Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0303(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0360/2012

Внесени текстове :

A7-0360/2012

Разисквания :

PV 10/12/2012 - 15
CRE 10/12/2012 - 15

Гласувания :

PV 11/12/2012 - 8.13
PV 11/12/2012 - 8.14
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0478

Приети текстове
PDF 383kWORD 36k
Вторник, 11 декември 2012 г. - Страсбург
Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Централна Америка
P7_TA(2012)0478A7-0360/2012

Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2012 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (16395/1/2011 – C7–0182/2012 – 2011/0303(NLE))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (16395/1/2011),

–  като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (16396/2011),

–  като взе предвид искането на Съвета за одобрение съгласно член 217 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7–0182/2012),

–  като взе предвид главата относно търговията в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна,

–  като взе предвид своите резолюции от 15 ноември 2001 г. относно глобално партньорство и обща стратегия за отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка(1), от 27 април 2006 г. относно засилено партньорство между Европейския съюз и Латинска Америка(2), от 24 април 2008 г. относно петата среща на най-високо равнище между страните от Латинска Америка и Карибския басейн и Европейския съюз, проведена в Лима(3),

–  като взе предвид своите резолюции от 1 юни 2006 г. относно търговията и бедността: определяне на търговски политики за максимално увеличаване на приноса на търговията за намаляване на бедността(4), от 23 май 2007 г. относно помощта на ЕС за търговия(5), от 21 октомври 2010 г. относно търговските отношения на ЕС с Латинска Америка(6) и от 12 юни 2012 г. относно определяне на ново сътрудничество за развитие с Латинска Америка(7),

–  като взе предвид своите резолюции от 5 февруари 2009 г. относно засилването на ролята на европейските малки и средни предприятия в международната търговия(8), от 25 ноември 2010 г. относно правата на човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски споразумения(9), от 25 ноември 2010 г. относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения(10) и от 27 септември 2011 г. относно новата търговска политика за Европа в рамките на стратегията „Европа 2020“(11),

–  като взе предвид своите резолюции от 5 май 2010 г. относно стратегия на ЕС за отношенията с Латинска Америка(12) и от 5 юли 2011 г. относно повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие(13),

–  като взе предвид резолюциите на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея (Евролат), и по-специално резолюциите, приети на петото редовно пленарно заседание, проведено на 18 и 19 май 2011 г. в Монтевидео, Уругвай, относно перспективите пред търговските отношения между Европейския съюз и Латинска Америка, относно стратегии за запазване и създаване на работни места, по-специално за жени и за младежи, и относно отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка в областта на сигурността и отбраната,

–  като взе предвид своята препоръка от 15 март 2007 г. до Съвета относно мандата за водене на преговори за сключване на Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и страните от Централна Америка, от друга страна(14),

–  като взе предвид декларациите от шестте срещи на високо равнище на държавните и правителствените ръководители на държавите от Латинска Америка и Карибския басейн и от ЕС, проведени в Рио де Жанейро (28 и 29 юни 1999 г.), Мадрид (17 и 18 май 2002 г.), Гуадалахара (28 и 29 май 2004 г.), Виена (12 и 13 май 2006 г.), Лима (16 и 17 май 2008 г.) и Мадрид (17 и 18 май 2010 г.),

–  като взе предвид член 81, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид междинния доклад на комисията по външни работи и становищата на комисията по международна търговия и на комисията по развитие (A7–0360/2012),

A.  като има предвид, че Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка представлява важен прецедент, тъй като това е първото двурегионално споразумение за асоцииране, сключено от ЕС след влизането в сила на Договора от Лисабон;

Б.  като има предвид, че регионалната, социалната, икономическата и културната интеграция въз основа на сключването на субрегионални и двустранни споразумения за сътрудничество представлява една от основните цели на двурегионалното стратегическо сътрудничество между ЕС и Латинска Америка;

В.  като има предвид, че за да бъде развитието на отношенията на асоцииране между ЕС и Латинска Америка от взаимен интерес и да носи предимства за двете страни, е от изключително значение разглеждането на зачитането на демокрацията, правовата държава и пълното спазване на правата на човека на всички граждани като основни елементи на политическия диалог;

Г.  като има предвид, че срещата на високо равнище в Мадрид през май 2010 г. даде възможност за възобновяване на всички преговори с Латинска Америка, които са били в застой през последните години, като на нея приключиха преговорите по настоящото Споразумение за асоцииране;

Д.  като има предвид, че развитието на отношенията с Латинска Америка е от взаимен интерес и носи предимства за всички държави ‐ членки на ЕС;

Е.  като има предвид, че Парламентът изрази своята загриженост по отношение на насилието, упражнявано срещу жени, в своята резолюция от 11 октомври 2007 г. за убийството на жени в Мексико и Централна Америка и ролята на Европейския съюз в борбата срещу това явление(15);

Ж.  като има предвид, че ЕС е водещият инвеститор и втори по значимост търговски партньор на Централна Америка, както и най-големият донор на помощ за развитие;

З.  като има предвид, че зачитането на демокрацията, правовата държава, правата на човека, гражданските и политическите права на хората в двата региона представляват основни елементи на Споразумението;

И.  като има предвид, че Споразумението включва клауза относно правата на човека, която реципрочно задължава подписалите я страни да осъществяват надежден мониторинг на спазването им и да осигурят гарантирането на практическото й прилагане;

Й.  като има предвид високата бедност, социалното изключване и социалната и екологичната уязвимост, характерни за региона на Централна Америка;

К.  като има предвид, че Споразумението за асоцииране предполага политическо и икономическо асоцииране на ЕС с региона и отделните държави в него, че отчита несиметричността и неравенството, които съществуват между двата региона и между отделните държави от Централна Америка;

Л.  като има предвид, че целта на Споразумението за асоцииране следва да бъде, наред с другото, насърчаване на устойчивото развитие, социалното сближаване и регионалната интеграция;

М.  като има предвид, че ЕС би могъл да допринесе чрез своето сътрудничество за намиране на решения, имащи за цел гарантиране на сигурността в региона ‐ въпрос, който буди сериозно безпокойство в Централна Америка;

Н.  като има предвид, че Споразумението за асоцииране отговаря на целта на Съюза за засилване на регионалната интеграция посредством търговията, както е заявена в съобщението на Комисията (COM(2010)0612), озаглавено „Търговия, растеж и световни дела“, и в съответствие със стратегията „Европа 2020“ използва търговията като двигател за конкурентоспособност, развитие и създаване на работни места;

O.  като има предвид, че големият дял на частта относно търговията в Споразумението за асоцииране ще разшири качествено и количествено набора от стоки и услуги, които ще се ползват от зона за свободна търговия и ще установи рамка на правна сигурност и стабилност, което ще стимулира потока на стоки, услуги и инвестиции;

П.  като има предвид, че се очаква, че частта относно търговията в Споразумението за асоцииране ще улесни, по сектори, незабавното или постепенно намаление на митата на асиметричен принцип, с цел създаване на двурегионална зона за свободна търговия, която подлежи на стабилен и предвидим режим, който ще насърчава продуктивни инвестиции, по-голямо проникване на централноамериканския регион в световната търговия, ефикасно управление на ресурсите и повишаване на конкурентоспособността;

Р.  като има предвид, че една от основните цели на Споразумението за асоцииране е да допринесе за по-голяма регионална интеграция и стабилност в Централна Америка, която ще бъдат постигната, при условие че държавите страни по него (включително Панама) демонстрират ясна политическа воля и поемат ангажимент да преодолеят трудностите и да постигнат напредък в областта на динамичната интеграция чрез приемане на ефективни, еквивалентни и подходящи мерки с цел създаване на взаимноизгодни взаимодействия и укрепване на разпоредбите на Споразумението за асоцииране, като по този начин допринесат за икономическото, политическото и социалното развитие;

С.  като има предвид, че създаването на рамка за укрепване на правната сигурност ще има положителни ефекти за двете страни, насърчавайки увеличаването на търговията и инвестиционните потоци и диверсификацията по секторен и географски признак; като има предвид, че най-съществената последица за Съюза ще бъдат икономиите, произтичащи от поетапното намаляване или премахване на митата, и улесняването на търговията и инвестициите в една рамка за стабилност и взаимно доверие, изтъквайки задължението на двата региона за спазване на международните стандарти и придържане към тях, особено тези на Световната търговска организация и на Международната организация на труда; като има предвид, че за Споразумението за асоцииране това ще предполага по-силно влияние в международен план, стратегическо асоцииране с консолидиран пазар, възможност за диверсификация и привличане на дългосрочни продуктивни инвестиции;

Т.  като има предвид, че съществува асиметричност в частта относно търговията в Споразумението за асоцииране, проявена, наред с другото, при постепенното изменение и установяването на различни преходни периоди за двата региона, което ще позволи адаптирането на производствените структури към новите икономически и търговски реалности, произтичащи от прилагането му;

У.  като има предвид, че сред неговите принципи спазването на демократичните принципи и на основните права на човека и принципите на правовата държава ще укрепи вътрешната и международната политика и на двете страни; като има предвид, че се изтъква значението на включването на специфична глава относно „Устойчива търговия и устойчив растеж“ с позоваване на международните стандарти и споразумения в областта на труда, околната среда и управлението, съгласувана с целта за устойчиво и балансирано развитие, намаляващо различията между страните и в рамките на самите тях, като по този начин се установява важен прецедент за бъдещи преговори; като има предвид, че се очаква, че търговията ще насърчава икономическото развитие, екологосъобразния растеж и социалното сближаване; като има предвид, че се приветства включването на институционални механизми и механизми за наблюдение като Комитета по търговия и устойчиво развитие и Форума за диалог на гражданското общество;

Ф.  като има предвид, че се подчертава ангажиментът на двата региона за зачитане на географските указания и правата върху интелектуалната собственост в съответствие с международните стандарти;

Х.  като има предвид, че всички държави в Централна Америка извличат ползи от схемата за Обща система за преференции + (ОСП +), която ще спре да се прилага на 31 декември 2013 г.; като има предвид, че новата схема на ОСП ще изключва, без изключение, всички държави, които се определят от Световната банка като държави с по-висок среден доход, което означава, че Коста Рика и Панама биха изгубили правото си да се ползват от тази система; като има предвид, че ОСП е едностранна, временна, подлежи на преразглеждане и обхваща по-малък набор от продукти и изключва повечето селскостопански продукти; като има предвид, че Споразумението за асоцииране ще подобри търговската позиция на всички държави в Централна Америка чрез установяването на нова правна рамка, която е по-широко обхватна, сигурна и от взаимна полза; като има предвид, че се приветства фактът, че тази нова схема ще позволи прогресивната либерализация на обмена на стоки и услуги, обществените поръчки и насърчаването на инвестициите;

1.  Изисква от Съвета и Комисията да вземат предвид следните препоръки:

Въведение

Политическият диалог като ключов елемент в развитието на двурегионалното сътрудничество

Ефективно сътрудничество във връзка с борбата с бедността и насърчаването на социалното сближаване

Заключения

o
o   o

   a) подчертава, че следва да бъдат улеснени обработката, сключването и ратифицирането на Споразумението за асоцииране;
   б) припомня, че на проведената през май 2006 г. във Виена среща на високо равнище между Европейския съюз и Латинска Америка и Карибския басейн държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз и на някои републики от Централна Америка решиха да започнат преговори за сключване на споразумение за асоцииране между двата региона и че преговорите официално започнаха през октомври 2007 г.;
   в) припомня, че Панама, която първоначално следеше преговорите в качеството си на наблюдател, поиска да се присъедини към тях през януари 2010 г. и че на 10 март 2010 г. Европейският съюз официално прие включването на Панама;
   г) припомня, че преговорите бяха успешно приключени през май 2010 г. и че след проверка от правна страна на 22 март 2011 г. текстът на Споразумението за асоцииране беше парафиран и подписан на 28 юни 2012 г. в Тегусигалпа;
   д) припомня, че Споразумението за асоцииране, сключено през май 2010 г., съдържа три основни стълба: политически диалог, сътрудничество и търговия;
   е) подчертава, че става въпрос за първо всеобхватно споразумение за асоцииране между региони, което предполага решителен принос за интеграцията на Централна Америка в резултат от недвусмислената политическа воля на Съюза, като следва да се отбележи, че отношенията с този регион излизат извън рамките на свободната търговия;
   ж) изтъква, че постигането на това споразумение за асоцииране с Централна Америка е в духа на политиката в подкрепа на мира, стабилността и демократизацията на региона, започната от Европейския съюз през 80-те години на миналия век със съществено политическо участие посредством различните споразумения за мир и процеса „Контадора“;
   з) приветства новите и изключителни възможности, които предлага политическият диалог, залегнал в новото споразумение за асоцииране, за двурегионалните отношения между Европейския съюз и Централна Америка в областта на диалога между правителствата, парламентите и с гражданското общество, което представлява качествен скок по отношение на предишния процес на диалог от Сан Хосе, започнал през 1984 г.;
   и) подчертава парламентарното измерение на Споразумението за асоцииране, със създаването на парламентарен комитет за асоцииране, включващ членове на Европейския парламент и парламентаристи от Централна Америка, който трябва да бъде информиран относно решенията на Съвета за асоцииране и може да отправя препоръки и да събира информация относно прилагането на споразумението;
   й) подчертава, че следва да бъде гарантирано оптималното прилагане на Споразумението за асоцииране, като се обърне специално внимание на точките, посочени от Парламента в настоящата резолюция, и на разпоредбите от регламента за прилагане на Споразумението за асоцииране и да подкрепят дейностите на парламентарния комитет за асоцииране;
   к) подчертава, че Споразумението за асоцииране, сключено с Централна Америка, съдържа важни елементи, които допринасят за постигане на целите на външната дейност на Европейския съюз, определени в член 21 от Договора за Европейския съюз, включително по-специално за развитието и укрепването на правата на човека и демокрацията, за устойчива икономика и социално и екологично развитие;
   л) подчертава, че член 1 от Споразумението за асоцииране постановява спазване на демократичните принципи, основните права на човека и принципите на правовата държава като „съществени елементи“ на споразумението, така че неспазването им от която и да е от страните би довело до приемане на мерки, в т.ч. до евентуалното му преустановяване; счита въпреки това, че следва да се установят конкретни механизми, които да осигуряват спазването и изпълнението на клаузата за правата на човека, съдържаща се в Споразумението за асоцииране;
   м) предлага Комисията да изготви годишен доклад до Европейския парламент с цел мониторинг на Споразумението за асоцииране в неговата цялост, включително на аспектите, свързани с демократичните принципи и правата на човека;
   н) подчертава, че Споразумението за асоцииране с Централна Америка следва да се разглежда като подходяща рамка за обединяване на усилията, като равни партньори, в борбата със социалното неравенство и бедността, за насърчаване на приобщаващо развитие и за справяне със социалните, икономическите и политическите предизвикателства, които продължават да съществуват;
   o) приветства решителния ангажимент за многостранен подход с цел по-добра защита на общите ценности, принципи и цели, както и с цел ефикасно преодоляване на глобалните предизвикателства;
   п) отбелязва, че новото Споразумение за асоцииране предлага нови и интересни възможности за диалога в областта на борбата с наркотрафика и организираната престъпност в съответствие с регионалната стратегия за сигурност, подписана от президентите на държавите от Централна Америка; приветства различните ангажименти за координиране на усилията за борба с незаконния трафик на наркотици, изпирането на пари, финансирането на тероризма, организираната престъпност и корупцията;
   р) счита, че е важно да се насърчи подходящото участие на гражданското общество както в ЕС, така и в Централна Америка, като се улесни включването му във форуми и в комитети и подкомитети по съответните теми; приветства в този смисъл създаването на съвместен консултативен комитет на гражданското общество между ЕС и Централна Америка;
   с) подчертава приоритета, който се отдава на социалното сближаване като цел на регионалните политики за сътрудничество; изтъква, че сближаването е възможно единствено ако се намали равнището на бедност, неравенство, социална изолация и всяка форма на дискриминация чрез подходящо образование, включително професионално обучение; подчертава, че социалните неравенства не са били намалени в достатъчна степен през последните години и че несигурността в Централна Америка е въпрос, който буди сериозно безпокойство;
   т) посочва възможностите, които това Споразумение за асоцииране предоставя за подобряване на социалното сближаване и устойчивото развитие ‐ ключови елементи за укрепването на икономическия растеж, социалната стабилност и ангажимента за демокрация;
   у) подчертава ангажиментите, поети в областта на сътрудничеството с цел модернизиране на държавата и на публичните администрации, подобряване на системите за данъчно облагане и прозрачност, борба с корупцията и безнаказаността, укрепване на съдебната система и насърчаване на участието на гражданското общество в обществения живот;
   ф) подчертава споразумението между двата региона в областта на околната среда, чиито цели включват подобряване на качеството на околната среда, устойчиво развитие, сътрудничество в областта на управлението на природните бедствия и борба с изменението на климата, обезлесяването и опустиняването, както и опазване на биологичното многообразие;
   х) подчертава необходимостта да се допринесе за активизирането и укрепването на икономическите и търговските отношения и интеграцията на производствената база на двата региона с цел постигане на максимални ползи от прилагането на Споразумението за асоцииране и по този начин насърчаване на балансиран и устойчив растеж, който поражда нови възможности за икономиката, търговията и инвестициите, позволяващи по-голяма интеграция на Централна Америка ad intra и ad extra в международната търговска структура;
   ц) подчертава, че следва да се гарантира спазването на условията, установени в Споразумението за асоцииране, като се целят повече взаимодействия между двата региона, но без да се вреди на общите интереси, включително в областта на географските указания и правата върху интелектуалната собственост, а също и икономическите и търговските приоритети на ЕС;
   ч) отбелязва необходимостта да се засили сътрудничеството с подходящи технически и финансови средства в стратегическите сектори в двата региона, особено в търговията и устойчивото развитие, научното и техническото сътрудничество в области като институционално изграждане, хармонизация на нормативната уредба, митнически и статистически процедури, права върху интелектуалната собственост, предоставяне на услуги, обществени поръчки, електронна търговия, промишленост, устойчиво управление на ресурсите, санитарни и фитосанитарни стандарти, подкрепа за малките и средните предприятия и диверсификация; да признаят значението на модернизацията и технологичните иновации и да използват това Споразумение за асоцииране като инструмент за тяхното постигане;
   ш) препоръчва да се организира и улеснява ежегоден двурегионален Форум за диалог с гражданското общество; да се приканят частния сектор и гражданското общество да участват посредством политика за корпоративната социална отговорност, която позволява гладки отношения между тях и по-голямо устойчиво икономическо развитие в Споразумението за асоцииране;
   щ) препоръчва да насърчават действия за повишаване на осведомеността относно Споразумението за асоцииране на заинтересованите страни и от двата региона и да поощряват организирането на търговски панаири в двата региона с цел да се предостави платформа за контакти и споразумения за сътрудничество, по-конкретно сред малките и средните предприятия (МСП);
   aa) подчертава необходимостта да се подкрепи създаването на конкурентоспособни центрове за производство с добавена стойност в Централна Америка; предлага както в регионите на Латинска Америка, така и в държавите ‐ членки на ЕС да се създадат регионални търговски академии, насочени към изграждането на капацитет сред МСП чрез осигуряване на курсове за обучение във връзка с предварителните условия за търговия със селскостопански продукти, стоки и услуги с асоциирания регион;
   aб) изтъква, че Споразумението за асоцииране допринася за постигане целите на външната дейност на Съюза, определени в член 21 от Договора за Европейския съюз; подчертава, че спазването на демократичните принципи, правата на човека и принципите на правовата държава са съществени елементи от Споразумението;
   aв) подчертава, че действащите търговски разпоредби, които имат временен характер и се основават на едностранна система на общи преференции, се развиват в посока реципрочна договорена структура за постепенната либерализация на търговията със стоки и услуги, възлагането на обществени поръчки и за насърчаване на инвестициите, като се създава предсказуема рамка на правна сигурност, насърчаваща взаимното доверие, което е от съществено значение за развитието на търговията и инвестициите;
   aг) подчертава приоритета, който се отдава на социалното сближаване като цел на регионалните политики за сътрудничество, като приоритетната цел е намаляването на равнището на бедност, неравенство, социална изолация и всяка форма на дискриминация;
   aд) изтъква, че Споразумението за асоцииране с Централна Америка следва да допринесе по ефикасен начин за усилията за регионална, социална и политическа интеграция и за крайната цел за стратегическо асоцииране на двата региона ЕС и Латинска Америка;
   aе) настоятелно призовава Съветът за асоцииране да извърши обща оценка на Споразумението за асоцииране след петгодишния период на изпълнение на Споразумението и да извърши, ако е необходимо, преглед на Споразумението за асоцииране въз основа на констатациите и въздействието, посочени в гореспоменатата оценка;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 140 E, 13.6.2002 г., стр. 569.
(2) ОВ С 296 Е, 6.12.2006 г., стр. 123.
(3) OВ C 259 Е, 29.10.2009 г., стр. 64.
(4) OВ C 298 Е, 8.12.2006 г., стр. 261.
(5) OВ C 102 Е, 24.4.2008 г., стр. 291.
(6) OВ C 70 Е, 8.3.2012 г., стр. 79.
(7) Приети текстове, P7_TA(2012)0235.
(8) ОВ С 67 Е, 18.3.2010 г., стр. 101.
(9) OВ C 99 Е, 3.4.2012 г., стр. 31.
(10) OВ C 99 Е, 3.4.2012 г., стр. 101.
(11) Приети текстове, P7_TA(2011)0412.
(12) OВ C 81 Е, 15.3.2011 г., стр. 54.
(13) Приети текстове, P7_TA(2011)0320.
(14) OВ C 301 Е, 13.12.2007 г., стр. 233.
(15) OВ C 227 Е, 4.9.2008 г., стр. 140.

Правна информация - Политика за поверителност