Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0390(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0363/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0363/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0472

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 376kWORD 33k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***II
P7_TA(2012)0472A7-0363/2012
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (05682/1/2012 – C7-0221/2012 – 2010/0390(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (05682/1/2012 – C7-0221/2012),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0804),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0363/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 211.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία
P7_TC2-COD(2010)0390

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 212 παράγραφος 2,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Οι σχέσεις μεταξύ της Γεωργίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσονται εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Το 2006, η Κοινότητα και η Γεωργία συμφώνησαν σε ένα σχέδιο δράσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, το οποίο προσδιορίζει μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες για τις σχέσεις ΕΕ-Γεωργίας. Το 2010, η Ένωση και η Γεωργία ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για συμφωνία σύνδεσης, η οποία αναμένεται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας(2). Το πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Γεωργίας ενισχύεται περαιτέρω με τη νεοδρομολογηθείσα Ανατολική Εταιρική Σχέση.

(2)  Στην έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2008, επιβεβαιώθηκε η βούληση της Ένωσης να συσφίξει τις σχέσεις της με τη Γεωργία, μετά τις ένοπλες συγκρούσεις που σημειώθηκαν τον Αύγουστο του 2008 μεταξύ της Γεωργίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(3)  Από το τρίτο τρίμηνο του 2008, η οικονομία της Γεωργίας πλήττεται όλο και περισσότερο από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, με μείωση της παραγωγής, υποχώρηση των δημοσιονομικών εσόδων και αύξηση των αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησης.

(4)  Στη διεθνή διάσκεψη δωρητών που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 2008, η διεθνής κοινότητα ανέλαβε να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της Γεωργίας, με βάση την κοινή εκτίμηση των αναγκών που διενεργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα.

(5)  Η Ένωση ανακοίνωσε ότι θα παράσχει στη Γεωργία χρηματοδοτική συνδρομή ύψους έως 500 εκατομμυρίων EUR.

(6)  Η οικονομική προσαρμογή και ανάκαμψη της Γεωργίας υποστηρίζεται από τη χρηματοδοτική συνδρομή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Τον Σεπτέμβριο του 2008, οι αρχές της Γεωργίας κατέληξαν σε συμφωνία Stand-By με το ΔΝΤ, ύψους 750 εκατομμυρίων USD, για τη στήριξη της γεωργιανής οικονομίας προκειμένου να επιτευχθούν οι αναγκαίες προσαρμογές υπό το πρίσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

(7)  Μετά την περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της Γεωργίας και την αναγκαία επανεξέταση των υποκείμενων οικονομικών παραδοχών του προγράμματος του ΔΝΤ, καθώς και λόγω των υψηλότερων αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησης της Γεωργίας, επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της Γεωργίας και του ΔΝΤ για αύξηση του δανείου, δυνάμει της συμφωνίας Stand-By, κατά 424 εκατομμύρια USD, η οποία εγκρίθηκε τον Αύγουστο 2009 από το Συμβούλιο του ΔΝΤ.

(8)  Η Ένωση σκοπεύει να χορηγήσει την περίοδο 2010-2012, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ), επιχορηγήσεις προς τη Γεωργία ύψους 37 εκατομμυρίων EUR ετησίως, για τη στήριξη του προϋπολογισμού.

(9)  Η Γεωργία ζήτησε μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης και των προοπτικών της οικονομίας στη Γεωργία.

(10)  Δεδομένου ότι παραμένει χρηματοδοτικό κενό στο ισοζύγιο πληρωμών της Γεωργίας, η χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής κρίνεται ως ενδεδειγμένη απάντηση στο αίτημα της Γεωργίας υπό τις παρούσες εξαιρετικές συνθήκες για τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης, σε συνδυασμό με το τρέχον πρόγραμμα του ΔΝΤ.

(11)  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης προς τη Γεωργία («μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης») δεν θα πρέπει να συμπληρώνει απλώς τα προγράμματα και τους πόρους από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα, αλλά να εξασφαλίζει την προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της Ένωσης στην προσπάθεια.

(12)  Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης να συμπλέει νομικά και ουσιαστικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στους διάφορους τομείς της εξωτερικής δράσης και τις άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης.

(13)  Οι συγκεκριμένοι στόχοι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση θα πρέπει να ενισχύσουν την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή.

(14)  Οι όροι από τους οποίους εξαρτάται η παροχή της ενωσιακής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να αντανακλούν τις βασικές αξίες και τους στόχους της πολιτικής της Ένωσης έναντι της Γεωργίας.

(15)  Για να εξασφαλισθεί αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με την παρούσα μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, είναι απαραίτητο να θεσπίσει η Γεωργία τα κατάλληλα μέτρα που σχετίζονται με την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οιωνδήποτε άλλων παρατυπιών που συνδέονται με την εν λόγω συνδρομή. Είναι επίσης απαραίτητο να προβλέψει η Επιτροπή τους κατάλληλους ελέγχους και το Ελεγκτικό Συνέδριο να διασφαλίσει τους αρμόζοντες λογιστικούς ελέγχους.

(16)  Η αποδέσμευση της χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση δεν θίγει τις εξουσίες της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής.

(17)  Η διαχείριση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αναληφθεί από την Επιτροπή. Για να εξασφαλισθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή μπορούν να παρακολουθούν την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θα πρέπει να τους ενημερώνει τακτικά για τις εξελίξεις τις σχετικές με τη συνδρομή και να τους παρέχει τα σχετικά έγγραφα.

(18)  Προκειμένου να υπάρξουν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές εξουσίες. Οι εν λόγω εξουσίες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(3),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.  Η Ένωση διαθέτει στη Γεωργία μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, ανώτατου ποσού 46 εκατομμυρίων EUR («μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης»), με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης της Γεωργίας και την κάλυψη των αναγκών του ισοζυγίου πληρωμών της, όπως προσδιορίζονται στο ισχύον πρόγραμμα του ΔΝΤ. Από αυτό το ανώτατο ποσό, έως 23 εκατομμύρια EUR διατίθενται με τη μορφή επιχορηγήσεων και έως 23 εκατομμύρια EUR με τη μορφή δανείων. Η αποδέσμευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης εξαρτάται από την έγκριση του προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2013 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να δανειστεί τους αναγκαίους πόρους, εξ ονόματος της Ένωσης, για τη χρηματοδότηση της συνιστώσας του δανείου της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Το δάνειο έχει μέγιστη διάρκεια 15 έτη.

3.  Η Επιτροπή διαχειρίζεται την αποδέσμευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης κατά τρόπο συνεπή προς τις συμφωνίες ή τις συνεννοήσεις μεταξύ του ΔΝΤ και της Γεωργίας, και με τις βασικές αρχές και τους στόχους της οικονομικής μεταρρύθμισης που ορίζονται στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Γεωργίας. Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή για τις εξελίξεις στη διαχείριση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης και τους παρέχει όλα τα σχετικά έγγραφα.

4.  Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης διατίθεται για δύο έτη και έξι μήνες, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα μετά την έναρξη ισχύος του μνημονίου συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

Άρθρο 2

1.  Η Επιτροπή εκδίδει, σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία ▌ που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, μνημόνιο συμφωνίας, το οποίο περιλαμβάνει τους όρους οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής στους οποίους υπόκειται η χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για την τήρηση των εν λόγω όρων. Οι όροι οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που καθορίζονται στο μνημόνιο συμφωνίας πρέπει να είναι συνεπείς με τις συμφωνίες ή τις συνεννοήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3. Οι εν λόγω όροι αποσκοπούν, ειδικότερα, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών στη Γεωργία. Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο που σημειώνεται στην επίτευξη των στόχων αυτών. Οι λεπτομερείς χρηματοδοτικοί όροι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης και στη συμφωνία δανειοδότησης που πρόκειται να συμφωνηθούν μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών της Γεωργίας.

2.  Κατά την υλοποίηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, η Επιτροπή παρακολουθεί την αξιοπιστία των ρυθμίσεων χρηματοδοτικής διαχείρισης, των διοικητικών διαδικασιών, των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της Γεωργίας που σχετίζονται με την εν λόγω συνδρομή, καθώς και την τήρηση από τη Γεωργία του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος.

3.  Η Επιτροπή επαληθεύει, σε τακτικά διαστήματα, εάν οι οικονομικές πολιτικές της Γεωργίας είναι σύμφωνες με τους στόχους της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης και εάν πληρούνται ικανοποιητικά οι συμφωνηθέντες όροι οικονομικής πολιτικής. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή έχει στενή συνεργασία με το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα και, εφόσον απαιτείται, με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή.

Άρθρο 3

1.  Με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στην παράγραφο 2, η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης διατίθεται από την Επιτροπή στη Γεωργία σε δύο δόσεις, εκάστη των οποίων περιλαμβάνει μία συνιστώσα επιχορήγησης και μία συνιστώσα δανείου. Το ύψος εκάστης δόσης καθορίζεται στο μνημόνιο συμφωνίας.

2.  Η απόφαση της Επιτροπής για την αποδέσμευση των δόσεων εξαρτάται από την ικανοποιητική εφαρμογή των όρων οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που συμφωνούνται στο μνημόνιο συμφωνίας. Η εκταμίευση της δεύτερης δόσης πραγματοποιείται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την αποδέσμευση της πρώτης δόσης.

3.  Τα κονδύλια της Ένωσης καταβάλλονται στην Εθνική Τράπεζα της Γεωργίας. Με την επιφύλαξη των όρων που πρόκειται να συμφωνηθούν στο μνημόνιο συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης των υπολειπόμενων δημοσιονομικών χρηματοδοτικών αναγκών, τα ενωσιακά κονδύλια μπορούν να μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών της Γεωργίας ως τον τελικό αποδέκτη.

Άρθρο 4

1.  Οι δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις που σχετίζονται με την δανειακή συνιστώσα της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης διενεργούνται σε ευρώ με την ίδια τοκοφόρο ημερομηνία και δεν εμπλέκουν την Ένωση σε μεταβολή της διάρκειας, σε ανάληψη οποιωνδήποτε κινδύνων συναλλάγματος ή επιτοκίου, ούτε σε ανάληψη οποιουδήποτε άλλου εμπορικού κινδύνου.

2.  Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, εφόσον ζητηθεί από τη Γεωργία, προκειμένου να διασφαλίσει την προσθήκη στους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου ρήτρας πρόωρης εξόφλησης και την ύπαρξη ανάλογης ρήτρας στους όρους και τις προϋποθέσεις των δανειοληπτικών πράξεων της Επιτροπής.

3.  Κατόπιν αιτήματος της Γεωργίας, και εφόσον η συγκυρία επιτρέπει βελτίωση του επιτοκίου του δανείου, η Επιτροπή μπορεί να αναχρηματοδοτήσει το σύνολο ή μέρος του αρχικού της δανείου ή να αναπροσαρμόσει τους αντίστοιχους χρηματοδοτικούς όρους. Οι πράξεις αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής διενεργούνται υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παράταση της μέσης διάρκειας των οικείων δανείων, ούτε την αύξηση του οφειλόμενου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των πράξεων αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής.

4.  Το σύνολο των εξόδων της Ένωσης τα οποία σχετίζονται με τις δανειοληπτικές και τις δανειοδοτικές πράξεις στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης βαρύνει τη Γεωργία.

5.  Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή για τις εξελίξεις που αφορούν τις πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

Άρθρο 5

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης υλοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(4), και τους κανόνες εφαρμογής του(5). Ειδικότερα, το μνημόνιο συμφωνίας, η συμφωνία δανειοδότησης και η συμφωνία επιχορήγησης που πρόκειται να συνομολογηθούν με τις αρχές της Γεωργίας προβλέπουν τη λήψη ειδικών μέτρων από τη Γεωργία για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οποιωνδήποτε άλλων παρατυπιών που επηρεάζουν τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης. Με σκοπό να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση και την εκταμίευση των κονδυλίων, το μνημόνιο συμφωνίας, η δανειακή συμφωνία και η συμφωνία επιχορήγησης προβλέπουν επίσης ότι η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, πραγματοποιεί ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων. Τα εν λόγω έγγραφα προβλέπουν επίσης λογιστικούς ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, επιτόπιων ελέγχων.

Άρθρο 6

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Στις περιπτώσεις που η επιτροπή δεν εκφέρει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης, και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 7

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης κατά το προηγούμενο έτος, που περιλαμβάνει αξιολόγηση αυτής της εφαρμογής. Στην έκθεση παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ των όρων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής πολιτικής που καθορίζονται στο μνημόνιο συμφωνίας, των τρεχουσών οικονομικών και δημοσιονομικών επιδόσεων της Γεωργίας και των αποφάσεων της Επιτροπής να εκταμιεύσει τις δόσεις της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

2.  Το αργότερο δύο έτη μετά τη λήξη της περιόδου διάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

[Τροπολογία 1]

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2011 (ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 211) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 10ης Μαΐου 2012 (ΕΕ C 291 Ε της 27.9.2012, σ. 1). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012.
(2) Συμφωνία για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου (ΕΕ L 205 της 4.8.1999, σ. 3).
(3) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(4) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(5) Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 357 της 31.12.2002, σ. 1)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου