Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0093(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0001/2012

Внесени текстове :

A7-0001/2012

Разисквания :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Гласувания :

PV 11/12/2012 - 8.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0474

Приети текстове
PDF 277kWORD 21k
Вторник, 11 декември 2012 г. - Страсбург
Засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита ***I
P7_TA(2012)0474A7-0001/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита (COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0215),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 118, алинея първа от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0099/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Конгреса на депутатите на Кралство Испания, Сената на Кралство Испания и от Камарата на депутатите на Италианската Република в рамките на протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, деклариращи, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид поетия с писмо от 19 ноември 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0001/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за осъществяване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила
P7_TC1-COD(2011)0093

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1257/2012.)

Правна информация - Политика за поверителност