Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2030(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0341/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0341/2012

Συζήτηση :

PV 10/12/2012 - 21
CRE 10/12/2012 - 21

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0468

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 561kWORD 70k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς
P7_TA(2012)0468A7-0341/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (2012/2030(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ενιαία αγορά - Πράξη II Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (COM(2012)0238),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2012 με τίτλο «Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές δείχνει σε ποιες περιοχές της Ευρώπης επικρατούν οι καλύτερες συνθήκες για τους καταναλωτές – Έβδομη έκδοση του Πίνακα αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες» (SWD(2012)0165),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με την στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2012 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές – Προώθηση της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης» (COM(2012)0225),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2012 με τίτλο «Έκθεση για την Καταναλωτική Πολιτική (Ιούλιος 2010 - Δεκέμβριος 2011)» (SWD(2012)0132), που συνοδεύει την ανακοίνωση με τίτλο «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές – Προώθηση της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης» (COM(2012)0225),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2012, με τίτλο «Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια ευρωπαϊκή στρατηγική» (COM(2012)0196),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2012, με τίτλο «Στρατηγική για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις» (COM(2012)0179),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 2012, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (COM(2012)0011),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιανουαρίου 2012, με τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών» (COM(2011)0942),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με μια νέα στρατηγική για την πολιτική των καταναλωτών(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια στην εσωτερική αγορά(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-20 (COM(2011)0707), και τα σχετικά έγγραφα (SEC(2011)1320 και SEC(2011)1321),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(6),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2011 για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2011)0665),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Κάνοντας τις αγορές λειτουργικές για τους καταναλωτές – Έκτη έκδοση του Πίνακα Αποτελεσμάτων για τους Καταναλωτές» (SEC(2011)1271),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική αγορά(7),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών στην ΕΕ» (SEC(2011)0469),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2011 με τίτλο «Καταναλωτές στο σπίτι στην ενιαία αγορά - Πέμπτη έκδοση του Πίνακα αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες» (SEC(2011)0299),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με τον αντίκτυπο της διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/45/EE του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2010, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης(10),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Google (συνεκδικαθείσες υποθέσεις C-236/08 έως C-238/08, απόφαση της 23ης Mαρτίου 2010) και BergSpechte (υπόθεση C-278/08, απόφαση της 25ης Μαρτίου 2010), που καθόρισε την έννοια του «χρήστη του Διαδικτύου ο οποίος έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός» ως τον συνήθη καταναλωτή του Διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010 , για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2010, για την προστασία των καταναλωτών(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(13),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση Monti της 9ης Μαΐου 2010 σχετικά με μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά,

–  έχοντας υπόψη την αναλυτική έκθεση με τίτλο «Στάση των καταναλωτών απέναντι στο διασυνοριακό εμπόριο και προστασία των καταναλωτών», την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2010 (Φλας Ευρωβαρόμετρο αριθ. 282),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2009 για τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών στην ΕΕ (COM(2009)0557),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη «Έρευνα αγοράς με τη μέθοδο του »μυστικού πελάτη« για την αξιολόγηση των διασυνοριακών ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών στην ΕΕ», που διεξήχθη κατά παραγγελία της ΓΔ SANCO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την YouGovPsychonomics και δημοσιεύτηκε στις 20 Οκτωβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στον Πίνακα Αποτελεσμάτων για τους Καταναλωτές (SEC(2009)1251),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2009 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με εναρμονισμένη μέθοδο για την ταξινόμηση και την κοινοποίηση των καταγγελιών και των αιτημάτων των καταναλωτών (COM(2009)0346) και το συνοδευτικό σχέδιο σύστασης της Επιτροπής (SEC(2009)0949),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2009, σχετικά με την επιβολή του κοινοτικού καταναλωτικού κεκτημένου (COM(2009)0330),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») (COM(2009)0336),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2009, με τίτλο «Έκθεση για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ» (SEC(2009)0283),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με το διεθνές εμπόριο και το Διαδίκτυο(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη μεταφορά, την εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και την οδηγία 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον αντίκτυπο του μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον(17),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών»)(18),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση(19),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά(20),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων και την αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου: η πορεία προς τα εμπρός(21), και της 7ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων(22),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του πλαισίου των κοινοτικών κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2006)0334),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά(23),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/EΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(24),

–  έχοντας υπόψη το Ειδικό ευρωβαρόμετρο αριθ. 342 για την ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), του 2005, σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις διεθνείς συμβάσεις, τον πρότυπο νόμο της UNCITRAL για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (2001) και τον πρότυπο νόμο της UNCITRAL για το ηλεκτρονικό εμπόριο (1996)(25),

–  έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση εφαρμογής, της 21ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο (COM(2003)0702),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ(26),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών(27),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά(28),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(29),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ενσωματώθηκε στις Συνθήκες μέσω του άρθρου 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και συγκεκριμένα το άρθρο 7 (σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής), το άρθρο 21 (απαγόρευση διακρίσεων), το άρθρο 24 (δικαιώματα του παιδιού), το άρθρο 25 (δικαιώματα των ηλικιωμένων), το άρθρο 26 (ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες) και το άρθρο 38 (προστασία των καταναλωτών) αυτού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 12 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «οι απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή άλλων πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ. 26 αυτής σχετικά με υπηρεσίες γενικού (οικονομικού) ενδιαφέροντος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (Α7-0341/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωσης της ενιαίας ψηφιακής αγοράς αποτελεί βασικό παράγοντα προκειμένου να καταστεί η ΕΕ η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης παγκοσμίως·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι τηλεματικές υπηρεσίες αποτελούν ζωτικό στοιχείο του Διαδικτύου και έχουν καίρια σημασία για τους στόχους της στρατηγικής «ΕΕ 2020» για την εσωτερική αγορά, και θα αποφέρουν οφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, από την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ, οι οποίες παρέχουν το 85% των θέσεων απασχόλησης και αποτελούν συνεπώς την κινητήριο δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευημερία, την απασχόληση και την ανάπτυξη, καθώς επίσης στην καινοτομία και την Ε&Α·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί πλέον ουσιαστικό μέρος του εμπορίου και σημαντική κινητήρια δύναμη όσον αφορά τις επιλογές των καταναλωτών, τον ανταγωνισμό και την τεχνολογική καινοτομία, δεδομένου ότι στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών και των επιχειρήσεων μικραίνει διαρκώς η διάκριση μεταξύ των αγορών στο Διαδίκτυο και των αγορών με την ως τώρα καθιερωμένη τους μορφή·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά, όπου οι υπηρεσίες κυκλοφορούν ελεύθερα σε μια αγορά 500 εκατομμυρίων καταναλωτών, είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης και διευκολύνει την εξέλιξη της ΕΕ σε οικονομία γνώσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες και το Διαδίκτυο αποτελούν σημαντικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνίας που βασίζεται στη γνώση, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, ενώ παράλληλα ενισχύουν το επιγραμμικό εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως το Διαδίκτυο, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν ευρυζωνική πρόσβαση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης για τον ΦΠΑ, για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου για τις ΜΜΕ και για την προώθηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι εν λόγω υπηρεσίες ενιαίας εξυπηρέτησης μπορούν να δημιουργηθούν μόνο στο πλαίσιο υφιστάμενων φορέων, χωρίς να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι φορολογούμενοι·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα στο Διαδίκτυο έχουν σημειώσει πολύ μεγαλύτερη πρόοδο από ό,τι άλλες, και ότι στην τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, όπου η δημιουργία απασχόλησης εξαρτάται στην πράξη από τις ΜΜΕ, έχει ουσιαστική σημασία να αρθούν τα εμπόδια στο διαδικτυακό εμπόριο, ώστε να επωφελούνται από όλα τα πλεονεκτήματά του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικτυακές αγορές θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο ευέλικτες, έτσι ώστε να δημιουργούνται καλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες και ευκαιρίες ανάπτυξης στον συγκεκριμένο τομέα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο λειτουργεί σε σημαντικό βαθμό συμπληρωματικά προς τον παραδοσιακό τρόπο πραγματοποίησης αγορών, παρέχοντας σε μικρές εταιρείες τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και ενισχύοντας την πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων σε απομακρυσμένες περιοχές και στην επαρχία, καθώς και για άτομα με ειδικές ανάγκες και μειωμένη κινητικότητα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες χώρες της G-8, αναλογεί στο Διαδίκτυο το 20% της οικονομικής ανάπτυξης και το 25% των νέων θέσεων εργασίας κατά τα τελευταία πέντε χρόνια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης μπορούν να διανεμηθούν περισσότερο ομοιόμορφα μεταξύ των καταναλωτών και των ΜΜΕ χάρη στο Διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη μιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς θα συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος της Λισαβόνας, δηλαδή στην ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και του ανταγωνισμού, προς όφελος των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών της ΕΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά προσφέρει ευρύτερη επιλογή σε πιο ανταγωνιστικές τιμές προς τους καταναλωτές, ιδιαίτερα σε όσους ζουν σε λιγότερο προσβάσιμες, απομακρυσμένες ή εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθώς και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε ευρεία επιλογή προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο βοηθάει τις νέες επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, στο ξεκίνημά τους και επιτρέπει στις υπάρχουσες εταιρείες να αναπτυχθούν, αξιοποιώντας ανεκμετάλλευτες δυνατότητες της αγοράς·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 75 εκατομμύρια άτομα με ειδικές ανάγκες στην Ευρώπη, και ότι θα πρέπει να διαθέτουν και τα άτομα αυτά πλήρη πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, με ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις των ψηφιακών διασυνδέσεων στην περίπτωση των ατόμων με προβλήματα όρασης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο και η τεχνολογία αποτελούν εργαλεία που επιτρέπουν τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ και την αυξημένη συμμετοχή τους στις διεθνείς αγορές και το εμπόριο· ζητεί τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς πληρωμών μέσω κάρτας, Διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου· ζητεί, συγχρόνως, ένα βελτιωμένο πλαίσιο ηλεκτρονικής τιμολόγησης· τονίζει, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, τη σημασία της διαλειτουργικότητας και των ανοικτών προτύπων, προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο το δυναμικό της αγοράς και να τονωθεί ο ανταγωνισμός·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές επωφελούνται από το ηλεκτρονικό εμπόριο με χαμηλότερες τιμές και ευρύτερη επιλογή, σε συνδυασμό με την ευκολία του να πραγματοποιούν αγορές χωρίς να βγουν από το σπίτι τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι ιδιαίτερα επωφελές για τους καταναλωτές με ειδικές ανάγκες στις αγροτικές και τις απόκεντρες περιοχές·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή λειτουργία της ψηφιακής οικονομίας είναι κεφαλαιώδης για την καλή λειτουργία ολόκληρης της οικονομίας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, η ελεύθερη κυκλοφορία των ψηφιακών υπηρεσιών παρεμποδίζεται σημαντικά αυτή τη στιγμή εξαιτίας του κατακερματισμού των κανόνων σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολυάριθμα εμπόδια ως προς τις διασυνοριακές πωλήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως λόγω των διαφορετικών κανονισμών που ισχύουν σε επίπεδο κρατών μελών και αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία των καταναλωτών, τον ΦΠΑ, τους κανονισμούς για συγκεκριμένα προϊόντα και τις πράξεις πληρωμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να κληθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενισχύσουν την προσήλωσή τους στην εξάλειψη των κανονιστικών εμποδίων στις διασυνοριακές τηλεματικές συναλλαγές μέχρι το 2015, και η Επιτροπή να συνεχίσει να προτείνει στοχευμένα νομοθετικά μέτρα για να αντιμετωπιστούν τα βασικά εμπόδια·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει στους καταναλωτές να απολαμβάνουν χαμηλότερες τιμές και ευρύτερη επιλογή, αλλά ότι ποσοστό 60% των ιστοτόπων σήμερα ακατάλληλοι για καταναλωτές που πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές μέσω Διαδικτύου, και ότι η εμπιστοσύνη καταναλωτών και επιχειρήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον παραμένει χαμηλή·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενισχυθούν η πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση και η διαφάνεια, προκειμένου οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν όχι μόνο τις τιμές αλλά και την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών στο Διαδίκτυο·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της ψηφιακής αγοράς της ΕΕ θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα που απορρέουν από το κοινοτικό κεκτημένο, καθώς καταναλωτές και επιχειρήσεις δεν διαθέτουν μεγάλη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, εξαιτίας της ύπαρξης υπερβολικά πολλών νομικών διατάξεων που θέτουν διαφορετικές προϋποθέσεις, μια κατάσταση που δεν επιτρέπει σε επιχειρηματικούς φορείς, αρχές ή καταναλωτές να επωφελούνται από σαφείς και εφαρμόσιμους κανόνες·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πραγματικότητα, οι περισσότερες διαφορές επιλύονται εξωδικαστικώς και ότι οι χρονικές προθεσμίες που ισχύουν στην περίπτωση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) μπορεί να είναι υπερβολικά σύντομες, καθιστώντας απαραίτητη τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ)·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία να αντιμετωπιστεί ο νομικός κατακερματισμός που υπάρχει σήμερα σε αρκετούς τομείς, προκειμένου να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη και πραγματικά ενιαία ψηφιακή αγορά·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι διαδικτυακές υπηρεσίες ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μιας βιώσιμης ενιαίας αγοράς με τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών, προτύπων, σήμανσης, προϊόντων και υπηρεσιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και φιλικών προς το περιβάλλον·

Μια ενιαία ψηφιακή αγορά για την ανάπτυξη και την απασχόληση

1.  τονίζει ότι, σε περιόδους οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, έχει ουσιαστική σημασία να ληφθούν μέτρα για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία απασχόλησης, και επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς θα αποτελέσει καίριο βήμα προόδου σε σχέση με την επίτευξη αυτού του σκοπού· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, να υλοποιήσει το σχέδιό της για την έναρξη λειτουργίας και την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς· τονίζει το γεγονός ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά αποτελεί τον ευκολότερο τρόπο ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να επωφεληθούν από την ενιαία αγορά·

2.  επικροτεί τη νέα ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις διαδικτυακές υπηρεσίες, η οποία δημοσιεύθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2012 και στοχεύει στην ανάπτυξη συνεκτικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο, μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της επέκτασης του ηλεκτρονικού εμπορίου και των διαδικτυακών υπηρεσιών στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), από επιχειρήσεις προς καταναλωτές (B2C), μεταξύ καταναλωτών (C2C) και μεταξύ κυβερνήσεων (G2G)· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έως τα τέλη του 2012 έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τις 16 «Κύριες δράσεις» που προβλέπονται στους πέντε τομείς προτεραιότητας της ανακοίνωσης·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενιαία αγορά - Πράξη II», που περιλαμβάνει βασικές ενέργειες για την υποστήριξη της ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής οικονομίας· υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

4.  καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει, να αναπτύξει και να δώσει αποτελεσματική συνέχεια στο σχέδιο δράσης της για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης σε διαδικτυακά προϊόντα και περιεχόμενο, και, για τον σκοπό αυτό, να παράσχει χάρτη πορείας για την υλοποίηση ενός εγκάρσιου σχεδίου που θα διασφαλίζει την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας θέσεων εργασίας κατά την προσαρμογή της ευρωπαϊκής οικονομίας στις προκλήσεις της σημερινής παγκόσμιας οικονομίας·

5.  τονίζει ότι ο κατακερματισμός και η έλλειψη ασφάλειας δικαίου συνιστούν πρωταρχικά ζητήματα προς εξέταση στο πλαίσιο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η ασυνεπής εφαρμογή των κανόνων στα κράτη μέλη, όπως τα διαφορετικά συστήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να αυξηθούν οι επιλογές των καταναλωτών· θεωρεί ότι ο κατακερματισμός οφείλεται επίσης εν μέρει στην ανεπαρκή ή καθυστερημένη μεταφορά οδηγιών από τα κράτη μέλη, γεγονός που επιβάλλει αυστηρότερο έλεγχο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

6.  τονίζει ότι κάθε νέα νομοθεσία που αφορά την ενιαία αγορά θα πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή σε σχέση με την ενιαία ψηφιακή αγορά· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο της εκτίμησής επιπτώσεών της, και τη σκοπιμότητα της εφαρμογής τέτοιου ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ούτε θα εμποδίζει την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς ούτε θα δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια ή κατακερματισμό στο εμπόριο, τηλεματικό και μη·

7.  χαιρετίζει την αναγγελία νέου μηχανισμού κοινοποίησης και απόσυρσης από την Επιτροπή, και υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι με βάση την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο οι φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας έχουν υποχρέωση να ενεργήσουν, υπό ορισμένες περιστάσεις, με σκοπό την αποτροπή ή τη διακοπή παράνομων τηλεματικών δραστηριοτήτων·

8.  συμφωνεί με την Επιτροπή, ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που προβλέπεται στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, δεν απαιτεί επανεξέταση· ωστόσο, υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω αποσαφήνιση με σκοπό την εφαρμογή διαδικασιών κοινοποίησης και απόσυρσης για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου·

9.  επισημαίνει την ανάγκη για εκσυγχρονισμό και διευκόλυνση των διαδικασιών αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, και για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της αυτόματης αναγνώρισης πέρα από τα επαγγέλματα που καλύπτονται σήμερα, με στόχο κυρίως τα νέα επαγγέλματα που είναι απαραίτητα για την πράσινη και για την ψηφιακή βιομηχανία· επισημαίνει ότι αυτό θα διευκολύνει την κινητικότητα των εργαζομένων με υψηλό επίπεδο ειδίκευσης·

10.  τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το υπολογιστικό νέφος, δεδομένων των δυνατοτήτων του για ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ· τονίζει ότι το υπολογιστικό νέφος συνιστά, λόγω του ελάχιστου απαιτούμενου κόστους εισόδου και των χαμηλών απαιτήσεών του όσον αφορά τις υποδομές, ευκαιρία ώστε να μπορέσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία ΤΠΕ, και κυρίως οι ΜΜΕ, να αναπτυχθεί και να ηγηθεί σε τομείς όπως οι υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης, οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες και τα υπολογιστικά κέντρα·

11.  διαπιστώνει τη σημαντική σχέση που υπάρχει μεταξύ της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά·

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

12.  τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και ότι, ως εκ τούτου, έχει ζωτική σημασία να εκπονηθεί σχέδιο δράσης για την ένταξή τους στην ενιαία ψηφιακή αγορά· επιπλέον, τονίζει την επείγουσα ανάγκη να διαθέτουν όλες οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ ευρυζωνική πρόσβαση· επισημαίνει ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας και της ενιαίας ψηφιακής αγοράς μέσω της καινοτομίας και της έξυπνης χρήσης της ΤΠΕ θα βοηθήσει σημαντικά τις ΜΜΕ να βγουν από την ισχύουσα κρίση και θα δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση·

13.  συντάσσεται με την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να ενισχύσει και να διευκολύνει την ανάπτυξη της υποδομής των ΤΠΕ για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος· υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη της υποδομής των ΤΠΕ έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης στην επικοινωνία, τη δημιουργικότητα και την πρόσβαση των πολιτών στην εκπαίδευση και στην πληροφόρηση· επικροτεί τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης και ανάπτυξης της υπαίθρου, καθώς και τις πρωτοβουλίες της ΕΤΕ για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης αγροτικών περιοχών στις υποδομές των ΤΠΕ·

14.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η εξάλειψη των εναπομεινάντων νομικών εμποδίων για το ηλεκτρονικό εμπόριο και η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών και δεξιοτήτων στις επιχειρήσεις, καθώς και ο εξοπλισμός τους με τα αναγκαία εργαλεία για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στο Διαδίκτυο με ευκολότερο και περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο έχει καθοριστική σημασία για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης·

15.  τονίζει ότι η ολοκλήρωση της πλήρως λειτουργικής ενιαίας ψηφιακής αγοράς απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση στο δίκτυο και οι απαραίτητες δεξιότητες, προς όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, τον τόπο, τη μόρφωση ή το φύλο τους·

16.  εμμένει στην άποψη ότι οι ψηφιακές ικανότητες είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής ενιαίας ψηφιακής αγοράς, και ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες· υπογραμμίζει η δέσμευση για μείωση των διαφορών όσον αφορά τον ψηφιακό γραμματισμό και τα προσόντα έως το 2015 έχει καθοριστική σημασία·

17.  ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν ένα τέτοιο σχέδιο δράσης, το οποίο θα βασίζεται στην προώθηση της ένταξης των ΜΜΕ στις ψηφιακές αλυσίδες αξίας, λαμβάνοντας μέτρα και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που θα ενθαρρύνουν την έξυπνη χρήση της ΤΠΕ για καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, καθώς και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών δεξιοτήτων, και να διαθέσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της διαδικτυακής οικονομίας, π.χ. μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης του ηλεκτρονικού εμπορίου για τις ΜΜΕ (eBSN), παρέχοντας παράλληλα χρηματοδοτική στήριξη σε καινοτόμες ΜΜΕ, μεταξύ άλλων ενεργειών·

18.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί στρατηγική για την τόνωση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, την προώθηση της κατάρτισης των διαδικτυακών εμπόρων, και την ενθάρρυνση των προγραμμάτων ανάπτυξης ΜΜΕ, με έμφαση σε καινοτόμες και δυναμικές ΜΜΕ από όλους τους τομείς, ώστε να διασφαλιστούν υψηλό δυναμικό ανάπτυξης και καινοτομία, και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, με παράλληλη ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να εξαλειφθούν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ, όπως το υψηλό κόστος εισόδου στην αγορά, το κόστος εδραίωσης του σήματος σε πολλές χώρες και οι περιορισμοί σε σχέση με τα συστήματα ΤΠ·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εισαγάγουν μέτρα που θα στοχεύουν στην παροχή χρηματοδοτικής στήριξης προς καινοτόμες ΜΜΕ, μέσω των υπαρχόντων προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ), το νέο πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) και το πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020», ή μέσω της δημιουργίας ειδικών προγραμμάτων, καθώς και ο προτεινόμενος κανονισμός για τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου·

21.  θεωρεί ότι, παράλληλα με τη συνεπή ανάπτυξη των ΤΠΕ και προκειμένου να αναπτυχθεί η ενιαία ψηφιακή αγορά, επιβάλλεται να προωθηθεί η έρευνα αριστείας στις ΤΠΕ και να καλλιεργηθούν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε υψηλού κινδύνου συνεργατική έρευνα και καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ· τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην αιχμή της εξέλιξης των τεχνολογιών και των προτύπων του Διαδικτύου· προτείνει να αυξηθεί σημαντικά ο ενωσιακός προϋπολογισμός για την έρευνα στις ΤΠΕ στις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές και στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Αντιμετώπιση των εναπομεινάντων εμποδίων στην ενιαία ψηφιακή αγορά

22.  υποστηρίζει τη δυνατότητα συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα· επικροτεί τα σχέδια της Επιτροπής να προωθήσει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), τονίζει δε τη σημασία της μόνιμης εφαρμογής της διευρωπαϊκής ψηφιακής υποδομής παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη της οικονομίας και για την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ·

23.  τονίζει ότι η ταχεία εξάπλωση της υπερταχείας ευρυζωνικότητας έχει καθοριστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης παγκοσμίως, για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας και για τη δημιουργία νέων και μικρών επιχειρήσεων που μπορούν να γίνουν πρωτοπόρες σε διάφορους τομείς, παραδείγματος χάριν στην υγειονομική περίθαλψη, τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες·

24.  ζητεί να ληφθούν ειδικά μέτρα για να διασφαλιστεί η δυνατότητα των ΜΜΕ να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών δεξιοτήτων στις ΜΜΕ και να ενθαρρύνει τα καινοτόμα διαδικτυακά επιχειρηματικά μοντέλα μέσω του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP), καθώς και του προγράμματος που θα το διαδεχθεί, του λεγόμενου προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME)·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τους υπάρχοντες φραγμούς στις διασυνοριακές υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων και να λάβει κατάλληλα μέτρα για την άρση τους, με βάση τα συμπεράσματα της νέας μελέτης που εκπονήθηκε και με τρόπο ώστε να μπορούν επιχειρήσεις και καταναλωτές να επωφελούνται πλήρως από την ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει ότι παράγοντες όπως η προσβασιμότητα, η αξιοπιστία, η ταχύτητα της παράδοσης, η φιλική υπηρεσία, ένα αποδοτικό και διαφανές σύστημα επιστροφών, καθώς και χαμηλότερες τιμές για τις υπηρεσίες διασυνοριακής αποστολής εμπορευμάτων, θα ευνοηθούν περισσότερο από τον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται το διασυνοριακό εμπόριο και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών· θεωρεί ότι οι υπηρεσίες διασυνοριακής αποστολής εμπορευμάτων δεν θα πρέπει να βασίζονται μόνο στα φυσικά σύνορα, αλλά, όπου είναι δυνατόν, να λαμβάνουν επίσης υπόψη την απόσταση μέχρι τον καταναλωτή· θεωρεί απαραίτητη την εξασφάλιση καινοτόμων μορφών παράδοσης που θα παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την επιλογή χρόνου ή τόπου παραλαβής ή το πιθανό σημείο παραλαβής χωρίς επιπλέον έξοδα· πιστεύει ότι είναι καθοριστικό να εξεταστεί η λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν λογικές τιμές παράδοσης σε πιο απομακρυσμένες ή εξόχως απόκεντρες περιοχές·

26.  υπενθυμίζει την ανάγκη για ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγισης όσον αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς για όλα τα μέσα μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων των οδικών εμπορευματικών ενδομεταφορών, των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, κ.λπ.) και την περιβαλλοντική νομοθεσία, προκειμένου να μην υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού και να αποφευχθούν οι περιττές αυξήσεις του κόστους για τις επιχειρήσεις πώλησης προϊόντων από απόσταση και τους πελάτες ηλεκτρονικού εμπορίου·

27.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο, επιτρέποντας τη χρήση είτε του συστήματος της χώρας του πωλητή είτε εκείνου της χώρας του αγοραστή, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν διπλές διαδικασίες και σύγχυση ως προς τους κανόνες που ισχύουν κάθε φορά τόσο για τους εμπόρους λιανικής πώλησης όσο και για τους καταναλωτές στο Διαδίκτυο·

28.  καλεί την Επιτροπή να βρει λύσεις για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ σε σχέση με τη διαχείριση επιστροφών και για τα προβλήματα σε σχέση με την υποδομή αποστολής, καθώς και για τη μείωση του κόστους που συνεπάγεται η διευθέτηση παραπόνων και διαφορών σε διασυνοριακό επίπεδο·

29.  τονίζει πως, δεδομένου ότι το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μπορεί να μεταφραστεί εύκολα με τη χρήση λογισμικού αυτόματης μετάφρασης, ένα επιπλέον πλεονέκτημα του ψηφιακού κόσμου είναι ότι μπορεί να συμβάλει στην κατάργηση των γλωσσικών εμποδίων στην ενιαία αγορά·

30.  τονίζει τη σημασία που έχουν για τους καταναλωτές η αποτελεσματική παράδοση, η βελτίωση της δυνατότητάς τους να αξιολογούν εκ των υστέρων την εκτέλεσή της, καθώς και η έγκαιρη παραλαβή του προϊόντος, παράγοντες που βρίσκονταν στην κορυφή των προβληματισμών των καταναλωτών στον τελευταίο πίνακα αποτελεσμάτων των αγορών καταναλωτικών προϊόντων·

31.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις δυνατότητες απλοποίησης και τυποποίησης των κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ σε σχέση με τις διασυνοριακές διαδικτυακές συναλλαγές· υπογραμμίζει ότι το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τον ΦΠΑ εμποδίζει την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και ότι η παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν και να προσφέρουν νέες διαδικτυακές υπηρεσίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κανόνων που ισχύουν για τον ΦΠΑ· θεωρεί ότι το ψηφιακά διακινούμενο πολιτιστικό, δημοσιογραφικό ή δημιουργικό περιεχόμενο θα πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ με το αντίστοιχο προϊόν σε υλική μορφή, προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση της αγοράς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρουν οι αλλαγές του 2015 στους κανόνες του ΦΠΑ, για να δημιουργήσουν και να επεκτείνουν, τουλάχιστον για τις ΜΜΕ, το σύστημα της ενιαίας ευρωπαϊκής θυρίδας, ώστε να περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό εμπόριο·

32.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας 2006/112/EK με σκοπό την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας υπηρεσιών πολιτιστικού περιεχομένου που θα παρέχονται ηλεκτρονικά και θα υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ· πιστεύει ότι τα πολιτισμικά έργα και οι υπηρεσίες που πωλούνται τηλεματικά -όπως τα ψηφιακά βιβλία- πρέπει να επωφελούνται από την ίδια προτιμησιακή μεταχείριση με τα συγκρίσιμα προϊόντα σε συμβατική μορφή, όπως τα βιβλία τσέπης, και κατά συνέπεια να υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ· στο πλαίσιο αυτό, φρονεί ότι η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τις ψηφιακές εκδόσεις θα ενθάρρυνε την ανάπτυξη νόμιμης προσφοράς και θα καθιστούσε τις ψηφιακές πλατφόρμες πολύ πιο ελκυστικές·

33.  καλεί την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ, να άρει την ανωμαλία της πιθανής εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για βιβλία και άλλο πολιτιστικό περιεχόμενο σε έντυπη μορφή αλλά όχι για πανομοιότυπα αγαθά σε ηλεκτρονική μορφή·

34.  επικροτεί την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τις πληρωμές με κάρτα, μέσω του Διαδικτύου και μέσω κινητών τηλεφώνων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα με σκοπό την επίτευξη ενός πλήρως και ουσιαστικά ολοκληρωμένου, ανταγωνιστικού, καινοτόμου, ουδέτερου και ασφαλούς ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις πληρωμές μέσω κινητών τηλεφώνων·

35.  τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης των μικροπληρωμών και του υψηλού διοικητικού κόστους που προκύπτει συχνά από την καταβολή μικρών ποσών· επισημαίνει την ολοένα και πιο εκτεταμένη χρήση των πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων, έξυπνων τηλεφώνων και ταμπλετών, και θεωρεί ότι αυτό απαιτεί νέες λύσεις·

36.  τονίζει ότι οι μικροπληρωμές χρησιμοποιούνται ολοένα περισσότερο για την πληρωμή περιεχομένου των μέσων και πολιτιστικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, και εκτιμά ότι πρόκειται για χρήσιμο εργαλείο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων θα αμείβονται·

37.  επισημαίνει ότι οι εγχώριες και οι διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες (ΠΔΠ) στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών· θεωρεί ότι τόσο οι εγχώριες όσο και οι διασυνοριακές πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες στον ΕΧΠΕ θα πρέπει να εναρμονιστούν, προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να επωφεληθούν από την ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μέχρι τα τέλη του 2012 εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με τη θέσπιση ανώτατου ορίου για τις ΠΔΠ και τη σταδιακή μείωσή του· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κανονισμό για την εναρμόνιση των ΠΔΠ και τη σταδιακή μείωσή τους, προκειμένου να έχουν εναρμονιστεί με το πραγματικό κόστος ως το τέλος του 2015· θεωρεί ότι θα πρέπει να απαγορευθούν επίσης σταδιακά οι πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι εκπτώσεις και άλλες πρακτικές που επηρεάζουν την επιλογή των καταναλωτών, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια περισσότερο διαφανή ενιαία ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών·

38.  επισημαίνει ότι το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων αποτελούν μείζονες προβληματισμούς μεταξύ των καταναλωτών και τείνουν να τους αποθαρρύνουν από την πραγματοποίηση διαδικτυακών αγορών· θεωρεί αναγκαίο να προσαρμοστεί η υφιστάμενη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων στις νέες προκλήσεις και καινοτομίες στον τομέα των τρεχουσών και των μελλοντικών τεχνολογικών εξελίξεων, π.χ. υπολογιστικό νέφος·

39.  αναγνωρίζει τις οικονομικές και κοινωνικές δυνατότητες που έχει καταδείξει μέχρι στιγμής το υπολογιστικό νέφος, και καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει πρωτοβουλίες στον τομέα αυτόν προκειμένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη της εν λόγω τεχνολογίας όταν αναπτυχθεί περαιτέρω· αναγνωρίζει, ωστόσο, τις πολλές τεχνικές και νομικές προκλήσεις που προκύπτουν από την ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους·

40.  αναγνωρίζει τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρει η υπολογιστική νέφους και καλεί την Επιτροπή να προτείνει χωρίς καθυστέρηση μια ευρωπαϊκή στρατηγική προς αυτήν την κατεύθυνση·

41.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε ισχύ τις διατάξεις της δέσμης τηλεπικοινωνιών σχετικά με την κοινοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και να τις καταστήσει διαθέσιμες σε όλους τους καταναλωτές στα κράτη μέλη·

42.  υπενθυμίζει τις διατάξεις της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών, σύμφωνα με τις οποίες οι φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πρέπει να υποχρεώνουν τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών να παρέχουν μηνύματα δημόσιας υπηρεσίας σε όλους τους πελάτες τους· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί, και να ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον αριθμό των κανονιστικών αρχών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, που συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς·

43.  επικροτεί, ως εκ τούτου, τον νέο κανονισμό που προτείνει η Επιτροπή, για την προστασία των δεδομένων, επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί στους πολίτες καλύτερος έλεγχος επί της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, και τονίζει την ανάγκη έγκρισης και εφαρμογής νέου σχετικού κανονισμού, σε μορφή που, ενώ θα προστατεύει το απόρρητο και τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα παρέχει παράλληλα επαρκή ευελιξία στις επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες χωρίς να επωμίζονται τεράστιο κόστος, παρέχοντάς τους επίσης απλοποίηση και μείωση του διοικητικού φόρτου με παράλληλη συνέχιση των σοβαρών δεσμεύσεων για τήρηση των ήδη ισχυουσών υποχρεώσεων·

44.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση νομικού πλαισίου για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συναφών δικαιωμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βελτίωση της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της διακυβέρνησης των εταιριών διαχείρισης συλλογικών δικαιωμάτων, να θεσπιστούν μηχανισμοί αποτελεσματικής επίλυσης των διαφορών και να αποσαφηνιστούν και να απλουστευτούν τα συστήματα χορήγησης άδειας· θεωρεί ουσιώδη τη σαφή και κατανοητή πληροφόρηση των χρηστών του Διαδικτύου, σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και για ποιο σκοπό, και για πόσο διάστημα αποθηκεύονται, με στόχο την ενίσχυση αφενός των δικαιωμάτων τους και αφετέρου της εμπιστοσύνης τους προς το Διαδίκτυο· τονίζει ότι η αναθεώρηση του κεκτημένου στον τομέα της προστασίας των δεδομένων πρέπει να είναι εγγυάται την ασφάλεια δικαίου και τη σαφήνεια, και να εξασφαλίζει πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων· επικροτεί τη γνωστοποίηση ευρωπαϊκής συνολικής στρατηγικής για το θέμα του υπολογιστικού νέφους για το 2012 και αναμένει ιδιαίτερα τη διασαφήνιση των ζητημάτων που άπτονται της εποπτείας, της προστασίας των δεδομένων και της δικαιοδοσίας·

45.  πιστεύει ακράδαντα ότι η προστασία της ιδιωτικότητας δεν αποτελεί απλώς μια θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά, επιπλέον, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προώθηση της απαραίτητης εμπιστοσύνης των χρηστών στο ψηφιακό περιβάλλον, προκειμένου να μπορέσει να αναπτυχθεί πλήρως η ενιαία ψηφιακή αγορά· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για προσαρμογή της οδηγίας περί προστασίας των δεδομένων στο υφιστάμενο ψηφιακό περιβάλλον, που θα προωθήσει τον καινοτόμο χαρακτήρα του τηλεματικού περιβάλλοντος και θα ενισχύσει την ανάπτυξη νέων και πολλά υποσχόμενων τεχνολογιών, όπως είναι η υπολογιστική νέφους·

46.  επαναλαμβάνει ότι για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η προστασία των δεδομένων και η πειρατεία, απαιτείται μια παγκόσμια προσέγγιση· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, για στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (Internet Governance Forum)·

47.  ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών να συμμορφώνονται προς τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και το δίκαιο του ανταγωνισμού της ΕΕ, να σέβονται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, και να τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο(30) και της δέσμης μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες(31) κατά την επεξεργασία και/ή τη συλλογή δεδομένων εντός της ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού αποθηκεύονται και/ή πού υφίστανται επεξεργασία τα εν λόγω δεδομένα· εκτιμά ότι η ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά την ταυτοποίηση των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στον εν λόγω τομέα, και θα αποτελέσει βασικό κριτήριο για τη δημιουργία ενός σήματος εγγυημένης ποιότητας που θα αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

48.  υπενθυμίζει ότι οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, να δηλώνουν σαφώς την ταυτότητά τους, και ότι η συμμόρφωση προς αυτήν την υποχρέωση συμβάλλει σε αποφασιστικό βαθμό στη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο·

49.  καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει το νομικό πλαίσιο που διέπει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς προτείνοντας και εφαρμόζοντας άμεσα την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να ανταποκρίνεται στη διαδικτυακή πραγματικότητα του 21ου αιώνα· αναμένει από την Επιτροπή την υποβολή προτάσεων για τη θέσπιση νομικών μέσων στον συγκεκριμένο τομέα, όπως νομοθεσίας για την απλοποίηση της συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων δημιουργού στην Ευρώπη και οδηγίας για την επιβολή των ΔΔΙ και την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας· πιστεύει επίσης ότι πρέπει να εξεταστούν και να εξελιχτούν περαιτέρω τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και οι διαφορετικές δομές χορήγησης άδειας προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα με ταυτόχρονη διασφάλιση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και να εξασφαλιστεί η αμοιβή των κατόχων δικαιωμάτων·

50.  τονίζει τη σημασία μιας εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τις εναρμονισμένες παρεκκλίσεις που προβλέπει ο νόμος όσον αφορά τα εμπορικά σήματα και τις ευρεσιτεχνίες, που σε πολλές περιπτώσεις αποβαίνουν προς όφελος των ερευνητών και των σχεδιαστών, δεδομένου ότι σκοπός είναι, αφενός η διευκόλυνση της ανάπτυξης και της υλοποίησης νέων καινοτόμων υπηρεσιών, και της αφομοίωσής τους από τους καταναλωτές, και αφετέρου η ασφάλεια δικαίου που χρειάζονται οι ομάδες ερευνητών, οι φορείς καινοτομίας, οι καλλιτέχνες και οι χρήστες, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ευνοϊκό ευρωπαϊκό ψηφιακό περιβάλλον·

51.  επισημαίνει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες για ρυθμιστική εναρμόνιση στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, με ταυτόχρονο σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

52.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει συντονισμένες λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου τομέα με σεβασμό των δικαιωμάτων των δημιουργών, να εξασφαλίζουν εύλογη αμοιβή για τους δημιουργούς και να ευνοούν την πρόσβαση του κοινού σε ευρεία ποικιλία νόμιμων πολιτιστικών προϊόντων·

53.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει το προπαρασκευαστικό έργο της για μια νομοθετική πρόταση σχετικά με τη «διαχείριση συλλογικών δικαιωμάτων» προκειμένου να διασφαλιστεί βελτιωμένη λογοδοσία, διαφάνεια και διακυβέρνηση των εταιριών διαχείρισης συλλογικών δικαιωμάτων, να θεσπιστούν μηχανισμοί αποτελεσματικής επίλυσης των διαφορών και να αποσαφηνιστούν και να απλουστευτούν τα συστήματα χορήγησης άδειας στον τομέα της μουσικής·

54.  τονίζει ότι οι μικροπληρωμές καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικές για την επιγραμμική πληρωμή περιεχομένου των μέσων και πολιτιστικού περιεχομένου, ωστόσο η φιλικότητα προς τον καταναλωτή μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω, και τις θεωρεί χρήσιμο εργαλείο προκειμένου να εξασφαλιστεί η αμοιβή των δημιουργών, δεδομένου ότι διαθέτουν στο κοινό νόμιμο και προσιτό περιεχόμενο· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι μικροπληρωμές είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου· τονίζει, ωστόσο, ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών, όπως η έλλειψη διαλειτουργικότητας και το υψηλό κόστος των μικροπληρωμών για τους καταναλωτές, χρειάζεται να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να αναπτυχτούν απλές, καινοτόμες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις, επωφελείς για τους καταναλωτές, καθώς και ψηφιακές πλατφόρμες· τονίζει ότι η παράταση της νόμιμης διαδικτυακής προσφοράς πολιτιστικού περιεχομένου σε προσιτές τιμές θα εξαλείψει μακροπρόθεσμα τις παράνομες πλατφόρμες στο Διαδίκτυο·

55.  τονίζει ότι οι νέες και επεκτεινόμενες διαδικτυακές τεχνολογίες και τηλεματικές υπηρεσίες έχουν αυξήσει τη ζήτηση για οπτικοακουστικό και άλλο πολιτιστικό και δημιουργικό ψηφιακό περιεχόμενο και παρέχουν νέους και καινοτόμους τρόπους που εξατομικεύουν και εμπλουτίζουν την προσφορά, ιδίως μεταξύ των νέων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι προς το παρόν η νόμιμη προσφορά για την ικανοποίηση της ζήτησης αυτής είναι ανεπαρκής, με αποτέλεσμα οι χρήστες να ενθαρρύνονται να επισκέπτονται ιστοτόπους με παράνομο περιεχόμενο· πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστούν καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και διαφορετικές δομές χορήγησης άδειας προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα· ζητεί την καλύτερη εκμετάλλευση των ψηφιακών τεχνολογιών που πρέπει να αποτελέσουν εφαλτήριο τόσο για τη διαφοροποίηση όσο και για τον πολλαπλασιασμό των νόμιμων προσφορών, ώστε να διατηρηθούν με τον τρόπο αυτό η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η ανάπτυξη, και παράλληλα να διασφαλίζεται η δίκαιη και αναλογική αμοιβή των καλλιτεχνών·

56.  υποστηρίζει ένθερμα τη λήψη μέτρων, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αποτροπή της πώλησης προϊόντων απομίμησης και την πειρατεία προϊόντων στο Διαδίκτυο·

57.  επικροτεί τις προτάσεις για αύξηση διαθεσιμότητας και ανάπτυξη νόμιμων υπηρεσιών τηλεματικού περιεχομένου, τονίζει εντούτοις την ανάγκη για ένα σύγχρονο και πλέον εναρμονισμένο δικαίωμα δημιουργού σε επίπεδο Ένωσης· υπογραμμίζει, συνεπώς την ανάγκη για νομοθεσία περί δικαιωμάτων του δημιουργού η οποία θα παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα, θα διασφαλίζει ισορροπία και θα συμβαδίζει με τη σύγχρονη τεχνολογία· εκτιμά ότι η ενθάρρυνση, προώθηση και βιωσιμότητα της χορήγησης πολυεδαφικών αδειών στην ενιαία ψηφιακή αγορά πρέπει, πρωτίστως, να διευκολύνεται από πρωτοβουλίες που βασίζονται στην αγορά και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υλοποιήσει χωρίς καθυστέρηση τις στρατηγικές πρωτοβουλίες σχετικά με τα ΔΔΙ·

58.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις διακρίσεις σε βάρος πελατών λόγω εθνικότητας και κατοικίας, υπενθυμίζοντας το άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες (2006/123/ΕK), και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας·

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά

59.  τονίζει ότι η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών αποτέλεσε σημαντικό βήμα προόδου σε σχέση με την αύξηση της ασφάλειας δικαίου για καταναλωτές και επιχειρήσεις στο πλαίσιο των διαδικτυακών συναλλαγών, και συνιστά σήμερα το βασικό μέσο προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά τις διαδικτυακές υπηρεσίες· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή της· ζητεί τη δημιουργία κώδικα ορθής πρακτικής για διαδικτυακές επιχειρήσεις και υποστηρίζει τις προτάσεις για πρότυπα συμβάσεων προς αυτή την κατεύθυνση· πιστεύει ότι η εφαρμογή της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων θα αποτελέσει σημαντικό μέρος των προτύπων συμβάσεων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να τηρηθούν και οι ισχύουσες πρακτικές που διέπουν τις λιανικές πωλήσεις· επιπλέον, καλεί τα κράτη μέλη να αποφασίσουν αν, μακροπρόθεσμα, θα τεθούν υπέρ της πλήρους εναρμόνισης της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά ή της θέσπισης ενός δεύτερου εθνικού καθεστώτος· στη δεύτερη περίπτωση, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εποικοδομητική προώθηση θεμάτων, όπως το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου στην ΕΕ που θα εξασφαλίζει οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις·

60.  πιστεύει ότι η πρόσφατη πρόταση κανονισμού για ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, το οποίο θα μπορούσε να συμφωνηθεί από τους αντισυμβαλλόμενους ως εναλλακτικό των εθνικών δικαίων πωλήσεων, έχει σημαντικές δυνατότητες για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς, καθιστώντας παράλληλα τα καταστήματα του Διαδικτύου πιο προσβάσιμα και νομικά αξιόπιστα και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις·

61.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διαδραματίσουν έναν ρόλο, διασφαλίζοντας την ταχεία και μη γραφειοκρατική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ προκειμένου να πραγματωθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών·

62.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να παράσχουν επαρκείς πόρους σε αποτελεσματικά μέσα, όπως το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (δίκτυο ΣΠΚ), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαδικτυακοί έμποροι εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ώστε να επιτευχθεί έτσι υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών·

63.  τονίζει την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη για τη βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων των πολιτών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αποκτήσουν οι πολίτες της ΕΕ ψηφιακές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να αξιοποιούν πλήρως τα οφέλη που προσφέρει η χρήση τηλεματικών υπηρεσιών και η συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία·

64.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ένα στοιχείο προσβασιμότητας των καταναλωτών σε όλες τις πολιτικές για την ενιαία ψηφιακή αγορά υλοποιώντας ένα περιβάλλον χωρίς εμπόδια και προσφέροντας πλήρες φάσμα προσβάσιμων υπηρεσιών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν όλες οι ομάδες πολιτών πρόσβαση στην ενιαία ψηφιακή αγορά και θα μπορούν να απολαύσουν στο έπακρο τα οφέλη της·

65.  τονίζει την ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών στα κράτη μέλη με στόχο τη βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων των πολιτών, ιδιαίτερα των κοινωνικά μειονεκτούντων, και με ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους, προκειμένου να προωθηθεί η έννοια της ενεργού γήρανσης·

66.  αναγνωρίζει τη σημασία της κατάρτισης ευρωπαϊκού χάρτη των δικαιωμάτων των χρηστών, που να αποσαφηνίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών στην κοινωνία της πληροφορίας·

67.  τονίζει ότι η προώθηση της δημιουργίας διαφανών και αξιόπιστων ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών, με πρόσβαση σε διάφορες γλώσσες, είναι σημαντική ως μέσο για την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο διασυνοριακό εμπόριο·

68.  τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό σήμα εμπιστοσύνης, που θα εγγυάται ότι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο Διαδίκτυο συμμορφώνεται πλήρως προς τη νομοθεσία της ΕΕ· θα πρέπει να είναι απλό και καλά δομημένο, και πλούσιο σε περιεχόμενο με προστιθέμενη αξία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ώστε να ενισχύει την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια, καθώς και την ασφάλεια δικαίου τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, και να παρέχει πληροφορίες σύμφωνα με τα υπάρχοντα, νομικώς μη δεσμευτικά πρότυπα της κοινοπραξίας παγκόσμιου ιστού (W3C) και προς όφελος των ατόμων με ειδικές ανάγκες·

69. επιπλέον, τονίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών όσον αφορά την πρόσβασή τους σε νόμιμες διασυνοριακές τηλεματικές υπηρεσίες·

70.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να εμπνεύσει η ΕΕ εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, και να τους διαθέσει τα σχετικά μέσα, προκειμένου να αυξηθεί το διασυνοριακό εμπόριο· ζητεί, συνεπώς, την απλοποίηση των συστημάτων χορήγησης αδειών και τη δημιουργία αποτελεσματικού πλαισίου για τα πνευματικά δικαιώματα·

71.  επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για αντιμετώπιση των εμποδίων στην ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, και πρωτίστως των εμποδίων στην ανάπτυξη νόμιμων διασυνοριακών τηλεματικών υπηρεσιών· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη για βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών όσον αφορά την πρόσβαση σε νόμιμες διασυνοριακές υπηρεσίες· υπογραμμίζει ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά θα επιτρέψει στους πολίτες να έχουν πρόσβαση, παντού στην ΕΕ, σε κάθε μορφής ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσία (μουσική, οπτικοακουστική, βιντεοπαιχνίδια)·

72.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η αξιοποίηση της πλήρους δυνατότητας της διαδικτυακής εσωτερικής αγοράς εμποδίζεται πρωτίστως από την ύπαρξη ενός συνονθυλεύματος από διάφορες νομοθετικές διατάξεις, και ελάχιστων έως μηδαμινών «διαλειτουργικών» προτύπων και πρακτικών·

73.  επικροτεί τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) και την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ), και υπογραμμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής έγκρισής τους για τη διευθέτηση καταγγελιών και διαφορών σε διασυνοριακό επίπεδο· τονίζει επίσης την ανάγκη να καταστούν οι μηχανισμοί αυτοί ευρύτερα γνωστοί στους καταναλωτές και στους εμπόρους, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο πρακτικής αποτελεσματικότητας· υπενθυμίζει τη σημασία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού προσφυγής ως μέσου για να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους, ενώ παράλληλα τονίζει ότι οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα και λεπτομερέστερα σχετικά με τον μηχανισμό αυτό, καθώς και άλλα μέσα επίλυσης προβλημάτων· πιστεύει ότι αυτό θα ενισχύσει τις διασυνοριακές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και θα συμβάλει στην εξάλειψη των εναπομεινάντων σημείων συμφόρησης που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη και την καινοτομία, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιακής αγοράς, και δεν επιτρέπουν σήμερα την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς· τονίζει ότι η ύπαρξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών για το εγχώριο και το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ενιαία ψηφιακή αγορά·

74.  αναγνωρίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν τρόποι για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο τηλεματικό περιβάλλον και να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας, καθώς και η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των γεωγραφικών, τεχνικών και οργανωτικών φραγμών όσον αφορά τους μηχανισμούς προσφυγής· θεωρεί βασική προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη των χρηστών την ταχεία και οικονομικά αποτελεσματική επίλυση διαφορών, ιδίως σε σχέση με διαδικτυακές συναλλαγές· στο πλαίσιο αυτό επικροτεί τις προτάσεις τις Επιτροπής για την εξωδικαστική επίλυση και την τηλεματική διευθέτηση διαφορών με βάση τη νομοθεσία για τους καταναλωτές, και αναμένει με ενδιαφέρον την εξαγγελθείσα νομοθετική πρωτοβουλία για την επίλυση των διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων·

75.  επισημαίνει τις προτάσεις της Επιτροπής να ληφθούν συνδυαστικά μέτρα σε συνάρτηση με τις υπηρεσίες πληρωμών, με σκοπό την καταπολέμηση μη εγκεκριμένου ή παράνομου περιεχομένου· τονίζει ότι κάθε μορφής συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς πρέπει να βασίζεται αυστηρά σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο χαρακτηρίζεται από τον σεβασμό για την προστασία των δεδομένων, την προστασία των καταναλωτών, το δικαίωμα προσφυγής και την πρόσβαση όλων των μερών στη δικαιοσύνη· τονίζει ότι το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων «κοινοποίησης και απόσυρσης» που θα διασφαλίζουν τη τήρηση του θεμελιώδους δικαιώματος για δίκαιη δίκη ενώπιον ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου που έχει συσταθεί βάσει νόμου, απαρέγκλιτα και για όλους· υπογραμμίζει ότι όλοι οι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων πληρωμών και των διαφημιζόμενων, διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην καταπολέμηση του μη εγκεκριμένου και παράνομου περιεχομένου·

76.  επικροτεί ιδιαίτερα τη νέα ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά: μια ευρωπαϊκή στρατηγική», και ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον συγκεκριμένο κλάδο να προωθήσουν την εκπαιδευτική χρήση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και να συνεργαστούν στενά και αποδοτικά με σκοπό να δημιουργήσουν ένα Διαδίκτυο ασφαλές για τα παιδιά· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν σχέδια αλφαβητισμού και εξοικείωσης με τις ψηφιακές τεχνολογίες, που να απευθύνονται σε ενήλικες με εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές αρμοδιότητες καθώς και αρμοδιότητες που άπτονται του μέλλοντος των νέων γενεών, ώστε να αποκτήσουν επίγνωση των ευκαιριών και των κινδύνων που ενέχουν οι ΤΠΕ για τα βρέφη και τα παιδιά, και παράλληλα να προωθηθεί η μείωση του τεχνολογικού χάσματος μεταξύ των γενεών. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα για την τεχνολογία των πληροφοριών όσον αφορά τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους κινδύνους που συνεπάγεται για τους καταναλωτές η εσωτερική ψηφιακή αγορά·

77.  καλεί επιτακτικά τα ενδιαφερόμενα μέρη να δεσμευθούν έναντι της υπεύθυνης διαφήμισης που απευθύνεται σε ανηλίκους, κυρίως απέχοντας από τηλεοπτικές και διαδικτυακές διαφημίσεις με επιθετικό και παραπλανητικό χαρακτήρα και τηρώντας και εφαρμόζοντας πλήρως τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας και παρόμοιες πρωτοβουλίες·

78.  θεωρεί ότι πρέπει να στηριχθεί η ψηφιοποίηση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών έργων σε όσο το δυνατόν περισσότερες επίσημες γλώσσες της ΕΕ, προκειμένου το κοινό να έχει πρόσβαση σε αξιόλογο και χρήσιμο περιεχόμενο·

79.  τονίζει τη σημασία της καθιέρωσης σαφών αρχών για τη ρύθμιση των σχέσεων με τις ψηφιακές αγορές τρίτων χωρών, ιδιαίτερα όσον αφορά τα έργα που υλοποιούνται σε επίπεδο Ένωσης όπως η ψηφιοποίηση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς·

80.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι κανόνες που αφορούν την επιλεκτική διανομή εφαρμόζονται σωστά, προκειμένου να αποφεύγονται οι καταχρήσεις και οι διακρίσεις·

81.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για τη διασφάλιση της ουδετερότητας του Διαδικτύου·

82.  θεωρεί ότι οι ελάχιστες απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δικτυακή ουδετερότητα είναι η αύξηση του ανταγωνισμού, η διαφάνεια ως προς τη διαχείριση κυκλοφορίας και την ποιότητα υπηρεσίας, και η ευκολία αλλαγής παρόχων· επαναλαμβάνει τη στήριξή του υπέρ ενός ανοιχτού Διαδικτύου όπου δεν είναι δυνατός ο αποκλεισμός του περιεχομένου και των μεμονωμένων εμπορικών υπηρεσιών· υπενθυμίζει τα πρόσφατα πορίσματα του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), και θεωρεί ότι απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα για να διασφαλιστεί η δικτυακή ουδετερότητα·

83.  υπογραμμίζει εκ νέου τις ενδεχόμενες προκλήσεις από την απομάκρυνση από τη δικτυακή ουδετερότητα, όπως η αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά, ο αποκλεισμός της καινοτομίας, ο περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης, η έλλειψη επίγνωσης των καταναλωτών, και η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, και τονίζει ότι η έλλειψη δικτυακής ουδετερότητας βλάπτει τόσο τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές όσο και την κοινωνία συνολικά·

84.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ελεύθερο και θεμιτό διαδικτυακό ανταγωνισμό, λαμβάνοντας μέτρα για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), όπως η επιβολή διαδικτυακών περιορισμών, οι έλεγχοι των τιμών και οι ποσοστώσεις·

85.  θεωρεί βασική προτεραιότητα την επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων, και ιδίως τη σύνδεση αγροτικών, απόκεντρων και εξόχως απομακρυσμένων περιοχών με τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να επανεξετάζει συνεχώς και, όπου ενδείκνυται, να εξασφαλίζει με κανονιστικές παρεμβάσεις τη διατήρηση της ουδετερότητας δικτύου, και την ανεμπόδιστη πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου στις υποδομές δικτύου

Συγκρότηση της βάσης για μια Ευρώπη ανταγωνιστικότερη και χωρίς αποκλεισμούς

86.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν και να διευκολύνουν την ανάπτυξη πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδομών, καθώς, παρότι όλα τα κράτη μέλη έχουν χαράξει εθνική στρατηγική για την ευρυζωνικότητα, μόλις λίγα εξ αυτών διαθέτουν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο που να περιλαμβάνει τους αναγκαίους στόχους για την πλήρη υλοποίηση της εμβληματικής πρωτοβουλίας για ένα ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, όπως ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· επικροτεί τη νέα πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», δεδομένου ότι θα έχει ζωτική σημασία για την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη που έχουν οριστεί για το 2020 και υπόσχονται ευρυζωνική πρόσβαση για όλους, καθώς και για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου, σύμφωνα με τον οποίο μέχρι το 2013 κάθε πολίτης της ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει πρόσβαση σε βασική σύνδεση στο Διαδίκτυο·

87.  τονίζει ότι οι υπηρεσίες Διαδικτύου παρέχονται σε διασυνοριακό επίπεδο και ότι, ως εκ τούτου, απαιτείται συντονισμένη δράση, σύμφωνα με το Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη· επισημαίνει ότι μια ευρωπαϊκή αγορά με περίπου 500 εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι θα είναι συνδεδεμένοι σε ευρυζωνικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας θα λειτουργούσε ως αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς· τονίζει την ανάγκη σύνδεσης της ψηφιακής ατζέντας με την παροχή νέων υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες ηλεμπορίου, ηλυγείας, ηλεμάθησης, ηλετραπεζικής και ηλεδιακυβέρνησης·

88.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ενιαίας ψηφιακής αγοράς να συνεχιστούν οι προσπάθειες με σκοπό την πρόσβαση όλων των καταναλωτών, από παντού και με υψηλή ταχύτητα, μέσω της προώθησης της σταθερής και κινητής διαδικτυακής πρόσβασης και της ανάπτυξης υποδομών νέας γενιάς· επισημαίνει ότι για τούτο απαιτείται η θέσπιση πολιτικών που προωθούν την πρόσβαση με ανταγωνιστικές συνθήκες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή στρατηγική για ταχεία και υπερταχεία ευρυζωνική πρόσβαση, με την επικαιροποίηση των αντίστοιχων στόχων·

89.  υπογραμμίζει τη δυνητική αξία που έχει για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις η μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών σε ψηφιακή πλατφόρμα, και καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια για τούτο, τα οποία να περιλαμβάνουν στόχους και μέτρα για την εξασφάλιση της τηλεματικής πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες έως το 2015· αναγνωρίζει ότι τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη των διαδικτυακών υπηρεσιών και για την οικονομική ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει στόχους παγκόσμιας εμβέλειας στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου, προκειμένου να εξασφαλίσει την παγκόσμια υπεροχή της Ευρώπης όσον αφορά την ταχύτητα του Διαδικτύου και τη συνδεσιμότητα· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τα εθνικά σχέδια ευρυζωνικής πρόσβασης και να υιοθετήσουν επιχειρησιακά σχέδια λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα για την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων ευρυζωνικότητας, και υπογραμμίζει τη στρατηγική και καθοριστική σημασία των μέσων που προτείνει η Επιτροπή στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

90.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ υστερεί όσον αφορά τη σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω οπτικών ινών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επιταχύνουν την εξάπλωση και την υιοθέτηση των ευρυζωνικών συνδέσεων υπερυψηλής ταχύτητας και ζητεί τη χάραξη ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εκτεταμένη εγκατάσταση οπτικών ινών μέχρι και το τελευταίο στάδιο (FTTx)·

91.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για συμβάντα στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι κυβερνοεπιθέσεις και διαταραχές με διασυνοριακές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών και εθνικών σχεδίων για τις κρίσιμες υποδομές πληροφοριών, και να χαράξουν στρατηγικές για ανθεκτικότερες και πιο αξιόπιστες υποδομές· τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα· υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια του δικτύου και των πληροφοριών είναι ευθύνη όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών χρηστών, των διαδικτυακών παρόχων καθώς και των υπευθύνων για την ανάπτυξη των προϊόντων· συνιστά την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τόσο για πολίτες όσο και για επαγγελματίες·

92.  τονίζει ότι το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται διαρκώς περισσότερο μέσω κινητών συσκευών, και ζητεί τη λήψη μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί επαρκές φάσμα ραδιοσυχνοτήτων για τη χρήση του κινητού Διαδικτύου καθώς και υψηλότερη ποιότητα όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των κινητών αυτών συσκευών· υπογραμμίζει ότι η μελλοντική κατανομή ραδιοφάσματος πρέπει να χαράξει το δρόμο για την ευρωπαϊκή υπεροχή στον τομέα των ασύρματων εφαρμογών και των νέων υπηρεσιών, με σκοπό την τόνωση της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας·

93.  επισημαίνει ότι αυξάνεται εκθετικά η κυκλοφορία δεδομένων μέσω τόσο σταθερών όσο και κινητών υποδομών, και ότι κρίνεται απολύτως απαραίτητη μια σειρά μέτρων για τη διαχείριση αυτής της αύξησης, όπως περαιτέρω εναρμονισμένες κατανομές φάσματος για ασύρματη ευρυζωνικότητα, αυξημένη αποδοτικότητα φάσματος και ταχεία ανάπτυξη των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς·

94.  επισημαίνει ότι ένα αναγκαίο πρώτο βήμα για την εκπλήρωση των μελλοντικών απαιτήσεων ισχύος είναι η αξιολόγηση της ανάγκης για άνοιγμα της ζώνης των 700 MHz στην κυκλοφορία δεδομένων κινητών υποδομών·

95.  επικροτεί τη νέα ανακοίνωση της Επιτροπής για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις, που δημοσιεύτηκε στις 20 Απριλίου 2012· τονίζει ότι οι ηλεκτρονικές συμβάσεις θα απλουστεύσουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση των συμβάσεων, θα εξασφαλίσουν διαφάνεια, θα μειώσουν τις επιβαρύνσεις και το κόστος, θα αυξήσουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ και θα προσφέρουν καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερες τιμές·

96.  επικροτεί τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά, που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την ευκολία στο ψηφιακό περιβάλλον και, με την κάλυψη της αμοιβαίας αναγνώρισης και αποδοχής των κοινοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, σε επίπεδο ΕΕ, μπορεί να καταστήσει δυνατή την ασφαλή και απρόσκοπτη ηλεκτρονική αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτών και δημόσιων αρχών, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των δημόσιων και ιδιωτικών τηλεματικών υπηρεσιών, του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ· τονίζει τη σημασία που έχουν οι ηλεκτρονικές υπογραφές και η αμοιβαία αναγνώριση των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εγγύηση της ασφάλειας δικαίου για τους ευρωπαίους καταναλωτές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· υπογραμμίζει τη σημασία της παράλληλης εξασφάλισης διαλειτουργικότητας σε επίπεδο ΕΕ και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

97.  υπενθυμίζει ότι η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών από τον δημόσιο τομέα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την ανάπτυξη της ψηφιακής κοινωνίας και της κοινωνίας των γνώσεων και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω ασφαλείς και αποτελεσματικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες· επισημαίνει ότι, ιδιαίτερα στην περίπτωση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και των ηλεκτρονικών υπογραφών, η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα αποτελεί προϋπόθεση για την υιοθέτηση διασυνοριακών λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης·

98.  υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του της 20ής Απριλίου 2012 για «μια ανταγωνιστική ενιαία ψηφιακή αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος», τονίζεται η σημασία που έχουν για τη διευκόλυνσης της μαζικής υιοθέτησης παράγοντες όπως η ασφάλεια δικαίου, το σαφές τεχνικό περιβάλλον, και οι ανοικτές και διαλειτουργικές λύσεις ηλετιμολόγησης με βάση κοινές νομικές απαιτήσεις, επιχειρηματικές διαδικασίες και τεχνικά πρότυπα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη για ενιαία, ανοικτά ενωσιακά πρότυπα για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις ηλεκτρονικές υπογραφές· επισημαίνει ότι τα σημαντικότερα εμπόδια για τη διασυνοριακή πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών και ταυτοποίησης και με το πρόβλημα της ασυμβατότητας των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ· επικροτεί την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά·

o
o   o

99.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0209.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0211.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0491.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0492.
(5) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0453.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0307.
(8) ΕΕ C 169 Ε της 15.6.2012, σ. 58..
(9) ΕΕ C 50 E της 21.2.2012, σ. 1.
(10) ΕΕ L 189 της 22.7.2010, σ. 1.
(11) ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
(12) ΕΕ C 349 E της 22.12.2010, σ. 1.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0453.
(14) ΕΕ C 67 E της 18.3.2010, σ. 112.
(15) ΕΕ C 46 E της 24.2.2010, σ. 26.
(16) ΕΕ C 295 E της 4.12.2009, σ. 43.
(17) ΕΕ C 146 E της 12.6.2008, σ. 370.
(18) ΕΕ L 364 της 9.12.2004, σ. 1.
(19) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21.
(20) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
(21) ΕΕ C 292 E της 1.12.2006, σ. 109.
(22) ΕΕ C 305 E της 14.12.2006, σ.247.
(23) ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.
(24) ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
(25) http://www.un.or.at/unictral
(26) ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 16.
(27) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
(28) ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
(29) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(30) Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).
(31) Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 (ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 11) και οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 (ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 37).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου