Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0197(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0389/2012

Ingediende teksten :

A7-0389/2012

Debatten :

PV 10/12/2012 - 17
CRE 10/12/2012 - 17

Stemmingen :

PV 11/12/2012 - 8.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0471

Aangenomen teksten
PDF 198kWORD 20k
Dinsdag 11 december 2012 - Straatsburg
Overgangsregelingen voor bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten tussen lidstaten en derde landen ***II
P7_TA(2012)0471A7-0389/2012
Resolutie
 Bijlage

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 december 2012 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van overgangsregelingen voor bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten tussen lidstaten en derde landen (11917/1/2012 – C7-0328/2012 – 2010/0197(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (11917/1/2012 – C7-0328/2012),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0344),

–  gezien het schrijven van de voorzitter van de Commissie internationale handel van 31 mei 2012 waarin wordt toegezegd dat de plenaire zal worden aanbevolen zijn goedkeuring te hechten aan het standpunt van de Raad in eerste lezing,

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 72 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie internationale handel (A7-0389/2012),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

5.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, tezamen met de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 377 E van 7.12.2012, blz. 203..


BIJLAGE
BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie

Dat deze verordening, met inbegrip van de overwegingen 17, 18 en 19, voorziet in het gebruik van de in Verordening (EU) nr. 182/2011 bedoelde procedures, vormt geen precedent voor toekomstige verordeningen op grond waarvan de Unie de lidstaten overeenkomstig artikel 2, lid 1, VWEU kan machtigen wetgevend op te treden en juridisch bindende handelingen vast te stellen op gebieden waar de Unie exclusief bevoegd is. Voorts wordt het gebruik in deze verordening van de raadplegingsprocedure in plaats van de onderzoeksprocedure niet geacht een precedent te scheppen voor toekomstige verordeningen tot vaststelling van het kader voor de gemeenschappelijke handelspolitiek.

Juridische mededeling - Privacybeleid