Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0197(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0389/2012

Ingivna texter :

A7-0389/2012

Debatter :

PV 10/12/2012 - 17
CRE 10/12/2012 - 17

Omröstningar :

PV 11/12/2012 - 8.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0471

Antagna texter
PDF 196kWORD 20k
Tisdagen den 11 december 2012 - Strasbourg
Övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer ***II
P7_TA(2012)0471A7-0389/2012
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2012 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om införande av övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredjeländer (11917/1/2012 – C7-0328/2012 – 2010/0197(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (11917/1/2012 – C7-0328/2012),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2010)0344),

–  med beaktande av skrivelsen från ordföranden för utskottet för internationell handel av den 31 maj 2012 där plenarsammanträdet uppmanas godkänna rådets ståndpunkt vid första behandlingen,

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för internationell handel (A7-0389/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning tillsammans med det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 377 E, 7.12.2012, s. 203.


BILAGA
TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen

Den omständigheten att denna förordning, inbegripet skälen 17, 18 och 19 i ingressen, tillåter de förfaranden som avses i förordning (EU) nr 182/2011 är inte prejudicerande för framtida förordningar som tillåter unionen enligt artikel 2.1 i EUF-fördraget att bemyndiga medlemsstaterna att lagstifta och anta rättsligt bindande akter på områden inom unionens exklusiva befogenheter. Dessutom ska användningen av det rådgivande förfarandet i denna förordning i stället för granskningsförfarandet inte anses skapa ett prejudikat för framtida förordningar som innehåller bestämmelser om ramen för den gemensamma handelspolitiken.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy