Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2094(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0374/2012

Внесени текстове :

A7-0374/2012

Разисквания :

PV 10/12/2012 - 24
CRE 10/12/2012 - 24

Гласувания :

PV 11/12/2012 - 8.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0470

Приети текстове
PDF 412kWORD 45k
Вторник, 11 декември 2012 г. - Страсбург
Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС
P7_TA(2012)0470A7-0374/2012

Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2012 г. относно Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС (2012/2094(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 5 юли 2012 г., озаглавена „Насърчаване, защита и упражняване на правата на човека в интернет“, която признава значението на защитата на правата на човека и свободния поток на информация онлайн,(1)

–  като взе предвид докладите на специалния докладчик на ООН Frank La Rue от 16 май 2011 г. (A/HRC/17/27) и 10 август 2011 г. (A/66/290) относно насърчаването и защитата на правото на свобода на мнение и изразяване, които подчертават приложимостта на международните норми в областта на правата на човека и стандартите относно правото на свобода на мнението и изразяването в интернет като средство за комуникация,

–  като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 28 март 2008 г. (7/36), установяваща мандат на специален докладчик относно насърчаването и защитата на правото на свобода на мнение и изразяване,

–  като взе предвид доклада на ООН от 16 юни 2011 г., озаглавен „Ръководни принципи за бизнеса и правата на човека: прилагане на рамката на ООН “Закрила, зачитане и обезщетение„ (отразяваща работата на специалния представител на ООН John Ruggie),

–  като взе предвид резолюцията, приета от управителния съвет на Междупарламентарния съюз на 19 октомври 2011 г.(2),

–  като взе предвид Стратегическата рамка относно правата на човека и демокрацията, приета от Съвета на 25 юни 2012 г.,(3)

–  като взе предвид своите препоръки към Съвета от 13 юни 2012 г. относно специалния представител на Европейския съюз за правата на човека(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2012 г., озаглавена „Критична информационна инфраструктура – постижения и предстоящи стъпки: за постигане на сигурност в световното кибернетично пространство“(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 20 април 2012 г., озаглавена „Електронното управление като движеща сила за изграждане на конкурентоспособен единен цифров пазар“(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 18 април 2012 г. относно годишния доклад за правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област, включително и значението за стратегическата политика на ЕС в областта на правата на човека(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2012 г. относно достъпа на слепи до книги и други печатни продукти(8),

–  като взе предвид общия бюджет за 2012 г. от 29 февруари 2012 г., по-специално призива за създаване на „Фонд за свободата на ползване на интернет в световен мащаб“(9),

–  като взе предвид съобщението от 12 декември 2011 г. от страна на члена на Комисията, отговарящ за програмата за цифровите технологии, относно стратегията „No Disconnect“,

–  като взе предвид съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 12 декември 2011 г., озаглавено „Правата на човека и демокрацията в основата на външните действия на ЕС – към по-ефективен подход“ (COM(2011)0886),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 ноември 2011 г. относно отворено и неутрално интернет пространство в Европа(10),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 октомври 2011 г., озаглавено „Обновена стратегия на ЕС за периода 2011‐2014 г. за корпоративната социална отговорност“ (COM(2011)0681),

–  като взе предвид ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека,

–  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2011 г. относно ефективна стратегия за суровините в Европа(11),

–  като взе предвид резолюцията си от 7 юли 2011 г. относно външните политики на ЕС в полза на демократизацията(12),

–  като взе предвид съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията от 25 май 2011 г., озаглавено „Нов отговор на промените в съседните държави“ (COM(2011)0303),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно културното измерение на външната дейност на ЕС(13),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. г. относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения(14),

–  като взе предвид своята резолюцията от 15 юни 2010 г., озаглавена „Управление на интернет: следващи стъпки“(15),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2010 г. относно Интернет на нещата(16),

–  като взе предвид резолюцията си от 14 февруари 2006 г. относно клаузата за правата на човека и демокрацията в споразуменията на Европейския съюз(17),

–  като взе предвид своята резолюция относно неотложни случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава, когато тези нарушения пораждат притеснения относно цифровите свободи,

–  като взе предвид своята позиция от 27 септември 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1334/2000 за въвеждане на режим на Общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба(18),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия, отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011 и въвеждане на ограничения за износ на информационни и комуникационни технологии и инструменти за наблюдение(19),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 264/2012 на Съвета от 23 март 2012 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 359/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран и въвеждане на ограничения за износ на информационни и комуникационни технологии и инструменти за наблюдение(20),

–  като взе предвид членове 3 и 21 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид насоките на Европейския съюз относно правата на човека,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и всички международни правни инструменти, посветени на защитата на правата на човека, включително Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права,

–  като взе предвид конвенцията на ООН от 17 април 2003 г. относно опазването на нематериалното културно наследство(21),

–  като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и текущите преговори относно присъединяването на ЕС към нея,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (А7-0374/2012),

A.  като има предвид, че технологичното развитие дава възможност на лица по целия свят да използват нови информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и да се свързват към интернет, насърчавайки по този начин революционните промени в обществото, функционирането на демокрацията, управлението, икономиката, бизнеса, медиите, развитието и търговията,

Б.  като има предвид, че интернет играе важна роля в предоставянето на достъп до информация, свобода на мнение, свобода на печата, свобода на събранията, както и за икономическото, социалното, политическото и културното развитие,

В.  като има предвид, че е налице консенсус в световен мащаб, отразен в международното право, че ограниченията на основните права трябва да бъдат уредени в законодателството,

Г.  като има предвид, че правата на човека трябва да бъдат защитавани и насърчавани от ЕС както онлайн, така и извън мрежата,

Д.  като има предвид, че насърчаването на електронните умения и преодоляването на цифровото разделение са от съществено значение за овладяване на потенциала, който притежават интернет и ИКТ, за предоставяне на нови възможности,

Е.  като има предвид, че макар и ИКТ да са важен инструмент при организирането на социални движения и протести в различни държави и по-специално по отношение на Арабската пролет, те биват също така използвани като инструменти за потискане чрез (масова) цензура, наблюдение, както и следене и проследяване на информация и лица,

Ж.  като има предвид, че ИКТ могат също да играят ролята на полезен инструмент за терористични организации за подготовка и осъществяване на терористични атаки,

З.  като има предвид, че контекстът, в който технологиите биват използвани, до голяма степен определя последствията, които те могат да имат за положителното развитие или за потискането,

И.  като има предвид, че тези промени създават нови условия, които изискват адаптирано към тях прилагане на съществуващите закони, въз основа на стратегия за включване на интернет и ИКТ във всички външни дейности на ЕС,

Й.  като има предвид, че интернет просперира и се разви органично като платформа с огромна обществена стойност; като има предвид обаче, че злоупотребата с новите възможности и инструменти, достъпни посредством интернет, също създава нови рискове и опасности,

K.  като има предвид, че интернет също така се превърна във фактор при развитието на международната търговия, който изисква постоянна бдителност, особено по отношение на защитата на потребителите,

Л.  като има предвид, че ограничения следва да съществуват само в случаи на използване на интернет за незаконни дейности, като подбуждане на омраза, насилие и прояви на расизъм, тоталитарна пропаганда, достъп на деца до порнография или тяхната сексуална експлоатация,

M.  като има предвид, че глобалният и безграничен характер на интернет изисква нови форми на международно сътрудничество и управление с множество участници,

Н.  като има предвид, че член 21 от Договора за Европейския съюз гласи, че: „Съюзът следи за съгласуваността между различните области на външната си дейност, както и между тези области и другите си политики. Съветът и Комисията, подпомагани от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, осигуряват тази съгласуваност и си сътрудничат за тази цел“,

O.  като има предвид, че неутралността на мрежата е съществен принцип за отворен интернет, гарантирайки конкуренция и прозрачност,

П.  като има предвид, че както цифровата сигурност, така и цифровата свобода, са от изключително значение и не са взаимнозаменяеми,

Р.  като има предвид, че ЕС може да бъде пример за цифрови свободи, само ако тези биват защитени в ЕС,

Правата на човека и развитието

1.  Признава, че нецензурираният достъп до отворения интернет, мобилните телефони и ИКТ е оказал благоприятно въздействие върху правата на човека и основните свободи, разширявайки обхвата на свободата на изразяване на мнение, достъпа до информация, правото на личен живот и свободата на събрания по света;

2.  Признава огромния упълномощаващ, креативен и ускоряващ потенциал на отворения интернет и ИКТ за изграждането на общност, гражданското общество, както и за световното икономическо, социално, научно, културно и политическо развитие, допринасяйки по този начин за напредъка на човечеството като цяло; въпреки това осъзнава новите рискове и опасности за правата на човека, произтичащи от злоупотребата с ИКТ;

3.  Признава, че интернет и социалните медии дават възможност на правителствата да се ангажират в пряка дипломация и че по-интензивният контакт между народите по целия свят е станал по-лесен; подчертава, че откритите дебати относно идеи могат да помогнат да опровергаят екстремизма и да подобрят междукултурната ангажираност и разбиране;

4.  Счита културата за посредник за връзка и осъществяване на контакт, когато политическите отношения са блокирани или проблематични; признава, че свободата и културата са тясно свързани една с друга и че цифровата културна дипломация е от стратегическо значение за ЕС;

5.  Признава ролята на творческата свобода и на свободата на имитацията и на повторното използване като крайъгълни камъни за креативността и свободата на изразяване на мнение и на идеите; съзнава значението, което имат изключенията и ограниченията в сферата на авторските права, особено в областта на журналистиката, цитатите, сатирата, архивите, библиотеките и осигуряването на достъп и възможност за ползване на културното наследство;

6.  Призовава Комисията да вземе съответните мерки относно факта, че съществуват държави, практикуващи потискането и контрола над гражданите, организациите на гражданското общество и активистите, докато в други държави бизнесът използва все повече технологии по отношение на блокирането на съдържание, наблюдението и идентифицирането на защитници на правата на човека, журналисти, активисти и дисиденти; освен това призовава Комисията да вземе мерки срещу криминализирането на законния израз на мнение онлайн и приемането на рестриктивно законодателство, което оправдава подобни мерки; поради това отново потвърждава, че подобни практики са в разрез с критериите от Копенхаген;

7.  Подчертава, че признаването и прилагането на принципите на корпоративна социална отговорност от страна на доставчиците на интернет услуги, програмисти, производители на хардуер, услуги/медии от областта на социалните мрежи и прочие са необходими, за да бъдат гарантирани свободата на действие и безопасността на защитници на правата на човека, както и свободата на изразяване на мнение;

8.  Подчертава, че, за да бъдат гарантирани отчетност и последователност, насърчаването и защитата на цифровите свободи следва да бъдат включени и преразглеждани ежегодно във всички външни действия, финансови политики и инструменти, и политики и инструменти за подпомагане на ЕС под ръководството на върховния представител и ЕСВД; призовава за проактивен подход в това отношение и за действия, които да гарантират хоризонтално сътрудничество и координация в рамките на съответните институции и агенции на ЕС и между тях;

9.  Подкрепя признаването от страна на Комисията на факта, че сигурният достъп до интернет представлява част от критериите от Копенхаген и че ограничения на свободата на изразяване на мнение, включително и в интернет, следва да бъдат обосновани с неотложна социална потребност и особено пропорционални на законната цел, към която се стремят;

10.  Осъзнава притесненията относно защитата и насърчаването на правата и свободите на човека в мрежата, които съществуват във всички държави, като същевременно признава важните различия, които влияят на условията, в които ИКТ биват използвани, като съществуването на принципите на правовата държава и правото на обезщетение;

11.  Призовава Комисията да гарантира съгласуваността между външните дейности на ЕС и своята вътрешна стратегия при защитата на строго необходими и съразмерни ограничения на основните права, особено когато подкрепя основни принципи на международното право, като например това, че ограниченията трябва да бъдат основани на закона, а не да бъдат въвеждани ad hoc от индустрията;

12.  Насърчава специалния представител на Европейския съюз за правата на човека да назове цифровите свободи и стратегията „No Disconnect“ сред основните си приоритети;

13.  Подчертава, че ефикасните политики на ЕС за развитие и в областта на правата на човека изискват включването на ИКТ и преодоляването на цифровото разделение, предоставяйки основна технологична инфраструктура, улеснявайки достъпа до знания и информация и насърчавайки цифровата грамотност по целия свят;

14.  Счита, че ИКТ дават възможност за прозрачност и добро управление, грамотност, образование, сексуално и репродуктивно здраве, ефективно наблюдение на избори и оказване на помощ при бедствия, особено в отдалечени райони и развиващи се общества;

15.  Подчертава, че програмите на ЕС за развитие и в областта на правата на човека следва да включват програми за подпомагане, насърчаващи цифровите свободи, преди всичко в общества в недемократични държави, както и в държави, които преживяват период на политически преход или преход след конфликти; е на мнение, че експертите по регулиране на ЕС са изключително важни партньори с цел подготвяне на сходни на тях кадри и включване на основни права и принципи в ново регулиране и законодателство (свързани с медиите) в трети страни; подчертава, че помощ във формата на изграждане на ИКТ инфраструктура следва да бъде оказвана само при условие, че бъде предоставен и съхранен отворен достъп до интернет и информацията в мрежата; както и цифрова свобода в по-широк смисъл;

16.  Обръща внимание на значението на развиването на ИКТ в конфликтни райони за насърчаване на миротворчески дейности на равнище гражданско общество, с цел да се осигури сигурна комуникация между страните, участващи в мирното разрешаване на конфликти, и по този начин активно преодолявайки физическите пречки и опасностите, които засягат двустранните контакти за хората и организациите в подобни райони;

17.  Надява се, че подходящата употреба на нови комуникационни технологии и по-специално на социалните мрежи ще помогне за засилването на пряката демокрация сред гражданите на ЕС и на трети държави, създавайки социални платформи за формулиране на законодателство;

18.  Подчертава, че цифровото събиране и разпространение на доказателства за нарушения на правата на човека може да допринесе в световната борба с безнаказаността; счита, че подобни материали следва да бъдат приети съгласно международното (наказателно) право като доказателство при съдебни производства;

19.  Набляга на необходимостта да се гарантира, че редките земни материали, използвани при производството на ИКТ, биват добивани при условия, зачитащи правата на човека, трудовите и екологичните права, и не са предмет на монополистки практики или на ограничения на търговския достъп, въведени единствено по политически причини; счита, че един многостранен подход за гарантиране на достъп до редки земни материали при хуманни условия е задължително условие за постигането на тези цели;

Търговия

20.  Признава, че интернет стана част от публичната сфера, в която се създават нови форми на трансгранична търговия наред с пораждането на иновативно развитие на пазара и социални и културни взаимодействия; счита, че цифровата свобода и трансграничната търговия следва да се развиват едновременно, за да се създават и оптимизират възможности за търговия за европейските дружества в глобалната цифрова икономика;

21.  Съзнава, че съществува загриженост във връзка с факта, че някои хора все по-често срещат думите „авторско право“ и мразят това, което крият те; потвърждава важната роля на политиката в областта на външната търговия при оформянето на инструментите за прилагане на авторското право;

22.  Изразява съжаление относно факта, че технологии и услуги, произведени в ЕС, биват използвани понякога в трети държави за нарушаване на правата на човека чрез цензура на информация, масово наблюдение, надзор, както и следене и проследяване на граждани и техните действия в (мобилните) телефонни мрежи и интернет; настоятелно призовава Комисията да вземе всички необходими мерки за спиране на тази „търговия с цифрови оръжия“;

23.  Призовава за забрана на износа на репресивните технологии и услуги за авторитарни режими; счита, че подобна забрана следва да създаде прецедент за структурни ограничителни мерки; счита обаче за благоразумно да се уточни, че решението за всякакви такива забрани трябва да бъде вземано според конкретния случай, вземайки предвид особеностите, когато става въпрос за конфликтни зони или авторитарни режими;

24.  Счита, че определени технологични продукти и услуги за целенасочено заглушаване, надзор, наблюдение и прихващане са изделия с точно определена употреба, и съответно призовава за съставянето на редовно обновяван списък на държавите, нарушаващи свободата на изразяване на мнение в контекста на правата на човека, и за които следва да бъде забранен износът на гореспоменатите изделия с точно определена употреба;

25.  Подчертава необходимостта да се прилагат и следят на равнището на Съюза санкциите на ЕС за технологии, за да се гарантира, че са еднакво спазвани от държавите членки и че равнопоставените условия на конкуренция са запазени;

26.  Подчертава, че Комисията следва да бъде в състояние да предоставя на дружествата, които имат съмнения дали да подадат заявление за лиценз за износ, информация в реално време относно законността или потенциалните вредни въздействия на търговските сделки; това следва да се прилага и за дружествата от или със седалище в ЕС, които влизат в договорни отношения с правителства на трети държави, независимо дали с цел получаване на оперативни лицензи, договаряне на клаузи „standstill“ или чрез приемане на публично участие в икономически дейности или обществено използване на мрежи и услуги;

27.  Подчертава значението на защитата на правата на потребителите в контекста на международните споразумения относно ИКТ;

28.  Настоятелно призовава Комисията да представи най-късно през 2013 г. предложения, които изискват по-голяма прозрачност и отчетност от страна на дружествата със седалище в ЕС, както и за разкриване на политики за оценка на въздействието върху правата на човека, с оглед подобряване на наблюдението на износа на ИКТ, продукти и услуги, насочени към блокиране на уебсайтове, масово наблюдение, проследяване и надзор на лица, намеса в частни разговори (по електронна поща) или при филтрирането на резултати от търсене;

29.  Призовава Комисията да представи предложения за правна рамка на ЕС, която да задължава дружествата, ангажирани с обществени поръчки в държавите членки, да извършат оценки на въздействието на съответните ИКТ върху правата на човека, започвайки с фазата на научноизследователска и развойна дейност и гарантирайки, че няма съучастие при евентуални нарушения на правата на човека в трети държави;

30.  Счита, че дружествата следва да разработят и прилагат делови практики за наблюдение на възможното въздействие на нови продукти в областта на ИКТ върху правата на човека, включително на етапа научноизследователска и развойна дейност, и да гарантират, че няма съучастие при евентуални нарушения на правата на човека в трети държави; призовава Комисията да предоставя на предприятията от ЕС широкообхватна информация, за да могат те да постигнат правилния баланс между икономическите интереси и корпоративната социална отговорност;

31.  В тази връзка изразява съжаление относно активното участие на европейски и международни дружества, осъществяващи дейност в ЕС, в държави, които разгръщат репресивна правителствена политика срещу активисти за защита на правата на човека и политически дисиденти по отношение на цифровите права, достъпа до интернет и ИКТ; настоятелно призовава Комисията да изключи дружества, въвлечени в такива дейности, от процедурите на ЕС за възлагане на обществени поръчки и от тръжните процедури;

32.  Призовава Комисията да предостави на бизнеса в ЕС широк набор от информация и насоки, въз основа на „принципите на Ruggie“ на ООН, за да гарантира съответствие както с интересите на бизнеса, така и с корпоративната социална отговорност;

33.  Подчертава необходимостта да се разгледат последствията от постановяването на технологични стандарти за ИКТ и телекомуникационни продукти и услуги в ЕС, в случаи, когато такива стоки и услуги биват изнасяни в трети държави, където понятия като „законно прихващане“ имат друго значение, например на места, където принципите на правовата държава не съществуват;

34.  Признава, че интернет се е превърнал в обществено и пазарно пространство, за което са необходими свободен поток на информация и достъп до ИКТ; поради това застъпва становището, че цифровите свободи и свободната търговия трябва да бъдат насърчавани и защитавани едновременно, за да се поощрява и подкрепя свободният обмен на идеи, както и увеличените възможности за стопанска дейност на граждани на ЕС във все по-цифровата глобална икономика;

35.  Призовава за включването на клаузи за обвързване с условия в споразуменията за свободна търговия на ЕС, които предвиждат прозрачни защитни мерки, запазващи неограничения достъп до интернет, и за осигуряване на свободното движение на информация;

36.  Призовава Комисията и Съвета да гарантират, че мандатите за многостранни и двустранни търговски преговори, както и провеждането на самите преговори, ефективно допринасят за постигането на важни цели на ЕС, и по-специално насърчаването на неговите ценности като демокрацията и принципите на правовата държава, изграждането на истински цифров единен пазар, както и зачитането на политиката за сътрудничество за развитие;

37.  Призовава ЕС да осигури политическа подкрепа на европейските дружества, към които има отправени искания да премахнат генерирано от потребителите съдържание или да предоставят лични данни по начини, които са в нарушение на основните права и ограничават свободата на стопанска инициатива;

38.  Призовава ЕС да оспори и да сведе до минимум извънтериториалното прилагане на законодателство на трети държави спрямо гражданите на ЕС и бизнеса в интернет пространството;

39.  Отбелязва, че електронната търговия се е развила извън традиционните регулаторни рамки на търговията; подчертава значението на засиленото международно сътрудничество в рамките на СТО и СОИС с оглед защита и гарантиране на развитието на световния цифров пазар; призовава за преразглеждането и актуализирането на действащото Споразумение за информационните технологии в рамките на СТО, като призовава също така ЕС да проучи възможностите за Международно споразумение за цифровата икономика (IDEA);

40.  Призовава Комисията в бъдещите търговски споразумения да не прехвърля правоприлагането и авторските права на икономически оператори, както и да гарантира, че действията, които противоречат на законодателството в областта на свободата в интернет, могат да се осъществяват единствено съобразно принципите на правовата държава с решение на съдебен орган;

41.  Счита, че ограниченията на достъпа, възникващи чрез масова цензура, в трети държави за дружества и онлайн клиенти от ЕС до (цифрови) пазари представляват протекционистки мерки и търговски бариери; призовава Комисията да представи стратегия за справяне с мерките на трети държави, ограничаващи достъпа на предприятията от ЕС до техните онлайн пазари;

42.  Призовава ЕС да се стреми да гарантира, че регулирането на интернет и ИКТ се поддържа на обосновано и адекватно равнище и се предприема, само когато ЕС го счете за необходимо;

43.  Призовава за включването на целенасочени репресивни технологии във Васенаарското споразумение;

44.  Призовава Съвета, Комисията и Европейска служба за външна дейност да осигурят политическа подкрепа на дружествата на ЕС, които осъществяват дейност в трети държави, в които от тях се изисква да премахват генерирано от потребителите съдържание, да ограничават свободното предоставяне на услуги или да предоставят лични данни по начини, които са в нарушение на основните права; изтъква, че предприятията от сектора на цифровите технологии често осъществяват своята дейност в пространство без граници и че законодателството на трети държави може да оказва отрицателно въздействие върху европейските ползватели и потребители; поради това също така призовава Съвета и Комисията да гарантират, че въздействието на законодателството на трети държави върху физически или юридически лица, осъществяващи дейност в ЕС, е сведено до минимум;

45.  Отбелязва, че по-активната държавна намеса и засилено регулиране ощетяват открития и неограничен характер на интернет, като по този начин ограничават потенциала за растеж на електронната търговия и възпрепятстват предприятията от ЕС, осъществяващи дейност в областта на цифровата икономика; счита, че многостранният подход е най-доброто средство за постигане на баланс между обществените и частните интереси в интернет и на световния пазар; призовава за усилия на международно равнище за изграждането на необходимата инфраструктура, чрез която да се създадат условия за разрастването на цифровата икономика, включително либерални регулаторни режими, и призовава развиващите се страни да увеличат взаимните ползи в съответствие с принципа „търговия за промяна“;

46.  Счита, че ограничаването на достъпа на предприятията от ЕС до цифровите пазари и онлайн потребителите чрез, наред с другото, масова държавна цензура или ограничен достъп на европейските доставчици на онлайн услуги до пазара в трети държави е търговска бариера; призовава Комисията и Съвета да включват предпазен механизъм във всички бъдещи търговски споразумения, и по-специално споразуменията, които съдържат разпоредби относно онлайн услугите и онлайн обществата на потребители, които обменят информация, за да гарантират, че от дружествата от ЕС с дейност в областта на ИКТ не се изисква да ограничават достъпа до уебсайтове, да премахват генерирано от потребителите съдържание или да предоставят лични данни, като например лични IP адреси, по начини, които противоречат на основните права и свободи; призовава освен това Съвета и Комисията да изготвят стратегия за справяне с мерките, предприети от трети държави, които ограничават достъпа на дружествата от ЕС до световните онлайн пазари;

47.  Настоятелно призовава Комисията да представи нов проект на регулаторна рамка относно износа на изделия с двойна употреба, в която да се вземе под внимание потенциално вредният износ на продукти и услуги на ИКТ за трети държави и да се включат функции по координиране и наблюдение от страна на Комисията;

Управление на интернет

48.  Счита, че прозрачното и съвместно вземане на решения е от изключително значение за гарантиране на зачитането на отворения и открит за участие характер на интернет; счита, че всяко разискване по регламентите относно интернет следва да бъде отворено и да включва всички заинтересовани страни, особено специализираните в защитата на основните права, както и обикновените интернет потребители; е на мнение, че ЕС следва да изиграе водеща роля в развитието на основните правила на цифровата свобода и на нормите на поведение в кибернетичното пространство, включващи механизми за уреждане на спорове и вземайки предвид несъвместимите правни системи;

49.  Отбелязва, че понастоящем структурата на интернет е относително нерегулирана и е управлявана чрез многостранен подход; подчертава необходимостта от това ЕС да гарантира, че многостранният модел е приобщаващ и че малките дружества, участниците от гражданското общество и потребителите няма да загубят правото си на управление за сметка на няколко големи правителствени участници и участници от света на бизнеса;

50.  Счита, че сътрудничеството между правителствата и частните участници по въпросите на ИКТ не следва да се основава на поставянето на преки и косвени задължения за доставчиците на интернет услуги за приемане на възложени роли по правоприлагане чрез полицейски дейности и регулиране на интернет;

51.  Подчертава значението на обща стратегия на ЕС за управлението на интернет, както и за въпроси, свързани с регулирането на телекомуникациите, като припомня, че секторът е управляван на международно равнище от Международния съюз по телекомуникации, в който всяка държава членка на ЕС има по един глас;

52.  Изразява загриженост относно предложенията от страна на коалиции от правителства и дружества да бъде въведен регулаторен надзор и да бъде увеличен правителственият и частният контрол над телекомуникационните и онлайн операции;

53.  Призовава ЕС да разгледа и да се противопостави на извънтериториалното въздействие на законите на трети държави, а именно законите на САЩ в областта на ПИС, върху гражданите, потребителите и предприятията в ЕС; във връзка с това призовава Комисията да представи в кратки срокове своята Общоевропейска стратегия за изчисления в облак, както се подчертава в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа:

54.  Припомня, че интернет, връзките за данни, съхраняването на данни и ИКТ са от изключително значение за критичната инфраструктура на ЕС;

55.  Изразява съжаление относно тласъка в ЕС за повече правомощия за блокиране на уебсайтове, като има предвид, че това винаги следва да бъде последна мярка;

56.  Решително подкрепя принципа за неутралност на мрежата, а именно доставчиците на интернет услуги да не блокират, дискриминират, нарушават или намаляват, включително посредством цената, способността на всяко лице да използва услуга за достъп до, ползване, изпращане, постване, получаване или предлагане на каквото и да е съдържание, приложение или услуга, избрани от него, независимо от източника или получателя;

57.  Счита, че е необходимо по-глобално сътрудничество с цел да се поддържат и модернизират правата върху интелектуалната собственост в бъдеще, тъй като това е от жизненоважно значение за гарантиране на иновациите, заетостта и отворената световна търговия;

58.  Призовава държавите членки и Комисията да разработят политика на ПИС, така че лицата, които желаят да създават свое собствено съдържание и да го споделят, без да придобиват ПИС, да продължат да имат тази възможност;

59.  Призовава Комисията да предложи нова регулаторна рамка за трансграничната онлайн търговия, оценка и преразглеждане на Директива 2001/29/ЕО за информационното общество за гарантиране на предсказуемост и гъвкавост при режима на авторските права на ЕС и преразглеждане на Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (IPRED), чрез която ще се постигне равновесие между необходимостта от съответна реформа и защита на авторските права и необходимостта да се защитят основните права в мрежата и да се запази отвореният интернет, и която би послужила за основа на разпоредби относно правата върху интелектуалната собственост и ангажименти в бъдещите споразумения за свободна търговия;

Стратегия за цифрова свобода

60.  Признава, че правата на човека трябва да бъдат защитавани и онлайн и е на мнение, че ИКТ следва да бъдат включени във всички програми на ЕС, особено в европейската политика за съседство и в стратегическите партньорства, с оглед постигане на напредък в това отношение;

61.  Призовава за признаване от страна на ЕС на цифровите свободи за основни права и за задължителни предпоставки за ползването на универсалните права на човека като неприкосновеност на личния живот, свобода на изразяване на мнение, свобода на събрания и достъп до информация, както и за гарантиране на прозрачност и отчетност в обществения живот;

62.  Призовава Комисията и Съвета да подкрепят, да обучат и да упълномощят защитници на правата на човека, активисти на гражданското общество и независими журналисти, използващи ИКТ в своята дейност, и да гарантират свързаните основни права на неприкосновеност на личния живот, свобода на изразяване на мнение, свобода на събрания и свобода на сдружаване онлайн;

63.  Призовава държавите членки да не използват изключението за обществения ред като ограничителна мярка за ограничаване на основните права на организациите на гражданското общество на събрания и демонстрации и припомня, че всяко подобно изключение следва да бъде мотивирано и съразмерно;

64.  Призовава за политическа и дипломатическа подкрепа за цифровите свободи в държави, които получават помощ от ЕС, като допълнение към програмите за подпомагане;

65.  Счита, че ограничението на цифровите свободи следва да бъде изцяло взето предвид при отношенията на ЕС с трети държави, а от тези, които получават подкрепа и помощ от ЕС, различни от държави в състояние на остър конфликт, страдащи от бедствия или в непосредствени ситуации след конфликти или бедствия, следва да бъде изискано да използват ИКТ по начини, които увеличават прозрачността и отчетността;

66.  Настоятелно призовава Съвета и Комисията да включат в преговорите за присъединяване и в преговорите по рамкови споразумения с трети държави, в диалозите относно правата на човека, в търговските преговори и във всички форми на контакт, свързани с правата на човека, клаузи за обвързване с условия, където се посочва, че е необходимо неограниченият достъп до интернет и цифровите свободи да бъдат гарантирани и зачитани;

67.  Призовава Комисията и Съвета да насърчават и да запазят високите стандарти за цифрови свободи в ЕС, по-конкретно кодифицирайки принципа на неутралност на мрежата посредством подходяща правна уредба, с цел укрепване на доверието в Съюза по отношение на насърчаването и защитата на цифровите свободи в целия свят;

68.  Счита, че съгласуването на политиката на ЕС в областите на търговията, сигурността и външните работи, както и привеждането в синхрон на ценностите и интересите му са задължителни условия, в случай че Съюзът желае да се възползва напълно от икономическата си мощ и да бъде фактор от световно значение при защитата на цифровите свободи;

69.  Счита, че координацията и съвместните дипломатически инициативи с други държави от ОИСР при разработването и изпълнението на стратегия за цифровата свобода е от съществено значение за ефективните и гъвкави действия;

70.  Призовава Комисията и Съвета да приемат Стратегия за цифровата свобода във външната политика на ЕС по възможно най-бърз начин;

o
o   o

71.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник председател на Комисията и на ЕСВД.

(1) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ResDecStat.aspx
(2) Резолюцията беше единодушно приета от управителния съвет на Междупарламентарния съюз на неговото 189-о заседание (Берн, 19 октомври 2011 г.) http://www.ipu.org/english/issues/hrdocs/189/is01.htm
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm
(4) Приети текстове, P7_TA(2012)0250.
(5) Приети текстове, P7_TA(2012)0237.
(6) Приети текстове, P7_TA(2012)0140.
(7) Приети текстове, P7_TA(2012)0126.
(8) Приети текстове, P7_TA(2012)0059.
(9) ОВ L 56, 29.2.2012 г., стр. 1.
(10) Приети текстове, P7_TA(2011)0511.
(11) Приети текстове, P7_TA(2011)0364.
(12) Приети текстове, P7_TA(2011)0334.
(13) ОВ C 377 E, 7.12.2012 г., стр. 135.
(14) ОВ С 99 Е, 3.4.2012 г., стр. 101.
(15) ОВ С 236 Е, 12.8.2011 г., стр. 33.
(16) ОВ С 236 Е, 12.8.2011 г., стр. 24.
(17) ОВ С 290 Е, 29.11.2006 г., стр. 107.
(18) Приети текстове, P7_TA(2011)0406.
(19) ОВ L 16, 19.01.2012 г., стр. 1.
(20) ОВ L 87, 24.3.2012 г., стр. 26.
(21) http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf.

Правна информация - Политика за поверителност