Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0303(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0360/2012

Indgivne tekster :

A7-0360/2012

Forhandlinger :

PV 10/12/2012 - 15
CRE 10/12/2012 - 15

Afstemninger :

PV 11/12/2012 - 8.13
PV 11/12/2012 - 8.14
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0478

Vedtagne tekster
PDF 49kWORD 34k
Tirsdag den 11. december 2012 - Strasbourg
Aftale om oprettelse af en associering mellem EU og Mellemamerika
P7_TA(2012)0478A7-0360/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 11. december 2012 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkastet til Rådets afgørelse (16395/1/2011),

–  der henviser til aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side (16396/2011),

–  der henviser til Rådets anmodning om godkendelse, jf. artikel 217 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0182/2012),

–  der henviser til handelskapitlet i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side,

–  der henviser til sine beslutninger af 15. november 2001 om et globalt partnerskab og en fælles strategi for forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Latinamerika(1), af 27. april 2006 om et styrket partnerskab mellem Den Europæiske Union og Latinamerika(2) og af 24. april 2008 om det 5. topmøde Latinamerika/Den Europæiske Union og Caribien i Lima(3),

–  der henviser til sine beslutninger af 1. juni 2006 om handel og fattigdom: udarbejdelse af handelspolitikker, der kan øge handelens bidrag til fattigdomslindring(4), af 23. maj 2007 om EU's handelsrelaterede bistand(5), af 21. oktober 2010 om EU's handelsforbindelser med Latinamerika(6) og af 12. juni 2012 om definitionen af en ny politik for udviklingssamarbejdet med Latinamerika(7),

–  der henviser til sine beslutninger af 5. februar 2009 om styrkelse af de europæiske SMV'ers rolle i international handel(8), af 25. november 2010 om menneskerettigheder samt sociale og miljømæssige standarder i internationale handelsaftaler(9), af 25. november 2010 om virksomheders sociale ansvar i internationale handelsaftaler(10) og af 27. september 2011 om en ny handelspolitik for Europa i forbindelse med Europa 2020-strategien(11),

–  der henviser til sine beslutninger af 5. maj 2010 om EU's strategi for forbindelserne med Latinamerika(12) og af 5. juli 2011 om forbedring af virkningen af EU's udviklingspolitik(13),

–  der henviser til beslutningerne fra Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling (EuroLat), særlig beslutningerne vedtaget på det femte ordinære plenarmøde den 18.-19. maj 2011 i Montevideo, Uruguay, om perspektiverne for handelsforbindelserne mellem EU og Latinamerika, om strategierne for jobbeskyttelse og jobskabelse, navnlig til fordel for kvinder og unge, samt om forbindelserne mellem EU og Latinamerika på området for sikkerhed og forsvar,

–  der henviser til sin henstilling til Rådet af 15. marts 2007 om forhandlingsmandat til en associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og de mellemamerikanske lande på den anden side(14),

–  der henviser til erklæringerne fra de seks topmøder mellem stats- og regeringscheferne fra Latinamerika, Caribien og EU i Rio de Janeiro (den 28.-29. juni 1999), Madrid (den 17.-18. maj 2002), Guadalajara (den 28.-29. maj 2004), Wien (den 12.-13. maj 2006), Lima (den 16.-17. maj 2008) og Madrid (den 17.-18. maj 2010),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 81, stk. 3,

–  der henviser til interimsbetænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelser fra Udvalget om International Handel og Udviklingsudvalget (A7-0360/2012),

A.  der henviser til, at associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika danner en vigtig præcedens, da det er den første biregionale associeringsaftale, som EU har undertegnet siden Lissabontraktatens ikrafttræden;

B.  der henviser til, at hovedmålsætningen for det biregionale strategiske partnerskab mellem EU og Latinamerika er regional, social, økonomisk og kulturel integration understøttet af indgåelsen af subregionale og bilaterale associeringsaftaler;

C.  der henviser til, at det for at udviklingen af partnerskabsforbindelser mellem EU og Latinamerika kan være til gensidig gavn og bringe fordele for begge parter er særdeles vigtigt, at respekt for demokratiet, retsstatsprincippet og fuldstændige menneskerettigheder for alle samfundsmedlemmer betragtes som nøgleelementer i den politiske dialog;

D.  der henviser til, at topmødet i Madrid i maj 2010 banede vej for genoptagelsen af alle de handelsforhandlinger med Latinamerika, der havde været lagt på is i de senere år, således at forhandlingerne om denne associeringsaftale kunne afsluttes;

E.  der henviser til, at udviklingen af forbindelserne med Latinamerika er til gensidig gavn og bringer fordele for alle EU-medlemsstaterne;

F.  der henviser til, at Parlamentet gav udtryk for sin bekymring over vold mod kvinder i sin beslutning af 11. oktober 2007 om kvindedrabene i Mexico og Mellemamerika og Den Europæiske Unions rolle i bekæmpelsen af dette fænomen(15);

G.  der henviser til, at EU er den største investor og den næststørste handelspartner i Mellemamerika og den største donor af udviklingsbistand;

H.  der henviser til, at respekt for demokratiet, retsstatsprincippet og menneskerettighederne samt borgerlige og politiske rettigheder for befolkningen i begge regioner er et fundamentalt element i aftalen;

I.  der henviser til, at aftalen indeholder en menneskerettighedsklausul, som gensidigt forpligter signatarstaterne til at føre behørig kontrol med menneskerettighederne og til at sørge for, at klausulens praktiske håndhævelse garanteres;

J.  der henviser til, at den mellemamerikanske region er kendetegnet ved dyb fattigdom, social udstødelse og samfunds- og miljømæssig sårbarhed;

K.  der henviser til, at associeringsaftalen indebærer en politisk og økonomisk associering mellem EU og den mellemamerikanske region og dennes forskellige lande og tager hensyn til asymmetrierne og ulighederne mellem de to regioner og mellem de forskellige mellemamerikanske lande;

L.  der henviser til, at formålet med associeringsaftalen bør være at fremme bl.a. bæredygtig udvikling, social samhørighed og regional integration;

M.  der henviser til, at EU gennem samarbejde kan bidrage til at finde løsninger med henblik på at garantere sikkerheden i regionen - et spørgsmål, der giver anledning til stor bekymring i Mellemamerika;

N.  der henviser til, at associeringsaftalen opfylder EU's målsætning om at fremme regional integration gennem handel som beskrevet i Kommissionens meddelelse om handel, vækst og verdensanliggender (COM(2010)0612) og gør handel til drivkraft for konkurrencedygtighed, udvikling og jobskabelse i tråd med Europa 2020-strategien;

O.  der henviser til, at associeringsaftalen er af en størrelsesorden, der både kvalitativt og kvantitativt vil udvide den række af varer og tjenesteydelser, der kommer til at nyde godt af et frihandelsområde, og desuden vil skabe en retssikkerhedsramme, der vil fremme strømmen af varer, tjenesteydelser og investeringer;

P.  der henviser til, at associeringsaftalens handelsdel forventes på et asymmetrisk grundlag at fremme en øjeblikkelig eller gradvis nedsættelse af toldsatserne sektor for sektor med det formål at skabe et biregionalt frihandelsområde underlagt en stabil og forudsigelig ordning, som vil fremme produktive investeringer, sikre den centralamerikanske region en større andel af verdenshandelen, fremme en effektiv ressourceforvaltning og øge konkurrencedygtigheden;

Q.  der henviser til, at en af de vigtigste målsætninger med associeringsaftalen - at bidrage til større regional integration og stabilitet i Mellemamerika - kun vil kunne nås, hvis de berørte lande (herunder Panama) udviser en klar politisk vilje, forpligter sig til at overvinde vanskelighederne og når frem til en mere dynamisk integration ved at vedtage effektive, ækvivalente og passende foranstaltninger med det formål at skabe gensidigt fordelagtige synergier og styrke associeringsaftalens bestemmelser for dermed at bidrage til økonomisk, politisk og social udvikling;

R.  der henviser til, at opstillingen af en ramme for styrkelse af retssikkerheden vil få positive følger for begge parter ved at fremme øgede handels- og investeringsstrømme samt sektorspecifik og geografisk diversificering; der henviser til, at den væsentligste virkning for EU vil være besparelserne som følge af den gradvise nedsættelse eller afskaffelse af toldsatserne samt de øgede muligheder for handel og investeringer inden for en ramme af stabilitet og gensidig tillid; der understreger, at begge regioner har forpligtet sig til at respektere og overholde internationale standarder, navnlig Verdenshandelsorganisationens og Den Internationale Arbejdsorganisations standarder; der henviser til, at aftalen for Mellemamerikas vedkommende vil betyde øget tilstedeværelse på den internationale scene, en strategisk associering med et konsolideret marked og mulighed for at diversificere og for at tiltrække langsigtede produktive investeringer;

S.  der henviser til associeringsaftalens handelsdels asymmetriske karakter, der bl.a. ses af gradueringen og indførelsen af forskellige overgangsperioder for de to regioner, og som gør det muligt at tilpasse produktionsstrukturerne til de nye økonomiske og handelsmæssige realiteter, der vil blive resultatet af aftalens gennemførelse;

T.  der henviser til, at blandt aftalens principper vil respekten for de demokratiske principper, de grundlæggende menneskerettigheder og retsstatsprincippet styrke begge parters interne og internationale politikker; der henviser til betydningen af, at der i aftalen er medtaget et særligt afsnit om »Handel og bæredygtig udvikling« - med henvisninger til internationale standarder og aftaler inden for arbejdsret, miljø og forvaltning - hvilket er i tråd med målsætningen om en bæredygtig og afbalanceret udvikling, der kan mindske forskellene mellem parterne og inden for parternes rammer, og dermed danner en vigtig præcedens for fremtidige forhandlinger; der henviser til, at det forventes, at handel vil fremme økonomisk udvikling, grøn vækst og social samhørighed; der henviser til, at det er glædeligt, at der i aftalen er medtaget institutionelle mekanismer og overvågningsmekanismer såsom et udvalg om handel og bæredygtig udvikling og et forum for dialog med civilsamfundet;

U.  der fremhæver begge parters tilsagn om at respektere geografiske betegnelser og intellektuelle ejendomsrettigheder i overensstemmelse med internationale standarder;

V.  der henviser til, at samtlige lande i Mellemamerika nyder godt af GSP+-ordningen, som ikke længere vil finde anvendelse fra den 31. december 2013; der henviser til, at den nye GSP-ordning uden undtagelse vil udelukke alle lande defineret af Verdensbanken som højere mellemindkomstlande, hvilket betyder, at Costa Rica og Panama vil miste deres ret til at nyde godt af denne ordning; der henviser til, at GSP er en ensidig, midlertidig og reviderbar ordning, som dækker et mindre antal produkter og udelukker de fleste landbrugsprodukter; der henviser til, at associeringsaftalen vil forbedre samtlige mellemamerikanske landes handelsposition ved at skabe en ny lovgivningsramme, som er mere omfattende, sikker og gensidigt fordelagtig; der henviser til, at det er glædeligt, at denne nye ordning vil muliggøre en gradvis liberalisering af handelen med varer og tjenesteydelser og af offentlige indkøb og fremme investeringer;

1.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at tage hensyn til følgende henstillinger og:

o
o   o

  

Indledning

   a) understreger, at behandlingen, indgåelsen og ratificeringen af associeringsaftalen bør fremmes,
   b) henviser til, at Den Europæiske Unions og visse mellemamerikanske republikkers stats- og regeringschefer på topmødet Latinamerika/Den Europæiske Union og Caribien i Wien i maj 2006 besluttede at indlede forhandlinger om en associeringsaftale mellem de to regioner, og at disse forhandlinger formelt blev indledt i oktober 2007,
   c) henviser til, at Panama, der indledningsvis havde fulgt forhandlingerne som observatør, i januar 2010 anmodede om at blive inddraget i forhandlingerne, og at EU den 10. marts 2010 formelt accepterede Panamas inddragelse,
   d) henviser til, at forhandlingerne afsluttedes med positivt udfald i maj 2010, og at associeringsaftalen efter en juridisk undersøgelsesfase blev paraferet den 22. marts 2011 og undertegnet i Tegucigalpa den 28. juni 2012,
   e) henleder opmærksomheden på, at associeringsaftalen, der blev indgået i maj 2010, indeholder tre hovedsøjler: politisk dialog, samarbejde og handel,
  

Politisk dialog som et centralt element i udviklingen af den biregionale associering

   f) understreger, at denne aftale er den første omfattende associeringsaftale mellem regioner, og at den er resultatet af en urokkelig politisk vilje i EU; associeringen er et afgørende bidrag til integrationen af Mellemamerika og går langt videre end til blot at omfatte frihandelsmæssige spørgsmål,
   g) understreger, at associeringsaftalen med Mellemamerika er den logiske afslutning på den politik til støtte for fredsskabelse, stabilisering og demokratisering i regionen, som EU iværksatte i 1980'erne gennem et omfattende politisk engagement, der kom til udtryk i de forskellige fredsaftaler og i Contadoraprocessen,
   h) udtrykker glæde over de nye, ekstraordinære muligheder, som den i associeringsaftalen forankrede politiske dialog åbner for de biregionale forbindelser, når det gælder dialog mellem regeringer, parlamenter og civilsamfund, hvilket er en klar forbedring i forhold til den tidligere San José-dialog, der blev indledt i 1984,
   i) fremhæver, at associeringsaftalen har en parlamentarisk dimension takket være nedsættelsen af et parlamentarisk associeringsudvalg bestående af medlemmer af Europa-Parlamentet og af de mellemamerikanske parlamenter, som skal holdes underrettet om associeringsrådets afgørelser, og som kan komme med henstillinger vedrørende og indhente oplysninger om aftalens gennemførelse,
   j) understreger, at en optimal gennemførelse af associeringsaftalen bør sikres under særlig hensyntagen til de aspekter, som Parlamentet har lagt vægt på i denne beslutning, og til bestemmelserne i forordninger om gennemførelse af aftalen og støtte arbejdet i det parlamentariske associeringsudvalg,
   k) understreger, at associeringsaftalen indeholder en række vigtige elementer, som bidrager til at nå målene for EU's optræden udadtil som forankret i EU-traktatens artikel 21, herunder navnlig udviklingen og konsolideringen af menneskerettighederne og demokratiet, af en bæredygtig økonomi og af bedre sociale og miljømæssig forhold,
   l) påpeger, at det i aftalens artikel 1 hedder, at respekten for de demokratiske principper, de grundlæggende menneskerettigheder og retsstatsprincippet er centrale elementer i aftalen, og at parternes manglende overholdelse af disse principper vil medføre vedtagelse af foranstaltninger, som i sidste instans kunne føre til suspendering af aftalen; gøre opmærksom på, at der ikke desto mindre bør etableres særlige mekanismer til sikring af, at den i associeringsaftalen indeholdte menneskerettighedsklausul respekteres og overholdes,
   m) foreslår, at Kommissionen hvert år skal udarbejde en rapport til Europa-Parlamentet om gennemførelsen af aftalen som helhed betragtet, herunder også aspekterne vedrørende demokratiske principper og menneskerettigheder,
   n) understreger at, associeringsaftalen med Mellemamerika bør betragtes som en ideel ramme for som lige partnere at forene bestræbelserne på at bekæmpe social ulighed og fattigdom, fremme inklusiv udvikling og at tage fat på de sociale, økonomiske og politiske udfordringer, der stadig eksisterer,
   o) henleder opmærksomheden på engagementet i multilateralisme understøttet af det utrættelige forsvar af fælles værdier, principper og mål samt på tilsagnet om imødegå de globale udfordringer på effektiv vis,
   p) henleder opmærksomheden på, at den nye associeringsaftale åbner nye og interessante muligheder for dialog om bekæmpelsen af narkohandel og organiseret kriminalitet på linje med den regionale sikkerhedsstrategi, som de mellemamerikanske præsidenter har givet deres støtte til; gøre opmærksom på de forskellige tilsagn om at koordinere bestræbelserne på at bekæmpe narkohandel, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, organiseret kriminalitet og korruption,
   q) understreger betydningen af at fremme en passende inddragelse af civilsamfundet i både EU og Mellemamerika ved at fremme borgernes deltagelse i sektorspecifikke fora, udvalg og sektorunderudvalg; glæde sig over nedsættelsen, i dette øjemed, af et fælles rådgivende civilsamfundsudvalg EU-Mellemamerika,
  

Effektivt samarbejde om fattigdomsbekæmpelse og social samhørighed

   r) fremhæver, at social samhørighed er et prioriteret mål for den regionale samarbejdspolitik; fastholde, at social samhørighed kun kan nås ved at reducere fattigdom, ulighed, social udstødelse og enhver form for diskrimination ved hjælp af ordentlig uddannelse, herunder erhvervsuddannelse; fremhæve, at der i de senere år ikke er sket en tilstrækkelig stor reduktion af social ulighed, og at offentlig sikkerhed er et spørgsmål, der giver anledning til alvorlig bekymring i Mellemamerika,
   s) fremhæver de muligheder, som denne associeringsaftale giver for at forbedre social samhørighed og bæredygtig udvikling, der er nøgleelementer for konsolideringen af økonomisk vækst, social stabilitet og demokratisk engagement,
   t) påpeger, at der er givet tilsagn om at samarbejde med henblik på modernisering af statsapparater og offentlige forvaltninger, forbedring af skatteopkrævningssystemer og gennemsigtighed, bekæmpelse af korruption og straffrihed, styrkelse af retssystemet og øget inddragelse af civilsamfundet i det offentlige liv,
   u) fremhæver den forståelse, som parterne er nået frem til på miljøområdet, og som blandt andet tager sigte på miljøkvalitetsforbedringer, bæredygtig udvikling, samarbejde om forvaltning af naturkatastrofer, bekæmpelse af klimaforandringer, skovrydning og ørkendannelse og bevarelse af biodiversitet,
   v) understreger behovet for at bidrage til at puste nyt liv i og styrke de økonomiske og handelsmæssige forbindelser og til integrationen af de to regioners produktionsstrukturer for at drage størst mulig nytte af gennemførelsen af associeringsaftalen og dermed fremme en afbalanceret og bæredygtig vækst, der åbner nye økonomiske og handels- og investeringsmæssige muligheder, som igen muliggør en større intern og ekstern integration af Mellemamerika i den internationale handelsstruktur,
   w) understreger behovet at sikre overholdelse af de i associeringsaftalen fastlagte betingelser og at søge at skabe øget synergi mellem de to regioner uden at skade de almene interesser, herunder geografiske betegnelser og intellektuelle ejendomsrettigheder samt EU's økonomiske og handelsmæssige prioriteringer,
   x) henleder opmærksomheden på behovet for ved hjælp af passende tekniske og finansielle ressourcer, fremme samarbejdet inden for sektorer med strategisk betydning for de to regioner, navnlig inden for handel og bæredygtig udvikling, samt det videnskabelige og tekniske samarbejde på områder som opbygning af institutionel kapacitet, harmonisering af standarder, toldprocedurer og statistikker, intellektuelle ejendomsrettigheder, levering af tjenesteydelser, offentlige indkøb, elektronisk handel, industriel udvikling, bæredygtig ressourceforvaltning, sundheds- og plantesundhedsstandarder, støtte til SMV'er og diversificering; opfordrer til anerkendelse af betydningen af modernisering og teknologisk innovation og anbefaler, at denne associeringsaftale benyttes som et middel til opnåelse heraf,
   y) opfordrer til, at afholdelsen af et årligt biregionalt forum for dialog med civilsamfundet organiseres og fremmes; anbefaler, at den private sektor og civilsamfundet opfordres til at indgå i en dialog ved hjælp af en politik for virksomheders sociale ansvar, som gør det muligt for dem at have et gnidningsløst forhold til hinanden og fører til øget bæredygtig økonomisk udvikling i Mellemamerika,
   z) anbefaler, at foranstaltninger med henblik på at øge kendskabet til associeringsaftalen blandt berørte aktører i de to regioner fremmes og at tilskynde til afholdelse af handelsmesser i begge regioner for at åbne muligheder for oprettelse af kontakter og indgåelse af samarbejdsaftaler, navnlig mellem små og mellemstore virksomheder,
   aa) understreger behovet for at støtte etableringen af konkurrencedygtige, merværdiskabende produktionsfaciliteter i Mellemamerika; anbefaler endvidere, at der foreslås oprettet regionale handelsakademier i både de latinamerikanske regioner og EU-medlemsstaterne med henblik på kapacitetsopbygning i små og mellemstore virksomheder gennem tilbud om kurser i forudsætningerne for handel med landbrugsprodukter, varer og tjenesteydelser med partnerregionen,
  

Konklusioner

   ab) fremhæver, at associeringsaftalen bidrager til at nå de i EU-traktatens artikel 21 forankrede mål for EU's optræden udadtil; påpege, at respekten for demokratiske principper, grundlæggende menneskerettigheder og retsstatsprincippet er centrale elementer i aftalen,
   ac) understreger, at de nugældende handelsbestemmelser, som er af midlertidig karakter og bygger på en ensidig generel præferenceordning, efterhånden vil give plads for en gensidig og ved fælles overenskomst fastlagt struktur for en gradvis liberalisering af handlen med varer og tjenesteydelser og af offentlige indkøb såvel som for aktioner til fremme af investeringer, og at der således vil blive skabt en forudsigelig retssikkerhedsramme, som kan skabe gensidig tillid og er en uomgængelig nødvendighed for udviklingen af samhandel og investeringer,
   ad) fremhæver, at social samhørighed er et prioriteret mål for den regionale samarbejdspolitik, og at det helt overordnede mål er at reducere fattigdom, ulighed, social udstødelse og enhver form for diskrimination,
   ae) påpeger, at associeringsaftalen med Mellemamerika er et betydningsfuldt bidrag til bestræbelserne på at nå frem til regional, social og politisk integration og på at nå den endelige målsætning om et biregionalt strategisk partnerskab mellem EU og Latinamerika,
   af) opfordrer indtrængende associeringsrådet til at foretage en samlet evaluering af associeringsaftalen fem år efter dens ikrafttræden og til om nødvendigt at revidere aftalen på grundlag af de resultater og virkninger, der konstateres i nævnte evaluering;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 140 E af 13.6.2002, s. 569.
(2) EUT C 296 E af 6.12.2006, s. 123.
(3) EUT C 259 E af 29.10.2009, s. 64.
(4) EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 261.
(5) EUT C 102 E af 24.4.2008, s. 291.
(6) EUT C 70 E af 8.3.2012, s. 79.
(7) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0235.
(8) EUT C 67 E af 18.3.2010, s. 101.
(9) EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 31.
(10) EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 101.
(11) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0412.
(12) EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 54.
(13) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0320.
(14) EUT C 301 E af 13.12.2007, s. 233.
(15) EUT C 227 E af 4.9.2008, s. 140.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik