Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0262(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0249/2012

Внесени текстове :

A7-0249/2012

Разисквания :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Гласувания :

PV 13/09/2012 - 11.11
CRE 13/09/2012 - 11.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 11/12/2012 - 8.15
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0347
P7_TA(2012)0480

Приети текстове
PDF 389kWORD 25k
Вторник, 11 декември 2012 г. - Страсбург
Прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу ***I
P7_TA(2012)0480A7-0249/2012
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0600),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0307/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид поетия с писмо от 31 октомври 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0249/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене(1);

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

4.  Одобрява съвместната декларация на Европейския парламент и на Комисията, приложена към настоящата резолюция;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Настоящата позиция заменя измененията, приети на 13 септември 2012 г. (Приети текстове, P7_TA(2012)0347).


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна
P7_TC1-COD(2011)0262

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 19/2013.)


ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Комисията приветства споразумението, постигнато на първо четене от Европейския парламент и Съвета, относно Регламент (ЕС) № 19/2013(1).

Както се предвижда в Регламент (ЕС) № 19/2013, Комисията ще представя годишен доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на споразумението и ще бъде готова да разисква с компетентната комисия на Европейския парламент всякакви въпроси, произтичащи от прилагането на споразумението.

Комисията ще обърне особено внимание на ефективното изпълнение на ангажиментите, свързани с търговията и устойчивото развитие, включени в споразумението, като взема предвид конкретната информация, предоставена от съответните органи за мониторинг по основните конвенции на Международната организация на труда, и многостранните споразумения, свързани с околната среда, изброени в дял ІХ от споразумението. Във връзка с това Комисията също така ще поиска становища от съответните консултативни групи на гражданското общество.

След изтичането на срока на действие на механизма за стабилизиране по отношение на бананите на 31 декември 2019 г. Комисията ще направи оценка на състоянието на пазара на банани в Съюза и това на производителите на банани в Съюза. Комисията ще представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за установените от нея факти, в който ще включи предварителна оценка на функционирането на „Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité“ (POSEI) за запазването на производството на банани в Съюза.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Европейският парламент и Комисията изразяват съгласие относно значението на тясното сътрудничество при осъществяването на мониторинг върху прилагането на споразумението и на Регламент (ЕС) № 19/2013(2). За тази цел те се споразумяват за следното:

‐ По искане на компетентната комисия на Европейския парламент Комисията представя доклад относно всички конкретни въпроси, свързани с изпълнението от страна на Колумбия или Перу на техните ангажименти, свързани с търговията и устойчивото развитие.

‐ В случай че Европейският парламент приеме препоръка за започването на разследване във връзка с прилагането на защитни мерки, Комисията ще прецени внимателно дали са изпълнени условията на Регламент (ЕС) № 19/2013 за служебно започване на разследване. Ако Комисията счете, че не са изпълнени условията, тя ще представи доклад на компетентната комисия на Европейския парламент, включващ разяснение на всички фактори от значение за започването на такова разследване.

(1) ОВ L 17, 19.1.2013 г., стр. 1.
(2) ОВ L 17, 19.1.2013 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност