Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0094(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0002/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0002/2012

Συζήτηση :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0475

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 385kWORD 29k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών *
P7_TA(2012)0475A7-0002/2012

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις (COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0216),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 118 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0145/2011),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, που υποβλήθηκαν από το Kογκρέσο και τη Γερουσία του Bασιλείου της Ισπανίας καθώς και από το Kοινοβούλιο της Ιταλικής Δημοκρατίας με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0002/2012),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας είναι αρμόδιο για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι μεταφραστικές ρυθμίσεις για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να αξιοποιούν την ισχύουσα διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Στόχος των εν λόγω ρυθμίσεων πρέπει να είναι η επίτευξη της αναγκαίας ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των οικονομικών φορέων και του δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά το κόστος της διαδικασίας και τη διαθεσιμότητα τεχνικών πληροφοριών.
(6)  Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας είναι αρμόδιο για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι μεταφραστικές ρυθμίσεις για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ πρέπει να αξιοποιούν την ισχύουσα διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Στόχος των εν λόγω ρυθμίσεων πρέπει να είναι η επίτευξη της αναγκαίας ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των οικονομικών φορέων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και του δημόσιου συμφέροντος όσον αφορά το κόστος της διαδικασίας και τη διαθεσιμότητα τεχνικών πληροφοριών.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αιτούντες των οποίων η επίσημη γλώσσα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης. Ως συμπληρωματικά μέτρο, για τους αιτούντες που αποκτούν ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ και έχουν την κατοικία τους ή την κύρια έδρα επιχειρηματικής δραστηριότητας σε κράτος μέλος της Ένωσης με επίσημη γλώσσα διαφορετική από τις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να διαχειρίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού xx/xx [ουσιαστικές διατάξεις], ένα σύστημα πρόσθετης επιστροφής των δαπανών που σχετίζονται με τη μετάφραση από την εν λόγω γλώσσα στη γλώσσα της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, πέραν αυτού που ήδη υφίσταται στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
(9)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αιτούντες των οποίων η επίσημη γλώσσα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης. Ως συμπληρωματικό μέτρο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που αποκτούν ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ και έχουν την κατοικία τους ή την κύρια έδρα επιχειρηματικής δραστηριότητας σε κράτος μέλος της Ένωσης με επίσημη γλώσσα διαφορετική από τις επίσημες γλώσσες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, πρέπει να επωφελούνται από ένα σύστημα πρόσθετης επιστροφής των δαπανών που σχετίζονται με τη μετάφραση από την εν λόγω γλώσσα στη γλώσσα της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, πέραν των όσων ισχύουν ήδη στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να διαχειρίζεται το σύστημα πρόσθετης επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/2012] του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9a)  Η διαδικασία και το ύψος επιστροφής κονδυλίων για τη δαπάνη της πρόσθετης μετάφρασης πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει, κατ’ αρχήν, την πλήρη αποζημίωση του κόστους της μετάφρασης· απαιτείται ένα ανώτατο όριο ανά σελίδα με σκοπό να λαμβάνεται αφενός υπόψη ο συνήθης μέσος όρος των τιμών της αγοράς για τη μετάφραση και, αφετέρου, να αποφεύγονται οι καταχρήσεις.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Με σκοπό την προώθηση της διαθεσιμότητας πληροφοριών για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τη διάδοση των τεχνολογικών γνώσεων, πρέπει να καταστούν διαθέσιμες όσο το δυνατόν συντομότερα μηχανικές μεταφράσεις των αιτήσεων και των προδιαγραφών των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας αναπτύσσει μηχανικές μεταφράσεις, οι οποίες αποτελούν πολύ σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την ευρεία διάδοση των τεχνολογικών γνώσεων. Η έγκαιρη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας μηχανικών μεταφράσεων των αιτήσεων και των προδιαγραφών ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης θα αποβεί επωφελής για όλους τους χρήστες του ευρωπαϊκού συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι μηχανικές μεταφράσεις αποτελούν καίριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω μηχανικές μεταφράσεις θα εξυπηρετούν μόνον σκοπούς ενημέρωσης και δεν θα έχουν καμία νομική ισχύ.
(10)  Με σκοπό την προώθηση της διαθεσιμότητας πληροφοριών για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τη διάδοση των τεχνολογικών γνώσεων, πρέπει να καταστούν διαθέσιμες όσο το δυνατόν συντομότερα μηχανικές μεταφράσεις των αιτήσεων και των προδιαγραφών των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας αναπτύσσει μηχανικές μεταφράσεις, οι οποίες αποτελούν πολύ σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και την ευρεία διάδοση των τεχνολογικών γνώσεων. Η έγκαιρη διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας μηχανικών μεταφράσεων των αιτήσεων και των προδιαγραφών ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης θα αποβεί επωφελής για όλους τους χρήστες του ευρωπαϊκού συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι μηχανικές μεταφράσεις αποτελούν καίριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω μηχανικές μεταφράσεις θα εξυπηρετούν μόνον σκοπούς ενημέρωσης και δεν θα έχουν καμία νομική ισχύ. Πρέπει να διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο μετά τη δημοσίευση της αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας και του διπλώματος που χορηγήθηκε.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας πρέπει να εξακολουθήσει να δημοσιεύει πρόσθετη μετάφραση των προδιαγραφών του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας στα αγγλικά την οποία έχει παράσχει οικειοθελώς ο αιτών. Αυτό θα προσδώσει στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περαιτέρω διεθνή δημοσιότητα και θα περιορίσει τη δυνατότητα τυχόν παραβάτη να ισχυρισθεί ότι ενήργησε καλόπιστα.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2011/167/ΕΕ του Συμβουλίου, σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις.

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2011/167/ΕΕ του Συμβουλίου, σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις. Διέπει τις μεταφραστικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας εφόσον έχουν ενιαία ισχύ.
1α.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τους κανόνες που διέπουν τις γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης οι οποίοι θεσπίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 342 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κανονισμό αριθ. 1/1958 του Συμβουλίου.
1β.  Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο γλωσσικό καθεστώς του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και δεν πρέπει να θεωρείται ότι δημιουργεί ειδικό γλωσσικό καθεστώς για την Ένωση ούτε ότι δημιουργεί προηγούμενο για περιορισμένο γλωσσικό καθεστώς σε οποιαδήποτε μελλοντική νομική πράξη της Ένωσης.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Όταν θα είναι διαθέσιμες, οι μηχανικές μεταφράσεις των αιτήσεων και οι προδιαγραφές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 πρέπει να διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο μετά τη δημοσίευση της αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας και του διπλώματος που χορηγήθηκε.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.  Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 6, και σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/2012] του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη αναθέτουν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, δυνάμει του άρθρου 143 της ΣΕΔΕ, το καθήκον της δημοσίευσης πρόσθετης πλήρους μεταφράσεως των προδιαγραφών στα αγγλικά, εφόσον ο αιτών την έχει χορηγήσει οικειοθελώς. Η μετάφραση αυτή δεν πρέπει να είναι μηχανική.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας παρέχει, κατόπιν αιτήματος και κατ’ επιλογή του φερόμενου ως παραβάτη, πλήρη μετάφραση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε επίσημη γλώσσα του συμμετέχοντος κράτους μέλους όπου έλαβε χώρα η εικαζόμενη παραβίαση ή στο οποίο κατοικεί ο φερόμενος ως παραβάτης.
1.  Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας παρέχει, κατόπιν αιτήματος και κατ’ επιλογή του φερόμενου ως παραβάτη, πλήρη μετάφραση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε επίσημη γλώσσα του συμμετέχοντος κράτους μέλους όπου έλαβε χώρα η εικαζόμενη παραβίαση ή στο οποίο κατοικεί ο φερόμενος ως παραβάτης. Η μετάφραση αυτή δεν πρέπει να είναι μηχανική.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας παρέχει κατά τη νομική διαδικασία, κατόπιν αιτήματος δικαστηρίου αρμόδιου στις επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών μελών για διαφορές που αφορούν ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, πλήρη μετάφραση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στη γλώσσα της διαδικασίας του εν λόγω δικαστηρίου.
2.  Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, ο δικαιούχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας παρέχει κατά τη νομική διαδικασία, κατόπιν αιτήματος δικαστηρίου αρμόδιου στις επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών μελών για διαφορές που αφορούν ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, πλήρη μετάφραση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στη γλώσσα της διαδικασίας του εν λόγω δικαστηρίου. Η μετάφραση αυτή δεν πρέπει να είναι μηχανική.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά αξίωση αποζημίωσης, το δικαστήριο που εξετάζει τη διαφωνία λαμβάνει υπόψη ότι ο φερόμενος ως παραβάτης ενδέχεται να ενήργησε χωρίς να γνωρίζει, ή χωρίς να έχει βάσιμους λόγους ώστε να γνωρίζει, ότι παραβίαζε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προτού του παρασχεθεί η μετάφραση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1.
4.  Σε περίπτωση διαφωνίας η οποία αφορά αξίωση αποζημίωσης, το δικαστήριο που εξετάζει τη διαφωνία λαμβάνει υπόψη, ιδίως στην περίπτωση μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, ενός φυσικού προσώπου, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, ενός πανεπιστημίου ή ενός δημόσιου ερευνητικού οργανισμού, κατά πόσον ο φερόμενος ως παραβάτης ενήργησε χωρίς να γνωρίζει, ή χωρίς να έχει βάσιμους λόγους ώστε να γνωρίζει ότι παραβίαζε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προτού του παρασχεθεί η μετάφραση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Τροπολογίες 12 και 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5
Δεδομένου ότι αιτήσεις για ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της ΣΕΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού xx/xx [ουσιαστικές διατάξεις], τα συμμετέχοντα κράτη μέλη αναθέτουν, κατά την έννοια του άρθρου 143 της ΣΕΔΕ, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας το καθήκον διαχείρισης ενός καθεστώτος αποζημίωσης όλων των μεταφραστικών δαπανών έως ένα ανώτατο ποσό, από τα τέλη που αναφέρονται στο άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού, για τους αιτούντες που υποβάλλουν αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης η οποία δεν είναι επίσημη γλώσσα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

1.  Δεδομένου ότι αιτήσεις για ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της ΣΕΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/2012] του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη αναθέτουν, κατά την έννοια του άρθρου 143 της ΣΕΔΕ, στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας το καθήκον διαχείρισης ενός καθεστώτος αποζημίωσης όλων των μεταφραστικών δαπανών έως ένα ανώτατο ποσό, από τα τέλη που αναφέρονται στο άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού, για τους αιτούντες που υποβάλλουν αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης η οποία δεν είναι επίσημη γλώσσα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
1α.  Το καθεστώς αποζημίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 χρηματοδοτείται από τα τέλη τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/2012] του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, και αφορά μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα, τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τα πανεπιστήμια και τους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν την κύρια έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους σε κράτος μέλος της Ένωσης.
1β.  Το καθεστώς αποζημίωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 διασφαλίζει την πλήρη επιστροφή των μεταφραστικών δαπανών μέχρι ένα ανώτατο όριο το οποίο ορίζεται κατά τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των τιμών της αγοράς για τη μετάφραση και να αποφεύγονται οι καταχρήσεις.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Οι εν λόγω μεταφράσεις δεν πρέπει να είναι μηχανικές.

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Εφαρμόζεται από [θα ορισθεί συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία θα συμπίπτει με την ημερομηνία εφαρμογής τουκανονισμού xx/xx για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών].
2.  Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 ή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης σχετικά με το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, αναλόγως του ποια από τις δύο είναι μεταγενέστερη.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου