Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0303(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0360/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0360/2012

Συζήτηση :

PV 10/12/2012 - 15
CRE 10/12/2012 - 15

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.13
PV 11/12/2012 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0478

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 375kWORD 38k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής
P7_TA(2012)0478A7-0360/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (16395/1/2011),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου (16396/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0182/2012),

  έχοντας υπόψη το περί εμπορίου κεφάλαιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 15ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία σφαιρική εταιρική σχέση και μία κοινή στρατηγική για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής(1), της 27ης Απριλίου 2006 σχετικά με την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής(2) και της 24ης Απριλίου 2008 σχετικά με την 5η Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ στη Λίμα(3),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με το εμπόριο και τη φτώχεια: χάραξη εμπορικών πολιτικών για τη μεγιστοποίηση της συμβολής του εμπορίου στο μετριασμό της φτώχειας(4), της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ για το εμπόριο(5), της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική(6) και της 12ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τη χάραξη μιας νέας πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας με τη Λατινική Αμερική(7),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στο διεθνές εμπόριο(8), της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(9), της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(10) και της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με μια νέα εμπορική πολιτική για την Ευρώπη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020(11),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική(12) και της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ(13),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Λατινικής Αμερικής- Ευρωπαϊκής Ένωσης (EuroLat) και ιδίως τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από την πέμπτη τακτική σύνοδο ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Μαΐου 2011 στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης σχετικά με τις προοπτικές των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής, σχετικά με τις στρατηγικές προστασίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τις γυναίκες και τους νέους, και σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής στο πεδίο της ασφάλειας και άμυνας,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2007 προς το Συμβούλιο σχετικά με τη διαπραγματευτική εντολή για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου(14),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των έξι διασκέψεων κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής, της Καραϊβικής και της ΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στο Ρίο ντε Τζανέιρο (28 και 29 Ιουνίου 1999), στη Μαδρίτη (17 και 18 Μαΐου 2002), στη Γκουανταλαχάρα (28 και 29 Μαΐου 2004), στη Βιέννη (12 και 13 Μαΐου 2006), στη Λίμα (16 και 17 Μαΐου 2008) και στη Μαδρίτη (17 και 18 Μαΐου 2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0360/2012),

Α.  εκτιμώντας ότι η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Κεντρικής Αμερικής (ΚΑ) δημιουργεί μείζονος σημασίας προηγούμενο δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη διπεριφερειακή συμφωνία σύνδεσης που υπογράφει η ΕΕ μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας,

Β.  επισημαίνοντας ότι η περιφερειακή, η κοινωνική, η οικονομική και η πολιτιστική ολοκλήρωση μέσω της σύναψης διμερών και υποπεριφερειακών συμφωνιών σύνδεσης αποτελούν τους βασικούς στόχους της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής,

Γ.   επισημαίνοντας ότι για να αποβεί προς το αμοιβαίο συμφέρον και να φέρει πλεονεκτήματα για αμφότερα τα μέρη η ανάπτυξη των σχέσεων εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής είναι απαραίτητο να θεωρούνται ο σεβασμός της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των πλήρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλα τα μέλη της κοινωνίας ουσιώδη στοιχεία του πολιτικού διαλόγου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσκεψη κορυφής του Μαΐου 2010 στη Μαδρίτη επέτρεψε την επανεκκίνηση όλων των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τη Λατινική Αμερική που είχαν αδρανήσει τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την παρούσα Συμφωνία Σύνδεσης,

Ε.  επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη των σχέσεων με την Λατινική Αμερική είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον και φέρει πλεονεκτήματα για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει την ανησυχία του όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών με το ψήφισμά του της 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις δολοφονίες γυναικών στο Μεξικό και στην Κεντρική Αμερική και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου(15),

Ζ.  επισημαίνοντας ότι η ΕΕ είναι ο κύριος επενδυτής και ο δεύτερος εμπορικός εταίρος στην Κεντρική Αμερική καθώς και ο κύριος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας,

Η.  επισημαίνοντας ότι ο σεβασμός για τη δημοκρατία, για το κράτος δικαίου και για τα ανθρώπινα, ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του λαού αμφοτέρων των περιφερειών συνιστούν θεμελιώδη στοιχεία της συμφωνίας,

Θ.  επισημαίνοντας ότι στην συμφωνία ενσωματώνεται ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα η οποία σε αμοιβαία βάση ζητεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να παρακολουθούν σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εξασφαλίζουν εχέγγυα για την εφαρμογή της στην πράξη,

Ι.  επισημαίνοντας τις συνθήκες έσχατης πενίας, κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικο-περιβαλλοντικής αδυναμίας που χαρακτηρίζουν την περιφέρεια της Κεντρικής Αμερικής,

ΙΑ.  επισημαίνοντας ότι η Συμφωνία Σύνδεσης συνεπάγεται μία πολιτική και οικονομική σύνδεση μεταξύ της ΕΕ και της περιφέρειας όπως συγκροτείται από τις διάφορες χώρες της, η οποία λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες ασυμμετρίες και ανισότητες μεταξύ αμφοτέρων των περιφερειών αλλά και μεταξύ των διάφορων χωρών της Κεντρικής Αμερικής,

ΙΒ.  επισημαίνοντας ότι στόχος της συμφωνίας σύνδεσης θα πρέπει να είναι η προώθηση μεταξύ άλλων της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της περιφερειακής ολοκλήρωσης,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα μπορούσε μέσω συνεργασίας να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων προς επίτευξη ασφάλειας στην περιοχή – θέματος που αποτελεί αιτία ανησυχίας στην Κεντρική Αμερική,

ΙΔ.  εκτιμώντας ότι η συμφωνία σύνδεσης ικανοποιεί τον στόχο της Ένωσης για στήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης μέσω του εμπορίου, όπως διατυπώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2010)0612) με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και διεθνείς υποθέσεις» και, σύμφωνα με την στρατηγική «Ευρώπη 2020» χρησιμοποιεί το εμπόριο ως μέσο προώθησης της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος του εμπορικού μέρους της συμφωνίας σύνδεσης θα επεκτείνει ποσοτικά και ποιοτικά το φάσμα των αγαθών και υπηρεσιών που θα ωφεληθούν από μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, θα θεσπίσει δε ένα πλαίσιο ασφάλειας δικαίου που θα τονώνει τη ροή αγαθών, υπηρεσιών και επενδύσεων,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται ο εμπορικός πυλώνας της συμφωνίας σύνδεσης να διευκολύνει, ανάλογα με τον τομέα, τις άμεσες ή σταδιακές μειώσεις δασμών σε ασύμμετρη βάση με στόχο τη δημιουργία μιας διπεριφερειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών που θα υπόκειται σε σταθερό και προβλεπόμενο καθεστώς το οποίο θα ενθαρρύνει παραγωγικές επενδύσεις, μεγαλύτερη διείσδυση της περιφέρειας της Κεντρικής Αμερικής στο παγκόσμιο εμπόριο, αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και αύξηση της ανταγωνιστικότητας,

ΙΖ.  εκτιμώντας ότι ένας από τους κύριους στόχους της συμφωνίας σύνδεσης, η συμβολή στη μεγαλύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση και σταθερότητα στην ΚΑ, θα επιτευχθεί υπό τον όρο οι χώρες που την αποτελούν (περιλαμβανομένου του Παναμά) να επιδεικνύουν σαφή πολιτική βούληση και να δεσμεύονται να ξεπεράσουν τις δυσχέρειες και να προχωρήσουν στη δυναμική ολοκλήρωση λαμβάνοντας αποτελεσματικά, ισοδύναμα και κατάλληλα μέτρα για τη δημιουργία αμοιβαία επωφελών συνεργιών και ενίσχυση των διατάξεων της συμφωνίας σύνδεσης, συμβάλλοντας τοιουτοτρόπως στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγκαθίδρυση ενός πλαισίου προς ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου θα έχει θετικό αντίκτυπο σε αμφότερα τα μέρη ενθαρρύνοντας την αύξηση των εμπορικών και επενδυτικών ροών και την τομεακή και γεωγραφική διαφοροποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημαντικότερο αποτέλεσμα για την Ένωση θα είναι η εξοικονόμηση από τη βαθμιαία μείωση ή εξάλειψη των δασμών και τη διευκόλυνση του εμπορίου και η επένδυση σε ένα πλαίσιο σταθερότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τονίζοντας τη δέσμευση που αναλαμβάνουν αμφότερες οι περιφέρειες για σεβασμό των διεθνών προτύπων και συμμόρφωση προς αυτά, ειδικά εκείνα του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ΚΑ θα σημάνει μεγαλύτερη διεθνή προβολή, στρατηγική εταιρική σχέση με μια ενοποιημένη αγορά, ευκαιρία για διαφοροποίηση και προσέλκυση μακρόπνοων παραγωγικών επενδύσεων,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη τον ασύμμετρο χαρακτήρα της συμφωνίας σύνδεσης, ο οποίος εμφαίνεται μεταξύ άλλων στη διαβάθμιση και καθιέρωση διαφοροποιημένων μεταβατικών περιόδων για αμφότερες τις περιφέρειες, στοιχείο που θα επιτρέψει την προσαρμογή των παραγωγικών δομών στις νέες οικονομικές και εμπορικές πραγματικότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή της συμφωνίας,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των αρχών της συμφωνίας ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου θα ενισχύσει τις εγχώριες και διεθνείς πολιτικές αμφοτέρων των μερών· λαμβάνοντας υπόψη το πόσο σπουδαίο είναι το να περιληφθεί ένας ειδικός τίτλος με θέμα «Εμπόριο και αειφόρος ανάπτυξη» με αναφορές σε διεθνείς κανόνες και συμφωνίες για θέματα εργασίας, περιβάλλοντος και διακυβέρνησης, συναφής προς τον στόχο μιας αειφόρου και ισορροπημένης ανάπτυξης που θα μειώσει τις διαφορές μεταξύ των δυο πλευρών και εντός εκάστης εξ αυτών, δημιουργώντας τοιουτοτρόπως ένα σημαντικό προηγούμενο για μελλοντικές διαπραγματεύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται μέσω του εμπορίου να ευνοηθεί η οικονομική ανάπτυξη, η πράσινη ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι χαιρετίζεται η εγγραφή θεσμικών μηχανισμών και μηχανισμών παρακολούθησης όπως είναι η Επιτροπή για το Εμπόριο και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ένα Φόρουμ Διαλόγου της Κοινωνίας των Πολιτών,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τονίζεται η δέσμευση αμφοτέρων των μερών όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την διανοητική ιδιοκτησία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη της ΚΑ αντλούν οφέλη από το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων + (ΣΓΠ+), το οποίο θα παύσει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο σύστημα ΣΓΠ θα αποκλείει χωρίς εξαίρεση όλες τις χώρες που η Παγκόσμια Τράπεζα ορίζει ως ανώτερου-μέσου εισοδήματος, το οποίο σημαίνει ότι η Κόστα Ρίκα και ο Παναμάς θα έχαναν το ευεργέτημα αυτού του συστήματος· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το ΣΓΠ είναι μονομερές, προσωρινού χαρακτήρα, αναθεωρήσιμο, καλύπτει μικρότερο φάσμα προϊόντων και αποκλείει την πλειονότητα των αγροτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύνδεσης θα βελτιώσει την εμπορική θέση όλων των κρατών της ΚΑ θεσπίζοντας ένα νέο νομικό πλαίσιο περισσότερο περιεκτικό, ασφαλές και αμοιβαία ευνοϊκό λαμβάνοντας υπόψη ότι με αυτό το νέο σύστημα θα καταστεί δυνατή η προοδευτική ελευθέρωση στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και την προώθηση των επενδύσεων,

1.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες συστάσεις:

Εισαγωγή

Ο πολιτικός διάλογος ως βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη της διπεριφερειακής εταιρικής σχέσης

Αποτελεσματική συνεργασία προς καταπολέμησης της φτώχειας και προώθησης της κοινωνικής συνοχής

Συμπεράσματα

o
o   o

   α) τονίζει ότι η επεξεργασία, σύναψη και επικύρωση της συμφωνίας σύνδεσης θα πρέπει να διευκολυνθεί ·
   β) επισημαίνει ότι στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής που διεξήχθη στη Βιέννη τον Μάιο 2006, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων δημοκρατιών της Κεντρικής Αμερικής αποφάσισαν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των δύο περιοχών, και ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές άρχισαν επισήμως τον Οκτώβριο 2007·
   γ) επισημαίνει ότι ο Παναμάς, ο οποίος είχε παρακολουθήσει αρχικώς τις διαπραγματεύσεις υπό την ιδιότητα του παρατηρητή, ζήτησε την ενσωμάτωσή του σε αυτές τον Ιανουάριο 2010 και ότι την 10η Μαρτίου 2010 η συμμετοχή του Παναμά στις διαπραγματεύσεις έγινε επισήμως δεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση·
   δ) επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τον Μάιο 2010 και ότι μετά μια φάση νομικής επανεξέτασης το κείμενο της συμφωνίας μονογραφήθηκε στις 22 Μαρτίου 2011 και υπογράφηκε στην Τεγκουσιγκάλπα στις 28 Ιουνίου 2012·
   ε) υπενθυμίζει ότι η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής, που συνήφθη τον Μάιο 2010, περιλαμβάνει τρεις βασικούς πυλώνες: τον πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία και το εμπόριο·
   στ) τονίζει ότι πρόκειται για την πρώτη περιεκτική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ περιφερειών, η οποία και έρχεται ως καρπός της απαρέγκλιτης πολιτικής βούλησης της ΕΕ· αυτή η εταιρική σχέση συνιστά αποφασιστικό βήμα στην ολοκλήρωση της Κεντρικής Αμερικής και καλύπτει κάτι πολύ περισσότερο από απλώς ζητήματα ελεύθερου εμπορίου·
   ζ) υπογραμμίζει ότι η σύναψη αυτής της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική συνιστά τη λογική κατάληξη της πολιτικής της ΕΕ προς στήριξη της ειρήνευσης, της σταθερότητας και του εκδημοκρατισμού της περιφέρειας, η οποία δρομολογήθηκε κατά την δεκαετία 1980 μέσω μιας ουσιαστικής πολιτικής δέσμευσης έκφραση της οποίας ήταν οι διάφορες ειρηνευτικές συμφωνίες και η Διεργασία της Κονταδόρα·
   η) εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξαιρετική νέα ώθηση που παρέχει ο πολιτικός διάλογος που θεσπίζεται με τη συμφωνία σύνδεσης στην διπεριφερειακή σχέση όσον αφορά τον διάλογο στο επίπεδο κυβερνήσεων, κοινοβουλίων και κοινωνίας των πολιτών, στοιχείο που συνιστά ποιοτικό άλμα σε σχέση με τη διεργασία διαλόγου του Σαν Χοσέ του παρελθόντος, η οποία είχε αρχίσει το 1984·
   θ) τονίζει την κοινοβουλευτική διάσταση της συμφωνίας σύνδεσης με την δημιουργία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης, η οποία αποτελείται από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, και η οποία πρέπει να τηρείται ενήμερη σχετικά με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης, μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις και να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το πώς υλοποιείται η συμφωνία·
   ι) υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί βέλτιστη υλοποίηση της συμφωνίας σύνδεσης δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία που επισημαίνει το Κοινοβούλιο στο παρόν ψήφισμα και τις διατάξεις εκτελεστικών κανονισμών της συμφωνίας σύνδεσης και ζητεί τη στήριξη των δραστηριοτήτων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης·
   ια) τονίζει ότι η συμφωνία σύνδεσης που επετεύχθη με την Κεντρική Αμερική περιέχει πλείονα σημαντικά στοιχεία που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, όπως θεσπίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα την ανάπτυξη και την εδραίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, τη βιώσιμη οικονομία και την κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη·
   ιβ) επισημαίνει ότι το άρθρο 1 της συμφωνίας σύνδεσης παραπέμπει στον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αρχή του κράτους δικαίου ως «βασικών στοιχείων» της συμφωνίας, ώστε η μη τήρησή τους από οιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών να συνεπάγεται την λήψη μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να φθάσουν μέχρι και την αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας· εκτιμά πάντως ότι πρέπει να δημιουργηθούν συγκεκριμένοι μηχανισμοί για να εγγυώνται τον σεβασμό της ρήτρας της Συμφωνίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συμμόρφωση προς αυτή·
   ιγ) προτείνει να συντάσσει η Επιτροπή ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την παρακολούθηση της συμφωνίας σύνδεσης στο σύνολό της, περιλαμβανομένων και των πτυχών που σχετίζονται με τις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   ιδ) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική πρέπει να νοηθεί ως ιδεώδες πλαίσιο για την συνένωση των προσπαθειών υπό συνθήκες ισότητας προς καταπολέμηση της κοινωνικής ανισότητας και της φτώχειας, προς ενθάρρυνση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και προς αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν·
   ιε) εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση στον πολυμερή χαρακτήρα των σχέσεων που εδράζεται στην ανεπιφύλακτη προστασία κοινών αξιών, αρχών και στόχων και την υπόσχεση να αντιμετωπισθούν επιτυχώς οι σε παγκόσμια κλίμακα προκλήσεις·
   ιστ) σημειώνει ότι η νέα συμφωνία σύνδεσης ανοίγει νέες και ενδιαφέρουσες δυνατότητες για τον διάλογο με θέμα την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος, στο πνεύμα της Περιφερειακής Στρατηγικής Ασφάλειας που έχουν προσυπογράψει οι πρόεδροι των χωρών της Κεντρικής Αμερικής· χαιρετίζει τις διάφορες δεσμεύσεις για συντονισμό των προσπαθειών προς καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, της νομιμοποίησης χρήματος από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς·
   ιζ) θεωρεί σημαντικό να προωθηθεί η δέουσα συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών τόσο στην ΕΕ όσο και στην Κεντρική Αμερική χάρις στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής στα φόρα, τις επιτροπές και τις υποεπιτροπές των διαφόρων τομέων· χαιρετίζει προς τούτο την ίδρυση της Κοινής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής·
   ιη) τονίζει ότι η κοινωνική συνοχή συνιστά στόχο προτεραιότητας της πολιτικής περιφερειακής συνεργασίας· εμμένει στο ότι η κοινωνική συνοχή μπορεί να επιτευχθεί μόνον με περιορισμό της φτώχειας, της ανισότητας, του κοινωνικού αποκλεισμού και πάσης μορφής διακρίσεων· μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης· τονίζει ότι οι κοινωνικές ανισότητες δεν έχουν μειωθεί επαρκώς τα τελευταία έτη και ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί θέμα σοβαρής ανησυχίας στην Κεντρική Αμερική·
   ιθ) υπογραμμίζει τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτή η συμφωνία σύνδεσης για τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίες αποτελούν στοιχεία αποφασιστικής σημασίας για την εδραίωση της αύξησης της οικονομίας, της κοινωνικής σταθερότητας και της εμπέδωσης της δημοκρατίας·
   κ) επισημαίνει ότι έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις στο θέμα της συνεργασίας για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και των δημόσιων διοικήσεων, τη βελτίωση των συστημάτων είσπραξης των φόρων και τη διαφάνεια, την καταπολέμηση της διαφθοράς και της ατιμωρησίας, την ενίσχυση του νομικού συστήματος και την ενθάρρυνση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη δημόσια ζωή·
   κα) τονίζει την συμφωνία η οποία επετεύχθη από τα συμβαλλόμενα μέρη σχετικά με το περιβάλλον, μεταξύ των στόχων της οποίας είναι η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη, η συνεργασία στις προσπάθειες αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, της καταστροφής των δασών, της απερήμωσης και η διατήρηση της βιοποικιλότητας·
   κβ) τονίζει ότι θα πρέπει να συμβάλλει στην αναζωογόνηση και ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και την ολοκλήρωση του παραγωγικού ιστού αμφοτέρων των περιφερειών με στόχο να επιτυγχάνονται τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης, να προωθείται δε τοιουτοτρόπως μια ισορροπημένη και αειφόρος ανάπτυξη που θα δημιουργήσει νέες οικονομικές, εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες με τις οποίες θα καταστεί δυνατή η ευρύτερη ολοκλήρωση της ΚΑ εντός και εκτός της διεθνούς εμπορικής δομής·
   κγ) υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται συμμόρφωση προς τους όρους που ορίζει η συμφωνία σύνδεσης, επιδιώκοντας τις μεγαλύτερες δυνατές συνέργιες μεταξύ των δυο περιφερειών αλλά χωρίς θυσία των γενικών συμφερόντων, μεταξύ άλλων σε θέματα γεωγραφικών ενδείξεων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε και των οικονομικών και εμπορικών προτεραιοτήτων της ΕΕ·
   κδ) υπογραμμίζει περαιτέρω ότι θα πρέπει να προωθείται η συνεργασία με τα κατάλληλα τεχνικά και οικονομικά μέσα σε τομείς στρατηγικούς για αμφότερες τις περιφέρειες, συγκεκριμένα σε θέματα εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης, και η επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία σε τομείς όπως η ενίσχυση των θεσμών, η εναρμόνιση των προτύπων, οι τελωνειακές διαδικασίες και οι στατιστικές, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η παροχή υπηρεσιών, οι δημόσιες συμβάσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η βιομηχανική ανάπτυξη, η βιώσιμη διαχείριση των πόρων, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα, η στήριξη των ΜΜΕ και της διαφοροποίησης· ζητεί την αναγνώριση της σημασίας του εκσυγχρονισμού και της τεχνολογικής καινοτομίας και συστήνει να γίνεται χρήση αυτής της συμφωνίας σύνδεσης ως μέσου προς επίτευξή τους·
   κε) ζητεί τη διοργάνωση και τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης του δι-περιφερειακού Φόρουμ για τον Διάλογο με την Κοινωνία των Πολιτών σε ετήσια βάση· συστήνει ότι θα πρέπει να κληθεί ο ιδιωτικός τομέα και η κοινωνία των πολιτών να δεσμευθούν σε συμμετοχή μέσω μιας πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που να τους επιτρέπει να έχουν ομαλή σχέση και να φέρουν περισσότερη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην ΚΑ·
   κστ) συστήνει ότι θα πρέπει να προωθούνται δράσεις για ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης και στις δυο περιφέρειες και να προωθείται η διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων σε αμφότερες τις περιφέρειες με σκοπό να παρέχουν μια πλατφόρμα για επαφές και για τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας, ιδίως μεταξύ των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων·
   κζ) τονίζει την ανάγκη στήριξης της δημιουργίας ανταγωνιστικών κέντρων παραγωγής προστιθέμενης αξίας στην Κεντρική Αμερική· συστήνει περαιτέρω να προταθεί η δημιουργία περιφερειακών εμπορικών ακαδημιών στις περιφέρειες της Λατινικής Αμερικής και στα κράτη μέλη της ΕΕ με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τις προϋποθέσεις για την ανταλλαγή αγροτικών προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών με την περιφέρεια εταίρο·
   κη) υπογραμμίζει ότι η συμφωνία σύνδεσης συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης που περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου εγγράφονται ως βασικά στοιχεία της συμφωνίας·
   κθ) τονίζει ότι το εν ισχύι εμπορικό σύστημα, το οποίο είναι προσωρινού χαρακτήρα και βασίζεται σε ένα μονομερές σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, βαθμιαία θα μετατραπεί σε αμοιβαίο σύστημα, αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων για τη σταδιακή ελευθέρωση της ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών καθώς και για δράση προς ενθάρρυνση των επενδύσεων και ότι τούτο θα οδηγήσει σε ένα προβλέψιμο πλαίσιο ασφάλειας δικαίου το οποίο θα επιτρέπει την ανάπτυξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των εμπορικών ανταλλαγών και των επενδύσεων·
   λ) τονίζει ότι η κοινωνική συνοχή ανάγεται σε στόχο προτεραιότητας της πολιτικής περιφερειακής συνεργασίας και ότι ως πρωταρχικός στόχος τίθεται η μείωση της φτώχειας, της ανισότητας, του κοινωνικού αποκλεισμού και πάσης μορφής διακρίσεων·
   λα) επισημαίνει ότι η συμφωνία σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική συμβάλλει με αποφασιστικό τρόπο στις προσπάθειες της περιφερειακής, κοινωνικής και πολιτικής ολοκλήρωσης και για την επίτευξη του απώτερου στόχου της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης ανάμεσα στην ΕΕ και τη Λατινική Αμερική·
   λβ) παροτρύνει το Συμβούλιο Σύνδεσης να προβεί σε συνολική αξιολόγηση της συμφωνίας σύνδεσης πέντε έτη μετά την εφαρμογή της και να επιδοθεί, εάν κρίνεται αναγκαίο, σε επανεξέταση της συμφωνίας σύνδεσης βάσει των διαπιστώσεων και του αντικτύπου που καταγράφεται στην ως άνω αξιολόγηση·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 140 E της 13.6.2002, σ. 569.
(2) ΕΕ C 296 E της 6.12.2006, σ. 123.
(3) ΕΕ C 259 E της 29.10.2009, σ. 64.
(4) ΕΕ C 298 E της 8.12.2006, σ. 261.
(5) ΕΕ C 102 E της 24.4.2008, σ. 291.
(6) ΕΕ C 70 E της 8.3.2012, σ. 79.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0235.
(8) ΕΕ C 67 E της 18.3.2010, σ. 101.
(9) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.
(10) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 101.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0412.
(12) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 54.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0320.
(14) ΕΕ C 301 E της 13.12.2007, σ. 233.
(15) ΕΕ C 227 E της 4.9.2008, σ. 140.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου