Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0094(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0002/2012

Ingediende teksten :

A7-0002/2012

Debatten :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Stemmingen :

PV 11/12/2012 - 8.10
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0475

Aangenomen teksten
PDF 229kWORD 30k
Dinsdag 11 december 2012 - Straatsburg
Eenheidsoctrooibescherming *
P7_TA(2012)0475A7-0002/2012

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 december 2012 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen (COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0216),

–  gezien artikel 118, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0145/2011),

–  gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door het Spaanse Congres van Afgevaardigden en de Spaanse Senaat en door de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7-0002/2012),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
(6)  Aangezien het Europees Octrooibureau verantwoordelijk is voor het verlenen van Europese octrooien, dienen de vertaalregelingen voor het Europees octrooi met eenheidswerking op de huidige procedure in het Europees Octrooibureau te worden gebaseerd. Deze regelingen moeten wat procedurekosten en de beschikbaarheid van technische informatie betreft, het nodige evenwicht nastreven tussen de belangen van de ondernemers enerzijds en het algemeen belang anderzijds.
(6)  Aangezien het Europees Octrooibureau verantwoordelijk is voor het verlenen van Europese octrooien, dienen de vertaalregelingen voor het Europees octrooi met eenheidswerking op de huidige procedure in het Europees Octrooibureau te worden gebaseerd. Deze regelingen moeten wat procedurekosten en de beschikbaarheid van technische informatie betreft, het nodige evenwicht nastreven tussen enerzijds de belangen van de ondernemers, en met name die uit het midden- en kleinbedrijf, en anderzijds het algemeen belang.
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
(9)  Om de toegang tot Europese octrooien met eenheidswerking te vergemakkelijken, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen, moeten aanvragers die geen officiële taal van het Europees Octrooibureau beheersen, over de mogelijkheid kunnen beschikken hun aanvragen in een andere officiële taal van de Europese Unie in te dienen. Als aanvullende maatregel moet overeenkomstig artikel 12 van Verordening xx/xx [materiële bepalingen] voor aanvragers die Europese octrooien met eenheidswerking verkrijgen en wier verblijfplaats of hoofdzetel zich bevindt in een lidstaat van de Unie met een officiële taal die verschilt van die van het Europees Octrooibureau, een stelsel van aanvullende vergoedingen van de kosten van vertaling van deze taal in de proceduretaal van het Europees Octrooibureau, naast hetgeen reeds bestaat bij het Europees Octrooibureau, door het Europees Octrooibureau worden beheerd.
(9)  Om de toegang tot Europese octrooien met eenheidswerking te vergemakkelijken, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen, moeten aanvragers die geen officiële taal van het Europees Octrooibureau beheersen, over de mogelijkheid kunnen beschikken hun aanvragen in een andere officiële taal van de Europese Unie in te dienen. Als aanvullende maatregel moeten kleine en middelgrote ondernemingen, natuurlijke personen en non-profitorganisaties die Europese octrooien met eenheidswerking verkrijgen en wier verblijfplaats of hoofdzetel zich bevindt in een lidstaat van de Unie met een officiële taal die verschilt van die van het Europees Octrooibureau, gebruik kunnen maken van een stelsel van aanvullende vergoedingen van de kosten van vertaling van deze taal in de proceduretaal van het Europees Octrooibureau, naast hetgeen reeds bestaat bij het Europees Octrooibureau. Dit stelsel van aanvullende vergoedingen moet overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) nr. [.../2012] van het Europees Parlement en de Raad tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming door het Europees Octrooibureau worden beheerd.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
(9 bis)  In beginsel moeten de regels inzake deze aanvullende kosten van vertaling en de hoogte van de vergoeding zo zijn, dat alle vertaalkosten volledig worden vergoed; Er moet een maximale vergoeding per bladzijde worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat de vergoeding overeenkomt met de gemiddelde marktprijs voor vertalingen en om misbruik te voorkomen.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 10
(10)  Om de beschikbaarheid van octrooi-informatie en de verspreiding van technologische kennis te bevorderen, moeten machinevertalingen van octrooiaanvragen en -specificaties in alle officiële talen van de Unie zo gauw mogelijk beschikbaar zijn. Machinevertalingen worden momenteel door het Europees Octrooibureau ontwikkeld en zijn een zeer belangrijk hulpmiddel voor een betere toegang tot octrooi-informatie en voor de brede verspreiding van technologische kennis. De tijdige beschikbaarheid van hoogwaardige machinevertalingen van Europese octrooiaanvragen en -specificaties in alle officiële talen van de Unie zou alle gebruikers van het Europees octrooistelsel ten goede komen. Machinevertalingen spelen een belangrijke rol in de besluitvorming van de Europese Unie. Deze machinevertalingen moeten uitsluitend informatiedoeleinden dienen en mogen geen rechtsgevolgen te hebben.
(10)  Om de beschikbaarheid van octrooi-informatie en de verspreiding van technologische kennis te bevorderen, moeten machinevertalingen van octrooiaanvragen en -specificaties in alle officiële talen van de Unie zo gauw mogelijk beschikbaar zijn. Machinevertalingen worden momenteel door het Europees Octrooibureau ontwikkeld en zijn een zeer belangrijk hulpmiddel voor een betere toegang tot octrooi-informatie en voor de brede verspreiding van technologische kennis. De tijdige beschikbaarheid van hoogwaardige machinevertalingen van Europese octrooiaanvragen en -specificaties in alle officiële talen van de Unie zou alle gebruikers van het Europees octrooistelsel ten goede komen. Machinevertalingen spelen een belangrijke rol in de besluitvorming van de Europese Unie. Deze machinevertalingen moeten uitsluitend informatiedoeleinden dienen en mogen geen rechtsgevolgen te hebben. Zij moeten online en kosteloos ter beschikking worden gesteld vanaf het moment van de publicatie van de octrooiaanvraag en het moment waarop het octrooi wordt verleend.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)
(11 bis)  Aan het einde van de overgangsperiode dient het Europees Octrooibureau door te gaan met de publicatie van aanvullende vertalingen in het Engels van de specificaties van Europees octrooien die door de aanvragers op vrijwillige basis worden verstrekt. Hiermee wordt de internationale bekendheid vergroot en wordt de mogelijkheid van een inbreukmaker om zich te beroepen op handelen te goeder trouw beperkt.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 1
Deze verordening geeft uitvoering aan het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming waartoe bij Besluit 2011/167/EU van de Raad machtiging is verleend, met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen.

1.  Deze verordening geeft uitvoering aan het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming waartoe bij Besluit 2011/167/EU van de Raad machtiging is verleend, met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen. Deze verordening regelt de vertaalregelingen inzake Europese octrooien in die zin dat zij eenheidswerking krijgen.
1 bis. Deze verordening doet geen afbreuk aan de regeling van het taalgebruik door de instellingen van de Unie zoals vastgelegd overeenkomstig artikel 342 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en Verordening nr. 1/1958 van de Raad.

1 ter. Deze verordening is gebaseerd op de talenregeling van het Europees Octrooibureau en mag niet worden geacht een specifieke talenregeling voor de Unie in het leven te roepen, en evenmin een precedent te scheppen voor een beperkte talenregeling van welk toekomstig rechtsinstrument van de Unie ook.

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis. Machinevertalingen van aanvragen en specificaties van octrooien in alle talen van de Unie, als bedoeld in artikel 6, lid 3, worden online en kosteloos ter beschikking gesteld vanaf het moment van de publicatie van de octrooiaanvraag en het moment waarop het octrooi wordt verleend.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 ter (nieuw)
2 ter. Aan het einde van de overgangsperiode als bedoeld in artikel 6 en overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) nr. [.../2012] van het Europees Parlement en de Raad tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming geven de deelnemende lidstaten overeenkomstig artikel 143 EOV het Europees Octrooibureau de opdracht de aanvullende volledige vertaling van de specificatie van het octrooi in het Engels te publiceren, als de aanvrager op vrijwillige basis een dergelijke vertaling heeft verstrekt. Een dergelijke vertaling mag geen machinevertaling zijn.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1
1.  In geval van een geschil betreffende een Europees octrooi met eenheidswerking verstrekt de octrooihouder op verzoek en naar keuze van een vermeende inbreukmaker een volledige vertaling van het octrooi in een officiële taal van de deelnemende lidstaat waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden of waar de vermeende inbreukmaker gevestigd is.
1.  In geval van een geschil betreffende een Europees octrooi met eenheidswerking verstrekt de octrooihouder op verzoek en naar keuze van een vermeende inbreukmaker een volledige vertaling van het octrooi in een officiële taal van de deelnemende lidstaat waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden of waar de vermeende inbreukmaker gevestigd is. Een dergelijke vertaling mag geen machinevertaling zijn.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2
2.  In geval van een geschil betreffende een EU-octrooi met eenheidswerking verstrekt de octrooihouder in de loop van een gerechtelijke procedure op verzoek van het gerecht dat op de grondgebieden van de deelnemende lidstaten bevoegd is voor Europese octrooien met eenheidswerking, een volledige vertaling van het octrooi in de proceduretaal van dat gerecht.
2.  In geval van een geschil betreffende een EU-octrooi met eenheidswerking verstrekt de octrooihouder in de loop van een gerechtelijke procedure op verzoek van het gerecht dat op de grondgebieden van de deelnemende lidstaten bevoegd is voor Europese octrooien met eenheidswerking, een volledige vertaling van het octrooi in de proceduretaal van dat gerecht. Een dergelijke vertaling mag geen machinevertaling zijn.
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4
4.  In geval van een geschil betreffende een vordering tot schadevergoeding neemt het gerecht dat het geschil behandelt, in overweging dat de vermeende inbreukmaker, voordat hem de in lid 1 bedoelde vertaling taal werd verstrekt, mogelijk heeft gehandeld zonder te weten of redelijkerwijze te kunnen weten dat hij inbreuk op het octrooi pleegde.
4.  In geval van een geschil betreffende een vordering tot schadevergoeding neemt het gerecht dat het geschil behandelt in overweging of de vermeende inbreukmaker, voordat hem de in lid 1 bedoelde vertaling werd verstrekt, heeft gehandeld zonder te weten of redelijkerwijze niet heeft kunnen weten dat hij inbreuk op het octrooi pleegde, met name wanneer de vermeende inbreukmaker een kleine of middelgrote onderneming is, een natuurlijke persoon, een non-profitorganisatie, een universiteit of een openbare onderzoeksorganisatie.
Amendement 12 en 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 5
Gezien het feit dat aanvragen van Europese octrooien in elke taal overeenkomstig artikel 14, lid 2, EOV mogen worden ingediend, belasten de deelnemende lidstaten overeenkomstig artikel 12 van Verordening xx/xx [materiële bepalingen] en krachtens artikel 143 EOV het Europees Octrooibureau met het beheer van een regeling voor de compensatie van alle vertaalkosten tot een bepaald plafond, die gefinancierd wordt door de in artikel 13 van die verordening bedoelde taksen, van aanvragers die bij het Europees Octrooibureau octrooiaanvragen indienen in een van de officiële talen van de Unie die geen officiële taal van het Europees Octrooibureau is.

1.  Gezien het feit dat aanvragen van Europese octrooien in elke taal overeenkomstig artikel 14, lid 2, EOV mogen worden ingediend, belasten de deelnemende lidstaten overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) nr. [.../2012] van het Europees Parlement en de Raad tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming en krachtens artikel 143 EOV het Europees Octrooibureau met het beheer van een regeling voor de compensatie van alle vertaalkosten tot een bepaald plafond, die gefinancierd wordt door de in artikel 10 van die verordening bedoelde taksen, van aanvragers die bij het Europees Octrooibureau octrooiaanvragen indienen in een van de officiële talen van de Unie die geen officiële taal van het Europees Octrooibureau is.
1 bis. De compensatieregeling als bedoeld in lid 1 wordt gefinancierd door de in artikel 10 van Verordening (EU) nr. [.../2012] van het Europees Parlement en de Raad tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming bedoelde taksen en is uitsluitend bedoeld voor kleine en middelgrote ondernemingen, natuurlijke personen, non-profitorganisaties, universiteiten en openbare onderzoeksorganisaties wier verblijfplaats of hoofdzetel zich in een lidstaat van de Unie bevindt.

1 ter. De compensatieregeling als bedoeld in lid 1 waarborgt volledige vergoeding van de kosten van vertaling tot een bepaald plafond. Dit plafond wordt op zodanige wijze vastgesteld dat de vergoeding overeenkomt met de gemiddelde marktprijs voor vertalingen en mogelijk misbruik wordt voorkomen.

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
Een dergelijke vertaling mag niet worden uitgevoerd langs geautomisteerde weg.

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2
2.  Zij is van toepassing met ingang van [een nader te bepalen datum die zal samenvallen met de datum waarop Verordening xx/xx tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming van toepassing wordt].
2.  Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2014 of met ingang van de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst betreffende het gemeenschappelijk octrooigerecht, indien die datum later is.
Juridische mededeling - Privacybeleid