Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2094(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0374/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0374/2012

Keskustelut :

PV 10/12/2012 - 24
CRE 10/12/2012 - 24

Äänestykset :

PV 11/12/2012 - 8.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0470

Hyväksytyt tekstit
PDF 163kWORD 38k
Tiistai 11. joulukuuta 2012 - Strasbourg
Digitaalisen vapauden strategia EU:n ulkopolitiikassa
P7_TA(2012)0470A7-0374/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. joulukuuta 2012 digitaalisen vapauden strategiasta EU:n ulkopolitiikassa (2012/2094 (INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 5. heinäkuuta 2012 antaman päätöslauselman ”The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet”, jossa tunnustetaan ihmisoikeuksien suojelun merkitys ja verkossa tapahtuvan tiedonkulun vapauden merkitys(1),

–  ottaa huomioon YK:n erikoisedustajan Frank La Ruen mielipiteen- ja sananvapauden suojelun edistämisestä 16. toukokuuta 2011 antaman raportin (A/HRC/17/27) ja 10. elokuuta 2011 antaman raportin (A/66/290), joissa korostetaan, että mielipiteen- ja sananvapautta koskevia kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja ja -velvoitteita voidaan soveltaa internetiin, jota voidaan pitää viestintävälineenä,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 28. maaliskuuta 2008 antaman päätöslauselman (7/36), jolla perustetaan mielipiteen- ja sananvapauden suojelun edistämisestä vastaavan erikoisedustajan tehtävä,

–  ottaa huomioon YK:n 16. kesäkuuta 2011 päivätyn raportin ”Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework' (perustuu YK:n erikoisedustajan John Ruggien työhön),

–  ottaa huomioon parlamenttienvälisen liiton neuvoston 19. lokakuuta 2011 hyväksymän päätöslauselman(2),

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen, jonka neuvosto hyväksyi 25. kesäkuuta 2012(3),

–  ottaa huomioon neuvostolle 13. kesäkuuta 2012 antamansa suosituksen ihmisoikeuksista vastaavasta Euroopan unionin erikoisedustajasta(4),

–  ottaa huomioon aiheesta ”Elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden suojaaminen: kohti maailmanlaajuista verkkoturvallisuutta”12. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman(5),

–  ottaa huomioon aiheesta ”Kilpailukykyiset digitaaliset sisämarkkinat – kärjessä sähköiset viranomaispalvelut” 20. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman(6),

–  ottaa huomioon vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista maailmassa ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla, mukaan luettuina vaikutukset EU:n strategiseen ihmisoikeuspolitiikkaan, 18. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman(7),

–  ottaa huomioon näkövammaisten mahdollisuuksista saada käyttöönsä kirjoja ja muita painotuotteita 16. helmikuuta 2012 hyväksymänsä päätöslauselman(8),

–  ottaa huomioon 29. helmikuuta 2012 hyväksytyn vuoden 2012 yleisen talousarvion ja erityisesti kehotuksen luoda ”maailmanlaajuinen internetin vapautta tukeva rahasto”(9),

–  ottaa huomioon digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaavan komission jäsenen 12. joulukuuta 2011 antaman tiedonannon ”No Disconnect” -strategiasta,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission Euroopan parlamentille ja neuvostolle 12. joulukuuta 2011 antaman tiedonannon aiheesta ”Ihmisoikeudet ja demokratia keskeisenä osana EU:n ulkoisia toimia – kohti tehokkaampaa lähestymistapaa” (COM(2011)0886)),

–  ottaa huomioon avoimesta internetistä ja verkon neutraliteetista Euroopassa 17. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman(10),

–  ottaa huomioon komission 25. lokakuuta 2011 antaman tiedonannon yritysten yhteiskuntavastuuta koskevasta uudistetusta EU:n strategiasta vuosiksi 2011–2014 (COM(2011)0681),

–  ottaa huomioon yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon tehokkaasta eurooppalaisesta raaka-ainestrategiasta 13. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman(11),

–  ottaa huomioon demokratiakehitystä edistävästä EU:n ulkopolitiikasta 7. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman(12),

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission 25. toukokuuta 2011 antaman yhteisen tiedonannon uudesta strategiasta muutostilassa olevia naapurimaita varten (COM(2011)0303),

–  ottaa huomioon EU:n ulkoisten toimien kulttuuriulottuvuudesta 12. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman(13),

–  ottaa huomioon yritysten yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä kauppasopimuksissa 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman(14),

–  ottaa huomioon internetin hallinnosta tästä eteenpäin 15. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman(15),

–  ottaa huomioon esineiden internetistä 15. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman(16),

–  ottaa huomioon ihmisoikeus- ja demokratialausekkeesta Euroopan unionin sopimuksissa 14. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman(17),

–  ottaa huomioon kaikki ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista antamansa päätöslauselmaesitykset, joissa käsitellään digitaalisia vapauksia koskevia huolenaiheita,

–  ottaa huomioon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1334/2000 muuttamisesta 27. syyskuuta 2011 vahvistamansa kannan(18),

–  ottaa huomioon Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta 18. tammikuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012(19), joka koskee myös tieto- ja viestintätekniikan ja seurantavälineiden vientirajoitusten käyttöönottamista

–  ottaa huomioon Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 359/2011 muuttamisesta 23. maaliskuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 264/2012(20), joka koskee myös tieto- ja viestintätekniikan ja seurantavälineiden vientirajoituksen käyttöönottamista

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 3 ja 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ihmisoikeussuuntaviivat,

–  ottaa huomioon YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen ja kaikki asiaa koskevat kansainväliset ihmisoikeussopimukset, mukaan luettuina kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2003 tehdyn aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan YK:n yleissopimuksen(21),

–  ottaa huomioon YK:n peruskirjan,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja meneillään olevat neuvottelut EU:n liittymisestä yleissopimukseen,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A7-0374/2012),

A.  ottaa huomioon, että teknologian kehitys antaa kaikkialla maailmassa mahdollisuuden käyttää uusia tieto- ja viestintätekniikoita ja internetiä, mikä tukee vallankumouksellisia muutoksia yhteiskunnissa, demokratian toimintaa, hallintoa, taloutta, liiketoimintaa, mediaa, kehitystä ja kauppaa;

B.  ottaa huomioon, että internet on erittäin tärkeä informaation saatavuuden, vapaan ilmaisun, lehdistön vapauden ja kokoontumisvapauden sekä taloudellisten, sosiaalisten, poliittisen ja kulttuurisen kehityksen kannalta;

C.   panee merkille kansainvälisessä lainsäädännössä huomioon otetun maailmanlaajuisen yhteisymmärryksen, jonka mukaan perusoikeuksien rajoittamisesta on säädettävä laissa;

D.  toteaa, että EU:n on puolustettava ja edistettävä ihmisoikeuksia sekä verkossa että sen ulkopuolella;

E.  ottaa huomioon, että digitaalinen osallisuus, digitaalisen lukutaidon vaaliminen ja digitaalisten kuilujen umpeen kurominen ovat keskeisessä asemassa internetin ja tieto- ja viestintätekniikkojen käyttöön ottamisessa ja niiden suomien mahdollisuuksien laajentamisessa;

F.  ottaa huomioon, että samalla kun tieto- ja viestintätekniikat ovat olleet keskeisiä välineitä yhteiskunnallisen liikehdinnän ja mielenosoitusten järjestämisessä useissa maissa ja erityisesti arabikevään yhteydessä, niitä käytetään myös painostusvälineinä (joukko)sensuurin, valvonnan sekä tiedon ja yksityishenkilöiden seurannan ja jäljittämisen kautta;

G.  ottaa huomioon, että myös terroristijärjestöt saattavat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa välineenä hyökkäysten valmistelussa ja toteutuksessa;

H.  ottaa huomioon, että yhteys, jossa tekniikoita käytetään, määrittää paljolti vaikutuksen, joka niillä voi olla joko myönteisenä voimana tai painostuksen lisääjänä;

I.  ottaa huomioon, että nämä muutokset luovat uusia tilanteita, jotka edellyttävät, että voimassa olevia lakeja sovelletaan mukautetusti sellaisen strategian pohjalta, jolla tähdätään internetin sekä tieto- ja viestintätekniikan huomioon ottamiseen kaikessa EU:n ulkoisessa toiminnassa;

J.  toteaa, että internet on kasvanut ja kehittynyt vähitellen foorumiksi, jolla on valtava julkinen arvo; ottaa kuitenkin huomioon, että internetin tarjoamien uusien mahdollisuuksien ja välineiden väärinkäyttö luo myös uusia riskejä ja vaaroja;

K.  ottaa huomioon, että internetistä on tullut myös kansainvälisen kaupan kehitykseen vaikuttava tekijä, mikä edellyttää jatkuvaa valppautta, erityisesti kuluttajansuojan kannalta;

L.  ottaa huomioon, että rajoituksia olisi käytettävä ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa internetiä käytetään laittomaan toimintaan, kuten vihaan, väkivaltaan ja rasismiin yllyttämiseen, totalitaariseen propagandaan ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, sekä estettäessä lasten pääsyä pornografiaa sisältäville sivustoille;

M.  ottaa huomioon, että internetin maailmanlaajuinen ja rajaton luonne edellyttää uusia kansainvälisen yhteistyön ja hallinnan muotoja, joissa on monia osallistujia;

N.  ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa määrätään, että ”unioni huolehtii johdonmukaisuudesta ulkoisen toimintansa eri alojen välillä sekä näiden ja muiden politiikkojensa välillä. Neuvosto ja komissio varmistavat unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan avustamana tämän johdonmukaisuuden ja tekevät siinä tarkoituksessa yhteistyötä”;

O.  ottaa huomioon, että verkon neutraalius on avoimen internetin kannalta oleellinen periaate, jolla varmistetaan kilpailu ja avoimuus;

P.  ottaa huomioon, että digitaalinen turvallisuus ja digitaalinen vapaus ovat molemmat oleellisen tärkeitä, eivätkä ne voi korvata toisiaan;

Q.  ottaa huomioon, että EU voi olla suunnan näyttäjänä digitaalisten vapauksien alalla ainoastaan, jos ne on turvattu EU:ssa;

Ihmisoikeudet ja kehitys

1.  toteaa, että esteetön mahdollisuus käyttää avointa internetiä, matkapuhelimia ja tieto- ja viestintätekniikoita on vaikuttanut voimakkaasti ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin laajentamalla ilmaisunvapauden alaa, tiedon saatavuutta, oikeutta yksityisyyteen ja kokoontumisvapauteen kaikkialla maailmassa;

2.  toteaa, että internetillä ja tieto- ja viestintätekniikoilla on valtava mahdollisuuksia lisäävä, luova ja aktivoiva potentiaali yhteisöjen muodostamisen, kansalaisyhteiskunnan sekä maailmanlaajuisen talouden, sosiaalisen, tieteellisen, kulttuurisen ja poliittisen kehityksen kannalta ja näin ne vaikuttavat osaltaan edistävästi koko ihmiskuntaan; tiedostaa kuitenkin tieto- ja viestintätekniikoiden väärinkäyttöön liittyvät uudet riskit ja vaarat ihmisoikeuksien osalta;

3.  toteaa, että internet ja sosiaalinen media antavat hallituksille mahdollisuuden välittömään diplomatiaan ja ihmisille entistä paremmat mahdollisuudet välittömään kontaktiin muiden kanssa kaikkialla maailmassa; painottaa, että avoimella ajatustenvaihdolla voidaan osaltaan torjua ääriliikkeitä ja parantaa kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja ymmärrystä;

4.  katsoo kulttuurin edistävän mahdollisuuksia ja yhteyksiä tilanteissa, joissa poliittiset suhteet ovat lukkiutuneet tai niissä on ongelmia; toteaa, että vapaus ja kulttuuri ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa ja että digitaalinen kulttuuridiplomatia on EU:n strategisen edun mukaista;

5.  toteaa, että taiteellinen vapaus sekä jäljittelyn ja uudelleenkäytön vapaus ovat tärkeitä, sillä ne ovat luovuuden ja ilmaisun- ja ajatuksenvapauden kulmakiviä; tunnustaa poikkeusten ja rajoitusten merkittävän aseman tekijänoikeuksien toimintaympäristössä, erityisesti journalismin, lainausten, satiirin, arkistojen ja kirjastojen aloilla sekä varmistettaessa mahdollisuuksia tutustua kulttuuriperintöön ja hyödyntää sitä;

6.  kehottaa komissiota puuttumaan asianmukaisesti siihen, että joissakin maissa kansalaisia, kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja aktivisteja painostetaan ja valvotaan ja että joissakin maissa liiketoimintaan liittyy entistä tehokkaampaa tekniikkaa, jota käytetään pyrittäessä estämään sisältöjä sekä seuraamaan ja tunnistamaan ihmisoikeuksien puolustajia, journalisteja, aktivisteja ja toisinajattelijoita; kehottaa komissiota myös vastustamaan verkossa harjoitettavan oikeutetun mielipiteenilmaisun kriminalisointia ja rajoittavan lainsäädännön hyväksymistä tällaisten toimenpiteiden oikeuttamiseksi; muistuttaa tässä yhteydessä, että tällaiset käytännöt ovat Kööpenhaminan kriteereiden vastaisia;

7.  korostaa, että muun muassa internetpalveluntarjoajien, ohjelmistokehittäjien, laitevalmistajien ja sosiaalipalvelujen/-median on tunnustettava ja pantava täytäntöön yritysten yhteiskuntavastuun periaatteet, jotta voidaan taata ihmisoikeuksien puolustajien toiminnanvapaus ja turvallisuus sekä ilmaisunvapaus;

8.  painottaa, että digitaalisten vapauksien edistäminen ja suojelu olisi sisällytettävä EU:n kaikkiin ulkoisiin toimiin, rahoitukseen ja tukipolitiikkoihin ja -välineisiin ja sitä olisi tarkasteltava uudelleen vuosittain vastuullisuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi korkean edustajan ja Euroopan ulkosuhdehallinnon johdolla; kehottaa tässä yhteydessä noudattamaan ennakoivaa tarkastelutapaa ja varmistamaan laaja-alainen yhteistyö ja koordinointi asiaankuuluvien EU:n toimielinten ja erillisvirastojen välillä ja sisällä;

9.  yhtyy komission toteamukseen, jonka mukaan turvallinen pääsy internetiin kuuluu osana Kööpenhaminan kriteereihin ja että ilmaisunvapauden rajoitukset, myös internetissä, olisi perusteltava pakottavalla yhteiskunnallisella tarpeella ja olisi erityisesti toteutettava oikeassa suhteessa tavoitteena olevaan oikeutettuun päämäärään nähden;

10.  tiedostaa, että ihmisoikeuksien ja vapauksien suojelun ja edistämisen varmistaminen internetissä herättää huolta kaikissa maissa, ja panee samalla merkille tieto- ja viestintätekniikan käyttötilanteiden merkittävät erot, jotka liittyvät muun muassa oikeusvaltion periaatteen ja muutoksenhakuoikeuden noudattamiseen;

11.  kehottaa komissiota takaamaan EU:n ulkoisten toimien ja sen omien sisäisten strategioiden välisen johdonmukaisuuden puolustettaessa ehdottoman välttämättömiä ja oikeassa suhteessa olevia perusoikeuksien rajoituksia ja erityisesti noudatettaessa kansainvälisen oikeuden perusperiaatteita, muun muassa sitä, että rajoitusten on perustuttava lakiin ja että teollisuus ei voi esittää rajoituksia tapauskohtaisesti;

12.  kehottaa ihmisoikeuksista vastaavaa Euroopan unionin erityisedustajaa mainitsemaan digitaaliset oikeudet ja ”No Disconnect” -strategian tärkeimpien painopisteidensä joukossa;

13.  korostaa, että EU:n tehokkaan kehitys- ja ihmisoikeuspolitiikan edellytyksenä on tieto- ja viestintätekniikoiden huomioon ottaminen kaikissa yhteyksissä ja digitaalisen kuilun kurominen umpeen tarjoamalla teknisiä perusinfrastruktuureja, helpottamalla tietämyksen ja tiedon saatavuutta ja edistämällä digitaalista lukutaitoa kaikkialla maailmassa;

14.  katsoo, että tieto- ja viestintätekniikat edistävät avoimuutta ja hyvää hallintotapaa, lukutaitoa, koulutusta, seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuoltoa, tehokasta vaalivalvontaa ja katastrofiapua erityisesti syrjäisillä alueilla ja kehittyvissä yhteiskunnissa;

15.  korostaa, että EU:n kehitys- ja ihmisoikeusohjelmiin olisi sisällytettävä digitaalisia vapauksia edistäviä tukiohjelmia erityisesti epädemokraattisissa yhteiskunnissa sekä maissa, jotka ovat konfliktin jälkeisessä tilassa tai joissa on käynnissä poliittinen siirtymäkausi; katsoo, että EU:n sääntelyasiantuntijat ovat tärkeä osapuoli koulutusalan vuoropuhelussa ja perusoikeuksien ja periaatteiden sisällyttämisessä uuteen (media)sääntelyyn ja lainsäädäntöön kolmansissa maissa; painottaa, että TVT-infrastruktuurien rakentamiseksi annettavan avun edellytyksenä olisi oltava internetin ja verkossa saatavilla olevan tiedon avoimen käyttömahdollisuuden toteuttaminen ja säilyttäminen sekä digitaalinen vapaus laajemminkin;

16.  kiinnittää huomiota siihen, että on tärkeää kehittää tieto- ja viestintätekniikoita konfliktialueilla rauhanrakennustoimien edistämiseksi kansalaisyhteiskunnan tasolla, jotta voidaan mahdollistaa turvattu tiedonsiirto konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen osallistuvien osapuolten kesken ja siten poistaa aktiivisesti fyysisiä esteitä ja riskejä, jotka vaikuttavat kielteisesti ihmisten ja organisaatioiden kahdenvälisiin suhteisiin tällaisilla alueilla;

17.  toivoo, että nykyaikaisten viestintätekniikoiden ja erityisesti sosiaalisen median asianmukaisella käytöllä voitaisiin vahvistaa EU:n kansalaisten ja kolmansien maiden suoraa demokratiaa luomalla sosiaalisia foorumeja lainsäädännön muotoilua varten;

18.  korostaa, että ihmisoikeusloukkauksia koskevan todistusaineiston digitaalinen kerääminen ja levittäminen voi auttaa torjumaan rankaisemattomuutta maailmassa; katsoo, että tällainen materiaali olisi kansainvälisen (rikos)lain mukaisesti hyväksyttävä todistusaineistoiksi oikeuskäsittelyissä;

19.  korostaa, että olisi varmistettava, että tieto- ja viestintätekniikan tuotannossa käytetyt harvinaiset maametallit hankitaan siten, että kunnioitetaan ihmis-, työ- ja ympäristöoikeuksia ja että niihin ei sovelleta puhtaasti poliittisiin syihin perustuvia monopolistisia käytäntöjä tai markkinoille pääsyä koskevia rajoituksia; katsoo, että näiden tavoitteiden saavuttamiseen vaaditaan monenvälistä linjausta, jotta voidaan varmistaa harvinaisten maametallien hankkiminen inhimillisissä olosuhteissa;

Kauppa

20.  toteaa, että internetistä on tullut osa julkista tilaa, jossa toteutetaan uusia rajat ylittävän kaupan ja innovatiivisen markkinoiden kehittämisen tapoja sekä sosiaalista ja kulttuurista vuorovaikutusta; katsoo, että digitaalisten vapauksien ja rajat ylittävän kaupan olisi edettävä samaa tahtia, jotta unionin yrityksille voidaan luoda ja optimoida liiketoimintamahdollisuuksia globaalissa digitaalitaloudessa;

21.  on tietoinen siitä huolestuttavasta seikasta, että jotkut ihmiset kuulleessaan entistä useammin ilmauksen ”tekijänoikeudet” suhtautuvat vihamielisesti sen asiasisältöön; antaa tunnustusta ulkomaankauppapolitiikan tärkeälle roolille tekijänoikeuksien voimaan saattamista koskevien järjestelmien kehittämisessä;

22.  pitää valitettavana sitä, että EU:n tuottamaa tekniikkaa ja palveluja käytetään kolmansissa maissa toisinaan ihmisoikeuksien loukkaamiseen tiedon sensuroinnin kautta sekä kansalaisten ja heidän toimintansa laajamittaiseen valvontaan, seurantaan ja jäljittämiseen (matka)puhelinverkoissa ja internetissä; kehottaa komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tällaisen ”digitaalisten aseiden kaupan” pysäyttämiseksi;

23.  kehottaa kieltämään painostamiseen käytettävän tekniikan ja palvelujen viennin autoritaarisille hallinnoille; katsoo, että tällaista kieltoa olisi pidettävä ennakkotapauksena rakenteellisille rajoittaville toimenpiteille; katsoo kuitenkin aiheelliseksi täsmentää, että kaikista tällaisista kielloista on päätettävä tapauskohtaisesti ja erityispiirteet huomioon ottaen, kun kyse on konfliktialueista tai autoritaarisista hallituksista;

24.  katsoo, että tietyt kohdennetut häirintä-, valvonta-, seuranta- ja salakuuntelujärjestelmät ja -palvelut ovat vain yhteen tarkoitukseen käytettäviä tuotteita ja kehottaa sen vuoksi laatimaan säännöllisesti ajan tasalle saatettavan luettelon maista, jotka rikkovat ihmisoikeuksiin kuuluvaa ilmaisunvapautta ja joihin edellä mainittujen yhteen tarkoitukseen käytettävien tuotteiden vienti olisi kiellettävä;

25.  painottaa, että olisi toteutettava ja seurattava tekniikkaan liittyviä EU:n pakotteita unionin tasolla, jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat niitä yhtäläisesti ja että yhtenäiset toimintaedellytykset säilyvät;

26.  korostaa, että komission olisi pystyttävä tarjoamaan yrityksille, joilla on epäselvyyttä siitä, pitäisikö niiden hakea vientilupaa, reaaliaikaisia tietoja kauppasopimusten lainmukaisuudesta tai mahdollisista haittavaikutuksista; katsoo, että tätä periaatetta olisi sovellettava myös EU:n tai EU:hun sijoittautuneisiin yrityksiin, jotka solmivat sopimussuhteita kolmansien maiden hallitusten kanssa, joko saadakseen toimilupia tai neuvotellakseen standstill-lausekkeista tai hyväksyvät julkisen osallistumisen liiketoimiin tai verkkojen ja palvelujen julkisen käytön;

27.  painottaa kuluttajien oikeuksien suojelun merkitystä tieto- ja viestintätekniikkaa koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa;

28.  kehottaa komissiota esittämään viimeistään vuoden 2013 aikana ehdotuksia, joilla EU:hun sijoittautuneita yrityksiä vaaditaan lisäämään avoimuutta ja vastuullisuutta sekä julkistamaan ihmisoikeusvaikutusten arvioinnissa käytetyt toimintalinjat, jotta voidaan parantaa sellaisten tieto- ja viestintätekniikoiden, tuotteiden ja palvelujen viennin seurantaa, joilla pyritään estämään verkkosivustoja, harjoittamaan laajamittaista valvontaa, jäljittämään ja seuraamaan henkilöitä, murtautumaan yksityisiin (sähköposti)keskusteluihin ja suodattamaan hakutuloksia;

29.  kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia EU:n oikeuskehyksestä, jolla velvoitettaisiin jäsenvaltioissa julkisiin hankintoihin osallistuvia yrityksiä toteuttamaan ihmisoikeusvaikutusten arviointeja asiaankuuluvasta tieto- ja viestintätekniikasta kyseisestä tutkimus- ja kehittämisvaiheesta alkaen, ja varmistamaan, että tekniikalla ei osallistuta mahdollisiin ihmisoikeusloukkauksiin kolmansissa maissa;

30.  katsoo, että yritysten olisi suunniteltava ja pantava täytäntöön käytänteitä, joilla pyritään seuraamaan myös tutkimus- ja kehitysvaiheessa tieto- ja viestintätekniikan uusien tuotteiden mahdollisia vaikutuksia ihmisoikeuksiin, ja varmistamaan, että ei osallistuta mahdollisiin ihmisoikeusloukkauksiin kolmansissa maissa; kehottaa komissiota antamaan EU:n yrityksille laaja-alaista tietoa, jotta ne voivat luoda etujensa ja yritysten yhteiskuntavastuun välille oikean tasapainon;

31.  pitää siksi valitettavana eurooppalaisten yritysten ja EU:ssa toimivien kansainvälisten yritysten aktiivista osallisuutta maissa, joissa hallitukset toteuttavat ihmisoikeusaktivisteihin ja poliittisiin toisinajattelijoihin kohdistuvaa painostuspolitiikkaa, joka liittyy digitaalisiin oikeuksiin, internetyhteyteen sekä tieto- ja viestintätekniikoihin; kehottaa komissiota estämään tämäntyyppisessä toiminnassa mukana olevia yrityksiä osallistumasta EU:n hankintamenettelyihin ja tarjouspyyntöihin;

32.  kehottaa komissiota tarjoamaan EU:n yrityksille laaja-alaista tietoa ja YK:n ”Ruggie- periaatteisiin” perustuvaa ohjausta, jotta voidaan varmistaa, että otetaan huomioon liiketoiminnan edut ja yritysten yhteiskuntavastuu;

33.  korostaa, että olisi tarkasteltava teknologiastandardien laatimisen vaikutusta tieto- ja viestintätekniikoihin ja televiestintätuotteisiin ja -palveluihin EU:ssa, mikäli näitä tuotteita ja palveluita viedään kolmansiin maihin, joissa esimerkiksi ”laillisen salakuuntelun” kaltaisilla käsitteillä on erilainen merkitys ja joissa ei esimerkiksi noudateta oikeusvaltion periaatetta;

34.  toteaa, että internetistä on tullut julkinen tila ja myös markkinapaikka, minkä vuoksi tiedon vapaa kulku ja tieto- ja viestintätekniikkojen saatavuus ovat välttämättömiä; katsoo sen vuoksi, että digitaalisia vapauksia ja vapaata kauppaa on edistettävä ja suojeltava samanaikaisesti, jotta voidaan kannustaa ja tukea vapaata ajatusten vaihtoa ja EU:n kansalaisten liiketoimintamahdollisuuksien lisäämistä yhä digitaalisemmaksi muuttuvassa maailmantaloudessa;

35.  kehottaa sisällyttämään EU:n vapaakauppasopimuksiin avointen suojalausekkeiden kaltaisia ehtoja, joiden nojalla voidaan säilyttää esteetön pääsy avoimeen internetiin ja varmistaa vapaa tiedonkulku;

36.  kehottaa komissiota ja neuvostoa varmistamaan, että monen- ja kahdenvälisiä kauppaneuvotteluja koskevilla valtuuksilla sekä itse neuvottelujen käymisellä edistetään tehokkaasti EU:n tärkeiden tavoitteiden saavuttamista sekä erityisesti demokratiaa ja oikeusvaltion periaatetta koskevien arvojen vaalimista, digitaalialan todellisten sisämarkkinoiden luomista sekä EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan noudattamista;

37.  pyytää EU:ta antamaan poliittista tukea unionin yrityksille, joita on kolmansissa maissa pyydetty poistamaan käyttäjien tuottamaa sisältöä tai ilmoittamaan henkilötietoja tavoilla, jotka loukkaavat perusoikeuksia ja rajoittavat elinkeinovapauden harjoittamista;

38.  kehottaa EU:ta kyseenalaistamaan ja minimoimaan kolmansien maiden lainsäädännön rajat ylittävä vaikutus verkkoa käyttäviin EU:n kansalaisiin ja yrityksiin;

39.  ottaa huomioon, että sähköinen kaupankäynti on kehittynyt perinteisten kaupansääntelyjärjestelmien ulkopuolella; korostaa kansainvälisen yhteistyön lisäämisen merkitystä WTO:ssa ja Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO) maailmanlaajuisten digitaalimarkkinoiden kehittymisen turvaamiseksi ja takaamiseksi; kehottaa tarkistamaan ja saattamaan ajan tasalle WTO:ssa nykyisen informaatioteknologiasopimuksen ja kehottaa EU:ta tarkastelemaan digitaalitaloutta koskevan kansainvälisen sopimuksen (IDEA) mahdollisuuksia;

40.  kehottaa komissiota pidättymään tulevissa kauppasopimuksissa siitä, että täytäntöönpano ja tekijänoikeuksien suoja siirretään talouden toimijoiden vastuulle, ja myös varmistamaan, että internetin vapautta koskeviin oikeuksiin voidaan puuttua vain oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti ja oikeusviranomaisen johdolla;

41.  katsoo, että EU:n yritysten ja verkossa (digitaalisilla) markkinoilla asioivien kuluttajien pääsyn rajoittaminen, joka johtuu kolmansissa maissa harjoitettavasta joukkosensuurista, on protektionismia ja estää kaupankäyntiä; kehottaa komissiota esittämään strategian, jolla pyritään reagoimaan kolmansien maiden toimenpiteisiin, jotka rajoittavat EU:n yritysten pääsyä kyseisten maiden verkkokaupan markkinoille;

42.  kehottaa EU:ta toteuttamaan toimia, joilla voidaan varmistaa, että internetin sekä tieto- ja viestintätekniikoiden sääntely pidetään perustellulla ja riittävällä tasolla ja että sääntelyyn ryhdytään ainoastaan, kun EU pitää sitä välttämättömänä;

43.  kehottaa sisällyttämään painostukseen käytettävät kohdennetut tekniikat Wassenaarin sopimukseen;

44.  kehottaa neuvostoa, komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa antamaan kolmansissa maissa toimiville EU:n yrityksille poliittista taustatukea tapauksissa, joissa niitä pyydetään poistamaan käyttäjän luomaa sisältöä, rajoittamaan palvelujen tarjoamisen vapautta tai ilmoittamaan henkilötietoja tavoilla, jotka loukkaavat perusoikeuksia; huomauttaa, että digitaalialan yritykset toimivat usein rajojen yli ja että kolmansien maiden lainsäädäntö saattaa haitata unionin käyttäjiä ja kuluttajia; kehottaa siksi myös neuvostoa ja komissiota varmistamaan, että kolmansien maiden lainsäädäntöjen vaikutukset EU:ssa toimiviin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin pidetään mahdollisimman vähäisinä;

45.  toteaa, että hallitusten lisääntynyt osallistuminen internetin toimintaan ja sen sääntelyyn haittaa internetin avointa ja rajoittamatonta luonnetta, mikä taas rajoittaa lisääntyneen sähköisen kaupankäynnin ja digitaalitaloudessa toimivien EU:n yritysten mahdollisuuksia; katsoo, että moniin sidosryhmiin perustuva linjaus on paras keino varmistaa, että julkinen ja yksityinen etu internetissä ja globaaleilla markkinoilla saatetaan tasapainoon; kehottaa toteuttamaan kansainvälisen tason toimia tarvittavan infrastruktuurin rakentamiseksi, jotta digitaalitaloutta ja liberaaleja sääntelyjärjestelmiä voidaan laajentaa, ja kehottaa kehitysmaita lisäämään vastavuoroisuuteen perustuvia etuja ”kauppaa muutoksen välineenä” koskevan periaatteen mukaisesti;

46.  katsoo, että EU:n yritysten digitaalisille markkinoille pääsyn sekä verkkokauppaa käyvien kuluttajien mahdollisuuksien rajoittaminen muun muassa valtion laajan sensuurin kautta tai rajoittamalla unionin sähköisten palvelujen tarjoajien markkinoille pääsyä kolmansissa maissa on kaupankäynnin este; kehottaa komissiota ja neuvostoa sisällyttämään suojamekanismin kaikkiin tuleviin kauppasopimuksiin ja erityisesti niihin, joissa on verkkopalveluihin ja verkossa tietoja jakaviin käyttäjäyhteisöihin vaikuttavia määräyksiä, jotta voidaan varmistaa, että kolmannet osapuolet eivät vaadi EU:n tietotekniikka- ja viestintäteknologian yrityksiä rajoittamaan verkkosivuille pääsyä, poistamaan käyttäjien tuottamaa sisältöä tai ilmoittamaan henkilötietoja, kuten henkilökohtaisia IP-osoitteita, tavoilla, jotka loukkaavat perusoikeuksia ja -vapauksia; kehottaa lisäksi neuvostoa ja komissiota laatimaan strategian, jolla voidaan reagoida kolmansien maiden toimenpiteisiin, jotka rajoittavat EU:n yritysten pääsyä globaaleille verkkokaupan markkinoille;

47.  kehottaa komissiota antamaan uuden kaksikäyttötuotteiden vientiä koskevan sääntelykehysehdotuksen, jossa käsitellään tieto- ja viestintätekniikan ja -palvelujen kolmansiin maihin viemisen mahdollisia haittoja ja jossa säädetään komission roolista koordinaattorina ja valvojana;

Internetin hallinto

48.  katsoo, että avoin ja yhteistyöhön perustuva päätöksenteko on oleellisen tärkeää, sillä näin voidaan varmistaa, että internetin avointa ja osallistavaa luonnetta kunnioitetaan; katsoo, että kaikkien internetiä koskevista säännöksistä käytävien keskustelujen olisi oltava avoimia ja kaikkien sidosryhmien ja erityisesti perusoikeuksien suojeluun osallistuvien sidosryhmien sekä internetiä päivittäin käyttävien olisi osallistuttava niihin; katsoo, että EU:n olisi oltava johtavassa roolissa digitaalisen vapauden perussääntöjen ja kyberavaruuden käyttäytymisnormien, myös riitojenratkaisumekanismien, kehittämisessä, tuomiovaltaa koskevat kiistat huomioon ottaen;

49.  panee merkille, että internetin rakennetta säännellään nykyisin suhteellisen vähän ja että sitä hallitaan moniin eturyhmiin perustuvalla linjauksella; korostaa, että EU:n olisi varmistettava, että monien eturyhmien malli on osallistava ja että muutamat suuret yritykset ja hallitustason toimijat eivät vaienna pienten yritysten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja käyttäjien ääntä;

50.  katsoo, että hallitusten ja yksityisten toimijoiden välisen TVT-kysymyksiä koskevan yhteistyön ei pitäisi perustua siihen, että internetpalveluntarjoajille määrätään välittömiä ja välillisiä velvoitteita lainvalvontaa koskevien tehtävien suorittamiseksi internetiä valvomalla ja sääntelemällä;

51.  korostaa sellaisen EU:n kokonaisvaltaista internetin hallintoa koskevan strategian merkitystä, joka koskee myös televiestinnän sääntelyä koskevia kysymyksiä, joiden hallinnasta vastaa Kansainvälinen televiestintäliitto, jossa EU:n jäsenvaltioilla on kullakin yksi ääni;

52.  on huolissaan hallitusten ja yritysten keskinäisten yhtymien ehdotuksista, joilla pyritään ottamaan käyttöön lainsäädäntöön perustuva valvonta ja lisäämään hallitusten ja yksityisten tahojen harjoittamaa internetin ja televiestintäoperaattorien valvontaa;

53.  kehottaa EU:ta käsittelemään ja torjumaan kolmansien maiden lakien ja erityisesti Yhdysvaltojen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien lakien rajat ylittäviä vaikutuksia EU:n kansalaisiin, kuluttajiin ja yrityksiin; kehottaa siksi komissiota esittämään viipymättä EU:n laajuisen tietotekniikan resurssipalvelujen strategian, kuten Euroopan digitaalistrategiassa on korostettu;

54.  muistuttaa, että internet, tiedon keruu ja tallentaminen sekä tieto- ja viestintätekniikat kuuluvat oleellisena osana EU:n ratkaisevan tärkeään infrastruktuuriin;

55.  pitää valitettavana sitä, että EU:ssa vaaditaan lisäämään valtuuksia verkkosivustojen estämiseen, vaikka siihen olisi turvauduttava aina vasta viimeisenä keinona;

56.  tukee voimakkaasti verkon neutraaliuden periaatetta eli sitä, että internetpalveluntarjoajat eivät syrji ketään eivätkä estä, haittaa tai heikennä esimerkiksi hinnan avulla kenenkään mahdollisuuksia käyttää palvelua lähteestä tai kohteesta riippumatta haluamansa sisällön, sovelluksen tai palvelun käyttämiseen, lähettämiseen, saataville asettamiseen, vastaanottamiseen tai tarjoamiseen;

57.  katsoo, että on lisättävä globaalia yhteistyötä teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemisen jatkamiseksi ja nykyaikaistamiseksi tulevaisuudessa, koska tämä on elintärkeää innovoinnin, työllisyyden ja avoimen maailmankaupan varmistamisen kannalta;

58.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota kehittämään teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia menettelytapoja, jotta ne, jotka haluavat luoda omaa sisältöä ja jakaa sitä ilman teollis- ja tekijänoikeuksiin turvautumista, saavat niin tehdä;

59.  kehottaa komissiota ehdottamaan uutta rajat ylittävää verkkokauppaa koskevaa sääntelykehystä, tietoyhteiskuntadirektiivin 2001/29/EY tarkistamista ennustettavuuden ja joustavuuden takaamiseksi EU:n tekijänoikeusjärjestelmässä sekä teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin (IPRED) tarkistamista, sillä niiden avulla voitaisiin saavuttaa tasapaino tekijänoikeusuudistusta ja -suojelua koskevan tarpeen ja perusoikeuksien suojelun tarpeen välillä verkossa sekä säilyttää avoin internet ja samalla luoda perusta teollis- ja tekijänoikeuksia koskeville määräyksille ja sitoumuksille tulevissa vapaakauppasopimuksissa;

Digitaalisen vapauden strategia

60.  toteaa, että myös ihmisoikeuksia on suojeltava verkossa, ja katsoo, että tieto- ja viestintätekniikat olisi sisällytettävä kaikkiin EU:n ohjelmiin ja erityisesti Euroopan naapuruuspolitiikkaan ja strategisiin kumppanuuksiin, jotta näissä pyrkimyksissä päästäisiin eteenpäin;

61.  kehottaa EU:ta tunnustamaan digitaaliset vapaudet perusoikeuksiksi ja välttämättömiksi edellytyksiksi yleismaailmallisten ihmisoikeuksien kuten yksityisyyden, ilmaisunvapauden, kokoontumisvapauden ja tiedon saannin vapauden käytölle sekä avoimuuden ja vastuullisuuden varmistamiselle julkisessa elämässä;

62.  kehottaa komissiota ja neuvostoa tukemaan ja kouluttamaan toiminnassaan tieto- ja viestintätekniikkaa käyttäviä ihmisoikeuksien puolustajia, kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja journalisteja ja lisäämään heidän vaikutusmahdollisuuksiaan sekä puolustamaan tähän liittyviä ilmaisun-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden perusoikeuksia;

63.  pyytää, että jäsenvaltiot eivät käyttäisi yleiseen järjestykseen perustuvaa poikkeusta rajoittavana toimenpiteenä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen perusoikeuksiin kuuluvien kokoontumis- ja mielenosoitusoikeuksien rajoittamiseksi, ja muistuttaa, että kaikkien tämäntyyppisten poikkeusten on oltava perusteltuja ja oikeasuhteisia;

64.  kehottaa tukiohjelmien lisäksi tarjoamaan poliittista ja diplomaattista tukea digitaalisille vapauksille EU:n tuen vastaanottajavaltioissa;

65.  katsoo, että digitaalisten vapauksien rajoittaminen olisi otettava kaikilta osin huomioon EU:n suhteissa kolmansiin maihin ja että niitä maita, jotka saavat EU:n tukea ja apua, olisi vaadittava käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa avoimuuden ja vastuullisuuden lisäämiseen, lukuun ottamatta sellaisia maita, jotka ovat akuutissa konfliktitilanteessa, jotka kärsivät katastrofien seurauksista tai joissa konflikti- tai katastrofitilanne on juuri päättynyt;

66.  kehottaa neuvostoa ja komissiota sisällyttämään liittymisneuvotteluihin ja kolmansien maiden kanssa tehtäviä puitesopimuksia koskeviin neuvotteluihin, ihmisoikeusvuoropuheluun, kauppaneuvotteluihin ja kaikenlaisiin ihmisoikeuksia koskeviin kontakteihin lausekkeita, joilla vaaditaan takaamaan esteetön pääsy internetiin ja digitaaliset oikeudet sekä kunnioittamaan niitä;

67.  kehottaa komissiota ja neuvostoa edistämään ja suojelemaan digitaalisen vapauden korkeita standardeja EU:ssa erityisesti kodifioimalla verkon neutraaliuden periaatteen asiaa koskevaan säädökseen, jotta voidaan vahvistaa unionin uskottavuutta digitaalisten vapauksien edistämisessä ja puolustamisessa kaikkialla maailmassa;

68.  katsoo, että synergian vahvistaminen EU:n kaupassa ja turvallisuus- ja ulkopolitiikassa sekä unionin arvojen ja etujen oikea suuntaaminen on välttämätöntä sille, että unioni voisi käyttää täysimääräisesti taloudellista vaikutusvaltaansa ja puolustaa digitaalisia vapauksia maailmanlaajuisesti;

69.  pitää muiden OECD-maiden kanssa toteutettavaa koordinointia ja yhteisiä diplomaattisia aloitteita erittäin tärkeinä digitaalisia vapauksia koskevan strategian kehittämisessä ja toteuttamisessa tehokkaan ja nopean toiminnan varmistamiseksi;

70.  kehottaa komissiota ja neuvostoa hyväksymään mahdollisimman nopeasti EU:n ulkopolitiikan alalla digitaalisia vapauksia koskevan strategian;

o
o   o

71.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle.

(1) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ResDecStat.aspx.
(2) Parlamenttienvälisen liiton neuvoston 189. istunnossaan yksimielisesti hyväksymä päätöslauselma (Bern, 19. lokakuuta 2011) – http://www.ipu.org/english/issues/hrdocs/189/is01.htm.
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.
(4) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0250.
(5) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0237.
(6) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0140.
(7) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0126.
(8) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0059.
(9) EUVL L 56, 29.2.2012, s. 1.
(10) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0511.
(11) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0364.
(12) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0334.
(13) EUVL C 377 E, 7.12.2012, s. 135.
(14) EUVL C 99 E , 3.4.2012, s. 101.
(15) EUVL C 236 E, 12.8.2011, s. 33.
(16) EUVL C 236 E, 12.8.2011, s. 24.
(17) EUVL C 290 E, 29.11.2006, s. 107.
(18) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0406.
(19) EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.
(20) EUVL L 87, 24.3.2012, s. 26.
(21) http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö