Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0094(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0002/2012

Texte depuse :

A7-0002/2012

Dezbateri :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Voturi :

PV 11/12/2012 - 8.10
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0475

Texte adoptate
PDF 392kWORD 29k
Marţi, 11 decembrie 2012 - Strasbourg
Protecția unitară prin brevet *
P7_TA(2012)0475A7-0002/2012

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2012 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de implementare a cooperării consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet în ceea ce privește dispozițiile aplicabile în materie de traducere (COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0216),

–  având în vedere articolul 118 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0145/2011),

–  având în vedere avizele motivate, prezentate de Congresul Deputaţilor din Spania şi de Senatul din Spania, precum şi de Camera Deputaţilor din Italia în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se afirmă că propunerea de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0002/2012),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Deoarece Oficiul European de Brevete este responsabil cu acordarea brevetelor europene, dispozițiile referitoare la traducere pentru brevetul european cu efect unitar trebuie să se întemeieze pe procedura utilizată în mod curent în cadrul Oficiului. Aceste dispoziții trebuie să aibă ca scop atingerea echilibrului necesar între interesele operatorilor economici și interesele publice în ceea ce privește costul procedurilor și disponibilitatea informațiilor tehnice.
(6)  Deoarece Oficiul European de Brevete este responsabil cu acordarea brevetelor europene, dispozițiile referitoare la traducere pentru brevetul european cu efect unitar trebuie să se întemeieze pe procedura utilizată în mod curent în cadrul Oficiului. Aceste dispoziții ar trebui să aibă ca scop atingerea echilibrului necesar între interesele operatorilor economici, în special ale întreprinderilor mici și mijlocii, și interesele publice în ceea ce privește costul procedurilor și disponibilitatea informațiilor tehnice.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  Pentru a facilita accesul la brevetele europene cu efect unitar, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, solicitanții care nu au o limbă în comun cu una dintre limbile oficiale ale Oficiului European de Brevete trebuie să aibă posibilitatea de a depune cereri de brevet la Oficiul European de Brevete în orice altă limbă oficială a Uniunii. Ca măsură complementară, pentru solicitanții care obțin brevete europene cu efect unitar și care au reședința sau sediul principal într-un stat membru al Uniunii a cărui limbă oficială este diferită de limbile oficiale ale Oficiului European de Brevete, este necesar ca Oficiul să administreze, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul nr. xx/xx [dispoziții de fond], un sistem de rambursări suplimentare ale costurilor legate de traducere din limba respectivă în limba de procedură a Oficiului, în plus față de ceea ce este deja prevăzut în cadrul acestuia.
(9)  Pentru a facilita accesul la brevetele europene cu efect unitar, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, solicitanții care nu au o limbă în comun cu una dintre limbile oficiale ale Oficiului European de Brevete ar trebui să aibă posibilitatea de a depune cereri de brevet la Oficiul European de Brevete în orice altă limbă oficială a Uniunii. Ca măsură complementară, întreprinderile mici și mijlocii, persoanele fizice și organizațiile fără scop lucrativ care obțin brevete europene cu efect unitar și care au reședința sau sediul principal într-un stat membru al Uniunii a cărui limbă oficială este diferită de limbile oficiale ale Oficiului European de Brevete, ar trebui să beneficieze de un sistem de rambursări suplimentare ale costurilor legate de traducere din limba respectivă în limba de procedură a Oficiului, în plus față de ceea ce este deja prevăzut în cadrul acestuia. Sistemul de rambursări suplimentare ar trebui să fie administrat de Oficiul European de Brevete, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. [.../2012] al Parlamentului European şi al Consiliului de implementare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)
(9a)  Modalitățile și cuantumul rambursării costurilor suplimentare aferente traducerii ar trebui concepute astfel ca, în principiu, să asigure compensarea integrală a acestor costuri; este necesar un plafon per pagină, pentru a reflecta prețul mediu normal de pe piață pentru traducere și pentru a evita abuzurile.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Pentru a promova disponibilitatea informațiilor legate de brevete și diseminarea cunoștințelor tehnologice, este necesar să fie disponibile, cât mai curând posibil, traduceri automate ale cererilor de brevet și ale fasciculelor în toate limbile oficiale ale Uniunii. Oficiul European de Brevete dezvoltă în prezent un sistem de traduceri automate, care reprezintă un instrument foarte important pentru îmbunătățirea accesului la informațiile legate de brevete și la difuzarea largă a cunoștințelor tehnologice. Disponibilitatea în timp util a unor traduceri automate de înaltă calitate ale cererilor de brevet european și ale fasciculelor în toate limbile oficiale ale Uniunii ar fi utilă pentru toți utilizatorii sistemului european de brevete. Traducerile automate sunt un element cheie al politicii Uniunii Europene. Aceste traduceri automate trebuie să servească numai în scop informativ și să nu producă niciun efect juridic.
(10)  Pentru a promova disponibilitatea informațiilor legate de brevete și diseminarea cunoștințelor tehnologice, este necesar să fie disponibile, cât mai curând posibil, traduceri automate ale cererilor de brevet și ale fasciculelor în toate limbile oficiale ale Uniunii. Oficiul European de Brevete dezvoltă în prezent un sistem de traduceri automate, care reprezintă un instrument foarte important pentru îmbunătățirea accesului la informațiile legate de brevete și la difuzarea largă a cunoștințelor tehnologice. Disponibilitatea în timp util a unor traduceri automate de înaltă calitate ale cererilor de brevet european și ale fasciculelor în toate limbile oficiale ale Uniunii ar fi utilă pentru toți utilizatorii sistemului european de brevete. Traducerile automate sunt un element cheie al politicii Uniunii Europene. Aceste traduceri automate ar trebui să servească numai în scop informativ și să nu producă niciun efect juridic. Ele ar trebui să fie puse la dispoziție online și gratuit, la publicarea cererii de brevet și a brevetului acordat.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)
(11a)  După terminarea perioadei de tranziție, Oficiul European de Brevete ar trebui să continue să publice o traducere suplimentară în limba engleză a fasciculului brevetului european, furnizată din propria voință de solicitant. În acest fel, s-ar asigura o mai largă publicitate la nivel internațional și s-ar limita posibilitatea ca cei care încalcă un brevet să argumenteze că au acționat cu bună credință.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 1
Prezentul regulament implementează cooperarea consolidată în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet autorizată prin Decizia nr. 2011/167/UE a Consiliului în ceea ce privește dispozițiile aplicabile în materie de traducere.

(1)  Prezentul regulament implementează cooperarea consolidată în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet autorizată prin Decizia 2011/167/UE a Consiliului în ceea ce privește dispozițiile aplicabile în materie de traducere. Acesta reglementează înțelegerile în materie de traducere aplicabile brevetelor europene până la nivelul la care acestea au efecte unitare.
(1a)  Prezentul regulament nu aduce atingere regimului lingvistic al instituțiilor Uniunii instituit în conformitate cu articolul 342 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu Regulamentul nr. 1/1958 al Consiliului.
(1b)  Prezentul regulament se bazează pe regimul lingvistic al Oficiului European de Brevete și nu trebuie să se considere că ar crea un regim lingvistic specific pentru Uniune, și nici că ar crea un precedent pentru instituirea unui regim lingvistic limitat în cadrul unui viitor instrument juridic al Uniunii.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)
(2a)  Odată ce va deveni disponibilă, traducerea automată a cererilor de brevet și descrierilor brevetelor în toate limbile Uniunii, conform articolului 6 alineatul (3), va fi pusă la dispoziție online și gratuit, la publicarea cererii de brevet și a brevetului acordat.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2b (nou)
(2b)  După ce perioada de tranziție menționată la articolul 6 ia sfârșit, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. [.../2012] al Parlamentului European şi al Consiliului de implementare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet, statele membre participante, în conformitate cu articolul 143 din CPE, încredințează Oficiului European de Brevete sarcina de a publica o traducere integrală suplimentară a descrierii brevetului în limba engleză, în cazul în care solicitantul furnizează din proprie inițiativă o astfel de traducere. Această traducere nu se efectuează prin mijloace automate.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
(1)  În caz de litigiu cu privire la un brevet european cu efect unitar, titularul brevetului furnizează, la cererea și la alegerea presupusului contravenient, o traducere integrală a brevetului în una dintre limbile oficiale ale statului membru participant în care a avut loc presupusa încălcare sau în care este domiciliat presupusul contravenient.
(1)  În caz de litigiu cu privire la un brevet european cu efect unitar, titularul brevetului furnizează, la cererea și la alegerea presupusului contravenient, o traducere integrală a brevetului în una dintre limbile oficiale ale statului membru participant în care a avut loc presupusa încălcare sau în care este domiciliat presupusul contravenient. Această traducere nu se efectuează prin mijloace automate.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2
(2)  În caz de litigiu cu privire la un brevet european cu efect unitar, titularul brevetului furnizează, pe parcursul derulării acțiunii în justiție, la cererea unei instanțe competente pe teritoriile statelor membre participante pentru litigiile privind brevetele europene cu efect unitar, o traducere integrală a brevetului în limba de procedură a instanței respective.
(2)  În caz de litigiu cu privire la un brevet european cu efect unitar, titularul brevetului furnizează, pe parcursul derulării acțiunii în justiție, la cererea unei instanțe competente pe teritoriile statelor membre participante pentru litigiile privind brevetele europene cu efect unitar, o traducere integrală a brevetului în limba de procedură a instanței respective. Această traducere nu se efectuează prin mijloace automate.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 4
(4)  În cazul unui litigiu având ca obiect o cerere de despăgubiri, instanța sesizată ia în considerare faptul că, înainte de a primi traducerea menționată la alineatul (1), presupusul contravenientpoate să fi acționat fără să știe sau fără să aibă motive întemeiate pentru a ști că încalcă brevetul.
(4)  În cazul unui litigiu având ca obiect o acțiune în despăgubire, instanța sesizată ia în considerare dacă, înainte de a primi traducerea menționată la alineatul (1), autorul prezumtiv al încălcării drepturilor ce decurg din brevet a acționat fără să știe sau fără să aibă motive întemeiate pentru a ști că încalcă brevetul, în special în cazul în care acesta este o întreprindere mică sau mijlocie, o persoană fizică, o organizație fără scop lucrativ, o universitate sau o organizație publică cu activitate de cercetare.
Amendamentele 12 şi 13
Propunere de regulament
Articolul 5
Întrucât articolul 14 alineatul (2) din CBE permite ca cererile de brevet european să fie depuse în orice limbă, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul nr. xx/xx [dispoziții de fond], statele membre participante încredințează Oficiului European de Brevete, așa cum se prevede la articolul 143 din CBE, sarcina de a administra un sistem de compensare pentru a rambursa, din taxele menționate la articolul 13 din regulamentul respectiv, până la un anumit plafon, toate costurile de traducere suportate de solicitanții care depun cereri de brevet la Oficiul European de Brevete în una dintre limbile oficiale ale Uniunii care nu este o limbă oficială a Oficiului.

(1)  Întrucât articolul 14 alineatul (2) din CBE permite ca cererile de brevet european să fie depuse în orice limbă, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. [.../2012] al Parlamentului European şi al Consiliului de implementare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet, statele membre participante încredințează Oficiului European de Brevete, așa cum se prevede la articolul 143 din CBE, sarcina de a administra un sistem de compensare pentru a rambursa, din taxele menționate la articolul 10 din regulamentul respectiv, până la un anumit plafon, toate costurile de traducere suportate de solicitanții care depun cereri de brevet la Oficiul European de Brevete în una dintre limbile oficiale ale Uniunii care nu este o limbă oficială a Oficiului.
(1a)  Sistemul de compensare menționat la alineatul (1) este finanțat din taxele stipulate la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. [.../2012] al Parlamentului European şi al Consiliului de implementare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet și nu va fi disponibil decât pentru întreprinderile mici și mijlocii, persoanele fizice și organizațiile fără scop lucrativ, universitățile și organizațiile publice cu activitate de cercetare care își au sediul sau locul principal de desfășurare a activității în interiorul unui stat membru al Uniunii.
(1b)  Sistemul de compensare menționat la alineatul (1) asigură rambursarea integrală a costurilor aferente traducerii până la un plafon stabilit astfel încât să reflecte prețul mediu de pe piață al traducerilor și să evite abuzurile.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)
Această traducere nu se efectuează prin mijloace automate.

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
2.  Regulamentul se aplică de la [va fi stabilită o dată concretă, care va coincide cu data de aplicare a Regulamentului xx/xx de implementare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei protecții unitare prin brevet].
(2)  Regulamentul se aplică de la 1 ianuarie 2014 sau de la data intrării în vigoare a Acordului privind instanța unică pentru brevete, în funcție de care dintre acestea este mai îndepărtată.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate