Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2114(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0367/2012

Indgivne tekster :

A7-0367/2012

Forhandlinger :

PV 10/12/2012 - 23
CRE 10/12/2012 - 23

Afstemninger :

PV 11/12/2012 - 8.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0469

Vedtagne tekster
PDF 163kWORD 36k
Tirsdag den 11. december 2012 - Strasbourg
Finansiering af små og mellemstore EU-virksomheders handel og investeringer
P7_TA(2012)0469A7-0367/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 11. december 2012 om finansiering af små og mellemstore EU-virksomheders handel og investeringer: lettere adgang til kredit til støtte af internationalisering (2012/2114(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen »Det globale Europa - I konkurrencen på verdensmarkedet - Et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse« (COM(2006)0567),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen »Etablering af en samlet europæisk international investeringspolitik« (COM(2010)0343),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen »Handel, vækst og verdensanliggender - Handelspolitikken som et centralt element i EU's 2020-strategi« (COM(2010)0612),

–  der henviser til aftalen om tekniske handelshindringer, som blev indgået i 1994 som led i Uruguayrunden af multilaterale handelsforhandlinger under GATT(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 3286/94 af 22. december 1994 om fastsættelse af fællesskabsprocedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Fællesskabets rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig de regler, der er fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi(2) (handelshindringsforordningen),

–  der henviser til UNCTAD's »World Investment Report« fra 2011,

–  der henviser til rapporterne fra OECD, WTO og UNCTAD om G20-foranstaltninger vedrørende handel og investering (fra midten af oktober 2010 til april 2011),

–  der henviser til OECD's politikramme for investering,

–  der henviser til sin holdning af 13. september 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter(3),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, især beslutningen af 13. oktober 2005 om perspektiverne for de handelsmæssige forbindelser mellem EU og Kina(4), beslutningen af 1. juni 2006 om de transatlantiske økonomiske forbindelser mellem EU og USA(5), beslutningen af 28. september 2006 om EU's økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Indien(6), beslutningen af 12. oktober 2006 om de økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Mercosur med henblik på indgåelsen af en interregional associeringsaftale(7), beslutningen af 22. maj 2007 om et globalt Europa - eksterne aspekter af konkurrenceevnen(8), beslutningen af 19. juni 2007 om EU's økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Rusland(9), beslutningen af 19. februar 2008 om EU's strategi for øget markedsadgang for EU's virksomheder(10), beslutningen af 24. april 2008 om »Mod en reformeret Verdenshandelsorganisation«(11), beslutningen af 5. februar 2009 om handelsmæssige og økonomiske forbindelser med Kina(12), beslutningen af 26. marts 2009 om en frihandelsaftale mellem EU og Indien(13), beslutningen af 21. oktober 2010 om EU's handelsforbindelser med Latinamerika(14), beslutningen af 17. februar 2011 om frihandelsaftalen mellem EU og Republikken Korea(15), beslutningen af 6. april 2011 om etablering af en samlet EU-politik for internationale investeringer(16), sin holdning af 10. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af overgangsordninger for bilaterale investeringsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande(17), beslutningen af 11. maj 2011 om den aktuelle situation i forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og Indien(18), beslutningen af 11. maj 2011 om handelsforbindelserne mellem EU og Japan(19), beslutningen af 8. juni 2011 om handelsforbindelserne mellem EU og Canada(20) og beslutningen af 27. september 2011 om en ny handelspolitik for Europa i forbindelse med Europa 2020-strategien(21),

–  der henviser til Kommissionens rapport til Det Europæiske Råd med titlen »Handels- og investeringshindringer - rapport 2011 - Engagering af vores strategiske økonomiske partnere i forbedret markedsadgang: Prioritering af indsats for nedbrydelse af handelshindringer« (COM(2011)0114),

–  der henviser til sin beslutning af 13. december 2011 om hindringer for handel og investering(22),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen »Små virksomheder i en stor verden - et nyt partnerskab for SMV'ernes udnyttelse af de globale muligheder« (COM(2011)0702),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om en handlingsplan om bedre adgang til finansiering for SMV'er (COM(2011)0870),

–  der henviser til Kommissionens beretning til Det Europæiske Råd med titlen »Handels- og investeringshindringer - rapport 2012« (COM(2012)0070),

–  der henviser til IFC's/Verdensbankens rapport »Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World« (i det følgende benævnt »Doing Business 2012«-indekset),

–  der henviser til sin beslutning af 3. juli 2012 om tiltrækningen ved at investere i Europa(23),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7-0367/2012),

A.  der henviser til, at den fælles handelspolitik efter Lissabontraktatens ikrafttræden i henhold til artikel 207 i TEUF har omfattet direkte udenlandske investeringer og falder ind under EU's enekompetence; der henviser til, at medlemsstaterne kun kan forhandle og indgå bilaterale investeringsaftaler, hvis de har fået bemyndigelse hertil af Unionen; der henviser til, at der kræves en samstemmende udtalelse fra Parlamentet for alle handels- og investeringsaftaler, som Kommissionen forhandler på vegne af Unionen;

B.  der henviser til, at EU ifølge UNCTAD-rapporten for 2011 fortsat er et vigtigt mål for direkte udenlandske investeringer; der henviser til, at tal fra Eurostat til gengæld viser, at EU-27's samlede udgående direkte udenlandske investeringer faldt med 30 % i 2008, med yderligere 28 % i 2009 og med endnu 62 % i 2010;

C.  der henviser til, at medlemsstaterne ifølge »Doing Business 2012«-indekset kun udgør 40 % (og medlemmerne af euroområdet kun 26 %) af de førende 35 lande med hensyn til iværksætterånd på verdensplan;

D.  der henviser til, at Kommissionen anslår, at 99 % af alle virksomheder i EU er små og mellemstore virksomheder (SMV'er), og til, at 92 % af alle EU's SMV'er er mikrovirksomheder med en til ni ansatte, 6,7 % er små virksomheder med 10-49 ansatte, og 1,1 % er mellemstore virksomheder med 50-249 ansatte; der henviser til, at der findes 23 mio. SMV'er, og at de udgør rygraden i Unionens økonomi og står for to tredjedele af alle arbejdspladser i den private sektor;

E.  der henviser til, at mikrovirksomhederne samt de små og mellemstore virksomheder (MSMV'er) er forskelligartede og har forskellige behov, alt efter hvilken specifik industri- eller servicesektor de driver virksomhed i, hvilken medlemsstat eller endda region de driver virksomhed i, deres størrelse, deres forretningsmodel, iværksætterkulturen og erhvervsklimaet, og alt efter om de driver virksomhed uden for eller på det indre marked; der henviser til, at de står over for meget forskellige udfordringer på tværs af deres respektive forretningscyklusser,

F.  der henviser til, at manglende finansiering og en iværksætterånd, der er svagere end i andre industrialiserede økonomier, fortsat er en af de vigtigste udfordringer for EU-virksomheders konkurrenceevne og iværksætterånd, og til, at vedvarende lovgivningsmæssig opsplittelse og bureaukrati fortsat begrænser SMV'ernes - navnlig mikrovirksomhedernes og de små virksomheders - muligheder for at tilpasse sig en energi- og ressourceeffektiv økonomi og udvide til markeder uden for hjemlandet, både inden for det indre marked og på verdensplan;

G.  der henviser til, at 44 % af SMV'erne har rapporteret om mangel på tilstrækkelige oplysninger som en vigtig hindring for internationalisering;

H.  der henviser til, at europæiske SMV’ers tøven med at udvikle deres internationale aktiviteter hovedsagelig skyldes manglen på analyser eller forhåndsanalyser af deres eksportmuligheder;

I.  der henviser til, at et betydeligt antal af de europæiske SMV'er er involveret i internationale eksportaktiviteter (25 % af det samlede antal), og at blot 13 % af de europæiske SMV'er driver forretning på markeder uden for EU, og at blot 4 % af de SMV'er, der ikke har internationale forretningsaktiviteter, har konkrete planer om at iværksætte internationale aktiviteter inden for en overskuelig fremtid; der henviser til, at visse SMV'er ikke er i stand til at gennemføre internationalisering på grund af deres virksomhedsprofil og størrelse;

J.  der henviser til, at blot 10 % af mikrovirksomhederne anvender de 300+ offentlige støtteprogrammer, der allerede er til rådighed, og til, at SMV'erne på grund af det store antal støtteprogrammer har vanskeligt ved at finde frem til og anvende den støtte, der faktisk er til rådighed;

K.  der henviser til, at europæiske SMV’er i særlig grad er ramt af den globale økonomiske og finansielle krise, og til, at deres internationalisering uden for det indre marked ligeledes bør fremmes;

L.  der henviser til, at næsten en tredjedel af de SMV'er, der i løbet af de sidste to år har ansøgt om et banklån, konsekvent har fået afslag herpå eller har fået mindre, end de havde ansøgt om; der henviser til, at den højeste afslagsprocent forekom blandt mikrovirksomhederne;

M.  der henviser til, at rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation har sat finansieringsinstitutter i stand til at yde 30 mia. EUR i nye lån til over 315 000 SMV'er i perioden 2007-2013; der henviser til, at Den Europæiske Investeringsbank (EIB) ydede omkring 40 mia. EUR i lån til SMV'er, hvilket kom mere end 210 000 SMV'er til gode i perioden 2008-2011;

N.  der henviser til, at Kommissionen har foreslået et nyt program for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs (COSME)), som dels vil tilvejebringe en lånegarantifacilitet for virksomheder og SMV'er, som skal yde garantier for lånefinansiering gennem almindelige lån, lavere prioriterede lån og ansvarlig lånekapital eller leasing for at begrænse SMV'ernes særlige vanskeligheder med at opnå adgang til finansiering af deres vækst, dels yde securitisering for SMV'ers lånefinansieringsporteføljer med henblik på at mobilisere yderligere lånefinansiering til SMV'er, og til, at programmet skal løbe fra 2014 til 2020 med et planlagt budget på 2,5 mia. EUR;

O.  der henviser til, at medlemsstaternes erfaringer med politikker til støtte for internationalisering af mikrovirksomheder og SMV'er samt civilsamfundets institutioner (handelskamre, arbejdsgiverforeninger osv.) udgør en meget betydelig erfaringskapital, når der skal udarbejdes nye, effektive og vellykkede politikker på dette område;

P.  der henviser til, at en politik, der iværksættes på EU-niveau til støtte for SMV'er, bør være subsidiær og supplere allerede eksisterende politikker, skabe europæisk merværdi, forhindre overlapninger med eksisterende programmer på nationalt, regionalt og lokalt niveau og optimere den programmæssige og operationelle samordning;

Q.  der henviser til, at Kommissionens rapport om handels- og investeringshindringer opregner nogle eksempler på, hvordan EU's markedsadgang til forskellige lande i hele verden, herunder industrialiserede lande og vigtige nye vækstlande i Verdenshandelsorganisationen (WTO), i højere grad begrænses af andre ikke-toldmæssige hindringer end told, idet sidstnævnte i vidt omfang bliver ophævet i takt med globaliseringen; der henviser til, at WTO-reglerne forbyder ubegrundede ikke-toldmæssige hindringer;

R.  der henviser til, at EU om nødvendigt skal støtte og aktivt forsvare sine industrier og virksomheder, herunder SMV'er, mod, at handelspartnerne tilsidesætter vedtagne regler, WTO-standarder og principper, og dertil anvende alle passende og forholdsmæssige midler; der henviser til, at multilaterale og bilaterale tvistbilæggelsesordninger og navnlig handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger, der er forenelige med WTO-reglerne, kun bør anvendes som en sidste udvej;

S.  der henviser til, at manglende retssikkerhed vedrørende investeringer er en væsentlig afskrækkende faktor for SMV'er i forbindelse med internationalisering, og til, at det er absolut nødvendigt at have et retsgrundlag sammen med vore handelspartnere for at garantere retssikkerheden; der henviser til, at EU skal forsvare de europæiske virksomheders og særlig SMV'ernes interesser mod krænkelser af retssikkerheden, hvad angår investeringer i tredjelande;

1.  opfordrer indtrængende Kommissionen og om nødvendigt medlemsstaterne til at fremme deltagelse af SMV'er og, hvor det er relevant, mikrovirksomheder på globale markeder ved at gennemføre passende foranstaltninger, hvorved de kan internationaliseres og især integreres yderligere i EU's indre marked, herunder lettere adgang til kapital og regelmæssigt ajourført information om handelsmuligheder i udlandet såvel som effektive handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger, der skal beskytte dem mod unfair prisdumping, og støtte for at sikre fair konkurrence med tredjelande, samtidig med at det sikres, at menneskerettighederne, arbejdstagernes rettigheder, de sociale rettigheder og miljøet beskyttes i tredjelandene;

2.  bemærker, at SMV'erne står over for vanskeligheder, som skyldes nedgangen i den interne efterspørgsel på grund af den økonomiske krise;

I.Adgang til oplysninger

3.  understreger, at det er nødvendigt at forbedre indsamlingen af data i virksomhederne for i højere grad at gøre opmærksom på MSMV'ernes behov, dele bedste praksis og yde dem mere målrettet støtte på nationalt niveau såvel som på EU-niveau; opfordrer ligeledes til, at der foretages regelmæssige cost-benefit-analyser for at vurdere effektiviteten af denne støtte med fokus på at øge MSMV'ernes innovation og konkurrenceevne både på det indre marked og på verdensplan;

4.  understreger behovet for først og fremmest at foretage en kortlægning af eksisterende og manglende støtteprogrammer på nationalt niveau og EU-niveau med henblik på at undgå overlapninger og huller og i den forbindelse også afdække eksisterende tjenesteudbydere og støttestrategier i samarbejde med nationale agenturer; opfordrer medlemsstaternes myndigheder til at etablere ensartede onlinedatabaser over nationale og regionale finansieringskilder;

5.  understreger behovet for at vurdere det tilgængelige marked med henblik på en stigende internationalisering og på yderligere at fremme udviklingen af SMV'er på det indre marked, og finder, at udviklingen af SMV'er på det indre marked er lige så vigtig som udviklingen af SMV'er i tredjelande;

6.  mener, at det er vigtigt for EU's konkurrenceevne og vækst at skabe et netværk som led i en digital platform, der samler nationale SMV-helpdeske, handelskamre, eksportkreditagenturer, erhvervsorganisationer samt Kommissionen, for at give EU's virksomheder, navnlig eksportører og importører, præcise, rettidige og brugervenlige oplysninger fra kvikskranke, så de til fulde kan drage fordel af Unionens nye fælles handelspolitik;

II.   Adgang til kapital

7.  understreger, at tilbagevendende vanskeligheder med at få adgang til kapital er en af de vigtigste hindringer for SMV'ernes internationalisering; opfordrer de nationale regeringer til at støtte SMV'er ved hjælp af offentligt støttede eksportkreditter, uden at dette skaber konkurrenceforvridninger på det indre marked, samt øremærke tilstrækkelige midler til SMV'er (f.eks. særlige lån, samfinansiering og venturekapital) for at hjælpe dem med at klare bankernes nedskæringer og lavere gearing; understreger, at denne finansiering bør tilbydes de SMV'er, der allerede eksporterer, og som kan fremvise en rentabel forretningsplan, der kan forbedre eller konsolidere deres eksisterende markedsandel og skabe arbejdspladser, navnlig til unge;

8.  mener, at det med henblik på at styrke EU's økonomi er vigtigt ikke at overse støtte til nyetablerede virksomheder, der tilbyder innovative produkter og ydelser, og til SMV'er, der mangler startinvesteringer eller yderligere investeringer, enten når de driver virksomhed på det indre marked, eller når de ønsker at internationalisere sig;

9.  opfordrer derfor de nationale regeringer til at hjælpe SMV'erne ved at undersøge mulighederne for blandt andet at oprette investeringsfonde for SMV'er, som enhver EU-borger kan investere sin opsparing i;

10.  opfordrer til, at offentligt støttede eksportkreditter lever op til OECD's retningslinjer og fremmer projekter, der lever op til internationale miljø- og arbejdsstandarder;

11.  opfordrer til, at den støtte, der stilles til rådighed for SMV'erne, så de kan få adgang til kapital, tilpasses i overensstemmelse med deres respektive og specifikke behov for at undgå en standardtilgang; bemærker i denne henseende, at EU's industri repræsenterer mange forskellige virksomhedsprofiler og -behov, der afspejler SMV'ernes størrelse, struktur, sektortilhørsforhold og geografiske beliggenhed;

12.  mener, at en holistisk strategi for handelsfinansiering med det formål at fremme internationalisering af SMV'er er tvingende nødvendig; mener, at EU proaktivt bør fremme og støtte incitamenter til udvikling af SMV'er i strategiske sektorer, navnlig når det gælder fremstillingsaktiviteter med mulighed for stor værditilvækst og konkurrencemæssige fordele i forhold til nye vækstlande såvel som arbejdspladser af høj kvalitet for EU-borgerne; understreger derfor behovet for at identificere lovende nichemarkeder og fremme deres udvikling;

13.  opfordrer Kommissionen til at undersøge EU's »business angel«-marked og lignende markeder verden over for at drage erfaringer fra og udbygge »business angel«-netværksadministratorernes kompetencer i EU; opfordrer bankerne og andre finansieringsinstitutter til jævnligt at give deres SMV-kunder ajourført information om tilgængelige finansieringsinstrumenter, herunder støttenetværk for SMV'er samt »business angels«; opfordrer endvidere Kommissionen til at tilvejebringe relevant information i denne henseende;

14.  anerkender, at der findes veletablerede og velafprøvede ordninger for SMV-støtte på nationalt niveau, som giver adgang til eksportkreditter gennem eksportkreditagenturer, og mener, at det er fornuftigt at bibeholde denne støtte; finder imidlertid, at der på mellemlang sigt er behov for yderligere drøftelse af indførelsen af systematisk støtte til eksportkreditter på EU-niveau gennem oprettelse af en eksport-import-facilitet for SMV'er med henblik på at udbetale yderligere støtte til SMV'er via eksportkreditagenturer på grundlag af den bedste nationale praksis; bemærker, at denne yderligere støtte muligvis kan omfatte lavt- og fastforrentede lån, kortsigtet driftskapital og refinansiering, egenkapitalfinansiering samt erhvervsforsikringsløsninger;

15.  gør opmærksom på de lovgivningsmæssige og juridiske foranstaltninger, der skal træffes for at forbedre SMV'ernes adgang til sikkerhedsstillelse, dvs.:

   reducering af hindringer for ejendomsregistrering (f.eks. gennem tilvejebringelse af kreditgivning)
   lavere håndhævelsesomkostninger for långivere og en forbedring af den generelle kvalitet af de finansielle oplysninger om SMV'er for at forbedre deres kreditværdighed i långivernes øjne;

16.  fremhæver behovet for at yde finansiel og teknisk bistand til SMV'er med fokus på markedsundersøgelser, rådgivning om projekt- og eksportfinansiering, juridisk rådgivning (f.eks. om undtagelsesklausuler eller straf for for sen eller manglende betaling), told- og skattemæssige forpligtelser, bekæmpelse af forfalskning samt virksomhedspræsentationer på messer og ved erhvervsmæssige netværksarrangementer (f.eks. for at finde distributører i et tredjeland);

17.  fastholder, at det ligeledes er nødvendigt at fokusere på at løse kreditproblemerne for mikrovirksomheder; understreger den positive rolle, som små lån spiller i forhold til at give sådanne virksomheder mulighed for at etablere sig; gentager, at selv på nichemarkeder kan begrænsede direkte udenlandske investeringer også fremme erhvervsmæssige græsrodsinitiativer i forhold til at skabe vækst og bæredygtig udvikling på lokalt plan (f.eks. udvikling af håndværk);

18.  opfordrer til, at offentlig-private partnerskaber i højere grad yder startkapital og venturekapital til MSMV'er i EU og samtidig deler iværksætterrisikoen; påpeger i denne henseende den positive rolle, som både mikrofinansieringsinstitutter og sociale iværksætterfonde kan spille med hensyn til at udvikle forretningsmuligheder, som også har stærke sociale, etiske og miljømæssige mål;

III.   Henstillinger til konkrete tiltag

19.  opfordrer til, at der på nationalt niveau og EU-niveau gøres bestræbelser på at forenkle erhvervsvilkårene for SMV'er i tæt samråd med EU's erhvervsorganisationer for SMV'er, industri- og handelskamre samt andre relevante interessenter til støtte for såvel mindskelse af bureaukrati som internationalisering af SMV'er;

20.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at etablere virksomhedshelpdeske på lokalt plan, som skal drives i samarbejde med EU-virksomheder, således at SMV'er kan få umiddelbart anvendelige oplysninger på deres eget sprog om eksport-/importmuligheder, eksisterende handelshindringer (både toldmæssige og ikke-toldmæssige), investeringsbeskyttelse, tvistbilæggelsesbestemmelser og konkurrenter samt få kendskab til og forståelse for kulturelle og menneskelige traditioner på tredjelandes markeder;

21.  opfordrer til, at der udvikles et netværk mellem SMV'er og store europæiske virksomheder, således at SMV'erne kan nyde godt af sidstnævntes ekspertise samt eksport- og innovationskapacitet;

22.  opfordrer Kommissionen til at fremme udveksling af ledere af SMV’er i EU og i tredjelande efter samme model som EU-programmet »Erasmus for unge iværksættere«;

23.  understreger behovet for at fremme samarbejde mellem EU's SMV'er og virksomheder i tredjelande for at lette markedsadgangen samt integrationen på tredjelandes markeder;

24.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i højere grad at henlede de europæiske SMV’ers opmærksomhed på de handelsaftaler, der i øjeblikket føres forhandlinger om, og på de internationale investeringsmuligheder, der åbner sig for SMV’er;

25.  opfordrer EU's virksomheder og eksportører til aktivt at anvende de handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. klager i henhold til handelshindringsforordningen eller klageregistret i markedsadgangsdatabasen til at indberette væsentlige skader som følge af handelshindringer til Kommissionen og, hvor det er relevant, foranledige, at Kommissionen på eget initiativ indleder undersøgelser om antidumping og udligningstold i tæt samarbejde med industrien for at minimere risikoen for retaliering;

26.  mener, et en effektiv beskyttelse af SMV'er mod illoyal handelspraksis fra EU's partnerlandes side er lige så vigtig som at hjælpe SMV'er, der ønsker internationalisering; mener, at internationalisering og beskyttelse er to sider af samme sag, når det gælder globaliseringsprocessen;

27.  opfordrer Kommissionen til at tage behørigt højde for, at SMV'er skal have bedre adgang til antidumping- og antisubventionsprocedurer i forbindelse med reformen af EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter;

28.  opfordrer Kommissionen til at inddrage SMV'er i etableringen af internationale standarder (f.eks. ISO), eftersom ændringer i regelsæt påvirker deres rentabilitet direkte; insisterer på, at håndtering af ubegrundede ikke-toldmæssige handelshindringer skal betragtes som en af Kommissionens topprioriteter, navnlig gennem en harmonisering af de tekniske regler på grundlag af relevante globale standarder;

29.  opfordrer Kommissionen til at håndtere disse brede og vedvarende spørgsmål i alle multilaterale og bilaterale handelsaftaler og navnlig i frihandelsaftaler med såvel industrialiserede lande som nye vækstlande og til at sikre, at ikke-toldmæssige handelshindringer i WTO får mindst lige så meget opmærksomhed, som afskaffelse af told får i øjeblikket;

30.  beklager, at der ikke stilles konkrete midler til rådighed for europæiske virksomheder, navnlig SMV’er, til effektiv bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder; glæder sig over Kommissionens beslutning om at foreslå en revision af direktivet om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre forsvaret af de intellektuelle ejendomsrettigheder i alle relevante multilaterale organisationer (WTO, Verdenssundhedsorganisationen og Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret);

31.  påpeger, at SMV'er er sårbare over for prisudsving; opfordrer derfor Kommissionen til på EU-niveau og i internationale fora såsom G20 at sætte aktivt ind for at håndtere skadelig finansspekulation i føde- og råvarer;

32.  opfordrer Unionen til fuldt ud at udnytte de investeringsmuligheder for EU's SMV'er, som følger af den europæiske naboskabspolitik og særlig fokusere på grænseoverskridende investeringer i landene i østpartnerskabet og partnerskabet med det sydlige Middelhavsområde; påpeger, at investeringsmulighederne i disse områder bør bidrage væsentligt til at opfylde de socioøkonomiske behov hos befolkningerne i de berørte lande og fremme bæredygtig økonomisk udvikling, et snævrere regionalt samarbejde og regional stabilitet;

33.  mener, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten bør udvikle synergier med henblik på yderligere at styrke Unionens handelsdiplomati på verdensplan;

34.  opfordrer EU til at udvikle en ambitiøs fælles industripolitik baseret på fremme af forskning og innovation, der skal underbygges af innovative finansieringsmetoder som f.eks. projektobligationer, og som skal støtte udviklingen af SMV'er gennem adgang til offentlige udbud, for at opretholde konkurrenceevnen over for de store aktører inden for industri og forskning;

o
o   o

35.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf.
(2) EFT L 349 af 31.12.1994, s. 71.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0363.
(4) EUT C 233 E af 28.9.2006, s. 103.
(5) EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 235.
(6) EUT C 306 E af 15.12.2006, s. 400.
(7) EUT C 308 E af 16.12.2006, s. 182.
(8) EUT C 102 E af 24.4.2008, s. 128.
(9) EUT C 146 E af 12.6.2008, s. 95.
(10) EUT C 184 E af 6.8.2009, s. 16.
(11) EUT C 259 E af 29.10.2009, s. 77.
(12) EUT C 67 E af 18.3.2010, s. 132.
(13) EUT C 117 E af 6.5.2010, s. 166.
(14) EUT C 70 E af 8.3.2012, s. 79.
(15) EUT C 188 E af 28.6.2012, s. 113.
(16) EUT C 296 E af 2.10.2012, s. 34.
(17) EUT C 377 E af 7.12.2012, s. 203.
(18) EUT C 377 E af 7.12.2012, s. 13.
(19) EUT C 377 E af 7.12.2012, s. 19.
(20) EUT Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0257.
(21) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0412.
(22) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0565.
(23) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0275.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik