Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2114(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0367/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0367/2012

Συζήτηση :

PV 10/12/2012 - 23
CRE 10/12/2012 - 23

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0469

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 394kWORD 42k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Χρηματοδότηση του εμπορίου και των επενδύσεων των ΜΜΕ
P7_TA(2012)0469A7-0367/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με χρηματοδότηση του εμπορίου και των επενδύσεων των ΜΜΕ της ΕΕ: διευκόλυνση της πρόσβασης σε πιστώσεις για την προώθηση της διεθνοποίησης (2012/2114(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Η Ευρώπη στον κόσμο: Η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό - Συμβολή στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2006)0567),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς μια σφαιρική ευρωπαϊκή πολιτική διεθνών επενδύσεων» (COM(2010)0343),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις ‐ Η εμπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής »Ευρώπη 2020« της ΕΕ» (COM(2010)0612),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σχετικά με τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο (Συμφωνία ΤΦΕ) που εγκρίθηκε το 1994 ως μέρος του Γύρου της Ουρουγουάης, στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων της ΓΣΔΕΕ(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3286/94 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 που καθορίζει κοινοτικές διαδικασίες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων της Κοινότητας στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου(2) (κανονισμός για τους φραγμούς στο εμπόριο),

–  έχοντας υπόψη την «Έκθεση για τις παγκόσμιες επενδύσεις 2011» της ΔΗΕΕΑ (UNCTAD, «World Investment Report 2011»),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις ΟΟΣΑ/ΠΟΕ/ΔΗΕΕΑ σχετικά με τα μέτρα της Ομάδας των Είκοσι (G20) που αφορούν το εμπόριο και τις επενδύσεις (μέσα Οκτωβρίου 2010 έως Απρίλιο 2011),

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο πολιτικής για τις επενδύσεις (PFI) του ΟΟΣΑ,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης(3),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως το ψήφισμα της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις προοπτικές σύναψης εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας(4) το ψήφισμα της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ(5), το ψήφισμα της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Ινδία(6), το ψήφισμα της 12ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Mercosur ενόψει της σύναψης διαπεριφερειακής συμφωνίας σύνδεσης(7), το ψήφισμα της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο –εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας(8), το ψήφισμα της 19ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία(9), το ψήφισμα της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την εξασφάλιση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά(10), το ψήφισμα της 24ης Απριλίου 2008 σχετικά με την πορεία προς μεταρρύθμιση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου(11), το ψήφισμα της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα(12), το ψήφισμα της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας(13), το ψήφισμα της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική(14), το ψήφισμα της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας(15), το ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη μελλοντική πολιτική διεθνών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(16), τη θέση του της 10ης Μαΐου 2011 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών(17), το ψήφισμα της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την κατάσταση πραγμάτων στις διαπραγματεύσεις για Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας(18), το ψήφισμα της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας(19), το ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Καναδά(20), και το ψήφισμα της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020(21),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο «Έκθεση 2011 σχετικά με τα εμπόδια στο εμπόριο και στις επενδύσεις – Προώθηση της συμμετοχής των στρατηγικών οικονομικών εταίρων μας στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά: Προτεραιότητες δράσης για την εξάλειψη των εμποδίων στο εμπόριο» (COM(2011)0114),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τους φραγμούς στο εμπόριο και στις επενδύσεις(22),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Μικρή επιχείρηση, μεγάλος κόσμος ‐ μια νέα εταιρική σχέση που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης» (COM(2011)0702),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση» (COM(2011)0870),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο «Έκθεση του 2012 για τα εμπόδια στο εμπόριο και στις επενδύσεις» (COM(2012)0070),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC) της Παγκόσμιας Τράπεζας με θέμα «Επιχειρηματική δραστηριότητα 2012: Επιχειρηματική δραστηριότητα για έναν πιο διαφανή κόσμο» (στο εξής «Δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας 2012»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων στην Ευρώπη(23),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0367/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η κοινή εμπορική πολιτική (ΚΕΠ) περιλαμβάνει, δυνάμει του άρθρου 207 της ΣΛΕΕ, τις ξένες άμεσες επενδύσεις (ΞΑΕ), και εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη μπορούν να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν διμερείς επενδυτικές συμφωνίες μόνο αφού λάβουν σχετική εξουσιοδότηση από την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου για όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται η Επιτροπή εκ μέρους της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έκθεση της ΔΗΕΕΑ για το 2011, η ΕΕ παραμένει βασικός προορισμός προσέλκυσης ΞΑΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν ότι το σύνολο των εκροών ΞΑΕ της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά 30% το 2008, κατά επιπλέον 28% το 2009 και κατά ένα επιπρόσθετο 62% το 2010·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον δείκτη επιχειρηματικής δραστηριότητας του 2012, τα κράτη μέλη αποτελούν μόνο το 40% (και τα μέλη της ζώνης του ευρώ μόλις το 26%) των πρώτων 35 χωρών όσον αφορά την επιχειρηματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εκτιμά πως το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και πως το 92% αυτών των ΜΜΕ είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 1 έως 9 εργαζόμενους, το 6,7% είναι μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 10 έως 49 εργαζόμενους και το 1,1% είναι μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν 50 έως 249 εργαζόμενους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις αυτές ανέρχονται σε 23 εκατομμύρια και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ένωσης, παρέχοντας τα δύο τρία των θέσεων απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ ποικίλλουν ως προς τον χαρακτήρα τους και έχουν διαφορετικές ανάγκες, οι οποίες απορρέουν από την ιδιαίτερη φύση του βιομηχανικού τομέα ή του τομέα υπηρεσιών στον οποίο δραστηριοποιούνται, από το κράτος μέλος ή ακόμη και την περιοχή όπου έχουν τη βάση των δραστηριοτήτων τους, από το μέγεθός τους, το επιχειρηματικό τους μοντέλο, την επιχειρηματική τους νοοτροπία και το επιχειρηματικό τους περιβάλλον, είτε σε διεθνές επίπεδο είτε εντός της ενιαίας αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις στους αντίστοιχους οικονομικούς τους κύκλους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με ένα ασθενέστερο επιχειρηματικό πνεύμα απ’ ό,τι σε άλλες εκβιομηχανισμένες οικονομίες, παραμένει μία από τις βασικές προκλήσεις για την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ, και ότι ο διαιωνιζόμενος κανονιστικός κατακερματισμός και η γραφειοκρατία εξακολουθούν να περιορίζουν την ικανότητα των ΜΜΕ, και ιδίως των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, να προσαρμόζονται σε μια οικονομία αποδοτική ως προς τη χρήση ενέργειας και πόρων και να επεκτείνονται σε αγορές εκτός της χώρας τους, τόσο εντός της ενιαίας αγοράς όσο και διεθνώς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 44% των ΜΜΕ ανέφερε την έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης ως σοβαρό εμπόδιο για τη διεθνοποίηση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιφυλάξεις που διατηρούν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ ως προς τη δραστηριοποίησή τους σε διεθνές επίπεδο οφείλονται κυρίως στην έλλειψη διαγνωστικών ή προγνωστικών στοιχείων σχετικά με τις δυνατότητες εξαγωγών που διαθέτουν·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός ευρωπαϊκών ΜΜΕ δραστηριοποιείται στον τομέα των διεθνών εξαγωγών (25% του συνόλου), ωστόσο μόνο το 13% των ευρωπαϊκών ΜΜΕ δραστηριοποιείται σε αγορές εκτός ΕΕ και μόνο το 4% των διεθνώς ανενεργών ΜΜΕ έχει συγκεκριμένα σχέδια για έναρξη διεθνών δραστηριοτήτων στο προβλεπτό μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ΜΜΕ δεν διαθέτουν ικανότητα διεθνοποίησης λόγω του επιχειρηματικού προφίλ και του μεγέθους τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 10% των πολύ μικρών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τα περισσότερα από 300 προγράμματα δημόσιας στήριξης που είναι ήδη διαθέσιμα και ότι ο μεγάλος αριθμός των προγραμμάτων στήριξης δυσκολεύει τις ΜΜΕ να προσδιορίσουν και να αξιοποιήσουν τη βοήθεια που είναι πραγματικά διαθέσιμη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και ότι χρειάζεται επίσης να προωθηθεί η επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε διεθνές επίπεδο, πέραν της ενιαίας αγοράς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συστηματικά, κατά τα δύο τελευταία έτη, το ένα τρίτο περίπου των ΜΜΕ που υπέβαλε αίτηση για τραπεζικό δάνειο δεν έλαβε καθόλου πίστωση ή έλαβε μικρότερη πίστωση από όση είχε ζητήσει· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το υψηλότερο ποσοστό απόρριψης αφορούσε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) έδωσε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τη δυνατότητα να χορηγήσουν 30 δισεκατομμύρια EUR νέας χρηματοδότησης σε περισσότερες από 315.000 ΜΜΕ κατά την περίοδο 2007-2013· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε δάνεια ύψους περίπου 40 δισεκατομμυρίων EUR σε ΜΜΕ, από τα οποία επωφελήθηκαν περισσότερες από 210.000 ΜΜΕ κατά την περίοδο 2008-2011·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο από την Επιτροπή νέο πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) θα παράσχει στις επιχειρήσεις και στις ΜΜΕ μια διευκόλυνση εγγύησης δανείων, η οποία θα χορηγεί εγγυήσεις για δανειακή χρηματοδότηση με συνήθη δάνεια, με δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και συμμετοχικά δάνεια ή με μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης, ώστε να μειωθούν οι ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την ανάπτυξή τους, θα προσφέρει τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων δανειακής χρηματοδότησης των ΜΜΕ με στόχο την κινητοποίηση πρόσθετης δανειακής χρηματοδότησης υπέρ των ΜΜΕ και θα εφαρμοστεί από το 2014 έως το 2020, με σχεδιαζόμενο προϋπολογισμό ύψους 2,5 δισ. EUR·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία των κρατών μελών όσον αφορά τις πολιτικές για την προώθηση της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και φορέων της κοινωνίας των πολιτών (εμπορικά επιμελητήρια, επιχειρηματικές ενώσεις, κ.λπ.), αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο διδαγμάτων για τον σχεδιασμό νέων αποτελεσματικών και επιτυχών πολιτικών στον εν λόγω τομέα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πολιτική που υιοθετείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση των ΜΜΕ πρέπει να είναι επικουρική, πρόσθετη και συμπληρωματική προς την υφιστάμενη, να προσδίδει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, να αποφεύγει επαναλήψεις και επικαλύψεις με υφιστάμενα προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να βελτιστοποιεί τον προγραμματικό και επιχειρησιακό συντονισμό·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τους φραγμούς στις εμπορικές συναλλαγές και στις επενδύσεις απαριθμούν περιπτώσεις όπου η πρόσβαση της ΕΕ σε αγορές διάφορων χωρών ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των εκβιομηχανισμένων και των κυριότερων αναδυόμενων οικονομιών στο πλαίσιο του ΠΟΕ, υφίσταται περιορισμούς περισσότερο από διάφορους μη δασμολογικούς φραγμούς (ΜΔΦ) παρά από δασμούς, δεδομένου ότι οι τελευταίοι παρουσιάζουν την τάση να αίρονται σε σημαντικό βαθμό καθώς προοδεύει η παγκοσμιοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες του ΠΟΕ απαγορεύουν τους αδικαιολόγητους ΜΔΦ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, όποτε κρίνεται απαραίτητο, χρειάζεται να στηρίζει και να υπερασπίζεται ενεργά τις βιομηχανίες της και τις επιχειρήσεις της, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, ενάντια σε παραβιάσεις των συμπεφωνημένων κανόνων, προδιαγραφών του ΠΟΕ και αρχών από τους εμπορικούς της εταίρους, χρησιμοποιώντας κάθε κατάλληλο και αναλογικό μέσο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση πολυμερών και διμερών μηχανισμών ρύθμισης των διαφορών, και ιδίως των μέσων εμπορικής άμυνας (ΜΕΑ) που αποδέχεται ο ΠΟΕ, θα πρέπει να αποτελεί ύστατο μέτρο·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ασφάλειας δικαίου για τις επενδύσεις αποτελεί βασικό αντικίνητρο στη διεθνοποίηση των ΜΜΕ και ότι είναι απολύτως απαραίτητο ένα νομικό πλαίσιο με τους εμπορικούς εταίρους μας το οποίο να εγγυάται την ασφάλεια δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών εταιρειών, ιδίως των ΜΜΕ, έναντι παραβιάσεων της ασφάλειας δικαίου για τις επενδύσεις σε χώρες εκτός ΕΕ·

1.  προτρέπει την Επιτροπή, και όπου κρίνεται αναγκαίο τα κράτη μέλη, να ενισχύσουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ, και όπου απαιτείται των πολύ μικρών επιχειρήσεων, στις παγκόσμιες αγορές εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα για τη διεθνοποίησή τους και ιδίως για την περαιτέρω ενσωμάτωσή τους στην κοινή αγορά της ΕΕ, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε κεφάλαια και τακτικά ενημερωνόμενες πληροφορίες σχετικά με επιχειρηματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό, καθώς και σε αποτελεσματικά ΜΕΑ που έχουν στόχο την εξασφάλιση της ενδεδειγμένης προστασίας τους από αθέμιτο ντάμπινγκ και επιδοτήσεις, προκειμένου να κατοχυρώνεται ο θεμιτός ανταγωνισμός με τρίτες χώρες ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η προστασία των ανθρώπινων, εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος στις τρίτες χώρες·

2.  σημειώνει ότι οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες ως αποτέλεσμα της μείωσης της εγχώριας ζήτησης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης·

Ι.Πρόσβαση σε πληροφορίες

3.  υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της συλλογής δεδομένων σε επίπεδο επιχειρήσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανάγκες των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την παροχή στις επιχειρήσεις αυτές καλύτερα στοχευμένης στήριξης τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο· ζητεί επίσης τακτικές αναλύσεις κόστους-ωφελείας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της στήριξης αυτής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τόσο στην ενιαία αγορά όσο και παγκοσμίως·

4.  τονίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθεί πρώτα μια χαρτογράφηση για να προσδιοριστούν τα υφιστάμενα και τα ελλείποντα προγράμματα στήριξης σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθούν επικαλύψεις ή κενά, κατά τρόπο ώστε να ενσωματώνονται υφιστάμενοι φορείς παροχής υπηρεσιών και υφιστάμενες στρατηγικές στήριξης σε συνεργασία με τους εθνικούς φορείς· ενθαρρύνει τις αρχές των κρατών μελών να δημιουργήσουν παρόμοιες ενιαίες διαδικτυακές βάσεις δεδομένων για τις εθνικές και περιφερειακές πηγές χρηματοδότησης·

5.  τονίζει την ανάγκη αξιολόγησης της διαθέσιμης αγοράς για την ανάπτυξη της διεθνοποίησης και την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, και θεωρεί ότι η ανάπτυξη των ΜΜΕ εντός της εσωτερικής αγοράς είναι εξίσου σημαντική με την ανάπτυξη των ΜΜΕ στο εξωτερικό·

6.  θεωρεί απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ΕΕ τη δημιουργία ενός δικτύου, ως μέρους μιας ψηφιακής πλατφόρμας, το οποίο θα συνενώνει εθνικές υπηρεσίες υποστήριξης των ΜΜΕ, εμπορικά επιμελητήρια, οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων (ΟΕΠ), επιχειρηματικές ενώσεις και την Επιτροπή, με στόχο να παρέχονται στις επιχειρήσεις της ΕΕ, και ιδίως στους εξαγωγείς και εισαγωγείς, ακριβείς, έγκαιρες και φιλικές προς τον αναγνώστη πληροφορίες σε μονοαπευθυντική βάση, ώστε να μπορούν να επωφελούνται πλήρως από τη νέα κοινή εμπορική πολιτική της Ένωσης·

II.  Πρόσβαση σε κεφάλαια

7.  υπογραμμίζει ότι οι επανεμφανιζόμενες δυσκολίες πρόσβασης σε κεφάλαια αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους που παρεμποδίζουν τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ· ζητεί από τις εθνικές κυβερνήσεις να στηρίξουν τις ΜΜΕ μέσω εξαγωγικών πιστώσεων με δημόσια ενίσχυση, χωρίς να προκαλούνται στρεβλώσεις του ενδοενωσιακού ανταγωνισμού, καθώς και να προβλέψουν επαρκή χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ (π.χ. ειδικά δάνεια, συγχρηματοδότηση και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών), ώστε να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της αποεπένδυσης και της απομόχλευσης από τις τράπεζες· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση αυτή πρέπει να παρέχεται στις ΜΜΕ οι οποίες έχουν ήδη εξαγωγικές δραστηριότητες και μπορούν να παρουσιάσουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο για τη βελτίωση και την εδραίωση του υφιστάμενου μεριδίου αγοράς τους και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τους νέους·

8.  θεωρεί ότι, προκειμένου να τονωθεί η οικονομία της ΕΕ, δεν πρέπει να παραβλεφθεί η ενίσχυση προς τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και προς τις ΜΜΕ που έχουν ανάγκη από αρχικό ή πρόσθετο επενδυτικό κεφάλαιο, είτε δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά είτε επιδιώκουν να αναπτυχθούν μέσω διεθνοποίησης·

9.  ζητεί συνεπώς από τις εθνικές κυβερνήσεις να βοηθήσουν τις ΜΜΕ διερευνώντας, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα δημιουργίας επενδυτικών αμοιβαίων κεφαλαίων για ΜΜΕ στα οποία θα μπορεί να επενδύει αποταμιεύσεις οποιοσδήποτε ευρωπαίος πολίτης·

10.  θεωρεί ότι οι υποστηριζόμενες με δημόσιους πόρους εξαγωγικές πιστώσεις πρέπει να συμμορφώνονται προς τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ και να προωθούν σχέδια που ανταποκρίνονται στα διεθνή εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα·

11.  ζητεί η στήριξη που διατίθεται στις ΜΜΕ για πρόσβαση σε κεφάλαια να διαμορφώνεται ανάλογα με την αντίστοιχη και συγκεκριμένη ζήτηση των ΜΜΕ, προκειμένου να αποφευχθεί μια ενιαία και αδιαφοροποίητη προσέγγιση· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι η βιομηχανία στην ΕΕ παρουσιάζει ευρύ φάσμα επιχειρηματικών προφίλ και αναγκών που αντικατοπτρίζουν το μέγεθος, τον τομέα δραστηριότητας και τη γεωγραφική θέση των ΜΜΕ·

12.  θεωρεί ότι είναι επειγόντως αναγκαία μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη χρηματοδότηση του εμπορίου, με στόχο την προώθηση της διεθνοποίησης των ΜΜΕ· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να προάγει και να υποστηρίζει ενεργά τα κίνητρα για την ανάπτυξη ΜΜΕ σε στρατηγικούς τομείς, ιδίως στην περίπτωση δραστηριοτήτων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αναδυόμενων οικονομιών καθώς και θέσεις απασχόλησης υψηλής ποιότητας για τους ευρωπαίους πολίτες· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να εντοπιστούν ελπιδοφόροι εξειδικευμένοι τομείς της αγοράς και να προωθηθεί η ανάπτυξή τους·

13.  ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει την ευρωπαϊκή αγορά «επιχειρηματικών αγγέλων» και άλλες παρόμοιες αγορές διεθνώς, προκειμένου να αντλήσει διδάγματα και να αναπτυχθεί η ικανότητα των διαχειριστών δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων στην ΕΕ· ενθαρρύνει τις τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν στις ΜΜΕ που είναι πελάτες τους τακτικά ενημερωνόμενες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων στήριξης ΜΜΕ και των «επιχειρηματικών αγγέλων»· καλεί επίσης την Επιτροπή να παράσχει σχετικές πληροφορίες·

14.  αναγνωρίζει την ύπαρξη καλά εδραιωμένων και δοκιμασμένων συστημάτων στήριξης των ΜΜΕ σε εθνικό επίπεδο, τα οποία προσφέρουν πρόσβαση σε εξαγωγικές πιστώσεις μέσω οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων (ΟΕΠ), και θεωρεί εύλογη τη συνέχιση αυτής της στήριξης· είναι ωστόσο της γνώμης ότι μεσοπρόθεσμα η καθιέρωση συστηματικής στήριξης για τις εξαγωγικές πιστώσεις σε επίπεδο ΕΕ, με τη δημιουργία μιας διευκόλυνσης εισαγωγών/εξαγωγών για ΜΜΕ η οποία θα χορηγεί επιπρόσθετη στήριξη στις ΜΜΕ μέσω των ΟΕΠ στηριζόμενη σε βέλτιστες εθνικές πρακτικές, χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση· θεωρεί ότι η επιπρόσθετη αυτή στήριξη θα μπορούσε ενδεχομένως να περιλαμβάνει δάνεια με ευνοϊκούς όρους και σταθερά επιτόκια, βραχυπρόθεσμα κεφάλαια κίνησης και αναχρηματοδότηση, χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων και λύσεις επιχειρηματικής ασφάλισης·

15.  εφιστά την προσοχή στα κανονιστικά και νομοθετικά μέτρα που είναι αναγκαίο να ληφθούν προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε εγγυήσεις, δηλαδή:

   μείωση των φραγμών στην καταχώριση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. με τη δημιουργία γραφείων πιστωτικών πληροφοριών)·
   μείωση των εξόδων εκτέλεσης για τους δανειστές και αύξηση συνολικά της ποιότητας των χρηματοπιστωτικών πληροφοριών σχετικά με τις ΜΜΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η φερεγγυότητά τους στα μάτια των δανειστών·

16.  υπογραμμίζει την ανάγκη να παρασχεθεί στις ΜΜΕ χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια επικεντρωμένη στην έρευνα αγοράς, την παροχή συμβουλών για τη χρηματοδότηση έργων και εξαγωγών, την παροχή νομικών συμβουλών (π.χ. σχετικά με ρήτρες διαφυγής ή κυρώσεις για καθυστερήσεις ή αθέτηση πληρωμών), τις τελωνειακές και φορολογικές υποχρεώσεις, την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και τις παρουσιάσεις των εταιρειών σε εμπορικές εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις επιχειρηματικής δικτύωσης (π.χ. για την ανεύρεση διανομέων σε τρίτη χώρα)·

17.  επιμένει ότι είναι επίσης απαραίτητο να επιδιωχθεί η κάλυψη του πιστωτικού κενού για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις· τονίζει τον ευεργετικό ρόλο των μικρών δανείων για τη διευκόλυνση της συγκρότησης των επιχειρήσεων αυτών· επαναλαμβάνει ότι, ακόμα και στην περίπτωση ενός εξειδικευμένου τομέα αγοράς, μικρά ποσά ΞΑΕ μπορούν να ενθαρρύνουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες βάσης όσον αφορά τη δημιουργία μεγέθυνσης και βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο (π.χ. ανάπτυξη της κατασκευής χειροτεχνημάτων)·

18.  ζητεί αύξηση των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα για την παροχή κεφαλαίου εκκίνησης και κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην ΕΕ και, παράλληλα, για τον επιμερισμό του επιχειρηματικού κινδύνου· επισημαίνει εν προκειμένω τον θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τόσο τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης όσο και τα ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών που έχουν επίσης σαφείς κοινωνικούς, ηθικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς·

III.  Συστάσεις για συγκεκριμένες ενέργειες

19.  ζητεί προσπάθειες τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ, σε στενή διαβούλευση με τις ενώσεις των ΜΜΕ στην ΕΕ, τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, στηρίζοντας τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ·

20.  προτρέπει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ενιαίες υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες θα λειτουργούν σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ούτως ώστε οι ΜΜΕ να μπορούν να λαμβάνουν, στη γλώσσα τους και για άμεση χρήση, πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες εξαγωγών/εισαγωγών, τους υφιστάμενους εμπορικούς φραγμούς (δασμολογικούς και μη), την προστασία των επενδύσεων, τις διατάξεις για τη ρύθμιση των διαφορών και τους ανταγωνιστές, και να αποκτούν γνώση και κατανόηση σχετικά με τις πολιτιστικές πρακτικές και τις συμπεριφορές σε τρίτες αγορές·

21.  ζητεί τη δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των ΜΜΕ και των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ούτως ώστε οι ΜΜΕ να επωφελούνται από την τεχνογνωσία, την εξαγωγική ικανότητα και την ικανότητα καινοτομίας που διαθέτουν οι μεγάλες επιχειρήσεις·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει τις ανταλλαγές διευθυντικών στελεχών μεταξύ ευρωπαϊκών και ξένων ΜΜΕ, οι οποίες θα πραγματοποιούνται κατά το πρότυπο του προγράμματος «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» το οποίο υλοποιείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης·

23.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και των επιχειρήσεων τρίτων χωρών, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος καθώς και η ενσωμάτωση σε αγορές τρίτων χωρών·

24.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν περαιτέρω τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση και τις ευκαιρίες των ΜΜΕ για επενδύσεις σε διεθνές επίπεδο·

25.  ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις και τους εξαγωγείς της ΕΕ να χρησιμοποιούν ενεργά τα ΜΕΑ, όπως οι καταγγελίες βάσει του κανονισμού για τους εμπορικούς φραγμούς ή το μητρώο καταγγελιών στη βάση δεδομένων πρόσβασης στην αγορά, προκειμένου να αναφέρουν στην Επιτροπή σημαντικές ζημίες που προκύπτουν από εμπορικούς φραγμούς και να διευκολύνουν, όπου είναι απαραίτητο, την αυτεπάγγελτη έναρξη ερευνών από την Επιτροπή για την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών σε στενή συνεργασία με τον κλάδο, κατά τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αντιποίνων·

26.  θεωρεί ότι η αποτελεσματική προστασία των ΜΜΕ από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των κρατών εταίρων της ΕΕ είναι εξίσου σημαντική με την υποβοήθηση των ΜΜΕ που επιθυμούν να διεθνοποιηθούν· θεωρεί τη διεθνοποίηση και την προστασία ως τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος όσον αφορά τη διαδικασία παγκοσμιοποίησης·

27.  ζητεί από την Επιτροπή, κατά την αναμόρφωση των μέσων εμπορικής άμυνας της ΕΕ, να αποδώσει την πρέπουσα σπουδαιότητα στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις διαδικασίες αντιντάμπινγκ και αντεπιδότησης·

28.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις ΜΜΕ στην κατάρτιση διεθνών προτύπων (π.χ. ISO), αφού οι αλλαγές στα ρυθμιστικά καθεστώτα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κερδοφορία τους· επιμένει ότι η αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων ΜΔΦ πρέπει να περιλαμβάνεται στις ύψιστες προτεραιότητες της Επιτροπής, ιδίως μέσω της εναρμόνισης των τεχνικών κανόνων βάσει των σχετικών παγκόσμιων πρότυπων·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίζει αυτά τα ευρέως διαδεδομένα και επίμονα ζητήματα σε όλες τις πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες, και ιδίως στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών τόσο με εκβιομηχανισμένες όσο και με αναδυόμενες οικονομίες, και να διασφαλίσει ότι στο πλαίσιο του ΠΟΕ οι ΜΔΦ τυγχάνουν, τουλάχιστον, της ίδιας προσοχής που συγκεντρώνει επί του παρόντος η εξάλειψη των δασμών·

30.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και ιδίως οι ΜΜΕ, δεν έχουν στη διάθεσή τους συγκεκριμένα μέσα για την αποτελεσματική καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ)· επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να προτείνει αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την εφαρμογή των ΔΔΙ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υπερασπίζονται αποτελεσματικότερα τα ΔΔΙ σε όλους τους σχετικούς πολυμερείς οργανισμούς (ΠΟΕ, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και Παγκόσμια Οργάνωση Διανοητικής Ιδιοκτησίας)·

31.  επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ είναι ευπαθείς στις διακυμάνσεις των τιμών· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να εργασθεί δραστήρια, σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνή φόρουμ όπως η G20, για την αντιμετώπιση της επιζήμιας χρηματιστικής κερδοσκοπίας στα τρόφιμα και στις πρώτες ύλες·

32.  ζητεί από την Ένωση να αξιοποιήσει πλήρως, προς όφελος των ΜΜΕ της ΕΕ, τις επενδυτικές ευκαιρίες που απορρέουν από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις διασυνοριακές επενδύσεις στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής και της Νότιας Μεσογείου· επισημαίνει ότι οι επενδυτικές ευκαιρίες στις περιοχές αυτές πρέπει να συμβάλλουν σημαντικά στην κάλυψη των κοινωνικοοικονομικών αναγκών του πληθυσμού των ενδιαφερόμενων χωρών και στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, μιας αυξημένης περιφερειακής συνεργασίας και της περιφερειακής σταθερότητας·

33.  θεωρεί ότι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να αναπτύξουν συνέργειες προκειμένου να αναβαθμίσουν περαιτέρω την εμπορική διπλωματία της Ένωσης παγκοσμίως·

34.  ζητεί από την ΕΕ να αναπτύξει μια φιλόδοξη κοινή βιομηχανική πολιτική που θα βασίζεται στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, θα επωφελείται από καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης όπως τα ομόλογα έργων και θα στηρίζει την ανάπτυξη των ΜΜΕ μέσω της πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις, ούτως ώστε να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της έναντι των πρωταγωνιστικών δυνάμεων στους τομείς της βιομηχανίας και της έρευνας·

o
o   o

35.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-wto.pdf
(2) ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 71.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0363.
(4) ΕΕ C 233 Ε της 28.9.2006, σ. 103.
(5) ΕΕ C 298 Ε της 8.12.2006, σ. 235.
(6) ΕΕ C 306 Ε της 15.12.2006, σ. 400.
(7) ΕΕ C 308 Ε της 16.12.2006, σ. 182.
(8) ΕΕ C 102 Ε της 24.4.2008, σ. 128.
(9) ΕΕ C 146 Ε της 12.6.2008, σ. 95.
(10) ΕΕ C 184 Ε της 6.8.2009, σ. 16.
(11) ΕΕ C 259 Ε της 29.10.2009, σ. 77.
(12) ΕΕ C 67 Ε της 18.3.2010, σ. 132.
(13) ΕΕ C 117 Ε της 6.5.2010, σ. 166.
(14) ΕΕ C 70 Ε της 8.3.2012, σ. 79.
(15) ΕΕ C 188 Ε της 28.6.2012, σ. 113.
(16) ΕΕ C 296 Ε της 2.10.2012, σ. 34.
(17) ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 203,
(18) ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 13,
(19) ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 19,
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0257.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0412.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0565.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0275.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου