Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2176(INL)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0009/2012

Predkladané texty :

A7-0009/2012

Rozpravy :

PV 11/12/2012 - 4
CRE 11/12/2012 - 4

Hlasovanie :

PV 11/12/2012 - 8.11
CRE 11/12/2012 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0476

Prijaté texty
PDF 301kWORD 28k
Utorok, 11. decembra 2012 - Štrasburg
Jurisdikčný systém pre patentové spory
P7_TA(2012)0476A7-0009/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2012 o jurisdikčnom systéme na riešenie patentových sporov (2011/2176(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/167/EÚ z 10. marca 2011, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany(1),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov (COM(2011)0215),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov so zreteľom na platný režim prekladov (COM(2011)0216),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora 1/09 z 8. marca 2011(2),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre ústavné veci (A7-0009/2012),

A.  keďže účinný patentový systém v Európe je nevyhnutným predpokladom na zvýšenie rastu prostredníctvom inovácie a na podporu európskych podnikov, najmä malých a stredných podnikov (MSP), v boji s hospodárskou krízou a celosvetovou konkurenciou;

B.  keďže rozhodnutím Rady 2011/167/EÚ, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany, dostali Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Francúzsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo povolenie nadviazať vzájomnú posilnenú spoluprácu na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov, a to uplatnením príslušných ustanovení zmlúv;

C.  keďže Komisia prijala 13. apríla 2011 na základe povoľujúceho rozhodnutia Rady návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov, a návrh nariadenia Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov so zreteľom na platný režim prekladov;

D.  keďže Súdny dvor predložil 8. marca 2011 stanovisko k návrhu Súdu pre európske patenty a patenty Spoločenstva, v ktorom poukázal na nesúlad návrhu s právom Únie;

E.  keďže účinnú jednotnú ochranu patentov možno zabezpečiť iba prostredníctvom funkčného systému riešenia patentových sporov;

F.  keďže v nadväznosti na stanovisko Súdneho dvora sa členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci, zapojili do vytvorenia Jednotného súdu na riešenie patentových sporov prostredníctvom medzinárodnej dohody;

G.  keďže v tejto súvislosti je zásadný rozdiel medzi bežnými medzinárodnými dohodami a zmluvami o založení Európskej únie, keďže zmluvy o založení ustanovili nový právny poriadok s vlastnými inštitúciami, v prospech ktorého štáty obmedzili svoje zvrchované práva v čoraz širších oblastiach a ktorému podliehajú nielen členské štáty, ale aj ich štátni príslušníci, pričom ochrancami tohto právneho poriadku sú Súdny dvor Európskej únie a všeobecné súdy a tribunály členských štátov;

H.  keďže jednotný patentový súd musí ako každý iný vnútroštátny súd plne rešpektovať a uplatňovať právo Únie v spolupráci so Súdnym dvorom Európskej únie;

I.  keďže jednotný patentový súd by sa mal opierať o judikatúru Súdneho dvora tak, že bude požadovať predbežné nálezy v súlade s článkom 267 ZFEÚ;

J.  keďže na základe článkov 258, 259 a 260 ZFEÚ by sa malo zabezpečiť dodržiavanie zásady prednosti práva Únie a jeho náležitého uplatňovania;

K.  keďže jednotný patentový súd by mal tvoriť súčasť justičných systémov zmluvných členských štátov a mať výlučnú právomoc, pokiaľ ide o európske patenty s jednotným účinkom a európske patenty s určením pre jeden alebo viacero zmluvných členských štátov;

L.  keďže účinný súdny systém musí byť na prvom stupni decentralizovaný;

M.  keďže účinnosť systému riešenia sporov závisí od kvality a skúseností sudcov;

N.  keďže by mal existovať jeden súbor procesných pravidiel, ktorý by sa uplatňoval pri postupoch pred všetkými zložkami a stupňami súdu;

O.  keďže jednotný patentový súd by sa mal snažiť o vydávanie vysokokvalitných rozhodnutí bez neprimeraných procesných omeškaní a mal by pomáhať najmä MSP chrániť ich práva alebo sa brániť voči neodôvodneným nárokom alebo patentom, ktoré by sa mali odobrať;

1.  žiada vytvorenie jednotného systému riešenia patentových sporov, keďže rozdrobený trh patentov a rozdiely v presadzovaní práva bránia inovácií a pokroku na vnútornom trhu, komplikujú používanie systému patentov, sú nákladné a bránia účinnej ochrane patentových práv, najmä patentových práv MSP;

2.  nabáda členské štáty, aby bez zbytočných odkladov uzavreli rokovania a ratifikovali medzinárodnú dohodu (ďalej len „dohoda“) medzi týmito členskými štátmi (ďalej len „zmluvné členské štáty“) o vytvorení jednotného patentového súdu (ďalej len „súd“), pričom vyzýva Španielsko a Taliansko, aby zvážili svoje zapojenie do postupu posilnenej spolupráce;

3.  trvá na tom, že Súdny dvor ako strážca práva Únie musí zabezpečiť jednotnosť právneho poriadku Únie a prednosť európskeho práva v tejto súvislosti;

4.  domnieva sa, že členské štáty, ktoré sa zatiaľ nerozhodli zapojiť do posilnenej spolupráce na účely vytvorenia jednotnej ochrany patentov, sa môžu zúčastňovať na jednotnom systéme riešenia patentových sporov, pokiaľ ide o európske patenty platné na ich územiach;

5.  zdôrazňuje, že prioritou jednotného patentového súdu by malo byť zvýšenie právnej istoty a zlepšenie presadzovania patentov pri súčasnom dosahovaní spravodlivej vyváženosti medzi záujmami majiteľov práv a príslušných účastníkov konania;

6.  zdôrazňuje potrebu nákladovo efektívneho systému riešenia sporov financovaného tak, aby sa zabezpečil prístup ku spravodlivosti pre všetkých držiteľov patentov, najmä pre malé a stredné podniky, jednotlivcov a neziskové organizácie;

Všeobecný prístup

7.  berie na vedomie, že vytvorenie jednotného systému riešenia patentových sporov v členských štátoch, ktoré sú zapojené do posilnenej spolupráce, by sa malo uskutočniť prostredníctvom dohody;

8.  v súlade s tým zdôrazňuje, že:

   i) zmluvnými členskými štátmi môžu byť iba členské štáty Európskej únie;
   ii) dohoda by mala nadobudnúť platnosť potom, ako ju ratifikuje najmenej trinásť zmluvných členských štátov vrátane troch členských štátov, v ktorých bolo platných najviac európskych patentov v roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom sa uskutočnila diplomatická konferencia s cieľom podpísania tejto dohody;
   iii) súdom by mal byť spoločný súdny orgán zmluvných členských štátov, ktorý by mal mať rovnaké povinnosti ako akýkoľvek vnútroštátny súd, pokiaľ ide o zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi Únie; preto súd napríklad spolupracuje so Súdnym dvorom tak, že uplatňuje článok 267 ZFEÚ;
   iv) súd by mal konať v súlade s právom Únie a rešpektovať jeho prednosť; v prípade, že odvolací súd poruší právo Únie, zmluvné členské štáty by mali byť spoločne zodpovedné za škody vzniknuté účastníkom príslušného konania; konanie vo veci porušenia právnych predpisov podľa článkov 258, 259 a 260 ZFEÚ by sa malo viesť proti všetkým zmluvným členským štátom;

9.  víta vytvorenie centra pre mediáciu a arbitráž v rámci uvedenej dohody;

Štruktúra systému riešenia patentových sporov

10.  domnieva sa, že účinný súdny systém riešenia sporov musí byť decentralizovaný, a zastáva názor, že:

   i) systém riešenia sporov súdu by mal pozostávať z prvého stupňa („súd prvého stupňa“) a odvolacieho stupňa („odvolací súd“); s cieľom vyhnúť sa neefektívnym a zdĺhavým konaniam by nemali byť pridané žiadne ďalšie stupne;
   ii) decentralizovaný súd prvého stupňa by mali okrem ústredného súdu tvoriť tiež miestne a regionálne súdy;
   iii) na žiadosť zmluvného členského štátu by sa v zmluvnom členskom štáte mali zriadiť ďalšie miestne súdy v rámci súdu prvého stupňa, ak sa počas troch po sebe nasledujúcich rokov pred dátumom nadobudnutia platnosti dohody alebo po ňom začalo v tomto zmluvnom štáte viac ako 100 konaní za kalendárny rok; ďalej navrhuje, aby počet súdov v jednom zmluvnom členskom štáte nepresahoval štyri;
   iv) regionálny súd by sa mal zriadiť pre dva alebo viacero zmluvných členských štátov na ich žiadosť;

Zloženie súdu a kvalifikácia sudcov

11.  zdôrazňuje, že účinnosť systému riešenia sporov závisí predovšetkým od kvality a skúseností sudcov;

12.  v tejto súvislosti:

   i) berie na vedomie, že odvolací súd a súd prvého stupňa by mali byť zložené zo sudcov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi rôznych štátov; zdôrazňuje, že toto zloženie musí zohľadňovať súčasné štruktúry súdov, pričom však treba mať na pamäti, že hlavným cieľom je zavedenie nového, skutočne jednotného súdu; preto navrhuje, aby miestne súdy dosiahli v čo najkratšom možnom čase mnohonárodné zloženie s tým, že odôvodnené výnimky z tejto základnej zásady možno pripustiť po schválení správnou komisiou z titulu prechodného obdobia v trvaní najviac päť rokov, pričom sa ale musí zabezpečiť zachovanie úrovne kvality a účinnosti existujúcich štruktúr; domnieva sa, že toto obdobie piatich rokov by sa malo využiť na intenzívnu odbornú prípravu sudcov;
   ii) domnieva sa, že súd by mal byť zložený z právnicky, ako aj technicky kvalifikovaných sudcov; sudcovia by mali mať najvyššiu úroveň odbornej spôsobilosti a overené schopnosti v oblasti patentového sporového konania a protimonopolného práva; túto kvalifikáciu by mali okrem iného preukázať relevantnými pracovnými skúsenosťami a odbornou prípravou; právnicky kvalifikovaní sudcovia by mali mať kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje pre súdne funkcie v zmluvnom členskom štáte; technicky kvalifikovaní sudcovia by mali mať vysokoškolský titul a skúsenosti v oblasti technológií, ako aj znalosti z občianskeho a občianskeho procesného práva;
   iii) navrhuje, aby sa ustanovenia dohody o zložení súdu nemohli po nadobudnutí jej platnosti meniť ani dopĺňať, iba ak by sa v dôsledku týchto ustanovení neplnili ciele systému riešenia sporov, t. j. čo najvyššia kvalita a efektívnosť systému riešenia sporov; navrhuje, aby rozhodnutia týkajúce sa zloženia súdu prijímal príslušný orgán jednomyseľne;
   iv) zastáva názor, že dohoda by mala obsahovať záruku, že sudcovia budú spôsobilí vykonávať svoju funkciu iba v prípade, že nie je spochybnená ich neutralita, najmä pokiaľ predtým zastávali funkciu člena odvolacej komisie vnútroštátneho patentového úradu alebo Európskeho patentového úradu;

Postup

13.  pokiaľ ide o postup, domnieva sa, že:

   i) by mal existovať jeden súbor procesných pravidiel, ktorý by sa uplatňoval pri postupoch pred všetkými zložkami a stupňami súdu;
   ii) konanie pred súdom, ktoré pozostáva z písomného, predbežného a ústneho konania, zavedie vhodné prvky flexibility pri zohľadnení cieľov rýchleho a účinného konania;
   iii) jazykom konania na ktoromkoľvek miestnom alebo regionálnom súde by mal byť úradný jazyk zmluvného členského štátu, na ktorého území sa nachádza príslušný súd, alebo úradný jazyk určený zmluvnými členskými štátmi, ktoré majú spoločný regionálny súd; účastníci konania by mali mať možnosť vybrať si za jazyk konania jazyk, v ktorom bol patent udelený, ak to príslušný súd schváli; jazykom konania pred ústredným súdom by mal byť jazyk, v ktorom bol príslušný patent udelený; jazykom konania pred odvolacím súdom by mal byť jazyk konania pred súdom prvého stupňa;
   iv) súd by mal mať právomoc vydávať predbežné súdne príkazy, ktorých účelom by bolo zabrániť akémukoľvek hroziacemu porušeniu a zakázať pokračovanie údajného porušovania; takáto právomoc však nesmie viesť k nespravodlivému taktizovaniu pri výbere súdu (tzv. „forum shopping“); a
   v) účastníkov konania by mali zastupovať iba advokáti oprávnení na zastupovanie v konaní pred súdom niektorého zo zmluvných členských štátov; zástupcom účastníkov konania môžu pomáhať patentoví zástupcovia, ktorým by sa malo umožniť vystupovať na vypočúvaniach pred súdom;

Právomoc a vplyv rozhodnutí súdu

14.  zdôrazňuje, že:

   i) súd by mal mať výlučnú právomoc, pokiaľ ide o európske patenty s jednotným účinkom a európske patenty s určením pre jeden alebo viacero zmluvných členských štátov; to si bude vyžadovať zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 44/2001(3);
   ii) navrhovateľ by mal predložiť žalobu na miestny súd, ktorý sa nachádza v zmluvnom členskom štáte, v ktorom k porušeniu došlo alebo mohlo dôjsť, alebo v ktorom je odporca usadený alebo v ktorom má podnik, alebo na regionálny súd, na ktorom sa tento zmluvný členský štát zúčastňuje; ak sa v dotknutom zmluvnom členskom štáte miestny súd nenachádza a tento zmluvný členský štát sa nezúčastňuje na regionálnom súde, navrhovateľ predkladá žalobu na ústredný súd; účastníci konania by mali mať možnosť sa vopred dohodnúť na tom, na ktorú zložku súdu prvého stupňa (miestny, regionálny alebo ústredný súd) možno žaloby predkladať;
   iii) v prípade protinároku týkajúceho sa zrušenia by mal miestny alebo regionálny súd podľa vlastného uváženia pokračovať v konaní vo veci porušenia právnych predpisov nezávisle od toho, či začne tiež konanie vo veci protinároku, alebo či protinárok postúpi ústrednému súdu;
   iv) pravidlá týkajúce sa právomoci súdu by sa po nadobudnutí platnosti nemali meniť ani dopĺňať, iba ak by sa v dôsledku týchto pravidiel týkajúcich sa právomoci neplnili ciele systému riešenia sporov, t. j. čo najvyššia kvalita a efektívnosť systému riešenia sporov; navrhuje, aby rozhodnutia týkajúce sa právomoci súdu prijímal príslušný orgán jednomyseľne;
   v) rozhodnutia všetkých zložiek súdu prvého stupňa, ako aj rozhodnutia odvolacieho súdu by mali byť vykonateľné v každom zmluvnom členskom štáte bez toho, aby bolo potrebné vyhlásenie o vykonateľnosti;
   vi) vzťah medzi dohodou a nariadením (ES) č. 44/2001 by sa mal objasniť v dohode;

Hmotné právo

15.  zastáva názor, že súd by mal pri svojich rozhodnutiach vychádzať z právnych predpisov Únie, dohody, Európskeho patentového dohovoru (EPD) a vnútroštátnych právnych predpisov prijatých v súlade s Európskym patentovým dohovorom, ustanovení medzinárodných dohôd uplatniteľných na patenty a záväzných pre všetky zmluvné členské štáty a vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných členských štátov s ohľadom na uplatniteľné právne predpisy Únie;

16.  zdôrazňuje, že európsky patent s jednotným účinkom by mal poskytovať svojmu majiteľovi právo na to, aby sa zabránilo priamemu a nepriamemu používaniu vynálezu akoukoľvek treťou stranou, ktorá nemá súhlas majiteľa pre územia zmluvných členských štátov, pričom majiteľ by mal mať právo na náhradu za spôsobené škody v prípade nezákonného používania vynálezu a právo na náhradu ušlého zisku z dôvodu porušenia a iných strát, príslušného licenčného poplatku alebo výnosu vyplývajúceho z nezákonného používania vynálezu;

o
o   o

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2011, s. 53.
(2) Ú. v. EÚ C 211, 16.7.2011, s. 2.
(3) Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia