Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0262(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0249/2012

Indgivne tekster :

A7-0249/2012

Forhandlinger :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Afstemninger :

PV 13/09/2012 - 11.11
CRE 13/09/2012 - 11.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 11/12/2012 - 8.15
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0347
P7_TA(2012)0480

Vedtagne tekster
PDF 111kWORD 25k
Tirsdag den 11. december 2012 - Strasbourg
Gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru***I
P7_TA(2012)0480A7-0249/2012
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0600),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0307/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 31. oktober 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0249/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling(1);

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  godkender Europa-Parlamentet og Kommissionens fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Denne holdning erstatter de ændringer, der blev vedtaget den 13. september 2012 (Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0347).


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side
P7_TC1-COD(2011)0262

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 19/2013).


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Kommissionen glæder sig over, at Europa-Parlamentet og Rådet er nået til enighed ved førstebehandlingen om forordning (EU) nr. 19/2013(1).

Som fastsat i forordning (EU) nr. 19/2013 vil Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en årlig beretning om gennemførelsen af aftalen og være parat til at drøfte ethvert spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med aftalens gennemførelse, med Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg.

Kommissionen vil lægge særlig vægt på effektiv gennemførelse af forpligtelserne vedrørende handel og bæredygtig udvikling i aftalen under hensyntagen til de konkrete oplysninger, der leveres af de relevante tilsynsorganer for Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende konventioner og de multilaterale miljøaftaler, der er anført i afsnit IX i aftalen. I denne forbindelse vil Kommissionen endvidere udbede sig relevante rådgivende civilsamfundsgruppers synspunkter.

Efter udløbet af stabiliseringsmekanismen for bananer den 31. december 2019 vil Kommissionen vurdere situationen på EU-markedet for bananer og status for Unionens bananproducenter. Kommissionen vil aflægge beretning om sine resultater til Europa-Parlamentet og Rådet og inkludere en foreløbig vurdering af virkningen af »Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité« (POSEI) for bevarelsen af bananproduktionen i Unionen.

FÆLLES ERKLÆRING

Europa-Parlamentet og Kommissionen er enige om betydningen af et tæt samarbejde om overvågningen af gennemførelsen af aftalen samt forordning (EU) nr. 19/2013(2). De er i denne henseende enige om følgende:

Efter anmodning fra Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg aflægger Kommissionen beretning til udvalget om eventuelle særlige problemer i forbindelse med Colombias eller Perus gennemførelse af deres forpligtelser vedrørende handel og bæredygtig udvikling.

Såfremt Europa-Parlamentet vedtager en henstilling om igangsættelse af en undersøgelse af beskyttelsesforanstaltninger, undersøger Kommissionen omhyggeligt, hvorvidt betingelserne i henhold til forordning (EU) nr. 19/2013 for indledning på eget initiativ er opfyldt. Såfremt Kommissionen ikke anser betingelserne for opfyldt, forelægger den Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg en beretning med en redegørelse for alle de faktorer, der er relevante for igangsættelsen af en sådan undersøgelse.

(1) EUT L 17 af 19.1.2013, s. 1.
(2) EUT L 17 af 19.1.2013, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik