Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0303(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0360/2012

Teksty złożone :

A7-0360/2012

Debaty :

PV 10/12/2012 - 15
CRE 10/12/2012 - 15

Głosowanie :

PV 11/12/2012 - 8.13
PV 11/12/2012 - 8.14
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0478

Teksty przyjęte
PDF 315kWORD 34k
Wtorek, 11 grudnia 2012 r. - Strasburg
Umowa o stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną
P7_TA(2012)0478A7-0360/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony (16395/1/2011 – C7–0182/2012 – 2011/0303(NLE))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (16395/1/2011),

–  uwzględniając projekt Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Centralną, z drugiej strony (16396/2011),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0182/2012),

  uwzględniając rozdział dotyczący handlu w Umowie ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Ameryką Centralną z drugiej strony,

–  uwzględniając rezolucję z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie wszechstronnego partnerstwa i wspólnej strategii dotyczącej stosunków między Unią Europejską i Ameryką Łacińską(1), rezolucję z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ściślejszego partnerstwa między Unią Europejską a Ameryką Łacińską(2), rezolucję z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie V szczytu Ameryka Łacińska i Karaiby-UE w Limie(3),

–  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie handlu i ubóstwa: projektowanie polityki handlowej z myślą o maksymalizacji przyczyniania się handlu do walki z ubóstwem(4), z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie pomocy UE na rzecz handlu(5), z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stosunków handlowych Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską(6) oraz z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie określenia nowej współpracy na rzecz rozwoju z Ameryką Łacińską(7),

–  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie wzmocnienia roli europejskich MŚP w handlu międzynarodowym(8), z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie praw człowieka oraz norm społecznych i środowiskowych w międzynarodowych umowach handlowych(9), z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w międzynarodowych umowach handlowych(10) i z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nowej polityki handlowej dla Europy w ramach strategii „Europa 2020”(11),

–  uwzględniając rezolucje z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie strategii UE dotyczącej stosunków z Ameryką Łacińską(12) oraz z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie zwiększenia skuteczności polityki rozwojowej UE(13),

–  uwzględniając rezolucje Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (Eurolat), w szczególności rezolucje przyjęte podczas V zwykłej sesji plenarnej, która odbyła się w dniach 18 i 19 maja 2011 r. w Montevideo (Urugwaj), dotyczące perspektyw rozwoju stosunków handlowych między Unią Europejską i Ameryką Łacińską oraz strategii ochrony i tworzenia miejsc pracy, w szczególności dla kobiet i młodych ludzi, oraz dotyczące relacji pomiędzy Unią Europejską a Ameryką Łacińską w zakresie bezpieczeństwa i obrony,

–  uwzględniając swoje zalecenie dla Rady z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie mandatu negocjacyjnego dotyczącego Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Ameryką Środkową(14),

–  uwzględniając deklaracje z sześciu szczytów szefów państw i rządów Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz Unii Europejskiej, które odbyły się w Rio de Janeiro (28 i 29 czerwca 1999 r.), Madrycie (17 i 18 maja 2002 r.), Guadalajarze (28 i 29 maja 2004 r.), Wiedniu (12 i 13 maja 2006 r.), Limie (16 i 17 maja 2008 r.) i Madrycie (17 i 18 maja 2010 r.),

–  uwzględniając art. 81 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie wstępne Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego i Komisji Rozwoju (A7–0360/2012),

A.  mając na uwadze, że Umowa ustanawiająca stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną stanowi ważny precedens, ponieważ jest pierwszą umową ustanawiającą stowarzyszenie między dwoma regionami, podpisaną przez UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony,

B.  mając na uwadze, że integracja regionalna, społeczna i gospodarcza poprzez zawieranie dwustronnych i subregionalnych umów ustanawiających stowarzyszenie jest jednym z głównym celów międzyregionalnego strategicznego partnerstwa między UE a Ameryką Łacińską,

C.   mając na uwadze, że aby rozwój partnerskich stosunków UE-Ameryka Łacińska był korzystny dla obu stron i przynosił obopólne zyski, kluczowymi elementami dialogu politycznego powinno być przestrzeganie zasad demokracji, praworządności oraz praw człowieka, jakie przysługują wszystkim obywatelom,

D.  mając na uwadze, że szczyt w Madrycie, który odbył się w maju 2010 r., umożliwił wznowienie wszystkich negocjacji handlowych z Ameryką Łacińską, które zostały wstrzymane w ostatnich latach, i zakończenie negocjacji dotyczących przedmiotowej umowy ustanawiającej stowarzyszenie,

E.  mając na uwadze, że rozwój stosunków z Ameryką Łacińską przynosi obopólne zyski i jest korzystny dla wszystkich państw członkowskich UE,

F.  mając na uwadze, że w rezolucji z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zabójstw kobiet (kobietobójstwa) w Meksyku i Ameryce Środkowej oraz roli Unii Europejskiej w zwalczaniu tego zjawiska(15) Parlament wyraził zaniepokojenie przemocą wobec kobiet,

G.  mając na uwadze, że UE jest głównym inwestorem i drugim co do wielkości partnerem handlowym Ameryki Centralnej, a także głównym darczyńcą pod względem pomocy rozwojowej,

H.  mając na uwadze, że poszanowanie zasad demokracji, praworządności, praw człowieka oraz praw obywatelskich i politycznych obywateli obu regionów są zasadniczymi elementami umowy,

I.  mając na uwadze, że umowa obejmuje klauzulę dotyczącą praw człowieka, która zobowiązuje wzajemnie sygnatariuszy do odpowiedniego weryfikowania, czy prawa te są przestrzegane i czy zapewnione jest wdrażanie tej klauzuli w praktyce,

J.  mając na uwadze występujące w regionie Ameryki Centralnej wysokie wskaźniki ubóstwa, wykluczenia społecznego i podatności na zagrożenia społeczne i środowiskowe,

K.   mając na uwadze, że umowa ustanawiająca stowarzyszenie zakłada partnerstwo polityczne i gospodarcze między UE a Ameryką Centralną i jej poszczególnymi krajami, uwzględniające asymetrię i nierówności między oboma regionami oraz między poszczególnymi krajami Ameryki Centralnej,

L.  mając na uwadze, że celem umowy ustanawiającej stowarzyszenie powinno być m.in. wspieranie trwałego rozwoju, spójności społecznej i integracji regionalnej,

M.  mając na uwadze, że dzięki współpracy UE mogłaby przyczynić się do znalezienia rozwiązania zapewniającego regionowi bezpieczeństwo, którego brak jest w Ameryce Centralnej powodem dużego niepokoju,

N.  mając na uwadze, że umowa ustanawiająca stowarzyszenie jest zgodna z celem Unii w zakresie wspierania integracji regionalnej poprzez handel, określonym w komunikacie Komisji pt. „Handel, wzrost i polityka światowa” (COM(2010)0612), i że wykorzystuje się w niej handel jako narzędzie do wspierania konkurencyjności, rozwoju i tworzenia miejsc pracy, zgodnie z zaleceniami strategii „Europa 2020”,

O.  mając na uwadze, że duże znaczenie handlowej części umowy ustanawiającej stowarzyszenie zwiększy ilość i jakość towarów i usług objętych strefą wolnego handlu oraz ustanowi ramy bezpieczeństwa i pewności prawa, które będą pobudzać przepływ towarów, usług i inwestycji,

P.  mając na uwadze, że oczekuje się, iż część handlowa umowy ustanawiającej stowarzyszenie ułatwi w poszczególnych sektorach natychmiastowe lub stopniowe obniżenie ceł w sposób asymetryczny, aby utworzyć międzyregionalną strefę wolnego handlu objętą stabilnym i przewidywalnym systemem, który zachęci do produktywnych inwestycji, przyczyni się do większego udziału regionu Ameryki Centralnej w światowym rynku, efektywnego zarządzania zasobami i zwiększenia konkurencyjności,

Q.  mając na uwadze, że jednym z głównych celów umowy ustanawiającej stowarzyszenie jest zwiększenie integracji regionalnej i stabilności w Ameryce Centralnej oraz że cel ten zostanie osiągnięty pod warunkiem, że państwa będące stronami umowy (w tym Panama) wykażą zdecydowaną wolę polityczną i zobowiążą się do pokonania trudności i zwiększenia tempa integracji, podejmując skuteczne, równorzędne i odpowiednie działania, aby utworzyć wzajemnie korzystną synergię, wzmocnić postanowienia umowy i przyczynić się do rozwoju gospodarczego, politycznego i społecznego;

R.  mając na uwadze, że ustanowienie ram prawnych, które zwiększą pewność prawa, będzie pozytywne dla obu stron, przyczyni się do zwiększenia wymiany handlowej, inwestycji oraz do zróżnicowania sektorowego i geograficznego; mając na uwadze, że najistotniejszym skutkiem umowy dla Unii będą oszczędności, jakie przyniesie ograniczenie lub stopniowe zniesienie opłat celnych, oraz ułatwienia w zakresie wymiany handlowej i inwestycji w stabilnych ramach prawnych przyczyniających się do wzajemnego zaufania i podkreślających zobowiązanie obu regionów do przyjęcia i przestrzegania standardów międzynarodowych, a zwłaszcza standardów określonych przez Światową Organizację Handlu i Międzynarodową Organizację Pracy; mając na uwadze, że dzięki umowie zwiększy się międzynarodowa obecność Ameryki Centralnej, partnerstwo strategiczne z rozwiniętym rynkiem, szansa na zróżnicowanie i przyciągnięcie długoterminowych i produktywnych inwestycji,

S.  mając na uwadze, że asymetryczność handlowej części umowy ustanawiającej stowarzyszenie przejawia się między innymi w stopniowaniu i ustanowieniu różnych okresów przejściowych dla obu regionów, co umożliwi dostosowanie struktur produkcyjnych do nowych realiów gospodarczych i handlowych wynikających z wdrożenia umowy;

T.  mając na uwadze, że wśród zasad umowy figuruje poszanowanie zasad demokratycznych oraz podstawowych praw człowieka i praworządności, co wzmocni krajową i międzynarodową politykę obu stron; mając na uwadze, że znaczenie, jakie ma włączenie do umowy sekcji dotyczącej handlu i zrównoważonego rozwoju, z odniesieniami do międzynarodowych standardów i umów dotyczących zatrudnienia, ochrony środowiska, dobrych rządów, zgodnie z celem, jakim jest trwały i zrównoważony rozwój, który przyczyni się do zmniejszenia różnic między regionami i wewnątrz nich, tworząc w ten sposób ważny precedens dla przyszłych negocjacji; mając na uwadze, że zgodnie z przewidywaniami handel pobudzi rozwój gospodarczy, ekologiczny wzrost gospodarczy i spójność społeczną; mając na uwadze zadowolenie, z jakim przyjęto utworzenie mechanizmów instytucjonalnych i mechanizmów nadzoru, takich jak Zarząd ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju oraz Forum Dialogu Społeczeństwa Obywatelskiego,

U.  mając na uwadze, że podkreślono zobowiązanie obu regionów do przestrzegania oznaczeń geograficznych i własności intelektualnej zgodnie z międzynarodowymi standardami,

V.  mając na uwadze, że wszystkie państwa Ameryki Centralnej będące stronami umowy ustanawiającej stowarzyszenie korzystają z ogólnego systemu preferencji (GSP+), który przestanie obowiązywać z dniem 31 grudnia 2013 r.; mając na uwadze, że z nowego ogólnego systemu preferencji będą wykluczone wszystkie bez wyjątku kraje określone przez Bank Światowy jako kraje o dochodach lokujących się w górnej strefie dochodów średnich, co oznacza, że Kostaryka i Panama utracą prawa do korzystania z tego systemu; mając na uwadze, że ogólny system preferencji jest systemem jednostronnym, tymczasowym i podlegającym zmianom, obejmuje niewielką gamę produktów i nie dotyczy większości produktów rolnych; mając na uwadze, że dzięki umowie ustanawiającej stowarzyszenie – która określi nowe, szersze ramy prawne, dające większą pewność prawną i przynoszące większe wzajemne korzyści – poprawi się sytuacja handlowa wszystkich państw Ameryki Centralnej; mając na uwadze, że nowy system umożliwi stopniową liberalizację rynku zamówień publicznych oraz handlu towarami i usługami, a także przyczyni się do wspierania inwestycji,

1.  zwraca się do Rady i Komisji o uwzględnienie następujących zaleceń:

Wprowadzenie

Dialog polityczny jako główny element rozwoju międzyregionalnego strategicznego partnerstwa

Skuteczna współpraca na rzecz spójności społecznej i zwalczania ubóstwa

Podsumowanie

o
o   o

   a) podkreśla, że należy ułatwić przygotowanie, zawarcie i ratyfikację umowy ustanawiającej stowarzyszenie;
   b) przypomina, że na szczycie Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby, który odbył się w maju 2006 r. w Wiedniu, szefowie państw i rządów Unii Europejskiej oraz niektórych republik Ameryki Centralnej postanowili rozpocząć rokowania w sprawie umowy ustanawiającej stowarzyszenie między tymi dwoma regionami; przypomina, że rokowania te rozpoczęły się oficjalne w październiku 2007 r.;
   c) przypomina, że Panama, która początkowo śledziła rokowania jako obserwator, w styczniu 2010 r. zwróciła się o uczestnictwo w negocjacjach, i że w dniu 10 marca 2010 r. Unia Europejska oficjalnie zgodziła się na uczestnictwo Panamy w negocjacjach;
   d) przypomina, że rokowania zakończyły się pomyślnie w maju 2010 r., a po przeglądzie prawnym tekst umowy parafowano w dniu 22 marca 2011 r. i podpisano w Tegucigalpie w dniu 28 czerwca 2012 r.;
   e) przypomina, że zawarta w maju 2010 r. umowa ustanawiająca stowarzyszenie między UE i Ameryką Centralną obejmuje trzy główne obszary: dialog polityczny, współpracę oraz handel;
   f) podkreśla, że jest to pierwsze wszechstronne stowarzyszenie między regionami i że jest ono wyrazem nieugiętej woli politycznej UE; stowarzyszenie to jest decydującym krokiem w stronę integracji Ameryki Centralnej i obejmuje kwestie wykraczające daleko poza sam wolny handel;
   g) podkreśla, że sukces tej umowy ustanawiającej stowarzyszenie z Ameryką Centralną wpisuje się w logikę polityki wspierania procesu budowania pokoju, stabilizacji i demokratyzacji w regionie, jaką Unia Europejska zapoczątkowała w latach osiemdziesiątych dzięki silnemu zaangażowaniu politycznemu na rzecz różnych umów pokojowych, oraz dzięki procesowi zainicjowanemu przez grupę z Contadory;
   h) wyraża zadowolenie z nowych nadzwyczajnych możliwości, jakie dialog polityczny w ramach nowej umowy ustanawiającej stowarzyszenie otwiera przed międzyregionalnymi stosunkami między Unią Europejską a Ameryką Centralną;
   i) podkreśla, że umowa nabrała parlamentarnego wymiaru dzięki utworzeniu Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia złożonej z posłów do Parlamentu Europejskiego i parlamentarzystów z Ameryki Centralnej, która będzie informowana o decyzjach Rady Stowarzyszenia oraz będzie mogła formułować zalecenia i otrzymywać informacje o stosowaniu umowy;
   j) podkreśla, że należy zadbać o jak najlepsze stosowanie umowy, zwracając szczególną uwagę na kwestie poruszone przez Parlament w niniejszym sprawozdaniu oraz na przepisy wykonawcze dotyczące umowy, oraz wzywa do wspierania działalności Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia;
   k) podkreśla, że umowa ustanawiające stowarzyszenie z Ameryką Centralną zawiera ważne postanowienia, które przyczyniają się do osiągnięcia celów działań zewnętrznych Unii Europejskiej określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej, a w szczególności rozwijania i umacniania praw człowieka i demokracji, zrównoważonej gospodarki, a także rozwoju społecznego i ochrony środowiska naturalnego;
   l) podkreśla, że art. 1 umowy ustanawiającej stowarzyszenie mówi o poszanowaniu zasad demokracji, podstawowych praw człowieka i praworządności, które są „zasadniczym elementem” umowy, co oznacza, że naruszenie postanowień umowy przez którąkolwiek ze stron spowoduje, że zostaną podjęte środki mogące prowadzić nawet do jej zawieszenia; uważa jednak, że należy wprowadzić konkretne mechanizmy zapewniające poszanowanie i stosowanie klauzuli o prawach człowieka zapisanej w umowie ustanawiającej stowarzyszenie;
   m) proponuje, aby Komisja co roku przedstawiała Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie ze stosowania całej umowy, a w szczególności aspektów dotyczących przestrzegania zasad demokracji i praw człowieka;
   n) podkreśla, że umowę ustanawiającą stowarzyszenie z Ameryką Centralną należy postrzegać jako odpowiednie ramy, które umożliwią połączenie wysiłków, aby na równej stopie zwalczać nierówności społeczne i ubóstwo, działać na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz podejmować społeczne, gospodarcze i polityczne wyzwania, którym dotąd nie sprostano;
   o) z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane opowiedzenie się za wielostronnością, aby lepiej bronić wspólnych celów i wartości oraz skutecznie sprostać światowym wyzwaniom;
   p) zauważa, że nowa umowa ustanawiająca stowarzyszenie daje nowe możliwości dialogu w zakresie zwalczania handlu narkotykami i przestępczości zorganizowanej, zgodnie z regionalną strategią bezpieczeństwa zatwierdzoną przez prezydentów krajów Ameryki Centralnej; z zadowoleniem przyjmuje liczne zobowiązania do koordynowania wysiłków, aby zwalczać handel narkotykami, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, przestępczość zorganizowaną i korupcję;
   q) uważa, że należy wspierać odpowiednie uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego zarówno w UE, jak i Ameryce Centralnej, ułatwiając mu aktywny udział w forach, komitetach i podkomitetach sektorowych; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego Społeczeństwa Obywatelskiego UE i Ameryki Centralnej;
   r) podkreśla, że spójność społeczna jest głównym celem regionalnej polityki w zakresie współpracy; podkreśla, że spójność tę można osiągnąć tylko poprzez zmniejszenie ubóstwa, nierówności, wykluczenia społecznego oraz wszelkich form dyskryminacji dzięki odpowiedniej edukacji, a w szczególności dzięki szkoleniom zawodowym; podkreśla, że w ostatnich latach nie zmniejszono w wystarczającym stopniu nierówności społecznych i że brak bezpieczeństwa jest w Ameryce Centralnej powodem głębokiego niepokoju;
   s) podkreśla, że umowa daje możliwości zwiększenia spójności społecznej i zrównoważonego rozwoju, które są kluczowymi elementami wzrostu gospodarczego, stabilności społecznej i zaangażowania demokratycznego;
   t) zwraca uwagę na zobowiązania do współpracy w zakresie modernizacji aparatu państwowego i administracji publicznej, ulepszenia systemów pobierania podatków i przejrzystości, zwalczania korupcji i bezkarności, wzmocnienia systemu sądowniczego i zwiększenia udziału społeczeństwa obywatelskiego;
   u) podkreśla, że strony umowy osiągnęły porozumienie w zakresie ochrony środowiska, którego celem jest poprawa jakości środowiska naturalnego, zrównoważony rozwój, współpraca przy zarządzaniu klęskami naturalnymi oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu, wylesianiu, pustynnieniu i działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej;
   v) podkreśla konieczność przyczynienia się do ożywienia i wzmocnienia stosunków gospodarczych i handlowych oraz integracji tkanki produkcyjnej obu regionów, aby osiągnąć maksymalne korzyści z realizacji umowy ustanawiającej stowarzyszenie, promując w ten sposób zrównoważony i trwały wzrost gospodarczy, który pozwoli utworzyć nowe możliwości gospodarcze, handlowe i inwestycyjne oraz umożliwi większą integrację w obrębie Ameryki Centralnej oraz integrację Ameryki Centralnej z międzynarodową strukturą handlu;
   w) podkreśla, że należy dbać o przestrzeganie warunków określonych w umowie ustanawiającej stowarzyszenie w dążeniu do zwiększenia synergii między dwoma regionami, nie zaniedbując jednak interesów ogólnych, m.in. w zakresie oznaczeń geograficznych i praw własności intelektualnej, ani też priorytetów gospodarczych i handlowych UE;
   x) podkreśla również konieczność promowania współpracy przy odpowiednich zasobach technicznych i finansowych w strategicznych sektorach gospodarki obu regionów, zwłaszcza w dziedzinie handlu i zrównoważonego rozwoju, współpracy naukowej i technicznej w takich dziedzinach jak rozwój instytucji, harmonizacja przepisów, procedury celne i statystyczne, własność intelektualna, świadczenie usług, zamówienia publiczne, handel elektroniczny, rozwój przemysłu, zrównoważone zarządzanie zasobami, normy sanitarne i fitosanitarne, wsparcie dla MŚP i dywersyfikacja; wzywa do uznania dużego znaczenia, jakie mają modernizacja i innowacje technologiczne, oraz zaleca wykorzystanie niniejszej umowy ustanawiającą stowarzyszenie jako narzędzia do osiągnięcia tych celów;
   y) wzywa do corocznego organizowania i wspierania międzyregionalngo Forum Dialogu Społeczeństwa Obywatelskiego; zaleca zachęcanie sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego do zaangażowania się za pośrednictwem polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, co umożliwi elastyczny związek między nimi i bardziej zrównoważony rozwój gospodarczy w Ameryce Centralnej;
   z) zaleca, by pobudzać do działań mających na celu podniesienie świadomości na temat umowy ustanawiającej stowarzyszenie wśród podmiotów z obu regionów oraz wspierać organizowanie targów handlowych w obu regionach, aby utworzyć platformę do nawiązywania kontaktów i współpracy, w szczególności między MŚP;
   aa) podkreśla konieczność wspierania powstawanie konkurencyjnych ośrodków produkcyjnych tworzących wartość dodaną w Ameryce Centralnej; zaleca także zaproponowanie utworzenia regionalnych akademii handlu, zarówno w Ameryce Centralnej, jak i państwach członkowskich UE, których celem będzie budowanie potencjału MŚP poprzez szkolenia na temat warunków wstępnych, jakie należy spełnić, aby prowadzić handel produktami, towarami i usługami rolnymi z regionem partnerskim;
   ab) podkreśla, że umowa ustanawiające stowarzyszenie przyczynia się do osiągnięcia celów zewnętrznych działań Unii, o których mowa w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej; zaznacza, że poszanowanie zasad demokracji, praw człowieka i praworządności są istotnymi elementami umowy;
   ac) podkreśla, że obowiązujący obecnie tymczasowy system handlu, oparty na jednostronnym systemie ogólnych preferencji, ewoluuje w kierunku systemu będącego wynikiem negocjacji i opartego na wzajemności, zmierzającego do stopniowej liberalizacji wymiany towarów i usług, zamówień publicznych i wspierania inwestycji, który będzie stanowił przewidywalne ramy bezpieczeństwa i pewności prawa, co wytworzy wzajemne zaufanie niezbędne dla rozwoju handlu i inwestycji;
   ad) podkreśla, że spójność społeczna jest głównym celem regionalnej polityki w zakresie współpracy i że nadrzędnym celem jest zmniejszenie ubóstwa, nierówności, wykluczenia społecznego oraz wszelkich form dyskryminacji;
   ae) podkreśla, że umowa ustanawiająca stowarzyszenie z Ameryką Centralną skutecznie przyczynia się do integracji regionalnej, społecznej i politycznej oraz do osiągnięcia nadrzędnego celu międzyregionalnego strategicznego partnerstwa między UE a Ameryką Łacińską;
   af) wzywa Radę Stowarzyszenia, aby po pięciu latach od wejścia w życie umowy ustanawiającej stowarzyszenie dokonała jej ogólnej oceny i aby w razie potrzeby dokonała przeglądu umowy opartego na jej wynikach i skutkach zawartych w tej ocenie;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 140 E z 13.6.2002, s. 569.
(2) Dz.U. C 296 E z 6.12.2006, s. 123.
(3) Dz.U. C 259 E z 29.10.2009, s. 64.
(4) Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, s. 261.
(5) Dz.U. C 102 E z 24.4.2008, s. 291.
(6) Dz.U. C 70 E z 8.3.2012, s. 79.
(7) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0235.
(8) Dz.U. C 67 E z 18.3.2010, s. 101.
(9) Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 31.
(10) Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 101.
(11) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0412.
(12) Dz.U. C 81 E z 15.3.2011, s. 54.
(13) Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0320.
(14) Dz.U. C 301 E z 13.12.2007, s. 233.
(15) Dz.U. C 227 E z 4.9.2008, s. 140.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności