Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0094(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0002/2012

Teksty złożone :

A7-0002/2012

Debaty :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Głosowanie :

PV 11/12/2012 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0475

Teksty przyjęte
PDF 403kWORD 28k
Wtorek, 11 grudnia 2012 r. - Strasburg
Jednolity system ochrony patentowej *
P7_TA(2012)0475A7-0002/2012

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do odpowiednich ustaleń dotyczących tłumaczeń (COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2011)0216),

–  uwzględniając art. 118 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0145/2011),

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez hiszpański Kongres Deputowanych Hiszpanii i Senat Hiszpanii oraz włoską Izbę Deputowanych, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7–0002/2012),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły
(6)  Ponieważ za przyznawanie patentów europejskich odpowiada Europejski Urząd Patentowy, ustalenia dotyczące tłumaczeń patentów europejskich o jednolitym skutku powinny opierać się na obecnie stosowanej przez ten organ procedurze. Takie ustalenia powinny zmierzać do zapewnienia niezbędnej równowagi między interesem podmiotów gospodarczych a interesem publicznym pod względem kosztu postępowania oraz dostępności informacji technicznych.
(6)  Ponieważ za przyznawanie patentów europejskich odpowiada Europejski Urząd Patentowy, ustalenia dotyczące tłumaczeń patentów europejskich o jednolitym skutku powinny opierać się na obecnie stosowanej przez ten organ procedurze. Takie ustalenia powinny zmierzać do zapewnienia niezbędnej równowagi między interesem podmiotów gospodarczych, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, a interesem publicznym pod względem kosztu postępowania oraz dostępności informacji technicznych.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły
(9)  W celu ułatwienia dostępu do patentu europejskiego o jednolitym skutku, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, podmioty zgłaszające nieposługujące się jednym z trzech urzędowych języków Europejskiego Urzędu Patentowego powinny mieć możliwość dokonania zgłoszenia patentowego w tym organie w dowolnym innym języku urzędowym Unii. Jako środek uzupełniający w odniesieniu do podmiotów zgłaszających uzyskujących patenty europejskie o jednolitym skutku, których miejsce zamieszkania lub główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie członkowskim Unii, gdzie językiem urzędowym jest inny język niż jeden z urzędowych języków Europejskiego Urzędu Patentowego, należy wprowadzić system dodatkowego zwrotu kosztów związanych z tłumaczeniem z takiego języka na język postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym, wykraczający poza obecną praktykę tego organu i zarządzany przez niego zgodnie z art. 12 rozporządzenia xx/xx [przepisy materialne].
(9)  W celu ułatwienia dostępu do patentu europejskiego o jednolitym skutku, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, podmioty zgłaszające nieposługujące się jednym z trzech urzędowych języków Europejskiego Urzędu Patentowego powinny mieć możliwość dokonania zgłoszenia patentowego w tym organie w dowolnym innym języku urzędowym Unii. Jako środek uzupełniający małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby fizyczne i organizacje niekomercyjne uzyskujące patenty europejskie o jednolitym skutku, których miejsce zamieszkania lub główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie członkowskim Unii, gdzie językiem urzędowym jest inny język niż jeden z urzędowych języków Europejskiego Urzędu Patentowego, powinny korzystać z systemu dodatkowego zwrotu kosztów związanych z tłumaczeniem z takiego języka na język postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym, wykraczającego poza obecną praktykę tego organu. System dodatkowego zwrotu kosztów powinien być zarządzany przez Europejski Urząd Patentowy zgodnie z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [.../2012] wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)
(9a)  Warunki i zakres zwrotu kosztów za dodatkowe tłumaczenia powinny, co do zasady, gwarantować pełną rekompensatę za koszty tłumaczenia; niezbędne jest określenie odpowiedniego pułapu zwrotu za stronę tłumaczenia, aby kwota zwrotu odzwierciedlała normalną średnią cenę rynkową tłumaczenia oraz aby zapobiec nadużyciom.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły
(10)  W celu zwiększania dostępności informacji patentowej oraz upowszechniania wiedzy technicznej, w najwcześniejszym możliwym terminie należy udostępnić tłumaczenia maszynowe zgłoszeń patentowych i specyfikacji na wszystkie języki urzędowe UE. Prace nad rozwojem tłumaczeń maszynowych prowadzi Europejski Urząd Patentowy i stanowią one bardzo ważne narzędzie usprawniające dostęp do informacji patentowej i szerokiego upowszechniania wiedzy technicznej. Udostępnienie w niedalekiej przyszłości wysokiej jakości tłumaczeń maszynowych zgłoszeń patentów europejskich i specyfikacji na wszystkie języki urzędowe Unii byłoby korzystne dla wszystkich użytkowników europejskiego systemu patentowego. Tłumaczenia maszynowe są kluczowym elementem polityki Unii Europejskiej. Takie tłumaczenia maszynowe powinny służyć wyłącznie celom informacyjnym, nie powinny natomiast mieć żadnych skutków prawnych.
(10)  W celu zwiększania dostępności informacji patentowej oraz upowszechniania wiedzy technicznej, w najwcześniejszym możliwym terminie należy udostępnić tłumaczenia maszynowe zgłoszeń patentowych i specyfikacji na wszystkie języki urzędowe UE. Prace nad rozwojem tłumaczeń maszynowych prowadzi Europejski Urząd Patentowy i stanowią one bardzo ważne narzędzie usprawniające dostęp do informacji patentowej i szerokiego upowszechniania wiedzy technicznej. Udostępnienie w niedalekiej przyszłości wysokiej jakości tłumaczeń maszynowych zgłoszeń patentów europejskich i specyfikacji na wszystkie języki urzędowe Unii byłoby korzystne dla wszystkich użytkowników europejskiego systemu patentowego. Tłumaczenia maszynowe są kluczowym elementem polityki Unii Europejskiej. Takie tłumaczenia maszynowe powinny służyć wyłącznie celom informacyjnym, nie powinny natomiast mieć żadnych skutków prawnych. Należy je udostępniać bezpłatnie online wraz z publikacją zgłoszenia patentowego i udzielonego patentu.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)
(11a)  Po zakończeniu okresu przejściowego Europejski Urząd Patentowy powinien nadal publikować dodatkowe tłumaczenie specyfikacji patentu europejskiego na język angielski, udostępniane dobrowolnie przez wnioskodawcę. Byłoby to korzystne z punktu widzenia międzynarodowego rozgłosu i ograniczałoby to możliwości argumentacji sprawcy naruszenia twierdzącego, jakoby działał on w dobrej wierze.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1
Niniejsze rozporządzenie wprowadza wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej zgodnie z upoważnieniem zawartym w decyzji Rady 2011/167/UE w odniesieniu do odpowiednich ustaleń dotyczących tłumaczeń.

1.  Niniejsze rozporządzenie wprowadza wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej zgodnie z upoważnieniem zawartym w decyzji Rady 2011/167/UE w odniesieniu do odpowiednich ustaleń dotyczących tłumaczeń. Reguluje ono ustalenia dotyczące tłumaczeń mające zastosowanie do patentów europejskich, w zakresie, w jakim patenty te mają jednolity skutek.
1a.  Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla zasad regulujących system językowy instytucji Unii, ustanowiony zgodnie z art. 342 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz dla rozporządzenia Rady nr 1/1958.
1b.  Niniejsze rozporządzenie opiera się na systemie językowym Europejskiego Urzędu Patentowego i nie należy go uważać za próbę ustanowienia szczególnego systemu językowego dla Unii ani precedensu dla ograniczonego systemu językowego w jakimkolwiek przyszłym instrumencie prawnym Unii.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Gdy tylko tłumaczenia maszynowe wniosków patentowych i specyfikacji na wszystkie języki UE, o których mowa w art. 6 ust. 3, będą dostępne, należy je opublikować online i udostępnić bezpłatnie z chwilą publikacji wniosku patentowego i udzielonego patentu.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Po zakończeniu okresu przejściowego, o którym mowa w art. 6, a także zgodnie z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [.../2012] wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej, zaangażowane państwa członkowskie – stosownie do art. 143 konwencji o patencie europejskim – powierzają Europejskiemu Urzędowi Patentowemu zadanie opublikowania dodatkowego pełnego tłumaczenia specyfikacji na język angielski, jeżeli wnioskodawca dobrowolnie udostępnił takie dodatkowe tłumaczenie. Tłumaczenie takie nie może być wykonane w sposób zautomatyzowany.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1
1.  W przypadku sporu dotyczącego patentu europejskiego o jednolitym skutku, właściciel patentu przedstawia, na żądanie i zgodnie z wyborem domniemanego sprawcy naruszenia, pełne tłumaczenie patentu na język urzędowy zaangażowanego państwa członkowskiego, w którym miało miejsce domniemane naruszenie bądź w którym ma siedzibę domniemany sprawca naruszenia.
1.  W przypadku sporu dotyczącego patentu europejskiego o jednolitym skutku, właściciel patentu przedstawia, na żądanie i zgodnie z wyborem domniemanego sprawcy naruszenia, pełne tłumaczenie patentu na język urzędowy zaangażowanego państwa członkowskiego, w którym miało miejsce domniemane naruszenie bądź w którym ma siedzibę domniemany sprawca naruszenia. Tłumaczenie takie nie może być wykonane w sposób zautomatyzowany.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
2.  W przypadku sporu dotyczącego patentu europejskiego o jednolitym skutku, na żądanie sądu znajdującego się na terytorium zaangażowanych państw członkowskich, właściwego do rozstrzygania sporów dotyczących patentu europejskiego o jednolitym skutku, właściciel patentu przedstawia w trakcie postępowania prawnego pełne tłumaczenie patentu na język postępowania takiego sądu.
2.  W przypadku sporu dotyczącego patentu europejskiego o jednolitym skutku, na żądanie sądu znajdującego się na terytorium zaangażowanych państw członkowskich, właściwego do rozstrzygania sporów dotyczących patentu europejskiego o jednolitym skutku, właściciel patentu przedstawia w trakcie postępowania prawnego pełne tłumaczenie patentu na język postępowania takiego sądu. Tłumaczenie takie nie może być wykonane w sposób zautomatyzowany.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4
4.  W przypadku sporu dotyczącego roszczenia o odszkodowanie, sąd, przed którym prowadzone jest postępowanie powinien również wziąć pod uwagę, że przed otrzymaniem tłumaczenia, o którym mowa w ust. 1 domniemany sprawca mógł nie wiedzieć bądź też nie mieć uzasadnionych powodów, aby domyślać się, że narusza patent.
4.  W przypadku sporu dotyczącego roszczenia o odszkodowanie sąd, przed którym prowadzone jest postępowanie, bierze również pod uwagę, czy przed otrzymaniem tłumaczenia, o którym mowa w ust. 1, domniemany sprawca działał nie wiedząc bądź też nie mając uzasadnionych powodów, aby domyślać się, że narusza patent, w szczególności jeżeli jest to małe lub średnie przedsiębiorstwo, osoba fizyczna, organizacja niekomercyjna, uniwersytet lub publiczny ośrodek badawczy.
Poprawki 12 i 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5
Ze względu na fakt, że na mocy art. 14 ust. 2 konwencji o patencie europejskim zgłoszeń patentów europejskich można dokonywać w dowolnym języku, zgodnie z art. 12 rozporządzenia xx/xx [przepisy materialne], zaangażowane państwa członkowskie powierzają, w rozumieniu art. 143 konwencji o patencie europejskim, Europejskiemu Urzędowi Patentowemu zadanie zarządzania programem zwrotu wszystkich kosztów tłumaczeń, do określonego pułapu, z opłat, o których mowa w art. 13 wspomnianego rozporządzenia, dla podmiotów składających zgłoszenia patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym w jednym z języków urzędowych Unii, niebędącym językiem urzędowym tego organu.

1.  Ze względu na fakt, że na mocy art. 14 ust. 2 konwencji o patencie europejskim zgłoszeń patentów europejskich można dokonywać w dowolnym języku, zgodnie z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [.../2012] wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej, zaangażowane państwa członkowskie powierzają, w rozumieniu art. 143 konwencji o patencie europejskim, Europejskiemu Urzędowi Patentowemu zadanie zarządzania programem zwrotu wszystkich kosztów tłumaczeń, do określonego pułapu, z opłat, o których mowa w art. 10 tego rozporządzenia, dla podmiotów składających zgłoszenia patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym w jednym z języków urzędowych Unii, niebędącym językiem urzędowym tego organu.
1a.  Program zwrotu kosztów, o którym mowa w ust. 1, jest finansowany z opłat, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr [.../2012] wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej, i jest dostępny jedynie dla małych i średnich przedsiębiorstw, osób fizycznych, organizacji niekomercyjnych, uniwersytetów i publicznych ośrodków badawczych, których miejsce zamieszkania lub główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w państwie członkowskim UE.
1b.  Program zwrotu kosztów, o którym mowa w ust. 1, zapewnia pełny zwrot kosztów tłumaczenia w ramach pułapu określonego w sposób uwzględniający średnią cenę rynkową tłumaczenia i zapobiegający nadużyciom.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)
Tłumaczenia takie nie mogą być wykonywane w sposób zautomatyzowany.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2
2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od [dokładna data zostanie określona i będzie zbiegać się z datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia xx/xx wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej].
2.  Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 1 stycznia 2014 r. lub od dnia wejścia w życie porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności