Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0390(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0363/2012

Predkladané texty :

A7-0363/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/12/2012 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0472

Prijaté texty
PDF 306kWORD 29k
Utorok, 11. decembra 2012 - Štrasburg
Makrofinančná pomoc Gruzínsku ***II
P7_TA(2012)0472A7-0363/2012
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2012 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku (05682/1/2012 – C7-0221/2012 – 2010/0390(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05682/1/2012 – C7-0221/2012),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2010)0804),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0363/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 211.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 11. decembra 2012 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2013/EÚ o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku
P7_TC2-COD(2010)0390

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 212 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  Vzťahy medzi Gruzínskom a Európskou úniou sa rozvíjajú v rámci európskej susedskej politiky. V roku 2006 sa Spoločenstvo a Gruzínsko dohodli na akčnom pláne európskej susedskej politiky, v ktorom identifikovali strednodobé priority v rámci vzťahov medzi Úniou a Gruzínskom. Únia a Gruzínsko v roku 2010 začali rokovania o dohode o pridružení, ktorá má podľa očakávaní nahradiť existujúcu dohodu o partnerstve a spolupráci(2). Rámec vzťahov medzi Úniou a Gruzínskom sa ďalej posilňuje nedávno začatým Východným partnerstvom.

(2)  Na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady, ktoré sa konalo 1. septembra 2008, sa potvrdila ochota Únie posilniť vzťahy Únie a Gruzínska po skončení ozbrojeného konfliktu z augusta 2008 medzi Gruzínskom a Ruskou federáciou.

(3)  Gruzínske hospodárstvo je postihnuté medzinárodnou finančnou krízou od tretieho štvrťroka 2008, čo sa prejavilo poklesom produkcie, klesajúcimi fiškálnymi príjmami a rastúcimi potrebami vonkajšieho financovania.

(4)  Na medzinárodnej konferencii darcov, ktorá sa konala 22. októbra 2008, medzinárodné spoločenstvo prisľúbilo podporu na oživenie gruzínskeho hospodárstva v súlade so spoločným posúdením potrieb, ktoré vykonala Organizácia Spojených národov a Svetová banka.

(5)  Únia oznámila, že by Gruzínsku poskytla finančnú pomoc až do výšky 500 miliónov EUR.

(6)  Úprava a oživenie gruzínskeho hospodárstva sú podporované prostredníctvom finančnej pomoci Medzinárodného menového fondu (MMF). V septembri 2008 uzavreli gruzínske orgány s MMF Dohodu o pohotovostnom úvere vo výške 750 miliónov USD na podporu gruzínskeho hospodárstva pri vykonávaní potrebných úprav z dôvodu finančnej krízy.

(7)  Vzhľadom na ďalšie zhoršenie hospodárskej situácie v Gruzínsku a potrebnú revíziu hospodárskych predpokladov, z ktorých vychádza program MMF, ako aj vzhľadom na vyššie potreby vonkajšieho financovania Gruzínska sa medzi Gruzínskom a MMF dosiahla dohoda o zvýšení úveru poskytovaného v rámci dohody o pohotovostnom úvere o 424 miliónov USD, ktoré rada MMF schválila v auguste 2009.

(8)  Únia má v úmysle poskytnúť v rokoch 2010 – 2012 v rámci nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) granty na rozpočtovú podporu Gruzínsku vo výške 37 miliónov EUR ročne.

(9)  Vzhľadom na svoju zhoršujúcu sa hospodársku situáciu a výhľad požiadalo Gruzínsko o makrofinančnú pomoc Únie.

(10)  Keďže v platobnej bilancii Gruzínska stále pretrváva zostatková finančná medzera, poskytnutie makrofinančnej pomoci sa v súčasnej výnimočnej situácii považuje za vhodnú reakciu na žiadosť Gruzínska o podporu stabilizácie hospodárstva v spojení s prebiehajúcim programom MMF.

(11)  Makrofinančná pomoc Únie, ktorá sa má poskytnúť Gruzínsku (ďalej len „makrofinančná pomoc Únie“), by nemala iba dopĺňať programy a zdroje z MMF a Svetovej banky, ale mala by sa ňou aj zaistiť pridaná hodnota vyplývajúca zo zapojenia Únie.

(12)  Komisia by mala zaistiť, aby bola makrofinančná pomoc Únie právne a vecne zosúladená s opatreniami prijatými v rôznych oblastiach vonkajšej činnosti a ostatnými súvisiacimi politikami Únie.

(13)  Osobitné ciele makrofinančnej pomoci Únie by mali posilniť efektívnosť, transparentnosť a zodpovednosť. Komisia by mala tieto ciele pravidelne monitorovať.

(14)  Do podmienok, ktoré sú základom poskytovania makrofinančnej pomoci Únie, by sa mali premietať kľúčové zásady a ciele politiky Únie voči Gruzínsku.

(15)  S cieľom zaistiť účinnú ochranu finančných záujmov Únie súvisiacich s makrofinančnou pomocou Únie je potrebné, aby Gruzínsko prijalo vhodné opatrenia v oblasti predchádzania podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou a boja proti nim. Zároveň je nevyhnutné, aby Komisia zabezpečila vhodné kontroly a aby Dvor audítorov zabezpečil príslušné audity.

(16)  Uvoľnením tejto makrofinančnej pomoci Únie nie sú dotknuté právomoci rozpočtového orgánu.

(17)  Makrofinančnú pomoc Únie by mala riadiť Komisia. S cieľom zaručiť, aby Európsky parlament a Hospodársky a finančný výbor mohli sledovať vykonávanie tohto rozhodnutia, Komisia by ich mala pravidelne informovať o napredovaní poskytovania pomoci a predkladať im príslušné dokumenty.

(18)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto rozhodnutia by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(3),

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.  Únia poskytne Gruzínsku makrofinančnú pomoc (ďalej len „makrofinančná pomoc Únie“) v maximálnej výške 46 miliónov EUR s cieľom podporiť stabilizáciu gruzínskeho hospodárstva a uspokojiť jeho potreby spojené s platobnou bilanciou, identifikované v súčasnom programe MMF. Z tejto maximálnej sumy sa do 23 miliónov EUR poskytne vo forme grantov a do 23 miliónov EUR vo forme úverov. Uvoľnenie makrofinančnej pomoci Únie podlieha schváleniu rozpočtu Únie na rok 2013 rozpočtovým orgánom.

2.  Na financovanie časti makrofinančnej pomoci Únie poskytovanej vo forme úveru je Komisia splnomocnená požičať si potrebné zdroje v mene Únie. Úver má maximálnu splatnosť 15 rokov.

3.  Uvoľnenie makrofinančnej pomoci Únie riadi Komisia spôsobom, ktorý je v súlade s dohodami alebo dohovormi dosiahnutými medzi MMF a Gruzínskom a kľúčovými zásadami a cieľmi hospodárskej reformy stanovenými v dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Gruzínskom. Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Hospodársky a finančný výbor o vývoji riadenia makrofinančnej pomoci Únie a poskytuje im príslušné dokumenty.

4.  Makrofinančná pomoc Únie je k dispozícii dva roky a šesť mesiacov počnúc prvým dňom od nadobudnutia účinnosti memoranda o porozumení uvedeného v článku 2 ods. 1.

Článok 2

1.  Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 6 ods. 2 prijme memorandum o porozumení, ktoré obsahuje podmienky hospodárskej politiky a finančné podmienky, od ktorých závisí makrofinančná pomoc Únie, vrátane časového rámca ich plnenia. Podmienky hospodárskej politiky a finančné podmienky stanovené v memorande o porozumení musia byť v súlade s dohodami alebo dohovormi uvedenými v článku 1 ods. 3. Tieto podmienky musia byť zamerané predovšetkým na posilnenie efektívnosti, transparentnosti a zodpovednosti makrofinančnej pomoci Únie vrátane systémov hospodárenia s verejnými financiami v Gruzínsku. Komisia pravidelne monitoruje pokrok pri dosahovaní týchto cieľov. Podrobné finančné podmienky makrofinančnej pomoci Únie sa stanovia v dohode o grante a dohode o úvere, na ktorých sa Komisia dohodne s gruzínskymi orgánmi.

2.  Počas vykonávania makrofinančnej pomoci Únie Komisia monitoruje spoľahlivosť gruzínskych finančných opatrení, administratívnych postupov, vnútorných a vonkajších kontrolných mechanizmov, ktoré sa týkajú tejto pomoci, ako aj dodržiavanie dohodnutého časového rámca zo strany Gruzínska.

3.  Komisia pravidelne overuje, či je hospodárska politika Gruzínska v súlade s cieľmi makrofinančnej pomoci Únie a či sa dohodnuté podmienky hospodárskej politiky uspokojivo plnia. Na tento účel pracuje Komisia v úzkej koordinácii s MMF a Svetovou bankou, a v prípade potreby s Hospodárskym a finančným výborom.

Článok 3

1.  Za podmienok uvedených v odseku 2 poskytne Komisia makrofinančnú pomoc Únie v dvoch splátkach, z ktorých každá pozostáva z grantového a úverového prvku. Výška každej splátky sa stanoví v memorande o porozumení.

2.  Komisia rozhodne o vyplatení tranží pod podmienkou uspokojivého plnenia podmienok hospodárskej politiky a finančných podmienok dohodnutých v memorande o porozumení. Vyplatenie druhej tranže sa uskutoční najskôr tri mesiace po uvoľnení prvej tranže.

3.  Finančné prostriedky Únie sa vyplatia Národnej banke Gruzínska. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia, ktoré sa dohodnú v memorande o porozumení vrátane potvrdenia zostatkových potrieb financovania rozpočtu, sa finančné prostriedky Únie môžu vyplatiť Ministerstvu financií Gruzínska ako konečnému príjemcovi.

Článok 4

1.  Operácie prijímania a poskytovania úverov súvisiace s úverovým prvkom makrofinančnej pomoci Únie sa vykonávajú v eurách s valutou aktuálneho dňa a Únie sa nesmie týkať zmena splatnosti, riziko spojené so zmenou výmenného kurzu alebo úrokovej sadzby ani iné komerčné riziko.

2.  Ak o to Gruzínsko požiada, Komisia vykoná nevyhnutné kroky s cieľom zaistiť, aby sa do podmienok úveru zahrnula doložka o predčasnom splatení úveru, ktorej bude zodpovedať príslušná doložka v podmienkach operácií Komisie prijímania úverov.

3.  Ak o to Gruzínsko požiada a pokiaľ okolnosti umožnia zlepšenie úrokovej sadzby úveru, Komisia môže úplne alebo čiastočne refinancovať svoje počiatočné úvery alebo reštrukturalizovať príslušné finančné podmienky. Operácie refinancovania alebo reštrukturalizácie sa vykonajú v súlade s podmienkami ustanovenými v odseku 1 a nesmú viesť k predĺženiu priemernej lehoty splatnosti príslušného úveru ani k zvýšeniu sumy kapitálu nesplateného k dátumu refinancovania alebo reštrukturalizácie.

4.  Všetky náklady, ktoré vzniknú Únii v súvislosti s operáciami prijímania a poskytovania úverov na základe tohto rozhodnutia, znáša Gruzínsko.

5.  Komisia informuje Európsky parlament a Hospodársky a finančný výbor o vývoji operácií uvedených v odsekoch 2 a 3.

Článok 5

Makrofinančná pomoc Únie sa poskytuje v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(4), a v súlade s jeho vykonávacími pravidlami(5). Príslušné opatrenia v súvislosti s predchádzaním podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam vplývajúcim na makrofinančnú pomoc Únie a s bojom proti nim sa ustanovia najmä v memorande o porozumení, dohode o úvere a dohode o grante, ktoré sa uzavrú s gruzínskymi orgánmi. S cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť riadenia a vyplatenia finančných prostriedkov sa v memorande o porozumení, dohode o úvere a dohode o grante stanovia aj kontroly vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, ktoré bude vykonávať Komisia, ako aj Európsky úrad pre boj proti podvodom. Okrem toho sa v týchto dokumentoch stanovia aj audity a v prípade potreby aj audity na mieste, ktoré bude vykonávať Dvor audítorov.

Článok 6

1.  Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 7

1.  Každoročne do 30. júna predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto rozhodnutia v predchádzajúcom roku vrátane jeho hodnotenia. V tejto správe sa uvedú väzby medzi podmienkami hospodárskej politiky a finančnými podmienkami stanovenými v memorande o porozumení, priebežnými hospodárskymi a fiškálnymi výsledkami Gruzínska a rozhodnutiami Komisie uvoľniť tranže makrofinančnej pomoci Únie.

2.  Najneskôr do dvoch rokov po uplynutí obdobia dostupnosti pomoci uvedeného v článku 1 ods. 4 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o následnom hodnotení.

Článok 8

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

[PDN 1]

(1) Pozícia Európskeho parlamentu z 10. mája 2011 (Ú. v. EÚ C 377 E, 7.12.2012, s. 211) a pozícia Rady v prvom čítaní z 10. mája 2012 (Ú. v. EÚ C 291 E, 27.9.2012, s. 1). Pozícia Európskeho parlamentu z 11. decembra 2012.
(2) Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (Ú. v. ES L 205, 4.8.1999, s. 3).
(3) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(4) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5) Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia