Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0197(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0389/2012

Predkladané texty :

A7-0389/2012

Rozpravy :

PV 10/12/2012 - 17
CRE 10/12/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 11/12/2012 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0471

Prijaté texty
PDF 203kWORD 21k
Utorok, 11. decembra 2012 - Štrasburg
Prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami ***II
P7_TA(2012)0471A7-0389/2012
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2012 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami (11917/1/2012 – C7–0328/2012 – 2010/0197(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11917/1/2012 – C7-0328/2012),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0344),

–  so zreteľom na list predsedu Výboru pre medzinárodný obchod z 31. mája 2012, v ktorom odporúča plénu, aby schválilo pozíciu Rady v prvom čítaní,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0389/2012),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt po tom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby po dohode s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie spolu s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 203.


PRÍLOHA K
LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Skutočnosť, že sa v tomto nariadení vrátane odôvodnení 17, 18 a 19 ustanovuje použitie postupov uvedených v nariadení (EÚ) č. 182/2011, nepredstavuje precedens, na základe ktorého sa v budúcich nariadeniach umožní Únii splnomocniť členské štáty podľa článku 2 ods. 1 ZFEÚ vykonávať legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné akty v oblastiach, v ktorých má výlučnú právomoc Únia. Použitie konzultačného postupu v tomto nariadení miesto postupu preskúmania sa navyše nepovažuje za precedens vo vzťahu k budúcim nariadeniam vytvárajúcim rámec spoločnej obchodnej politiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia