Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0303(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0387/2012

Teksty złożone :

A7-0387/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 11/12/2012 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0473

Teksty przyjęte
PDF 195kWORD 22k
Wtorek, 11 grudnia 2012 r. - Strasburg
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu ***II
P7_TA(2012)0473A7-0387/2012

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (10090/2/2012 – C7-0329/2012 – 2010/0303(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (10090/2/2012 – C7–0329/2012),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 lutego 2011 r.(1),

–  po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM (2010)0611),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 72 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A7-0387/2012),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.   stwierdza, że akt ustawodawczy zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania aktu ustawodawczego wraz z przewodniczącym Rady, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu ustawodawczego, po sprawdzeniu, czy wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 107 z 6.4.2011, s. 68.
(2) Teksty przyjęte dnia 15.12.2011 r., P7_TA(2011)0581.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności