Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0094(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0002/2012

Indgivne tekster :

A7-0002/2012

Forhandlinger :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Afstemninger :

PV 11/12/2012 - 8.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0475

Vedtagne tekster
PDF 220kWORD 28k
Tirsdag den 11. december 2012 - Strasbourg
Fælles patentbeskyttelse *
P7_TA(2012)0475A7-0002/2012

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2012 om forslag til Rådets forordning om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent for så vidt angår gældende oversættelsesordninger (COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2011)0216),

–  der henviser til artikel 118, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0145/2011),

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det spanske deputeretkammer og det spanske senat samt det italienske Deputeretkammer, ifølge hvilke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0002/2012),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Eftersom Den Europæiske Patentmyndighed er ansvarlig for meddelelse af europæiske patenter, bør oversættelsesordningerne for det europæiske patent med ensartet retsvirkning baseres på den eksisterende procedure hos Den Europæiske Patentmyndighed. Disse ordninger bør have til formål at sikre den nødvendige balance mellem de økonomiske aktørers interesser og de almene interesser for så vidt angår sagsbehandlingsomkostninger og adgangen til tekniske oplysninger.
(6)  Eftersom Den Europæiske Patentmyndighed er ansvarlig for meddelelse af europæiske patenter, bør oversættelsesordningerne for det europæiske patent med ensartet retsvirkning baseres på den eksisterende procedure hos Den Europæiske Patentmyndighed. Disse ordninger bør have til formål at sikre den nødvendige balance mellem de økonomiske aktørers interesser, især de små og mellemstore virksomheder, og de almene interesser for så vidt angår sagsbehandlingsomkostninger og adgangen til tekniske oplysninger.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  For at fremme adgangen til europæiske patenter med ensartet retsvirkning, særlig for små og mellemstore virksomheder, bør ansøgere, hvis sprog ikke er et af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog, have mulighed for at indsende deres ansøgning på et hvilket som helst andet officielt EU-sprog. Som en supplerende foranstaltning bør der for ansøgere, som får meddelt europæiske patenter med ensartet retsvirkning, og som har bopæl eller hovedforretningssted i en medlemsstat, hvis officielle sprog ikke er et af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog, indføres et system med supplerende godtgørelse af omkostninger til oversættelse fra dette sprog til Den Europæiske Patentmyndigheds proceduresprog ud over det, der allerede findes hos Den Europæiske Patentmyndighed, og systemet bør administreres af Den Europæiske Patentmyndighed i overensstemmelse med artikel 12 i forordning xx/xx [materielle bestemmelser].
(9)  For at fremme adgangen til europæiske patenter med ensartet retsvirkning, særlig for små og mellemstore virksomheder, bør ansøgere, hvis sprog ikke er et af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog, have mulighed for at indsende deres ansøgning på et hvilket som helst andet officielt EU-sprog. Som en supplerende foranstaltning bør små og mellemstore virksomheder, fysiske personer og nonprofitorganisationer, som får meddelt europæiske patenter med ensartet retsvirkning, og som har bopæl eller hovedforretningssted i en medlemsstat, hvis officielle sprog ikke er et af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog, kunne omfattes af et system med supplerende godtgørelse af omkostninger til oversættelse fra dette sprog til Den Europæiske Patentmyndigheds proceduresprog ud over det, der allerede findes hos Den Europæiske Patentmyndighed. Systemet med supplerende godtgørelse bør administreres af Den Europæiske Patentmyndighed i overensstemmelse med artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2012 af ... om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
(9a)  Retningslinjerne og niveauet for den supplerende godtgørelse af omkostninger til oversættelse bør tilrettelægges på en sådan måde, at der i princippet gives fuld dækning af omkostningerne til oversættelse, idet det dog er nødvendigt at fastsætte et maksimumsbeløb pr. side for at afspejle den normale gennemsnitlige markedspris for oversættelse og undgå misbrug.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  For at lette adgangen til patentinformation og formidlingen af teknologisk viden bør maskinoversættelser af patentansøgninger og -specifikationer til alle officielle EU-sprog stilles til rådighed hurtigst muligt. Maskinoversættelser udvikles i øjeblikket af Den Europæiske Patentmyndighed og er et meget vigtigt redskab i bestræbelserne på at forbedre adgangen til patentinformation og sikre bred formidling af den teknologiske viden. Rettidig adgang til maskinoversættelser af høj kvalitet af ansøgninger om europæiske patenter og patentspecifikationer til alle officielle EU-sprog vil være til fordel for alle brugerne af det europæiske patentsystem. Maskinoversættelser er et centralt element i Den Europæiske Unions politik. Sådanne maskinoversættelser bør udelukkende være vejledende og bør ikke have retsvirkning.
(10)  For at lette adgangen til patentinformation og formidlingen af teknologisk viden bør maskinoversættelser af patentansøgninger og -specifikationer til alle officielle EU-sprog stilles til rådighed hurtigst muligt. Maskinoversættelser udvikles i øjeblikket af Den Europæiske Patentmyndighed og er et meget vigtigt redskab i bestræbelserne på at forbedre adgangen til patentinformation og sikre bred formidling af den teknologiske viden. Rettidig adgang til maskinoversættelser af høj kvalitet af ansøgninger om europæiske patenter og patentspecifikationer til alle officielle EU-sprog vil være til fordel for alle brugerne af det europæiske patentsystem. Maskinoversættelser er et centralt element i Den Europæiske Unions politik. Sådanne maskinoversættelser bør udelukkende være vejledende og bør ikke have retsvirkning. De bør ved offentliggørelsen af patentansøgningen og af det meddelte patent gøres tilgængelige online og være gratis.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
(11a)  Efter overgangsperiodens ophør bør Den Europæiske Patentmyndighed fortsat offentliggøre en yderligere oversættelse til engelsk af de specifikationer ved det europæiske patent, som ansøgeren frivilligt fremlægger. Dette vil fremme en bredere international offentliggørelse og begrænse eventuelle patentkrænkeres mulighed for at hævde at handle i god tro.
Ændring 6
Forslag til forordning
Artikel 1
Denne forordning gennemfører det forstærkede samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent i henhold til bemyndigelsen i Rådets afgørelse 2011/167/EU for så vidt angår de gældende oversættelsesordninger.

1.  Denne forordning gennemfører det forstærkede samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent i henhold til bemyndigelsen i Rådets afgørelse 2011/167/EU for så vidt angår de gældende oversættelsesordninger. Den regulerer de oversættelsesordninger, der finder anvendelse for europæiske patenter, i det omfang disse har ensartede virkninger.
1a.  Denne forordning berører ikke reglerne vedrørende den ordning, som gælder for Unionens institutioner på det sproglige område, og som er fastsat i henhold til artikel 342 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Rådets forordning nr. 1/1958.
1b.  Nærværende forordning er baseret på sprogordningen i Den Europæiske Patentmyndighed, og ved den oprettes der ikke nogen specifik sprogordning for Unionen eller skabes præcedens for en begrænset sprogordning i et fremtidigt EU-retsinstrument.
Ændring 7
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Så snart ordningen er taget i brug, skal maskinoversættelser til alle EU-sprog af patentansøgninger og -specifikationer, jf. artikel 6, stk. 3, gøres tilgængelige online og være gratis ved offentliggørelsen af patentansøgningen og for det meddelte patent.
Ændring 8
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)
2b.  Efter ophøret af den i artikel 6 anførte overgangsperiode og i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) nr. …/2012 [om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse], pålægger medlemsstaterne i henhold til artikel 143 i EPK Den Europæiske Patentmyndighed at offentliggøre en yderligere oversættelse til engelsk af de specifikationer ved det europæiske patent, som ansøgeren frivilligt fremlægger. Disse oversættelser udarbejdes ikke maskinelt.
Ændring 9
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
1.  I tilfælde af en tvist vedrørende et europæisk patent med ensartet retsvirkning stiller patenthaveren efter anmodning fra den formodede patentkrænker og efter dennes valg en fuldstændig oversættelse af patentet til rådighed på det officielle sprog i den deltagende medlemsstat, hvor den formodede patentkrænkelse har fundet sted, eller hvor den formodede patentkrænker har bopæl.
1.  I tilfælde af en tvist vedrørende et europæisk patent med ensartet retsvirkning stiller patenthaveren efter anmodning fra den formodede patentkrænker og efter dennes valg en fuldstændig oversættelse af patentet til rådighed på det officielle sprog i den deltagende medlemsstat, hvor den formodede patentkrænkelse har fundet sted, eller hvor den formodede patentkrænker har bopæl. Disse oversættelser udarbejdes ikke maskinelt.
Ændring 10
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
2.  I tilfælde af en tvist vedrørende et europæisk patent med ensartet retsvirkning stiller patenthaveren under sagsbehandlingen efter anmodning fra en domstol, som i de deltagende medlemsstater er kompetent til at træffe afgørelse i tvister vedrørende europæiske patenter med ensartet retsvirkning, en fuldstændig oversættelse af patentet til rådighed på denne domstols processprog.
2.  I tilfælde af en tvist vedrørende et europæisk patent med ensartet retsvirkning stiller patenthaveren under sagsbehandlingen efter anmodning fra en domstol, som i de deltagende medlemsstater er kompetent til at træffe afgørelse i tvister vedrørende europæiske patenter med ensartet retsvirkning, en fuldstændig oversættelse af patentet til rådighed på denne domstols processprog. Disse oversættelser udarbejdes ikke maskinelt.
Ændring 11
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4
4.  I tilfælde af tvist vedrørende et erstatningskrav bør den domstol, som skal træffe afgørelse i tvisten, tage i betragtning, at den formodede patentkrænker, før denne har modtaget den i stk. 1 omtalte oversættelse, kan have været uvidende om, eller kan have rimelige grunde til at være uvidende om, at vedkommende krænkede patentet.
4.  I tilfælde af tvist vedrørende et erstatningskrav bør den domstol, som skal træffe afgørelse i tvisten, især hvis der er tale om en lille eller mellemstor virksomhed, en fysisk person, en nonprofitorganisation, et universitet eller en offentlig forskningsinstitution, tage i betragtning, hvorvidt den formodede patentkrænker, før denne har modtaget den i stk. 1 omtalte oversættelse, har været uvidende om, eller har haft rimelige grunde til at være uvidende om, at vedkommende krænkede patentet.
Ændring 12 + 13
Forslag til forordning
Artikel 5
Eftersom ansøgninger om europæiske patenter i henhold til artikel 14, stk. 2, i EPK kan indgives på et hvilket som helst sprog, overdrager de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med artikel 12 i forordning xx/xx [materielle bestemmelser] og i overensstemmelse med artikel 143 i EPK Den Europæiske Patentmyndighed administrationen af en godtgørelsesordning, hvorefter patentansøgere, der indgiver patentansøgninger til Den Europæiske Patentmyndighed på et af de officielle EU-sprog, som ikke er et af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog, kan få godtgjort alle oversættelsesomkostninger op til et maksimumsbeløb finansieret ved hjælp af de gebyrer, som er omtalt i artikel 13 i ovennævnte forordning.

1.  Eftersom ansøgninger om europæiske patenter i henhold til artikel 14, stk. 2, i EPK kan indgives på et hvilket som helst sprog, overdrager de deltagende medlemsstater i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) nr. …/2012 [om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse] og i overensstemmelse med artikel 143 i EPK Den Europæiske Patentmyndighed administrationen af en godtgørelsesordning, hvorefter patentansøgere, der indgiver patentansøgninger til Den Europæiske Patentmyndighed på et af de officielle EU-sprog, som ikke er et af Den Europæiske Patentmyndigheds officielle sprog, kan få godtgjort alle oversættelsesomkostninger op til et maksimumsbeløb finansieret ved hjælp af de gebyrer, som er omtalt i artikel 10 i ovennævnte forordning.
1a. Den i stk. 1 omhandlede godtgørelsesordning finansieres gennem de i artikel 10 i forordning (EU) nr. …/2012 [om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse], anførte gebyrer og er kun til rådighed for små og mellemstore virksomheder, fysiske personer, nonprofitorganisationer, universiteter og offentlige forskningsinstitutioner med bopæl eller hovedsæde i en EU-medlemsstat.
1b.  Den i artikel 1 omhandlede godtgørelsesordning sikrer fuld godtgørelse af alle oversættelsesomkostninger op til et maksimumsbeløb, der fastsættes på en sådan måde, at det afspejler den gennemsnitlige markedspris for oversættelse og misbrug undgås.
Ændring 14
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
Disse oversættelser udarbejdes ikke maskinelt.

Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2
2.  Den anvendes fra [der indsættes en bestemt dato, som vil være sammenfaldende med anvendelsesdatoen for forordning xx/xx om gennemførelse af forstærket samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent].
2.  Den anvendes fra den 1. januar 2014 eller fra den dato, hvor aftalen om en fælles patentdomstol træder i kraft, alt efter hvilken dato der er den seneste.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik