Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0390(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0363/2012

Indgivne tekster :

A7-0363/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/12/2012 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0472

Vedtagne tekster
PDF 233kWORD 29k
Tirsdag den 11. december 2012 - Strasbourg
Makrofinansiel bistand til Georgien ***II
P7_TA(2012)0472A7-0363/2012
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2012 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om bevilling af yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (05682/1/2012 – C7-0221/2012 – 2010/0390(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05682/1/2012 – C7-0221/2012),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2010)0804),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 66,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om International Handel (A7-0363/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved andenbehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 377 E af 7.12.2012, s. 211.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 11. december 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2013/EU om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien
P7_TC2-COD(2010)0390

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 212, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(1),

og ud fra følgende betragtninger:

(1)  Forbindelserne mellem Georgien og Den Europæiske Union udvikles inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik. I 2006 aftalte Fællesskabet og Georgien en handlingsplan under den europæiske naboskabspolitik, hvori der blev identificeret prioriteter på mellemlang sigt for forbindelserne mellem Unionen og Georgien. I 2010 indledte Unionen og Georgien forhandlingerne om en associeringsaftale, som forventes at træde i stedet for den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale(2). Rammerne for forbindelserne mellem Unionen og Georgien er blevet styrket yderligere med det nylig iværksatte østlige partnerskab.

(2)  På Det Europæiske Råds ekstraordinære møde den 1. september 2008 blev det bekræftet, at Unionen ønsker at styrke forbindelserne med Georgien efter den væbnede konflikt i august 2008 mellem Georgien og Den Russiske Føderation.

(3)  Den georgiske økonomi er siden tredje kvartal 2008 blevet berørt af den internationale finansielle krise med deraf følgende faldende produktion, faldende skatteindtægter og stigende behov for ekstern finansiering.

(4)  På den internationale donorkonference, der blev afholdt den 22. oktober 2008, gav det internationale samfund tilsagn om støtte til Georgiens økonomiske genopretning i overensstemmelse med den fælles behovsvurdering, der er gennemført af De Forenede Nationer og Verdensbanken.

(5)  Unionen bebudede, at den ville yde op til 500 mio. EUR som finansiel bistand til Georgien.

(6)  Georgiens økonomiske tilpasning og genopretning støttes med finansiel bistand fra Den Internationale Valutafond (IMF). I september 2008 indgik de georgiske myndigheder og IMF en standbyaftale til et beløb af 750 mio. USD for at støtte den georgiske økonomi i at foretage de nødvendige tilpasninger i lyset af den finansielle krise.

(7)  Efter en yderligere forværring af Georgiens økonomiske situation og en nødvendig revision af IMF-programmets underliggende økonomiske antagelser samt en stigning i Georgiens behov for ekstern finansiering blev der indgået en aftale mellem Georgien og IMF om en forøgelse af standbyaftalen med 424 mio. USD, som IMF's bestyrelse godkendte i august 2009.

(8)  Unionen agter i 2010-2012 at yde Georgien 37 mio. EUR om året i budgetstøtte (gavebistand) under det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI).

(9)  Georgien har anmodet om makrofinansiel bistand fra Unionen på baggrund af Georgiens stadig ringere økonomiske situation og fremtidsudsigt.

(10)  I betragtning af at der stadig er et tilbageværende finansieringsunderskud på Georgiens betalingsbalance, anses det for hensigtsmæssigt at yde makrofinansiel bistand som svar på Georgiens anmodning under de nuværende ekstraordinære omstændigheder om at støtte den økonomiske stabilisering i forbindelse med det igangværende IMF-program.

(11)  Unionens makrofinansielle bistand til Georgien (»Unionens makrofinansielle bistand«) bør ikke alene supplere programmer og ressourcer fra IMF og Verdensbanken, men bør sikre, at Unionens engagement skaber merværdi.

(12)  Kommissionen bør sikre, at Unionens makrofinansielle bistand juridisk og indholdsmæssigt er i overensstemmelse med de foranstaltninger, der træffes som led i de forskellige eksterne foranstaltninger, og andre af Unionens relevante politikker.

(13)  De særlige målsætninger for Unionens makrofinansielle bistand bør øge effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden. Kommissionen bør regelmæssigt føre kontrol med disse målsætninger.

(14)  Betingelserne for ydelse af Unionens makrofinansielle bistand bør afspejle de vigtigste principper og målsætninger i Unionens politik over for Georgien.

(15)  For at sikre en effektiv beskyttelse af Unionens finansielle interesser i forbindelse med Unionens makrofinansielle bistand er det nødvendigt, at Georgien vedtager hensigtsmæssige foranstaltninger vedrørende forebyggelsen og bekæmpelsen af svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med denne bistand. Det er ligeledes nødvendigt, at Kommissionen udfører den fornødne kontrol, og at Revisionsretten foretager den fornødne revision.

(16)  Frigivelsen af Unionens makrofinansielle bistand sker med forbehold af budgetmyndighedens beføjelser.

(17)  Unionens makrofinansielle bistand bør forvaltes af Kommissionen. For at sikre at Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Finansielle Udvalg kan følge gennemførelsen af denne afgørelse, bør Kommissionen regelmæssigt informere dem om udviklingen med hensyn til bistanden og forsyne dem med de relevante dokumenter.

(18)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne afgørelse bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(3) -

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.  Unionen stiller makrofinansiel bistand til rådighed for Georgien (»Unionens makrofinansielle bistand«) på højst 46 mio. EUR med henblik på at understøtte Georgiens økonomiske stabilisering og dække dets betalingsbalancebehov, som angivet i det igangværende IMF-program. Af dette maksimumbeløb ydes op til 23 mio. EUR i form af gavebistand og op til 23 mio. EUR i form af lån. Frigivelsen af Unionens makrofinansielle bistand er betinget af, at budgetmyndigheden godkender Unionens budget for 2013.

2.  Til finansiering af Unionens makrofinansielle bistands lånekomponent bemyndiges Kommissionen til på Unionens vegne at låne de nødvendige midler. Lånet skal have en løbetid på højst 15 år.

3.  Frigivelsen af Unionens makrofinansielle bistand forvaltes af Kommissionen på en måde, der er i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, som er indgået mellem IMF og Georgien, og med de centrale principper og målsætninger i den økonomiske reform, som er fastlagt i partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Unionen og Georgien. Kommissionen orienterer regelmæssigt Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Finansielle Udvalg om udviklingen i forvaltningen af Unionens makrofinansielle bistand og forsyner dem med relevante dokumenter.

4.  Unionens makrofinansielle bistand stilles til rådighed i to år og seks måneder, der begynder fra den første dag efter ikrafttrædelsen af det aftalememorandum, der henvises til i artikel 2, stk. 1.

Artikel 2

1.  Kommissionen vedtager efter rådgivningsproceduren i artikel 6, stk. 2, et aftalememorandum, som indeholder de økonomisk-politiske og finansielle betingelser, som Unionens makrofinansielle bistand er underlagt, herunder en tidsramme for opfyldelsen af disse betingelser. De økonomisk-politiske og finansielle betingelser i aftalememorandummet skal være i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der henvises til i artikel 1, stk. 3. Disse betingelser har især til formål at styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden i forbindelse med Unionens makrofinansielle bistand, herunder de offentlige finansforvaltningssystemer i Georgien. Kommissionen fører regelmæssigt kontrol med fremskridt med hensyn til opfyldelsen af disse målsætninger. De detaljerede finansielle vilkår for Unionens makrofinansielle bistand fastlægges i den gavebistandsaftale og låneaftale, der indgås mellem Kommissionen og Georgiens myndigheder.

2.  Under gennemførelsen af Unionens makrofinansielle bistand overvåger Kommissionen, om Georgien råder over fornuftige finansielle arrangementer, administrative procedurer samt interne og eksterne kontrolmekanismer, der er relevante for denne bistand, og om Georgien overholder den fastlagte tidsramme.

3.  Kommissionen kontrollerer jævnligt, om Georgiens økonomiske politik er i overensstemmelse med målene for Unionens makrofinansielle bistand, og om de aftalte økonomisk-politiske betingelser opfyldes på tilfredsstillende vis. I denne forbindelse arbejder Kommissionen tæt sammen med Den Internationale Valutafond og Verdensbanken og, når det er nødvendigt, Det Økonomiske og Finansielle Udvalg.

Artikel 3

1.  Under iagttagelse af betingelserne i stk. 2 stiller Kommissionen Unionens makrofinansielle bistand til rådighed i to rater, hver bestående af et gavebistands- og låneelement. Raternes størrelse fastlægges i aftalememorandummet.

2.  Kommissionen frigiver raterne under forudsætning af en tilfredsstillende gennemførelse af de økonomisk-politiske betingelser, der er aftalt i aftalememorandummet. Anden rate må ikke udbetales tidligere end tre måneder efter frigivelsen af første rate.

3.  EU-midlerne udbetales til Georgiens centralbank. Med forbehold af de bestemmelser, der fastlægges i aftalememorandummet, herunder en bekræftelse af de resterende budgetfinansieringsbehov, kan EU-midlerne overføres til Georgiens statskasse som den endelige modtager.

Artikel 4

1.  De låntagnings- og långivningstransaktioner, der vedrører lånekomponenten i Unionens makrofinansielle bistand, gennemføres i euro med samme valørdato og må for Unionen ikke indebære nogen ændring af forfaldsdatoen, valutakurs- eller renterisici eller nogen anden kommerciel risiko.

2.  Kommissionen træffer, hvis Georgien anmoder herom, de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der i lånevilkårene indføjes en klausul om førtidig tilbagebetaling, og at vilkårene for låntagningstransaktionerne indeholder en tilsvarende klausul.

3.  Efter anmodning fra Georgien kan Kommissionen, hvis omstændighederne tillader en forbedring af rentesatsen på lånet, refinansiere hele eller en del af sit oprindelige lån eller omlægge de tilsvarende finansielle betingelser. Refinansierings- eller omlægningstransaktioner skal foregå på de betingelser, der er fastsat i stk. 1, og må ikke resultere i en forlængelse af den gennemsnitlige løbetid for det pågældende lån eller i en forhøjelse af restgælden på datoen for refinansieringen eller omlægningen.

4.  Georgien bærer alle de omkostninger, som Unionen afholder, i forbindelse med de låntagnings- og långivningstransaktioner, der er omfattet af denne afgørelse.

5.  Kommissionen holder løbende Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Finansielle Udvalg underrettet om udviklingen i de transaktioner, der er omhandlet i stk. 2 og 3.

Artikel 5

Unionens makrofinansielle bistand gennemføres i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4) samt gennemførelsesbestemmelserne hertil(5). Især gælder det, at det aftalememorandum, den låneaftale og den gavebistandsaftale, der indgås med Georgiens myndigheder, skal indeholde bestemmelser om specifikke foranstaltninger vedrørende forebyggelsen og bekæmpelsen af svig, korruption og alle andre uregelmæssigheder, der har indvirkning på Unionens makrofinansielle bistand. For at sikre større gennemsigtighed i forvaltningen og udbetalingen af midler skal aftalememorandummet, låneaftalen og gavebistandsaftalen også give mulighed for kontrol, bl.a. kontrol og inspektion på stedet, som skal foretages af Kommissionen, herunder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig. Disse dokumenter skal også give Revisionsretten ret til at foretage revision, herunder om nødvendigt på stedet.

Artikel 6

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011. Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.

Artikel 7

1.  Senest den 30. juni hvert år forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne afgørelse i det foregående år, herunder en vurdering heraf. I rapporten redegøres der for forbindelsen mellem de økonomisk-politiske og finansielle betingelser, der er fastlagt i aftalememorandummet, Georgiens aktuelle økonomiske og finanspolitiske resultater og Kommissionens afgørelser om frigivelse af Unionens makrofinansielle bistandsrater.

2.  Senest to år efter udløbet af den rådighedsperiode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 4, forlægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en efterfølgende evalueringsrapport.

Artikel 8

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

[Ændring 1]

(1) Europa-Parlamentets holdning af 10.5.2011 (EUT C 377 E af 7.12.2012, s. 211) og Rådets førstebehandlingsholdning af 10.5.2012 (EUT C 291 E af 27.9.2012, s. 1). Europa-Parlamentets holdning af 11.12.2012.
(2) Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (EFT L 205 af 4.8.1999, s. 3).
(3) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(4) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(5) Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik