Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0303(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0360/2012

Texte depuse :

A7-0360/2012

Dezbateri :

PV 10/12/2012 - 15
CRE 10/12/2012 - 15

Voturi :

PV 11/12/2012 - 8.13
PV 11/12/2012 - 8.14
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0478

Texte adoptate
PDF 313kWORD 38k
Marţi, 11 decembrie 2012 - Strasbourg
Acordul de asociere între UE și America Centrală
P7_TA(2012)0478A7-0360/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 11 decembrie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte (16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (16395/1/2011),

–  având în vedere proiectul de acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte (16396/2011),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 217, precum și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0182/2012),

–  având în vedere capitolul comercial al proiectului de acord de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte,

–  având în vedere rezoluțiile sale din 15 noiembrie 2001 referitoare la un parteneriat global și o strategie comună pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și America Latină(1), din 27 aprilie 2006 referitoare la un parteneriat consolidat între Uniunea Europeană și America Latină(2), și din 24 aprilie 2008 referitoare la cea de a V-a reuniune la nivel înalt America Latină și Caraibe - Uniunea Europeană (ALC-UE) de la Lima(3),

–  având în vedere rezoluțiile sale din 1 iunie 2006 referitoare la comerț și sărăcie: conceperea unor politici comerciale care să maximizeze contribuția comerțului la reducerea sărăciei(4), din 23 mai 2007 referitoare la ajutorul pentru comerț acordat de UE(5), din 21 octombrie 2010 referitoare la relațiile comerciale ale UE cu America Latină(6) și din 12 iunie 2012 referitoare la definirea unei noi politici de cooperare pentru dezvoltare în relațiile cu America Latină(7),

–  având în vedere rezoluțiile sale din 5 februarie 2009 referitoare la consolidarea rolului IMM-urilor europene în comerțul internațional(8), din 25 noiembrie 2010 referitoare la drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale(9), din 25 noiembrie 2010 referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor în acordurile comerciale internaționale(10) și din 27 septembrie 2011 referitoare la o nouă politică comercială pentru Europa în conformitate cu Strategia Europa 2020(11),

–  având în vedere rezoluțiile sale din 5 mai 2010 referitoare la Strategia UE în relațiile cu America Latină(12) și din 5 iulie 2011 referitoare la creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării(13),

–  având în vedere rezoluțiile Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane (EuroLat) și în special rezoluțiile adoptate la cea de a cincea sesiune plenară ordinară desfășurată în zilele de 18 și 19 mai 2011 la Montevideo, Uruguay, privind perspectivele relațiilor comerciale dintre Uniunea Europeană și America Latină și strategiile pentru crearea și protejarea locurilor de muncă, în special pentru femei și tineri și privind relațiile dintre Uniunea Europeană și America Latină în materie de securitate și apărare,

–  având în vedere Recomandarea Parlamentului European din 15 martie 2007 adresată Consiliului privind mandatul de negociere a unui acord de asociere între Uniunea Europeană și statele membre, pe de-o parte, și țările din America Centrală, pe de altă parte(14),

–  având în vedere declarațiile adoptate în cadrul celor șase reuniuni ale șefilor de stat și de guvern din America Latină și Caraibe și din Uniunea Europeană, desfășurate la Rio de Janeiro (28 și 29 iunie 1999), la Madrid (17 și 18 mai 2002), la Guadalajara (28 și 29 mai 2004), la Viena (12 și 13 mai 2006), la Lima (16 și 17 mai 2008) și la Madrid (17 și 18 mai 2010),

–  având în vedere articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Raportul interimar al Comisiei pentru afaceri externe și avizele Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru comerț internațional (A7-0360/2012),

A.  întrucât Acordul de asociere (AA) dintre UE și America Centrală (AC) creează un precedent major, prin aceea că este primul AA biregional semnat de UE de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona;

B.  întrucât obiectivele-cheie ale Parteneriatului strategic biregional dintre UE și America Latină constau din integrarea regională, socială, economică și culturală, susținută prin încheierea unor acorduri de asociere bilaterale și subregionale;

C.  întrucât, pentru ca dezvoltarea relațiilor de parteneriat dintre UE și America Latină să producă beneficii reciproce și să fie avantajoasă pentru ambele părți, este esențial ca respectarea democrației, a statului de drept și a tuturor drepturilor omului în cazul tuturor membrilor societății să fie considerate drept elemente-cheie ale dialogului politic;

D.  întrucât Summitul de la Madrid din mai 2010 a condus la reluarea tuturor negocierilor comerciale cu America Latină care fuseseră înghețate în ultimii ani, finalizându-se și negocierile prezentului AA;

E.  întrucât dezvoltarea relațiilor cu America Latină produce beneficii reciproce și oferă avantaje tuturor statelor membre ale UE,

F.  întrucât Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu violența îndreptată împotriva femeilor în Rezoluția sa din 11 octombrie 2007 referitoare la asasinarea femeilor (feminicidul) în Mexic și America Centrală și rolul Uniunii Europene în combaterea acestui fenomen(15);

G.  întrucât UE este principalul investitor și al doilea partener comercial al Americii Centrale, precum și principalul donator de ajutor pentru dezvoltare;

H.  întrucât respectarea democrației, statului de drept și a drepturilor omului, a drepturilor civile și politice ale persoanelor care trăiesc în ambele regiuni constituie elemente fundamentale ale acordului;

I.  întrucât acordul include o clauză referitoare la drepturile omului, prin care li se solicită părților semnatare să monitorizeze reciproc, în mod corespunzător, drepturile omului și să ia măsurile necesare pentru a garanta punerea lor în executare;

J.  întrucât regiunea Americii Centrale se caracterizează prin condiții de gravă pauperitate, excludere socială și vulnerabilitate socio-ambientală;

K.  întrucât AA implică o asociere politică și economică între UE și regiunea constituită din diferitele sale țări, ținând seama de asimetriile și inegalitățile care există între cele două regiuni și între diferitele țări central-americane;

L.  întrucât scopul AA ar trebui să fie promovarea, inter alia, a dezvoltării sustenabile, coeziunii sociale și integrării regionale;

M.  întrucât UE ar putea contribui, prin cooperare, la identificarea soluțiilor menite să asigure securitatea în regiune, care constituie o gravă preocupare în America Centrală;

N.  întrucât AA răspunde obiectivului Uniunii de consolidare a integrării regionale cu ajutorul comerțului, obiectiv prevăzut în comunicarea Comisiei „Comerț, creștere și afaceri internaționale” și, în conformitate cu Strategia Europa 2020, consolidează comerțul ca motor al competitivității, dezvoltării și creării de locuri de muncă (COM(2010)0612);

O.  întrucât ponderea componentei comerciale a AA va lărgi din punct de vedere calitativ și cantitativ gama de bunuri și servicii ce vor beneficia de o zonă de comerț liber și va stabili un cadru de siguranță și certitudine juridică, ce va stimula fluxurile de bunuri, servicii și investiții;

P.  întrucât, potrivit previziunilor, pilonul comercial al AA va facilita reducerea asimetrică a taxelor, imediat sau în mod treptat, în funcție de sector, în vederea creării unei zone de comerț biregional liber, supusă unui regim stabil și previzibil, care va încuraja investiții productive, o mai mare implicare a regiunii Americii Centrale în comerțul internațional, o gestionare eficientă a resurselor și creșterea competitivității;

Q.  întrucât unul dintre obiectivele principale ale AA, acela de a contribui la o mai bună integrare și stabilitate regională în AC, va fi realizat cu condiția ca țările parte la acord (inclusiv Panama) să demonstreze o voință politică clară, să se angajeze să depășească dificultățile și să avanseze în direcția unei integrări dinamice, adoptând măsuri eficace, echivalente și corespunzătoare pentru crearea de sinergii reciproc avantajoase și pentru consolidarea prevederilor AA, contribuind, astfel, la dezvoltarea economică, politică și socială;

R.  întrucât instituirea unui cadru care să consolideze securitatea juridică va avea efecte pozitive pentru ambele părți, încurajând creșterea fluxurilor comerciale și de investiții și diversificarea sectorială și geografică; întrucât efectul cel mai important pentru Uniune va consta din economiile obținute ca urmare a reducerii sau eliminării eșalonate a taxelor vamale, a facilitării comerțului și a investițiilor realizate într-un cadru de stabilitate și încredere reciprocă, subliniind angajamentul asumat de ambele regiuni în sensul respectării și aderării la standardele internaționale, în special la cele ale Organizației Mondiale a Comerțului și ale Organizației Internaționale a Muncii; întrucât, pentru AC, rezultatele vor viza o prezență mai puternic afirmată pe plan internațional, un parteneriat strategic cu o piață consolidată, o oportunitate de diversificare și de atragere a unor investiții productive pe termen lung;

S.  întrucât partea economică a AA are un caracter asimetric, care se manifestă, inter alia, prin eșalonarea și stabilirea unor perioade de tranziție diferențiate pentru cele două regiuni, ceea ce va permite adaptarea structurilor productive la noile realități economice și comerciale create ca urmare a punerii sale în aplicare;

T.  întrucât, între principiile sale, respectarea principiilor democratice, a drepturilor fundamentale ale omului și a statului de drept va consolida politicile interne și internaționale ale ambelor părți; întrucât este evidentă importanța includerii unui titlu specific privind „Comerțul și dezvoltarea durabilă”, care să facă referire la reglementările și acordurile internaționale privind forța de muncă, problemele de mediu și guvernarea, în spiritul obiectivului unei dezvoltări durabile și echilibrate, care să reducă diferențele dintre părți și de la nivelul acestora, creând, astfel, un precedent important pentru negocierile viitoare; întrucât, potrivit previziunilor, prin intermediul comerțului se vor încuraja dezvoltarea economică, creșterea economică ecologică și coeziunea socială; întrucât este salutară includerea unor mecanisme instituționale și de monitorizare precum Comitetul pentru comerț și dezvoltare durabilă și Forumul de dialog al societății civile;

U.  întrucât trebuie subliniat angajamentul asumat de ambele regiuni de a respecta indicațiile geografice și drepturile de proprietate intelectuală în conformitate cu standardele internaționale;

V.  întrucât toate statele din AC sunt beneficiare ale Sistemului generalizat de preferințe Plus (SGP+), a cărui aplicare va înceta la 31 decembrie 2013; întrucât noul regim al SGP va exclude fără excepție țările cu venituri medii-superioare, așa cum sunt definite de Banca Mondială, Costa Rica și Panama nemaiavând, prin urmare, dreptul de a beneficia de acest sistem; întrucât SGP este unilateral, temporar și revizuibil, acoperă o gamă mai restrânsă de produse și exclude cea mai mare parte dintre produsele agricole; întrucât AA va îmbunătăți poziția comercială a tuturor statelor AC prin stabilirea unui cadru juridic nou, mai cuprinzător, sigur și reciproc avantajos; întrucât acest regim nou va permite liberalizarea treptată a schimburilor de bunuri și servicii, achizițiile publice și promovarea investițiilor sunt binevenite;

1.  solicită Consiliului și Comisiei să ia în considerare următoarele recomandări:

Introducere

Dialogul politic, un element-cheie al dezvoltării parteneriatului biregional

O cooperarea eficace pentru combaterea pauperității și pentru coeziune socială

Concluzii

o
o   o

   (a) subliniază că prelucrarea, încheierea și ratificarea AA ar trebui facilitată;
   (b) reamintește că, în cadrul întâlnirii la nivel înalt dintre Uniunea Europeană și America Latină și Caraibe, organizată la Viena în mai 2006, șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană și din anumite republici din America Centrală au decis să poarte negocieri privind un AA între cele două regiuni și că acestea au fost inițiate oficial în octombrie 2007;
   (c) reamintește că Panama, care a urmărit inițial negocierile în calitate de observator, a solicitat includerea sa în acest proces în ianuarie 2010 și că, la 10 martie 2010, includerea Panama a fost acceptată oficial de Uniunea Europeană;
   (d) relevă faptul că negocierile s-au încheiat cu succes în mai 2010 și că, în urma unei etape de revizuire juridică, textul AA a fost parafat la 22 martie 2011 și semnat la Tegucigalpa, la 28 iunie 2012;
   (e) reamintește că AA încheiat în mai 2010, conține trei piloni principali: dialogul politic, cooperarea și comerțul;
   (f) subliniază că acesta este primul parteneriat cuprinzător dintre regiuni și constituie rezultatul voinței politice inflexibile a UE. Acest parteneriat marchează un pas decisiv pe calea integrării AC și depășește cu mult cadrul liberului schimb;
   (g) evidențiază faptul că AA cu AC este urmarea logică a politicii UE de sprijinire a procesului de pacificare, stabilizare și democratizare a regiunii, inițiată în deceniul al nouălea, printr-un angajament politic substanțial exprimat prin diferite acorduri de pace și Procesul de la Contadora;
   (h) salută noul și extraordinarul impuls pe care dialogul politic consfințit în AA îl imprimă relației biregionale în ceea ce privește dialogul la nivel guvernamental, parlamentar și al societății civile, ceea ce constituie un salt calitativ în raport cu dialogul anterior, purtat în cadrul Procesului de la San José, inițiat în 1984;
   (i) scoate în evidență dimensiunea parlamentară a AA, creată odată cu instituirea unei comisii parlamentare de asociere, compusă din membrii ai Parlamentului European și parlamentari din America Centrală, care va trebui să fie ținută la curent cu privire la hotărârile Consiliului de Asociere și care va putea formula recomandări și obține informații referitoare la aplicarea acordului;
   (j) subliniază că implementarea optimă a AA ar trebui asigurată, acordând o atenție deosebită aspectelor evidențiate de Parlament în prezenta rezoluție și a prevederilor regulamentelor de punere în aplicare a AA și solicită sprijinirea activităților Comisiei parlamentare de asociere;
   (k) subliniază că AA la care s-a ajuns cu AC conține câteva elemente importante care contribuie la îndeplinirea obiectivelor acțiunii externe a UE prevăzute la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană și, în special, la dezvoltarea și consolidarea drepturilor omului și democrației, la o economie sustenabilă și la dezvoltarea socială și a mediului înconjurător.
   (l) subliniază că articolul 1 din AA reafirmă respectarea principiilor democratice, a drepturilor fundamentale ale omului și a principiului statului de drept ca „elemente esențiale” ale acestuia, astfel încât încălcarea lor de către oricare dintre părți ar duce la adoptarea unor măsuri care ar putea avea ca efect chiar și suspendarea acordului; consideră că ar trebui, totuși, create mecanisme specifice care să garanteze respectarea și conformitatea cu clauza referitoare la drepturile omului inclusă în AA;
   (m) propune ca Comisia să întocmească pentru Parlamentul European un raport anual, pentru a monitoriza AA în integralitatea sa, inclusiv a aspectelor legate de principiile democratice și de drepturile omului;
   (n) evidențiază faptul că AA cu AC ar trebui înțeles ca un cadru ideal de conjugare, în condiții de egalitate, a eforturilor în vederea combaterii inechității sociale și a pauperității, a dezvoltării integratoare și a depășirii provocărilor sociale, economice și politice persistente;
   (o) salută hotărârea ca multilateralismul să mizeze pe o apărare mai eficientă a valorilor și obiectivelor comune, astfel încât să facă față în mod eficace provocărilor ce se manifestă la nivel mondial;
   (p) remarcă faptul că noul AA deschide noi și interesante posibilități de dialog privind lupta împotriva traficului cu droguri și a crimei organizate, în concordanță cu strategia de securitate regională însușită de președinții central-americani; salută diversele angajamente de coordonare a eforturilor de combatere a traficului cu droguri, a spălării banilor, a finanțării terorismului, a crimei organizate și a corupției;
   (q) consideră că este important să promoveze implicarea adecvată a societății civile din UE și AC, prin încurajarea participării în cadrul forurilor, comisiilor și subcomisiilor sectoriale; salută, în acest sens, înființarea Comitetului consultativ comun al societății civile UE-America Centrală;
   (r) subliniază prioritatea acordată coeziunii sociale ca obiectiv al politicilor de cooperare regionale; evidențiază faptul că această coeziune este posibilă doar odată cu reducerea nivelului de pauperitate, inegalitate și excludere socială, precum și a oricărei forme de discriminare, printr-o educație adecvată, inclusiv la nivelul școlilor profesionale; subliniază că inechitățile sociale nu au fost reduse suficient în cursul ultimilor ani și că insecuritatea este un element de profundă îngrijorare în America Centrală;
   (s) subliniază oportunitățile pe care acest AA le oferă în ceea ce privește ameliorarea coeziunii sociale și a dezvoltării sustenabile, care constituie elemente-cheie pentru consolidarea creșterii economice, pentru stabilitatea socială și angajamentul democratic;
   (t) relevă faptul că au fost asumate angajamente în materie de cooperare în contextul modernizării statului și administrațiilor publice, de îmbunătățire a sistemelor fiscale și a transparenței, de luptă împotriva corupției și a impunității, de consolidare a sistemului judiciar și în ceea ce privește implicarea societății civile în viața publică;
   (u) pune accentul asupra acordului încheiat între cele două regiuni în ceea ce privește mediul înconjurător, printre obiectivele căruia se numără îmbunătățirea calității mediului, dezvoltarea sustenabilă, cooperarea în materie de gestionare a dezastrelor naturale și combaterea schimbărilor climatice, despădurirea, deșertificarea și prezervarea biodiversității;
   (v) subliniază necesitatea de a contribui la revitalizarea și consolidarea relațiilor economice și comerciale și la integrarea structurii de producție din cele două regiuni, în vederea obținerii de beneficii maxime prin implementarea AA, promovând, în acest mod, o creștere economică echilibrată și sustenabilă, care să genereze noi oportunități economice, comerciale și investiționale capabile să permită o mai mare integrare ad intra și ad extra a Americii Centrale în structura comercială internațională;
   (w) relevă că respectarea condițiilor stabilite în AA trebuie asigurată, pentru a se obține sinergii mai mari între cele două regiuni, însă fără a sacrifica interesele generale, printre care indicațiile geografice și drepturile de proprietate intelectuală, și nici prioritățile economice și comerciale ale UE;
   (x) relevă în continuare necesitatea stimulării cooperarării cu resursele tehnice și financiare adecvate în sectoare strategice pentru ambele regiuni, în special în ceea ce privește comerțul și dezvoltarea durabilă, precum și cooperarea științifică și tehnică în domenii precum consolidarea capacităților instituționale, armonizarea standardelor, procedurile vamale și statistica, proprietatea intelectuală, prestarea de servicii, achizițiile publice, comerțul electronic, dezvoltarea industrială, gestionarea durabilă a resurselor, standardele sanitare și fitosanitare, sprijinirea IMM-urilor și a diversificării; solicită recunoaşterea importanței modernizării și a inovării tehnologice și recomandă valorificarea acestui AA în vederea atingerii acestor obiective;
   (y) solicită ca Forumul biregional de dialog cu societatea civilă să fie organizat şi facilitat anual; recomandă ca sectorul privat și societatea civilă să fie invitate să se implice printr-o politică de responsabilitate socială a întreprinderilor, care să permită o relație lipsită de asperități între acești doi factori și să aibă drept consecință o mai mare dezvoltare economică sustenabilă în AC;
   (z) recomandă promovarea de acțiuni de sensibilizare privind AA în rândurile părților interesate din ambele regiuni și să încurajeze organizarea unor târguri comerciale în ambele regiuni pentru a oferi posibilități de stabilire de contacte și de încheiere a unor acorduri de cooperare, în special între IMM-uri;
   (aa) subliniază necesitatea acordării de sprijin creării unor unități de producție competitive și producătoare de valoare adăugată în AC; recomandă să fie propusă înființarea unor academii de comerț la nivel regional, atât în regiunile din America Latină, cât și în statele membre ale UE, care să aibă drept scop consolidarea capacităților în rândul IMM-urilor prin organizarea unor sesiuni de formare privind condițiile prealabile care trebuie îndeplinite pentru comerțul cu produse, bunuri și servicii agricole cu regiunile partenere;
   (ab) scoate în evidență faptul că AA contribuie la realizarea obiectivelor acțiunii externe a UE, astfel cum sunt consacrate la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană; subliniază că respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a statului de drept figurează printre elementele esențiale ale acordului;
   (ac) subliniază că regimul comercial actual, cu caracter temporar, bazat pe un sistem unilateral de preferințe generalizate, va lăsa din ce în ce mai mult locul unui regim reciproc și negociat în vederea liberalizării treptate a schimburilor de bunuri și servicii, a achizițiilor publice și a promovării investițiilor, și că acesta va conduce la instituirea unui cadru predictibil de siguranță și securitate juridică, în măsură să inspire încredere reciprocă, indispensabilă pentru dezvoltarea comerțului și a investițiilor;
   (ad) evidențiază faptul că, în cadrul politicii de cooperare regională, coeziunea socială este un obiectiv prioritar și că obiectiv primordial este reducerea pauperității, inechităților, excluderii sociale și a oricărei forme de discriminare;
   (ae) relevă faptul că AA cu AC constituie o contribuție semnificativă la eforturile de integrare regională, socială și politică și la realizarea obiectivului final al parteneriatului strategic biregional dintre UE și America Latină;
   (af) îndeamnă Consiliul de asociere să procedeze la o evaluare globală a AA la cinci ani de la implementarea sa și să efectueze, dacă este necesar, o revizuire a AA pe baza constatărilor și a efectelor identificate în evaluarea menționată mai sus;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 140 E, 13.6.2002, p. 569.
(2) JO C 296 E, 6.12.2006, p. 123.
(3) JO C 259 E, 29.10.2009, p. 64.
(4) JO C 298 E, 8.12.2006, p. 261.
(5) JO C 102 E, 24.4.2008, p. 291.
(6) JO C 70 E, 8.3.2012, p. 79.
(7) Texte adoptate, P7_TA(2012)0235.
(8) JO C 67 E, 18.3.2010, p.101.
(9) JO C 99 E, 3.4.2012, p. 31
(10) JO C 99 E, 3.4.2012, p. 101.
(11) Texte adoptate, P7_TA(2011)0412.
(12) JO C 81 E, 15.3.2011, p. 54
(13) Texte adoptate, P7_TA(2011)0320.
(14) JO C 301 E, 13.12.2007, p. 233
(15) JO C 227 E, 4.9.2008, p. 140

Aviz juridic - Politica de confidențialitate