Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0197(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0389/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0389/2012

Συζήτηση :

PV 10/12/2012 - 17
CRE 10/12/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0471

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 266kWORD 21k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Μεταβατικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών ***II
P7_TA(2012)0471A7-0389/2012
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο διμερών επενδυτικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών (11917/1/2012 – C7-0328/2012 – 2010/0197(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (11917/1/2012 – C7-0328/2012),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0344),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του προέδρου της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου της 31ης Μαΐου 2012 με την οποία δεσμεύεται να συστήσει στην ολομέλεια την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0389/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της, από κοινού με τη σχετική δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Επιτροπής, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1) EE C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 203.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Το γεγονός ότι ο παρών κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων των αιτιολογικών σκέψεων 17, 18 και 19, προβλέπει τη χρήση των διαδικασιών που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 δεν συνιστά προηγούμενο για μελλοντικούς κανονισμούς που θα επιτρέπουν στην Ένωση να εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ να νομοθετούν και να θεσπίζουν νομικά δεσμευτικές πράξεις σε τομείς αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης. Επιπλέον, στον παρόντα κανονισμό, η χρήση της συμβουλευτικής διαδικασίας αντί της διαδικασίας εξέτασης δεν θεωρείται ότι συνιστά προηγούμενο για τους μελλοντικούς κανονισμούς που θα θεσπίσουν το πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου