Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0093(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0001/2012

Indgivne tekster :

A7-0001/2012

Forhandlinger :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Afstemninger :

PV 11/12/2012 - 8.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0474

Vedtagne tekster
PDF 102kWORD 26k
Tirsdag den 11. december 2012 - Strasbourg
Indførelse af beskyttelse af et enhedspatent ***I
P7_TA(2012)0474A7-0001/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent (COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0215),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 118, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0099/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det spanske deputeretkammer og det spanske senat samt det italienske Deputeretkammer, ifølge hvilke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 19. november 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0001/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse
P7_TC1-COD(2011)0093

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1257/2012).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik