Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0094(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0002/2012

Predkladané texty :

A7-0002/2012

Rozpravy :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Hlasovanie :

PV 11/12/2012 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0475

Prijaté texty
PDF 403kWORD 28k
Utorok, 11. decembra 2012 - Štrasburg
Jednotná ochrana patentov *
P7_TA(2012)0475A7-0002/2012

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2012 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov so zreteľom na platný režim prekladov (COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2011)0216),

–  so zreteľom na druhý odsek článku 118 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0145/2011),

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality španielskym kongresom a španielskym senátom a talianskou snemovňou poslancov, v ktorom sa tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0002/2012),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Keďže Európsky patentový úrad je zodpovedný za udeľovanie európskych patentov, režimy prekladov pre európsky patent s jednotným účinkom by mali vychádzať zo súčasného postupu v Európskom patentovom úrade. Tieto opatrenia by sa mali zamerať na dosiahnutie potrebnej rovnováhy medzi záujmami hospodárskych subjektov a verejným záujmom pokiaľ ide o náklady na konanie a dostupnosť technických informácií.
(6)  Keďže Európsky patentový úrad je zodpovedný za udeľovanie európskych patentov, režimy prekladov pre európsky patent s jednotným účinkom by mali vychádzať zo súčasného postupu v Európskom patentovom úrade. Tieto opatrenia by sa mali zamerať na dosiahnutie potrebnej rovnováhy medzi záujmami hospodárskych subjektov, najmä malých a stredných podnikov, a verejným záujmom, pokiaľ ide o náklady na konanie a dostupnosť technických informácií.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  S cieľom uľahčiť prístup k európskym patentom s jednotným účinkom najmä pre malé a stredné podniky prihlasovatelia, ktorých jazyk nie je jedným z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, by mali mať možnosť podávať patentové prihlášky Európskemu patentovému úradu v akomkoľvek inom úradnom jazyku Únie. Ako doplňujúce opatrenie pre prihlasovateľov, ktorí nadobudli európske patenty s jednotným účinkom a ktorí majú svoje bydlisko alebo hlavné sídlo ekonomickej činnosti v členskom štáte Európskej únie, ktorého úradný jazyk je iný ako niektorý z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, by mal Európsky patentový úrad spravovať v súlade s článkom 12 nariadenia xx/xx [hmotnoprávne ustanovenia] systém dodatočnej refundácie nákladov spojených s prekladom z tohto jazyka do jazyka konania Európskeho patentového úradu nad rámec toho, čo už v Európskom patentovom úrade existuje.
(9)  S cieľom uľahčiť prístup k európskym patentom s jednotným účinkom najmä pre malé a stredné podniky prihlasovatelia, ktorých jazyk nie je jedným z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, by mali mať možnosť podávať patentové prihlášky Európskemu patentovému úradu v akomkoľvek inom úradnom jazyku Únie. Ako doplňujúce opatrenie malé a stredné podniky, fyzické osoby a neziskové organizácie, ktoré nadobudli európske patenty s jednotným účinkom a ktoré majú svoje bydlisko alebo hlavné sídlo ekonomickej činnosti v členskom štáte Európskej únie, ktorého úradný jazyk je iný ako niektorý z úradných jazykov Európskeho patentového úradu, by mali využívať systém dodatočnej refundácie nákladov spojených s prekladom z tohto jazyka do jazyka konania Európskeho patentového úradu nad rámec toho, čo už v Európskom patentovom úrade existuje. Systém dodatočnej refundácie by mal spravovať Európsky patentový úrad v súlade s článkom 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [.../2012], ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Podmienky a úroveň preplácania dodatočných nákladov na preklad by sa mali stanoviť tak, aby sa v zásade zabezpečila plná kompenzácia nákladov na preklad. Treba stanoviť maximálnu výšku sumy za stranu, aby sa zohľadnila bežná priemerná trhová cena za preklad a zabránilo sa zneužívaniu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Na podporu dostupnosti patentových informácií a šírenia technologických poznatkov by mali byť čo najskôr k dispozícii strojové preklady patentových prihlášok a špecifikácií do všetkých úradných jazykov Únie. Európsky patentový úrad vyvíja strojové preklady a tie sú veľmi dôležitým nástrojom usilujúcim o zlepšenie prístupu k patentovým informáciám a šírenie technologických znalostí. Včasná dostupnosť vysokokvalitných strojových prekladov prihlášok a špecifikácií európskych patentov do všetkých úradných jazykov Únie by bola na osoh všetkým používateľom európskeho patentového systému. Strojové preklady sú jedným z kľúčových prvkov politiky Európskej únie. Takéto strojové preklady by mali slúžiť len na informačné účely a nemali by mať žiadne právne účinky.
(10)  Na podporu dostupnosti patentových informácií a šírenia technologických poznatkov by mali byť čo najskôr k dispozícii strojové preklady patentových prihlášok a špecifikácií do všetkých úradných jazykov Únie. Európsky patentový úrad vyvíja strojové preklady a tie sú veľmi dôležitým nástrojom usilujúcim o zlepšenie prístupu k patentovým informáciám a šírenie technologických znalostí. Včasná dostupnosť vysokokvalitných strojových prekladov prihlášok a špecifikácií európskych patentov do všetkých úradných jazykov Únie by bola na osoh všetkým používateľom európskeho patentového systému. Strojové preklady sú jedným z kľúčových prvkov politiky Európskej únie. Takéto strojové preklady by mali slúžiť len na informačné účely a nemali by mať žiadne právne účinky. Preklady by mali byť k dispozícii online a bezplatne po uverejnení patentovej prihlášky a udeleného patentu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  Po skončení prechodného obdobia by mal Európsky patentový úrad naďalej zverejňovať dodatočný preklad špecifikácie európskeho patentu, ktorý dobrovoľne poskytol žiadateľ, do angličtiny. Znamenalo by to ďalšiu medzinárodnú publicitu a obmedzila by sa možnosť, že by porušovateľ tvrdil, že konal v dobrej viere.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 1
Týmto nariadením sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov povolenej rozhodnutím Rady 2011/167/EÚ, pokiaľ ide o platné režimy prekladov.

1.  Týmto nariadením sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov povolenej rozhodnutím Rady 2011/167/EÚ, pokiaľ ide o platné režimy prekladov. Upravuje sa ním režim prekladov, ktorý sa vzťahuje na európske patenty tak, aby mali jednotný účinok.
1a.  Týmto nariadením nie sú dotknuté pravidlá používania jazykov inštitúcií Európskej únie ustanovené v súlade s článkom 342 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a s nariadením Rady č. 1/1958.
1b.  Toto nariadenie vychádza z jazykového režimu Európskeho patentového úradu a nemalo by sa chápať ako vytváranie osobitného jazykového režimu pre Úniu či precedensu pre obmedzený jazykový režim v akomkoľvek budúcom právnom nástroji Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)
2a.  Hneď ako budú strojové preklady patentových prihlášok a špecifikácií k dispozícii vo všetkých jazykoch Únie v súlade s článkom 6 ods. 3, sprístupnia sa bezplatne na internete pri zverejnení patentových prihlášok a udelených patentov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 b (nový)
2b.  Po skončení prechodného obdobia uvedeného v článku 6 a v súlade s článkom 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [.../2012], ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov poveria zúčastnené členské štáty v súlade s článkom 143 EPD Európsky patentový úrad zverejnením dodatočného úplného prekladu špecifikácií do angličtiny, ak tento dodatočný preklad dobrovoľne poskytol prihlasovateľ. Takýto preklad sa nesmie vykonávať automatizovanými prostriedkami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
1.  V prípade sporu týkajúceho sa európskeho patentu s jednotným účinkom majiteľ patentových práv poskytne na žiadosť a podľa výberu údajného porušovateľa úplný preklad patentu do úradného jazyka zúčastneného členského štátu, v ktorom došlo k údajnému porušeniu alebo v ktorom má údajný porušovateľ bydlisko/sídlo.
1.  V prípade sporu týkajúceho sa európskeho patentu s jednotným účinkom majiteľ patentových práv poskytne na žiadosť a podľa výberu údajného porušovateľa úplný preklad patentu do úradného jazyka zúčastneného členského štátu, v ktorom došlo k údajnému porušeniu alebo v ktorom má údajný porušovateľ bydlisko/sídlo. Takýto preklad sa nesmie vykonávať automatizovanými prostriedkami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
2.  V prípade sporu týkajúceho sa európskeho patentu s jednotným účinkom poskytne majiteľ patentových práv v priebehu súdneho konania na žiadosť súdu príslušného na územiach zúčastnených členských štátov pre spory týkajúce sa európskych patentov s jednotným účinkom úplný preklad patentu do jazyka konania tohto súdu.
2.  V prípade sporu týkajúceho sa európskeho patentu s jednotným účinkom poskytne majiteľ patentových práv v priebehu súdneho konania na žiadosť súdu príslušného na územiach zúčastnených členských štátov pre spory týkajúce sa európskych patentov s jednotným účinkom úplný preklad patentu do jazyka konania tohto súdu. Takýto preklad sa nesmie vykonávať automatizovanými prostriedkami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4
4.  V prípade sporu týkajúceho sa nároku na náhradu škody súd, na ktorom sa spor prejednáva, zohľadní, že údajný porušovateľ mohol predtým, než dostal preklad uvedený v odseku 1, konať bez znalosti alebo bez dostatočných dôvodov vedieť, že porušuje patent.
4.  V prípade sporu týkajúceho sa nároku na náhradu škody súd, na ktorom sa spor prejednáva, zohľadní, či údajný porušovateľ, najmä je ním malý alebo stredný podnik, fyzická osoba, nezisková organizácia, univerzita alebo verejná výskumná organizácia, konal predtým, než dostal preklad uvedený v odseku 1, bez znalosti alebo bez dostatočných dôvodov vedieť, že porušuje patent.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 12 a 13
Návrh nariadenia
Článok 5
Vzhľadom na skutočnosť, že prihlášky európskych patentov možno podať v ktoromkoľvek jazyku podľa článku 14 ods. 2 EPD, v súlade s článkom 12 nariadenia , zúčastnené členské štáty v zmysle článku 143 EPD poverujú Európsky patentový úrad úlohou spravovať kompenzačný systém na preplácanie všetkých nákladov na preklad do maximálne stanovenej výšky z poplatkov uvedených v článku 13 tohto nariadenia pre prihlasovateľov podávajúcich prihlášky patentov na Európsky patentový úrad v jednom z úradných jazykov Únie, ktorý nie je úradným jazykom Európskeho patentového úradu.

1.  Vzhľadom na skutočnosť, že prihlášky európskych patentov možno podať v ktoromkoľvek jazyku podľa článku 14 ods. 2 EPD, v súlade s článkom 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [.../2012], ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov, zúčastnené členské štáty v zmysle článku 143 EPD poverujú Európsky patentový úrad úlohou spravovať kompenzačný systém na preplácanie všetkých nákladov na preklad do maximálne stanovenej výšky z poplatkov uvedených v článku 10 tohto nariadenia pre prihlasovateľov podávajúcich prihlášky patentov na Európsky patentový úrad v jednom z úradných jazykov Únie, ktorý nie je úradným jazykom Európskeho patentového úradu.
1a.  Kompenzačný systém uvedený v odseku 1 sa financuje z poplatkov uvedených v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [.../2012], ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov, a je k dispozícii len pre malé a stredné podniky, fyzické osoby, neziskové organizácie, univerzity a verejné výskumné organizácie, ktoré majú svoje bydlisko alebo hlavné miesto podnikania v členskom štáte Európskej únie.
1b.  Prostredníctvom kompenzačného systému uvedeného v odseku 1 sa zaistí plné uhrádzanie nákladov na preklad do výšky stanovenej tak, aby odzrkadľovala priemernú trhovú cenu za preklady a aby sa zabránilo zneužívaniu systému.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Takéto preklady sa nesmú vykonávať automatizovanými prostriedkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
2.  Uplatňuje sa od [konkrétny dátum bude určený a bude zhodný s dátumom uplatňovania nariadenia xx/xx, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov].
2. Uplatňuje sa od 1. januára 2014 alebo od dátumu nadobudnutia platnosti dohody o vytvorení jednotného patentového súdu, a to podľa toho, čo nastane neskôr.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia