Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0262(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0249/2012

Iesniegtie teksti :

A7-0249/2012

Debates :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Balsojumi :

PV 13/09/2012 - 11.11
CRE 13/09/2012 - 11.11
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
PV 11/12/2012 - 8.15
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0347
P7_TA(2012)0480

Pieņemtie teksti
PDF 367kWORD 25k
Otrdiena, 2012. gada 11. decembris - Strasbūra
Tirdzniecības nolīgumā starp ES un Kolumbiju un Peru paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana ***I
P7_TA(2012)0480A7-0249/2012
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2012. gada 11. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0600),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0307/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2012. gada 31. oktobra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A7-0249/2012),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(1);

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šīs rezolūcijas pielikumā

3.  apstiprina Eiropas Parlamenta un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šīs rezolūcijas pielikumā;

4.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) Šī nostāja aizstāj 2012. gada 13. septembrī pieņemtos grozījumus (šajā datumā pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0347).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2013, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses
P7_TC1-COD(2011)0262

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 19/2013.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Komisija atzinīgi novērtē Eiropas Parlamenta un Padomes vienošanos pirmajā lasījumā par Regulu (ES) Nr. 19/2013(1).

Atbilstīgi Regulā (ES) Nr. 19/2013 noteiktajam Komisija iesniegs Eiropas Parlamentam un Padomei gada ziņojumu par tirdzniecības nolīguma īstenošanu un būs gatava apspriest ar Eiropas Parlamenta atbildīgo komiteju jebkurus jautājumus, kas saistīti ar nolīguma īstenošanu.

Komisija īpašu uzmanību pievērsīs nolīgumā noteikto tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības saistību efektīvai īstenošanai, ņemot vērā īpašu informāciju, ko sniedz nolīguma IX sadaļā minēto Starptautiskās Darba organizācijas pamatkonvenciju un daudzpusējo nolīgumu vides jomā uzraudzības struktūras. Šajos jautājumos Komisija arī uzklausīs attiecīgo pilsoniskās sabiedrības konsultatīvo grupu viedokli.

Kad 2019. gada 31. decembrī beigsies stabilizācijas mehānisma banāniem darbības termiņš, Komisija novērtēs situāciju Savienības banānu tirgū un Savienības banānu ražotāju stāvokli. Komisija par saviem atzinumiem ziņos Eiropas Parlamentam un Padomei, pievienojot arī sākotnēju novērtējumu par programmas “Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité” (POSEI) darbību, lai saglabātu banānu ražošanu Savienībā.

KOPĪGS PAZIŅOJUMS

Eiropas Parlaments un Komisija vienojas par to, ka ir būtiski cieši sadarboties nolīguma un Regulas (ES) Nr. 19/2013(2) īstenošanas uzraudzībā. Šajā nolūkā abas iestādes vienojas par šādiem punktiem:

‐ Pēc Eiropas Parlamenta atbildīgās komitejas pieprasījuma Komisija tai ziņos par jebkurām īpašām bažām, kas saistītas ar to, kā Kolumbija vai Peru īsteno savas saistības tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības jomā.

‐ Ja Eiropas Parlaments pieņem ieteikumu, lai uzsāktu izmeklēšanu par iespējamu aizsargpasākumu ieviešanu, Komisija rūpīgi izmeklēs, vai ir ievēroti Regulā (ES) Nr. 19/2013 paredzētie nosacījumi ex-officio uzsākšanai. Ja Komisija uzskata, ka nosacījumi nav izpildīti, tā iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamenta atbildīgajai komitejai, tostarp paskaidrojumu par visiem faktoriem, kas attiecas uz šādas izmeklēšanas sākšanu.“

(1) OV L 17, 19.1.2013., 1. lpp.
(2) OV L 17, 19.1.2013., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika