Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0263(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0237/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0237/2012

Συζήτηση :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2012 - 11.12
CRE 13/09/2012 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 11/12/2012 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0348
P7_TA(2012)0477

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 295kWORD 25k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης EE-Κεντρικής Αμερικής ***I
P7_TA(2012)0477A7-0237/2012
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0599),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0306/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 31ης Οκτωβρίου 2012 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0237/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(1)·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 13 Σεπτεμβρίου 2012 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0348).


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου
P7_TC1-COD(2011)0263

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 20/2013.)


ΠAΡAΡTHMATA ΣTO NOMOΘΕTΙKO ΨHΦΙΣMA

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 20/2013(1).

Όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 20/2013, η Επιτροπή θα υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την εκτέλεση του μέρους IV της συμφωνίας και θα είναι έτοιμη να συζητήσει με την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οιαδήποτε θέματα ανακύπτουν από την εκτέλεση του μέρους IV της συμφωνίας.

Η Επιτροπή θα προσδώσει ιδιαίτερη σημασία στην αποτελεσματική εφαρμογή των δεσμεύσεων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα στοιχεία που παρέχουν τα αρμόδια όργανα παρακολούθησης των θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και τις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες που απαριθμούνται στο μέρος IV τίτλος VIII της συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα ζητεί επίσης τις απόψεις των σχετικών συμβουλευτικών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών.

Μετά τη λήξη του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή θα εκτιμήσει την κατάσταση της αγοράς μπανάνας στην Ένωση καθώς και την κατάσταση των παραγωγών μπανάνας της Ένωσης. Η Επιτροπή θα υποβάλει τις διαπιστώσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα περιλάβει προκαταρκτική εκτίμηση της λειτουργίας του προγράμματος POSEI (Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité- πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών) σε ό, τι αφορά την διαφύλαξη της παραγωγής μπανάνας στην Ένωση.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν επί της σημασίας της στενής συνεργασίας για τον έλεγχο της εφαρμογής του μέρους IV της συμφωνίας και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013(2). Προς τον σκοπό αυτό συμφωνούν για τα ακόλουθα:

‐ Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή του κοινοποιεί οποιεσδήποτε ανησυχίες της για την εκ μέρους των χωρών της Κεντρικής Αμερικής εκτέλεση των υποχρεώσεών τους σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

‐ Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει σύσταση για να κινηθεί έρευνα διασφάλισης, η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013 για αυτεπάγγελτη έναρξη. Σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα υποβάλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία θα περιλαμβάνεται επεξήγηση όλων των σχετικών με την έναρξη έρευνας παραγόντων.

(1) ΕΕ L 17, 19.1.2013, σ. 13.
(2) ΕΕ L 17, 19.1.2013, σ. 13.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου