, er en afgørende drivkraft for konkurrenceevnen og den økonomiske vækst, hvilket sikrer højtkvalificerede job og letter EU's udvikling hen mod at blive en videnbaseret økonomi;

F.  understreger, at bredbånd og internettet er vigtige drivkræfter bag økonomisk vækst, vidensamfundet, jobskabelse, innovation og europæisk konkurrenceevne samt sætter skub i onlinehandel og -tjenester; understreger, at forbrugere og virksomheder har brug for bredbåndsadgang for at kunne drage fuld nytte af internettet;

G.  understreger vigtigheden af kvikskranker for moms med henblik på at lette grænseoverskridende e-handel for SMV'er og fremme e-fakturering; påpeger imidlertid, at sådanne kvikskranker kun bør oprettes inden for rammerne af de nuværende institutioner, uden at byrden for skatteyderne øges;

H.  der henviser til, at virksomheder, der har udviklet deres internetøkonomi, har gjort langt større fremskridt end andre virksomheder, og i den nuværende økonomiske og finansielle krise, hvor jobskabelsen praktisk taget afhænger af SMV'er, er det afgørende, at forhindringer for onlinehandel fjernes, så de kan udnytte hele deres potentiale;

I.  der henviser til, at onlinemarkeder bør være så fleksible som muligt for at skabe bedre forretnings- og udviklingsmuligheder inden for denne sektor;

J.  der henviser til, at e-handel udgør et vigtigt supplement til offlinehandel, giver mindre virksomheder mulighed for at vokse og tilbyder bedre adgang til varer og tjenester også i fjerntliggende områder, på landet samt for personer med handicap og nedsat mobilitet;

K.  der henviser til, at internettet i visse G-8-lande har tegnet sig for 21 % af den økonomiske vækst og 25 % af jobskabelsen i de seneste fem år;

L.  der henviser til, at globaliseringens fordele kan fordeles mere ligeligt mellem forbrugere og SMV'er takket være internet og e-handel;

M.  der henviser til, at et effektivt indre marked vil være et vigtigt skridt i retning af at opfylde Lissabondagsordenens mål om øget vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne til gavn for de 500 millioner forbrugere i EU;

N.  der henviser til, at det digitale indre marked vil give forbrugerne større valgmuligheder og mere konkurrencedygtige priser, navnlig forbrugere, der bor i mindre tilgængelige, afsides eller fjerntliggende områder, og forbrugere med nedsat mobilitet, som ellers ikke ville have adgang til et bredt vareudvalg; der henviser til, at internettet giver mulighed for at starte nye virksomheder, navnlig SMV'er, og giver eksisterende virksomheder mulighed for at finde nye markedsnicher;

O.  der henviser til, at der er 75 millioner handicappede i Europa, og at disse personer bør have fuld adgang til det indre marked, idet man er særligt opmærksom på udfordringerne med digitale grænseflader til personer med synshandicap;

P.  der henviser til, at internettet og teknologien udgør værktøjer, der giver mulighed for internationalisering af SMV'er og giver SMV'er mulighed for i stigende grad at engagere sig i internationale markeder og handel; opfordrer til et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger; opfordrer samtidig til, at der etableres en ramme, der kan lette e-fakturering; understreger i begge tilfælde betydningen af interoperabilitet og åbne standarder med henblik på at fremme et maksimalt markedspotentiale og konkurrencen;

Q.  der henviser til, at e-handel giver forbrugerne lavere priser og et større udvalg samt mulighed for at købe ind uden at forlade hjemmet; der henviser til, at dette er særligt gavnligt for handicappede forbrugere og forbrugere i landdistrikter eller afsides liggende områder;

R.  der henviser til, at en velfungerende digital økonomi er af afgørende betydning for en velfungerende EU-økonomi; bemærker imidlertid, at den frie udveksling af digitale tjenester på nuværende tidspunkt hæmmes alvorligt af fragmenterede regler på nationalt plan, hvorfor virksomhederne står over for adskillige hindringer, hvis de ønsker at sælge på tværs af grænserne i EU, hovedsageligt på grund af de forskellige bestemmelser, der gælder på nationalt plan på områder som forbrugerbeskyttelse, moms, produktspecifikke regler og betalingstransaktioner; der henviser til, at det er nødvendigt at opfordre EU-institutionerne til at styrke deres tilsagn om at fjerne de vigtigste lovgivningsmæssige hindringer for grænseoverskridende onlinetransaktioner inden udgangen af 2015 og at opfordre Kommissionen til fortsat at foreslå målrettet lovgivning vedrørende væsentlige hindringer;

S.  der henviser til, at e-handel giver forbrugerne lavere priser og et større udvalg, men at 60 % af alle websteder på nuværende tidspunkt er uegnede for grænseoverskridende onlinehandlende, og at forbrugernes og erhvervslivets tillid stadig er lav i det digitale miljø;

T.  der henviser til, at adgang til troværdige oplysninger og gennemsigtighed bør fremmes for at give forbrugerne mulighed for at sammenligne ikke bare priser, men også kvaliteten og holdbarheden af varer og tjenesteydelser online;

U.  der henviser til, at fragmenteringen af EU's digitale markeder udgør en trussel for rettighederne under fællesskabsretten, idet retssikkerheden er lav for forbrugere og erhvervsliv i forbindelse med e-handel, hvilket skyldes de mange lovbestemmelser, der indeholder forskellige krav, hvilket forhindrer virksomheder, myndigheder og forbrugere i at nyde godt af tydelige regler, der kan håndhæves;

V.  der henviser til, at de fleste tvister rent faktisk løses udenretligt, og at den periode, der afsættes til ATB, kan være for kort - der er behov for et effektivt OTB-system;

W.  der henviser til, at det er afgørende, at den nuværende lovgivningsmæssige fragmentering inden for en række områder overvindes, så der kan opnås et fuldstændigt og reelt indre digitalt marked;

X.  der henviser til, at e-handel og onlinetjenester fremmer udviklingen af et bæredygtigt indre marked gennem brugen af kulstoffattige og miljørigtige teknologier, standarder, mærkninger, varer og tjenesteydelser;

Et digitalt indre marked for vækst og beskæftigelse

1.  understreger, at det under en økonomisk og finansiel krise er vigtigt, at der træffes foranstaltninger, der kan fremme vækst og skabe beskæftigelse, og fremhæver, at fuldførelsen af det digitale indre marked er et afgørende skridt i opfyldelsen af dette mål; opfordrer derfor Kommissionen til at gennemføre sin plan for lancering og fuldførelse af det digitale indre marked; understreger, at det digitale indre marked er den letteste måde for borgerne at høste fordelene ved det indre marked;

2.  bifalder Kommissionens nye meddelelse om e-handel og onlinetjenester, som blev offentliggjort den 11. januar 2012, og som har til formål at skabe en sammenhængende ramme til styrkelse af tilliden til det digitale indre marked for e-handel og onlinetjenester for B2B, B2C, C2C og G2G-sektorerne; opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2012 at aflægge rapport om fremskridtene med de 16 »vigtigste foranstaltninger« som beskrevet under de fem prioriterede områder i meddelelsen;

3.  glæder sig over Kommissionens seneste meddelelse om »Akten for det indre marked II«, som omfatter afgørende tiltag til støtte af udviklingen af en europæisk digital økonomi; understreger behovet for at høste alle fordelene af det digitale indre marked;

4.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre, udvikle og effektivt følge op på sin handlingsplan for fremme af grænseoverskridende adgang til onlineprodukter og -indhold og til i den forbindelse at udarbejde en køreplan for gennemførelsen af en tværgående plan, der kan sikre udvikling af det digitale indre marked og fremme af langsigtet vækst, konkurrenceevne og jobskabelse, samtidig med at den europæiske økonomi tilpasses til morgendagens globale økonomi;

5.  understreger, at fragmentering og manglende retssikkerhed er højt prioriterede emner på det digitale indre marked, og at det er nødvendigt at håndtere usammenhængende håndhævelse af regler i medlemsstaterne for at øge forbrugernes valgmuligheder; mener, at denne fragmentering til dels også skyldes en dårlig eller forsinket gennemførelse af direktiverne i medlemsstaterne, der bør underlægges en strengere kontrol fra EU-institutioners side;

6.  understreger, at al relevant ny lovgivning vedrørende det indre marked bør underkastes en test vedrørende det digitale indre marked; opfordrer Kommissionen til i forbindelse med udarbejdelsen af konsekvensanalysen at undersøge muligheden for at indføre en sådan test for at sikre, at de ikke hindrer udviklingen af det digitale indre marked eller medfører yderligere hindringer eller opsplitning for hverken offline- og onlinehandel;

7.  glæder sig over Kommissionens annoncering af et nyt meddelelses- og handlingsprogram, og minder i denne forbindelse om, at udbydere af informationssamfundstjenester i henhold til direktivet om elektronisk handel under visse omstændigheder har pligt til at handle med henblik på at forhindre eller standse ulovlige onlineaktiviteter;

8.  er enig med Kommissionen i, at den nuværende retlige ramme, som er opstillet i direktivet om elektronisk handel, ikke kræver nogen gennemgang; understreger imidlertid behovet for yderligere afklaring med henblik på gennemførelsen af anmeldelses- og fjernelsesprocedurerne til håndtering af ulovligt indhold;

9.  understreger behovet for at modernisere og lette processen for anerkendelse af faglige kvalifikationer og for at udvide muligheden for automatisk anerkendelse til flere erhverv end de allerede dækkede med særligt fokus på nye erhverv, som er nødvendige i den grønne og den digitale industri; gør opmærksom på, at dette vil lette mobiliteten for højtkvalificerede arbejdstagere;

10.  understreger betydningen af en europæisk strategi for cloud computing på grund af dets potentiale for EU's konkurrenceevne, vækst og jobskabelse; understreger, at cloud computing, idet det medfører minimale startomkostninger og små infrastrukturkrav, er en mulighed for den europæiske it-industri og navnlig for SMV'er, til at disse kan udvikle sig og blive førende inden for områder som udlicitering, nye digitale tjenester og datacentre;

11.  bemærker den vigtige sammenhæng mellem direktivet om e-handel og informationssystemet for det indre marked;

SMV'er

12.  understreger, at SMV'er udgør rygraden i den europæiske økonomi, og at det derfor er altafgørende, at der udarbejdes en handlingsplan for deres integration på det digitale indre marked; understreger endvidere, at det haster med at give alle europæiske SMV'er bredbåndsadgang; fremhæver, at SMV'er i høj grad vil kunne drage fordel af mulighederne i den digitale økonomi og det digitale indre marked og ved hjælp af innovation og intelligent brug af ikt vil kunne arbejde sig ud af den nuværende krise og skabe vækst og beskæftigelse;

13.  støtter Kommissionens bestræbelser på at styrke og fremme udviklingen af ikt-infrastrukturen med henblik på at bygge bro over den digitale kløft; minder om, at udviklingen af ikt-infrastruktur har positiv indvirkning på social samhørighed, økonomisk vækst og konkurrenceevne i EU samt på kommunikation, kreativitet og borgernes adgang til uddannelse og information; glæder sig over initiativerne vedrørende programmerne for regional udvikling og udvikling af landdistrikter samt EIB's initiativer med henblik på at forbedre integrationen af landdistrikter i ikt-infrastrukturer;

14.  understreger, at det er nødvendigt at fjerne de juridiske hindringer for e-handel og give virksomhederne både de nødvendige oplysninger og færdigheder samt tilbyde dem de nødvendige redskaber til lettere og mere effektivt at kunne udvikle deres virksomhed online for at nå målet om at skabe vækst og beskæftigelse;

15.  understreger, at det kræver en koordineret indsats at opnå et fuldt funktionsdygtigt digitalt indre marked og sikre, at alle borgere uanset alder, opholdssted, uddannelse og køn har adgang til internettet og besidder de nødvendige færdigheder til at bruge det;

16.  fastholder, at digitale kompetencer er afgørende for udviklingen af et konkurrencedygtigt digitalt indre marked, og at alle europæere bør bringes i besiddelse af de relevante digitale færdigheder; understreger det afgørende tilsagn om at halvere graden af manglende digitale færdigheder inden 2015;

17.  opfordrer tilsvarende Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle en sådan handlingsplan, baseret på at fremme SMV'ernes integration i den digitale værdikæde gennem foranstaltninger og initiativer til fremme af intelligent brug af ikt til innovation og øget konkurrenceevne samt udvikling af e-færdigheder, samt til at stille flere oplysninger til rådighed vedrørende internetøkonomiens fordele og muligheder, f.eks. via det europæiske e-forretningsstøttenetværk (eBSN), samtidig med at der blandt andet ydes finansiel støtte til innovative SMV'er;

18.  understreger betydningen af at udvikle en strategi til fremme af digitalt iværksætteri i Europa for at fremme uddannelse for onlinehandlende og tilskynde til udviklingsprogrammer for SMV'er med fokus på innovative og dynamiske SMV'er fra alle sektorer med det formål at sikre et højt vækstpotentiale og innovation samt skabe nye job i Europa, idet man samtidig styrker forbrugernes tillid, samt betydningen af at udvikle nye markedsnicher for SMV'er, som ellers ikke ville eksistere;

19.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre den eksisterende lovgivning for at afskaffe hindringer, der hæmmer SMV'ernes vækst, såsom store udgifter til at komme ind på markedet, udgifter til at opbygge mærkebevidsthed i flere lande og begrænsninger på it-systemer;

20.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre foranstaltninger, der har til formål at tilbyde finansiel støtte til innovative SMV'er, gennem eksisterende programmer, såsom programmet for konkurrenceevne og innovation (CIP), det nye program for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (COSME) og programmet for forskning og innovation »Horisont 2020«, eller etablering af specifikke programmer, samt forslaget til forordning om venturekapitalfonde;

21.  mener, at det sideløbende med konsekvent anvendelse af ikt er vigtigt for udviklingen af det digitale indre marked at fremme ikt-forskning af topkvalitet og fremme offentlige og private investeringer i risikobetonet forskningssamarbejde og innovation inden for ikt; understreger, at EU bør være førende i udviklingen af internetteknologier og -standarder; foreslår, at de kommende finansielle overslag og Horisont 2020-programmet bør medføre en væsentlig forøgelse af EU’s budget til ikt-forskning;

Overvindelse af de resterende hindringer for det digitale indre marked

22.  støtter muligheden for at samarbejde med forskningscentre; glæder sig over Kommissionens planer om at fremme offentlige og private investeringer i telekommunikationsnet som led i Connecting Europe-faciliteten (CEF) og understreger vigtigheden af lanceringen af det transeuropæiske digitale netværk for EU's økonomiske vækst og konkurrenceevne;

23.  bemærker, at hurtig spredning af ultrahurtigt bredbånd er uhyre vigtig for EU's globale konkurrenceevne, udviklingen af produktiviteten i EU og for etableringen af nye og små virksomheder, der kan være førende inden for forskellige sektorer, f.eks. inden for sundhedspleje, produktion og servicesektoren;

24.  opfordrer til, at der træffes konkrete foranstaltninger til at sikre, at SMV'er kan få fuld gavn af bredbåndets potentiale på områderne e-handel og offentlige e-indkøb; opfordrer Kommissionen til at støtte medlemsstaternes initiativer med henblik på udvikling af e-færdigheder i SMV'er og stimulere innovative, internetbaserede forretningsmodeller gennem rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP) og dettes fremtidige afløser, programmet for virksomheders konkurrenceevne og SMV’er (Cosme);

25.  opfordrer Kommissionen til at finde de eksisterende forhindringer for grænseoverskridende leveringstjenester og træffe de nødvendige foranstaltninger til at fjerne dem under hensyntagen til resultaterne af den nye undersøgelse, således at både erhvervslivet og forbrugerne fuldt ud kan drage fordel af det digitale indre marked; understreger, at faktorer som f.eks. tilgængelighed, pålidelighed, hurtig levering, venlig service og et effektivt og gennemsigtigt returneringssystem samt lavere priser for grænseoverskridende leveringstjenester bedst kan fremmes gennem fri og fair konkurrence, således at grænseoverskridende handel ikke hindres og forbrugernes tillid øges; mener, at grænseoverskridende leveringstjenester ikke kun bør være baseret på fysiske grænser, men i det omfang, det er muligt, også bør tage hensyn til afstanden til forbrugeren; mener, at det er vigtigt at sikre innovative og fleksible leveringsmåder med hensyn til valg af modtagelsestidspunkt eller -sted eller valg af afhentningssted uden ekstra omkostninger; mener, at det er vigtigt at overveje foranstaltninger, der sikrer levering til rimelige priser i de mere fjerntliggende eller perifere områder;

26.  understreger behovet for en integreret politisk tilgang til den fulde gennemførelse af det indre marked for transport inden for alle transportformer (f.eks. landevejscabotage og jernbanegodstransport) samt til miljølovgivning med henblik på at undgå ineffektivitet i forsyningskæden og unødvendige omkostningsstigninger for fjernsælgere og e-handelkunder;

27.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at mindske den administrative byrde ved at give tilladelse til at anvende systemet i enten sælgers eller købers land med henblik på at undgå dobbeltprocedurer og forvirring om, hvilke regler der gælder for både detailhandlende og forbrugere online;

28.  ordrer Kommissionen til at finde løsninger på SMV'ernes problemer med at håndtere returvarer og problemer med forsendelsesinfrastruktur samt at nedbringe udgifterne til løsning af grænseoverskridende tvister og konflikter;

29.  understreger, at eftersom det er ret let at råoversætte websteders indhold, er det en ekstra værdi ved den digitale verden, at den kan bidrage til at nedbryde sprogbarriererne på det indre marked;

30.  understreger betydningen for forbrugerne af effektiv levering, bedre tilbagemeldinger om levering, samt at de modtager deres produkt i tide, alle faktorer, der blev identificeret som forbrugernes væsentligste ønsker i den seneste resultattavle for forbrugerforhold;

31.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge mulighederne for at forenkle de og standardisere momsreglerne for grænseoverskridende onlinetransaktioner; understreger, at den nuværende juridiske ramme i EU vedrørende moms udgør en hindring for udviklingen af nye digitale tjenester, og at man i forbindelse med revisionen af momsreglerne bør prioritere at tilskynde virksomhederne til at udvikle og tilbyde nye paneuropæiske onlinetjenester; mener, at digitalt formidlet indhold af kulturel, journalistisk eller kreativ karakter bør være underlagt samme momssats som tilsvarende produkter i fysisk format, eller som forhandles offline, for at undgå forvridning af markedet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at benytte muligheden i forbindelse med omlægningen af momsreglerne i 2015 til at oprette og udvide det europæiske »one-stop-websted«, i det mindste for SMV'er;

32.  opfordrer Kommissionen til at foreslå en revision af direktiv 2006/112/EF med henblik på at indføre en ny kategori af tjenester med kulturelt indhold, der tilbydes ad elektronisk vej, og som er omfattet af en reduceret momssats; foreslår, at kulturelle værker og tjenester, der sælges på internettet, såsom digitale bøger, bør være omfattet af samme præferencebehandling som sammenlignelige produkter i traditionel form, som f.eks. paperbacks, og følgelig pålægges en nedsat momssats; mener i denne forbindelse, at anvendelsen af en nedsat momssats på digitale publikationer kan tilskynde til udviklingen af lovlige tilbud og gøre de digitale platforme langt mere attraktive;

33.  opfordrer Kommissionen til i sin revision af momslovgivningen at se nærmere på uregelmæssigheder i eventuel anvendelse af nedsatte momssatser til trykte bøger og andet kulturelt indhold, men ikke identiske varer, der er tilgængelige i elektronisk format;

34.  glæder sig over Kommissionens grønbog om kort-, internet- og mobilbetalinger; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle og gennemføre passende foranstaltninger med henblik på at opnå en fuldt integreret, effektiv, konkurrencedygtig, innovativ, neutral og sikker rammelovgivning i EU for online- og mobilbetalinger;

35.  understreger vigtigheden af spørgsmålet om mikrobetalinger og de ofte høje administrationsomkostninger i forbindelse med betaling af små beløb; gør opmærksom på, at mobiltelefoner, smartphones og tavle-pc'er i stadigt større omfang anvendes til betalinger, hvilket kræver nye løsninger;

36.  understreger, at mikrobetalinger i stigende grad bruges til at betale for medie- og kulturindhold online, og betragter dette som et værdifuldt redskab til at sikre, at rettighedshaverne får betaling;

37.  påpeger, at de nationale og grænseoverskridende multilaterale interbankgebyrer inden for det fælles eurobetalingsområde (SEPA) varierer i betydelig grad mellem medlemsstaterne; mener, at både de nationale og grænseoverskridende multilaterale interbankgebyrer inden for det fælles eurobetalingsområde (SEPA) bør harmoniseres med henblik på at give forbrugerne mulighed for at få gavn af det indre marked; opfordrer Kommissionen til at gennemføre en konsekvensanalyse inden udgangen af 2012 om fastsættelse af et loft for multilaterale interbankgebyrer og gradvis nedsætte disse; opfordrer Kommissionen til at foreslå en forordning for harmonisering af multilaterale interbankgebyrer og gradvis sænke dem, så de svarer til de reelle omkostninger ved udgangen af 2015; mener, at gebyrer, rabatter og andre styringsmetoder også bør udfases gradvist med henblik på at bane vej for et mere gennemsigtigt europæisk indre marked for betalinger;

38.  fremhæver, at privatlivets fred og datasikkerhed er vigtige elementer for forbrugerne og kan afholde dem fra at købe online; mener, at det er nødvendigt at tilpasse den eksisterende lovgivning om databeskyttelse til nye udfordringer og innovationer i forbindelse med nuværende og fremtidige teknologiske udviklinger, f.eks. cloud computing;

39.  anerkender det økonomiske og sociale potentiale, som cloud computing har demonstreret hidtil, og opfordrer Kommissionen til at vedtage initiativer på området med henblik på at udnytte denne teknologis fordele, når teknologien er blevet udviklet yderligere; anerkender dog, at udviklingen af cloud computing indebærer mange tekniske og juridiske udfordringer;

40.  anerkender det store potentiale i cloud computing og opfordrer Kommissionen til omgående at foreslå en EU-strategi for cloud computing;

41.  opfordrer Kommissionen til at håndhæve bestemmelserne om persondatasikkerhedsbrud i telekommunikationspakken og lade alle forbrugere i medlemsstaterne være omfattet af dem;

42.  erindrer om bestemmelserne i direktivet om forsyningspligt og brugerrettigheder om, at telekommunikationsoperatører skal forpligte internetserviceudbydere til at levere offentlige servicemeddelelser til alle deres kunder; opfordrer Kommissionen til at overvåge og aflægge årlige rapporter til Europa-Parlamentet om, hvor mange telekommunikationsoperatører der overholder disse regler;

43.  bifalder derfor kommissionens forslag til en ny databeskyttelseslovgivning, fremhæver behovet for at give borgerne større kontrol med behandlingen af deres personoplysninger, og understreger behovet for at godkende og gennemføre en ny forordning om dette emne på en måde, der både gør det muligt at beskytte privatlivets fred og sikre grundlæggende rettigheder, garanterer retssikkerhed og giver virksomhederne tilstrækkelig fleksibilitet til, at de kan udvikle deres forretning uden at blive pålagt store omkostninger, samtidig med at de får forenklet og mindsket de administrative byrder og der opretholdes en stærk forpligtelse til at overholde de nugældende forpligtelser;

44.  glæder sig over Kommissionens forslag til en lovgivningsmæssig ramme for den kollektive forvaltning af ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder med henblik på at sikre øget ansvarlighed, større gennemsigtighed og bedre forvaltning fra de kollektive rettighedsforvaltningsselskabers side samt effektive tvistbilæggelsesmekanismer og at tydeliggøre og forenkle licensordningerne; mener, at klare og forståelige oplysninger til internetbrugerne om, hvilke personlige data, der samles til hvilket formål, og hvor længe de gemmes, er nødvendige for at styrke brugernes rettigheder og dermed også deres tillid til internettet; understreger, at der i forbindelse med revisionen af gældende EU-ret om databeskyttelse skal sikres retssikkerhed og retlig klarhed samt et særdeles højt databeskyttelsesniveau; glæder sig over meddelelsen om en overordnet europæisk strategi for cloud computing for 2012 og forventer i særdeleshed en afklaring i denne henseende af spørgsmålene om retlig kompetence, databeskyttelse og ansvarsområder;

45.  er af den faste overbevisning, at beskyttelsen af privatlivets fred ikke kun udgør en central værdi i EU, men at den desuden spiller en central rolle i at fremme den nødvendige brugertillid til det digitale miljø, således at det digitale indre marked kan udvikles fuldt ud; glæder sig derfor over Kommissionens forslag om at tilpasse databeskyttelsesdirektivet til det nuværende digitale miljø og dermed fremme onlinemiljøets innovative karakter og sætte skub i udviklingen af nye lovende teknologier såsom cloud computing;

46.  gentager, at en global tilgang er af afgørende betydning, når udfordringer som databeskyttelse og pirateri skal tages op; opfordrer i denne sammenhæng til et nært samarbejde mellem EU og Internet Governance Forum;

47.  anmoder om en præcisering af, at udbydere af internettjenester i forbindelse med behandling og/eller indsamling af data inden for EU er forpligtet til at overholde EU's databeskyttelseslovgivning(30) og konkurrencelovgivning(31) og til at efterleve reglerne om beskyttelse af intellektuel ejendomsret samt direktivet om elektronisk handel og telekommunikationspakken, uafhængigt af hvor disse data gemmes og/eller behandles; mener, at et højere gennemsigtighedsniveau med hensyn til identificeringen af udbydere af internettjenester burde spille en central rolle med henblik på at fremme forbrugernes tillid, og også vil tilskynde til den bedste praksis på dette område og tjene som afgørende kriterium for skabelsen af et europæisk garantimærke;

48.  minder om, at udbydere af internettjenester i henhold til artikel 5 i direktiv 2000/31/EF er forpligtet til klart at oplyse deres identitet, og at overholdelse af dette krav er afgørende for at sikre forbrugernes tillid til e-handelstransaktioner;

49.  opfordrer Kommissionen til at modernisere de retlige rammer for intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med fuldendelsen af det digitale indre marked og foreslå og hurtigt gennemføre den europæiske strategi for intellektuelle ejendomsrettigheder med henblik på at gøre dem velegnede til onlinevirkeligheden i det 21. århundrede; ser frem til at se Kommissionens forslag om juridiske værktøjer på dette område, f.eks. lovgivning, der skal forenkle den kollektive forvaltning af ophavsrettigheder i Europa og et direktiv om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering; mener endvidere, at der bør ses nærmere på innovative forretningsmodeller og forskellige licensstrukturer, som også bør udvikles yderligere, med henblik på både at øge tilgængeligheden og bevare ophavsretten og sikre rettighedshaverne betaling;

50.  understreger betydningen af en harmoniseret tilgang til undtagelser og begrænsninger inden for ophavsret samt af de harmoniserede lovbestemte undtagelser for varemærker og patenter, som ofte er til gavn for forskere og udviklere, idet målet er at sikre, at nye, innovative tjenester lettere kan udvikles, implementeres og tages i brug af kunderne, og at sikre den nødvendige retssikkerhed for forskerhold, innovatorer, kunstnere og brugere, således at et blomstrende europæisk digitalt miljø kan bryde frem;

51.  påpeger, at det for at lette gennemførelsen af ​​det digitale indre marked er nødvendigt at fortsætte arbejdet med harmonisering af lovgivningen om intellektuelle ejendomsrettigheder, samtidig med at borgernes rettigheder og friheder respekteres;

52.  anmoder Kommissionen om at foreslå koordinerede løsninger, der er tilpasset de enkelte sektorers særlige kendetegn, som respekterer ophavsretten ved at sikre ophavsmændene en rimelig aflønning og fremme offentlighedens adgang til et lovligt og forskelligartet kulturudbud;

53.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremskynde sit forberedende arbejde vedrørende et lovgivningsforslag om kollektiv rettighedsforvaltning med henblik på at sikre øget ansvarlighed, større gennemsigtighed og bedre forvaltning fra de kollektive administrationsselskabers side samt effektive tvistbilæggelsesmekanismer og på at tydeliggøre og forenkle licensordningerne i musikindustrien;

54.  understreger, at mikrobetalinger får stadig større betydning i forhold til at betale for medier og kulturelt indhold online, men at der stadig er mulighed for yderligere at optimere brugervenligheden, og ser dette som et nyttigt redskab til at sikre, at skabere aflønnes, fordi de gør lovligt indhold tilgængeligt for offentligheden til en overkommelig pris; betragter derfor mikrobetalinger som et effektivt middel til bekæmpelse af ulovligt indhold; understreger imidlertid, at problemer i forbindelse med onlinebetalingssystemer, som f.eks. manglende interoperabilitet og høje omkostninger i forbindelse med mikrobetalinger for forbrugerne, bør løses med henblik på at udvikle enkle, innovative og omkostningseffektive løsninger til fordel for såvel forbrugere som digitale platforme; understreger, at forøgelsen af udbuddet af lovligt, kulturelt onlineindhold til overkommelige priser vil mindske antallet af ulovlige platforme på lang sigt;

55.  understreger, at nye og ekspanderende internetteknologier og onlinetjenester har øget efterspørgslen efter audiovisuelt og andet kulturelt og kreativt digitalt indhold og åbner op for nye og innovative måder at tilpasse og berige udbuddet på, især blandt unge mennesker; bemærker dog, at der i øjeblikket er utilstrækkeligt lovligt udbud til at imødekomme denne efterspørgsel, hvilket motiverer brugerne til at søge adgang til ulovligt indhold; mener, at der skal overvejes innovative forretningsmodeller og forskellige licensordningsstrukturer for at øge tilgængeligheden; opfordrer til bedre udnyttelse af de digitale teknologier, som bør være et springbræt for både differentiering og forøgelsen af antallet af lovlige tilbud, og dermed bevare forbrugernes tillid og vækst, samtidig med at kunstnerne aflønnes retfærdigt og forholdsmæssigt;

56.  støtter eftertrykkeligt foranstaltninger på både medlemsstatsplan og EU-plan for at forebygge efterligninger og fremstilling af piratudgaver af produkter på internettet;

57.  glæder sig over forslagene om at øge tilgængeligheden og udvikle lovlige online-indholdstjenester, men understreger behovet for en moderniseret og mere harmoniseret EU-lovgivning om ophavsret; understreger derfor behovet for lovgivning om ophavsret, som giver de behørige incitamenter, sikrer balance og er ajour med den moderne teknologi; mener, at opfordring til, fremme af og bæredygtighed i multiterritorial licensering på det digitale indre marked frem for alt bør ske i form af markedsbaserede initiativer truffet for at imødekomme forbrugernes efterspørgsel; opfordrer derfor Kommissionen til ufortøvet at gennemføre initiativerne under strategien for intellektuelle ejendomsrettigheder;

58.  fordømmer på det kraftigste enhver forskelsbehandling af kunder begrundet i deres nationalitet eller opholdssted med henvisning til artikel 20, stk. 2, i tjenesteydelsesdirektivet (2006/123/EF), og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en fuld gennemførelse af dette direktiv;

Opbygning af tillid og tiltro på det digitale indre marked

59.  understreger, at direktivet om forbrugerrettigheder markerede et vigtigt skridt fremad med hensyn til at øge retssikkerheden for forbrugere og virksomheder i onlinetransaktioner og i dag er det vigtigste instrument til forbrugerbeskyttelse i forbindelse med onlinetjenester; opfordrer medlemsstaterne til at sikre en effektiv og hurtig gennemførelse af direktivet; opfordrer til indførelse af en adfærdskodeks for onlinevirksomheder og støtter forslag til standardkontrakter i denne forbindelse; mener, at gennemførelsen af kapitalkravsdirektivet vil være en vigtig del af standardkontrakterne, idet man samtidig vil skulle respektere den nuværende praksis inden for detailhandelen; opfordrer desuden medlemsstaterne til at afgøre, om de - på længere sigt - er tilhængere af en fuldstændig harmonisering af lovgivningen for det indre marked eller en anden national ordning; opfordrer i sidstnævnte tilfælde medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på konstruktivt at fremme sager som den fælles EU-købelov med henblik på at lette den grænseoverskridende handel i EU til gavn for såvel forbrugere som virksomheder;

60.  mener, at den nyligt foreslåede forordning om en fælles europæisk købelov, som kontraherende parter kan nå til enighed om som et alternativ til reglerne i de nationale købelove, har et stort potentiale med hensyn til at imødegå det indre markeds fragmentering og til at gøre internethandlen mere tilgængelig og retmæssigt mere forudselig for såvel forbrugerne som for virksomhederne;

61.  minder om, at medlemsstaterne også spiller en rolle i forbindelse med at sikre en hurtig og ubureaukratisk gennemførelse af EU-reglerne med henblik på at gøre forbrugernes rettigheder til en realitet;

62.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle og afsætte tilstrækkelige ressourcer til effektive instrumenter, som f.eks. netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde (CPC), for at sikre, at onlinehandlende følger EU-reglerne om åbenhed og illoyal forretningspraksis, og dermed sikre en høj grad af forbrugerbeskyttelse;

63.  påpeger, at der er behov for initiativer i medlemsstaterne for at forbedre den brede offentligheds digitale færdigheder; understreger vigtigheden af at bibringe EU-borgerne digitale færdigheder for at hjælpe dem til at få fuldt udbytte af fordelene ved at være online og deltage i det digitale samfund;

64.  opfordrer Kommissionen til at medtage et punkt om forbrugeradgang med henblik på at skabe en situation uden hindringer og en hel række tilgængelige tjenester for handicappede i alle politikker vedrørende det digitale indre marked for at sikre, at alle borgergrupper fuldt ud kan drage fordel af det digitale indre marked;

65.  påpeger, at der er behov for initiativer i medlemsstaterne for at forbedre den generelle offentligheds digitale færdigheder, navnlig blandt socialt ugunstigt stillede, med særligt fokus på ældre for at fremme begrebet aktiv aldring;

66.  anerkender betydningen af et europæisk charter om brugerrettigheder, der vil skabe klarhed om borgeres rettigheder og pligter i et informationssamfund;

67.  understreger vigtigheden af incitamenter til oprettelse af websider med prissammenligninger, der er gennemsigtige, pålidelige og tilgængelige på flere sprog, hvilket er nødvendigt for at øge forbrugernes tillid til grænseoverskridende handel;

68.  understreger behovet for at indføre et europæisk tillidsmærke, som kan garantere, at en virksomheds onlineaktiviteter fuldt ud overholder EU-lovgivningen; mener, at det bør være enkelt, velstruktureret og indholdsrigt, så det giver e-handlen merværdi og dermed øger tilliden og gennemsigtigheden samt retssikkerheden for både forbrugere og virksomheder i form af oplysninger i overensstemmelse med de nuværende, ikke juridisk bindende W3C-standarder i de handicappedes interesse;

69. understreger endvidere behovet for en integreret fremgangsmåde, der kan øge forbrugernes tillid i forbindelse med benyttelsen af lovlige grænseoverskridende onlinetjenester;

70.  understreger, at det er bydende nødvendigt for EU at sikre, at erhvervslivet og forbrugerne har tillid og midler til at handle online for at øge den grænseoverskridende handel; opfordrer derfor til at forenkle licensordningerne og oprette en effektiv ramme for ophavsret;

71.  glæder sig over Kommissionens initiativ vedrørende fjernelse af hindringerne for fuldførelsen af det digitale indre marked, især hindringerne for udviklingen af lovlige grænseoverskridende onlinetjenester; understreger endvidere behovet for at øge forbrugernes tillid i forbindelse med benyttelsen af lovlige grænseoverskridende tjenester; understreger, at det digitale indre marked vil give borgerne i hele EU adgang til alle former for digitale tjenester og digitalt indhold (musikindhold, audiovisuelt indhold og computerspil);

72.  deler Kommissionens vurdering af, at udnyttelsen af det digitale indre markeds fulde potentiale i høj grad hindres ved, at der nu findes et kludetæppe af forskellige retlige bestemmelser samt standarder og praksisser, der knap nok er »interoperable«;

73.  bifalder Kommissionens forslag om alternativ tvistbilæggelse (ADR) og en onlinetvistbilæggelsesordning (ODR), og understreger vigtigheden af en effektiv vedtagelse af disse ordninger for at bidrage til at løse grænseoverskridende tvister og konflikter; understreger også behovet for en bred udbredelse af disse foranstaltninger til forbrugerne og forhandlerne for at opnå den ønskede effekt i praksis; erindrer om betydningen af en effektiv klagemekanisme som et middel til at sikre, at forbrugerne kan håndhæve deres rettigheder, idet man samtidig understreger, at borgerne skal informeres bedre om de nærmere bestemmelser i en sådan mekanisme og andre problemløsningsværktøjer; mener, at dette bør styrke de grænseoverskridende indkøb af varer og tjenester og bidrage til at fjerne de resterende flaskehalse, der hæmmer vækst og innovation, navnlig på det digitale marked, og som i øjeblikket forhindrer gennemførelsen af det fulde potentiale ved det indre marked; understreger, at eksistensen af onlinetvistbilæggelsesplatformen for indenlandsk og grænseoverskridende e-handel vil styrke forbrugernes tillid til det digitale indre marked;

74.  anerkender behovet for at skabe måder, hvorpå borgernes tiltro og tillid til internetmiljøet styrkes og til at sikre beskyttelsen af personfølsomme oplysninger, privatlivets fred og ytrings- og informationsfrihed, herunder ved fjernelse af de geografiske, tekniske og organisationsmæssige hindringer, der nu påvirker afhjælpningsmekanismerne; anser hurtig og omkostningseffektiv løsning af tvister, navnlig i forhold til onlinetransaktioner, som en central forudsætning for brugertillid; glæder sig følgelig over Kommissions forslag om udenretslig tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse i henhold til forbrugerlovgivningen og det bebudede lovgivningsinitiativ om tvistbilæggelse mellem virksomheder;

75.  bemærker Kommissionens forslag om at træffe foranstaltninger til at samarbejde med betalingstjenester for at bekæmpe uautoriseret eller ulovligt indhold; understreger, at ethvert samarbejde med private parter bør være fast forankret i en retlig ramme præget af respekt for databeskyttelse, forbrugerbeskyttelse, klageadgang og adgang til retfærdighed for alle parter; understreger, at det første skridt må være en effektiv gennemførelse af varslingsforanstaltninger, der sikrer respekt for den grundlæggende ret til en retfærdig rettergang ved en uafhængig og upartisk domstol oprettet ved lov, utvetydigt og for alle; understreger, at alle udbydere, herunder udbydere af betalingstjenester og annoncører, spiller en rolle i bekæmpelsen af uautoriseret og ulovligt indhold;

76.  glæder sig meget over Kommissionens nye meddelelse med titlen »Europæisk strategi for et bedre internet for børn«; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og branchen til at fremme brugen af nye teknologiske udviklinger i undervisningsøjemed og til beskyttelse af børn, og til at samarbejde tæt og effektivt om at levere et sikkert internet for børn; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte projekter, der øger kendskabet til digitale teknologier og styrker de digitale færdigheder for de voksne, som underviser og oplærer de nye generationer, så de bliver opmærksomme på de muligheder og risici, der er forbundet med børns og teenageres brug af ikt, men også for at mindske den teknologiske kløft mellem generationerne; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle uddannelsesprogrammer inden for it om forbrugerrettigheder, forpligtelser og risici i forbindelse med det indre digitale marked;

77.  opfordrer interessenterne til at forpligte sig til ansvarlig reklame rettet mod mindreårige, navnlig ved at afstå fra aggressiv og vildledende tv- og onlinereklame og ved at respektere og gennemføre eksisterende adfærdskodekser og lignende initiativer fuldt ud;

78.  finder det nødvendigt at støtte digitaliseringen af uddannelsesmæssige og kulturelle værker til så mange officielle EU-sprog som muligt med henblik på at stille værdifuldt og brugbart indhold til rådighed for offentligheden;

79.  understreger betydningen af at fastsætte klare principper for reguleringen af forbindelserne med tredjelandes digitale markeder, især hvad angår projekter på EU-plan som f.eks. digitalisering af verdens kulturarv;

80.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at reglerne for selektiv distribution overholdes for at forhindre misbrug og forskelsbehandling;

81.  opfordrer Kommissionen at foreslå lovgivning, der skal sikre netneutralitet;

82.  påpeger, at mere konkurrence og gennemsigtighed vedrørende forvaltning af strømmene og kvaliteten af tjenesteydelserne, såvel som hvor let det er at skifte over er blandt minimumsbetingelserne for at kunne sikre netneutralitet; gentager sin støtte til et åbent internet, hvor indhold og individuelle kommercielle tjenester ikke kan blokeres; minder om de seneste undersøgelsesresultater fra Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og finder, at der er brug for yderligere tiltag for at sikre netneutralitet;

83.  fremhæver endnu en gang de potentielle udfordringer i forbindelse med afvigelse fra netværksneutralitet, herunder konkurrencebegrænsende adfærd, blokering for innovation, begrænsning af ytringsfriheden, mangel på forbrugerbevidsthed og krænkelse af privatlivets fred, og den kendsgerning, at manglende netneutralitet rammer både virksomheder og forbrugere samt samfundet som helhed;

84.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre fri og fair konkurrence online ved at gribe ind over for urimelig B2B-handelspraksis som f.eks. onlinebegrænsninger, priskontrol og kvoter;

85.  mener, at en yderligere udvidelse af bredbåndsnettet og især udrulningen af elektroniske kommunikationsnet til landdistrikter, isolerede områder og afsides liggende områder er en væsentlig prioritering; opfordrer derfor Kommissionen til løbende at kontrollere og om nødvendigt ved hjælp af lovgivningsmæssige indgreb sikre, at netværksneutralitet fastholdes, og at internetudbydere ikke hæmmes eller hindres i at få adgang til netværksinfrastrukturen;

Etablering af grundlaget for et mere konkurrencedygtigt og inklusivt Europa

86.  opfordrer medlemsstaterne til at styrke og fremme udviklingen af informations- og kommunikationsinfrastrukturer, idet kun få medlemsstater, selv om de alle har en national bredbåndsstrategi, har en fuldt udbygget operationel plan, der omfatter de definerede mål, der er nødvendige for en fuldstændig gennemførelse af flagskibsinitiativet for en digital dagsorden for Europa som beskrevet i Europa 2020-strategien; bifalder den nye initiativ vedrørende Connecting Europe-faciliteten, da det vil være afgørende for en effektiv gennemførelse af målene i forbindelse med den digitale dagsorden for Europa inden 2020, som lover bredbåndsadgang for alle, og det mellemliggende mål for, at alle EU-borgere får adgang til en internetforbindelse inden 2013;

87.  fremhæver, at internettjenester udbydes i en grænseoverskridende målestok, og at de derfor kræver en samordnet indsats i overensstemmelse med den digitale dagsorden for Europa; påpeger, at et europæisk marked med næsten 500 millioner mennesker, der har forbindelse til højhastighedsbredbånd, vil kunne bane vejen for udviklingen af det indre marked; understreger behovet for at kæde den digitale dagsorden sammen med udbuddet af nye tjenester, inden for eksempelvis e-handel, e-sundhed, e-læring, e-banking og e-forvaltning;

88.  understreger, at det er vigtigt for udviklingen af det europæiske digitale indre marked, at der fortsat gøres bestræbelser på at skabe adgang overalt til højhastighedsinternet for alle forbrugere gennem fremme af adgang til faste og mobile internetforbindelser og opstilling af næste-generation-infrastrukturer; understreger, at dette kræver politikker, som fremmer adgang på konkurrencevilkår; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at give nye impulser til den europæiske strategi om hurtigt og ultrahurtigt bredbånd og opdatere de relevante mål;

89.  understreger den potentielle værdi af offentlige serviceydelsers overgang til digitale tjenester for forbrugere og virksomheder og opfordrer medlemsstaterne til at udforme nationale planer for offentlige serviceydelsers overgang til digitale tjenester, som bør omfatte mål og foranstaltninger rettet mod, at alle offentlige serviceydelser bliver tilgængelige online inden 2015; anerkender, at højhastighedsnet er en forudsætning for udviklingen af onlinetjenester og økonomisk vækst; opfordrer Kommissionen til at udarbejde målsætninger for verdens førende digitale dagsorden for derved at sikre, at Europa bliver globalt førende med hensyn til internethastighed og forbindelsesmuligheder; opfordrer medlemsstaterne til at videreudvikle de nationale bredbåndsplaner og vedtage operationelle planer med konkrete foranstaltninger til gennemførelse af ambitiøse bredbåndsmål og understreger den strategiske og afgørende vigtighed af det instrument, som Kommissionen har foreslået, nemlig Connecting Europe-faciliteten;

90.  beklager, at EU sakker bagud, hvad angår fiberbaserede internetforbindelser; opfordrer derfor medlemsstaterne og Kommissionen til at fremskynde udbredelsen og indførelsen af ultrahurtigt bredbånd og opfordrer til en EU-strategi for opstilling af FTTx i stor skala;

91.  opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde beredskabsplaner for netværkshændelser til håndtering af internetafbrydelser eller cyberangreb af grænseoverskridende relevans, herunder EU-planer og nationale planer for essentiel informationsinfrastruktur, og til at udforme strategier for en mere modstandsdygtig og pålidelig infrastruktur; understreger, at det internationale samarbejde inden for dette område bør intensiveres; minder om, at ansvaret for netværks- og informationssikkerhed påhviler alle interessehaverne, herunder brugere i hjemmet, serviceudbydere og produktudviklere; anbefaler, at der tilskyndes til kurser og oplæring i internetsikkerhedsrelaterede forhold for både borgere og fagfolk;

92.  understreger, at internettet i stadig større grad bruges på mobile enheder, og opfordrer til, at der tages skridt til at sikre, at et bredere radiobølgespektrum er til rådighed for det mobile internet, og til at forbedre kvaliteten af de e-tjenester, der udbydes på disse mobile enheder; mener, at den fremtidige tildeling af radiofrekvenser skal bane vejen for europæisk lederskab inden for trådløse applikationer og nye tjenester for at styrke den europæiske vækst og globale konkurrenceevne;

93.  bemærker, at både fast og mobil datatrafik vokser med eksplosiv hast, og at en række foranstaltninger, såsom mere harmoniseret tildeling af frekvenser til trådløst bredbånd, mere effektiv frekvensanvendelse og en hurtig udbygning af næste generations adgangsnetværk, vil være afgørende for at håndtere denne vækst;

94.  mener, at en vurdering af behovet for at åbne op for 700 MHz-båndet til mobil datatrafik er et nødvendigt første skridt for at imødekomme fremtidige kapacitetskrav;

95.  bifalder Kommissionens nye meddelelse om e-handel, som blev offentliggjort den 20. april 2012; fremhæver, at e-handel vil forenkle indkøbsprocedurerne, sikre gennemsigtighed, mindske byrder og omkostninger, øge SMV’ernes deltagelse samt medføre bedre kvalitet og lavere priser;

96.  glæder sig over Kommissionens lovforslag om en forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked, som vil styrke tilliden og bekvemmeligheden i et sikkert digitalt miljø, og idet det omfatter gensidig anerkendelse og accept på EU-plan af anmeldte elektroniske identifikationsordninger, har potentiale til at muliggøre sikker og problemfri elektronisk kommunikation mellem virksomheder, borgerne og de offentlige myndigheder, hvorved effektiviteten i offentlige og private online-tjenester, e-business og elektronisk handel i EU kan øges; understreger betydningen af e-signaturer og gensidig anerkendelse af eID'er på europæisk plan for at garantere juridisk sikkerhed for europæiske forbrugere og virksomheder; understreger betydningen af på en og samme tid at sikre EU-dækkende interoperabilitet og beskyttelsen af personoplysninger;

97.  påpeger, at den offentlige sektors brug af informations- og kommunikationsteknologi er hjørnestenen i udviklingen af det digitale samfund og vidensamfundet, og opfordrer derfor indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle sikre og effektive e-tjenester yderligere; bemærker, at grænseoverskridende interoperabilitet er en forudsætning for indførelsen af grænseoverskridende e-faktureringsløsninger, navnlig hvad angår e-identifikation og e-signaturer;

98.  minder om, at Parlamentet i sin beslutning af 20. april 2012 om »et konkurrencedygtigt digitalt indre marked - e-forvaltning som spydspids« understregede betydningen af at lette en generel indførelse af faktorer, herunder retssikkerhed, et gennemsigtigt teknisk miljø og åbne og interoperable e-faktureringsløsninger baseret på fælles lovgivningskrav, virksomhedsprocesser og tekniske standarder; opfordrer Kommissionen til at vurdere behovet for at fastsætte ensartede, åbne EU-standarder for e-identifikation og e-signaturer; konstaterer, at de største hindringer for grænseoverskridende adgang til offentlige forvaltningers e-tjenester er knyttet til brugen af elektroniske signaturer og e-identifikation samt den manglende kompatibilitet mellem e-forvaltningssystemerne på EU-plan; glæder sig over Kommissionens forslag til en forordning om elektronisk identifikation og aktivforvaltningstjenester for elektroniske transaktioner på det indre marked;

o
o   o

99.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0209.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0211.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0491.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0492.
(5) EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0453.
(7) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0307.
(8) EUT C 169 E af 15.6.2012, s. 58.
(9) EUT C 50 E af 21.2.2012, s. 1.
(10) EUT L 189 af 22.7.2010, s. 1.
(11) EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1.
(12) EUT C 349 E af 22.12.2010, s. 1.
(13) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0453.
(14) EUT C 67 E af 18.3.2010, s. 112.
(15) EUT C 46 E af 24.2.2010, s. 26.
(16) EUT C 295 E af 4.12.2009, s. 43.
(17) EUT C 146 E af 12.6.2008, s. 370.
(18) EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1.
(19) EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21.
(20) EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.
(21) EUT C 292E af 1.12.2006, s. 109.
(22) EUT C 305E af 14.12.2006, s.247.
(23) EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
(24) EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37.
(25) http://www.un.or.at/unictral
(26) EFT L 271 af 9.10.2002, s. 16.
(27) EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.
(28) EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
(29) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(30) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).
(31) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/136/EF af 25. november 2009 (EUT L 337 af 18.12.2009, s. 11) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009 (EUT L 337 af 18.12.2009, s. 37).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik