Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0262(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0249/2012

Texte depuse :

A7-0249/2012

Dezbateri :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Voturi :

PV 13/09/2012 - 11.11
CRE 13/09/2012 - 11.11
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 11/12/2012 - 8.15
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0347
P7_TA(2012)0480

Texte adoptate
PDF 382kWORD 24k
Marţi, 11 decembrie 2012 - Strasbourg
Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din acordul comercial între UE și Republica Columbia/Republica Peru ***I
P7_TA(2012)0480A7-0249/2012
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 decembrie 2012 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2011)0600),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0307/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 31 octombrie 2012 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7–0249/2012),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(1);

2.  ia act de declaraţia Comisiei anexată la prezenta rezoluţie;

3.  ia act de declaraţia comună a Parlamentului European și Comisiei anexată la prezenta rezoluţie;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 13 septembrie 2012 (Texte adoptate, P7_TA(2012)0347).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte
P7_TC1-COD(2011)0262

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 19/2013.)


ANEXE LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA COMISIEI

Comisia salută acordul în primă lectură la care Parlamentul European și Consiliul au ajuns cu privire la Regulamentul (UE) nr. 19/2013(1).

După cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 19/2013, Comisia va prezenta Parlamentului European și Consiliului un raport anual privind punerea în aplicare a acordului și va fi pregătită să discute cu comisia competentă a Parlamentului European toate problemele care decurg din punerea în aplicare a acordului.

Comisia va acorda o importanță specială punerii în aplicare efective a angajamentelor referitoare la comerț și dezvoltarea durabilă din acord, luând în considerare informațiile specifice furnizate de organele competente de monitorizare ale convențiilor fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii și ale acordurilor multilaterale de mediu enumerate în titlul IX din acord. În acest context, Comisia va solicita și opinia grupurilor consultative relevante ale societății civile.

După expirarea mecanismului de stabilizare pentru banane, la 31 decembrie 2019, Comisia va evalua situația pieței bananelor din Uniune și a producătorilor de banane din Uniune. Comisia își va comunica concluziile Parlamentului European și Consiliului și va include o evaluare preliminară a funcționării „Programului de opțiuni specifice depărtării și insularității regiunilor ultraperiferice” („Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité” - POSEI) în ceea ce privește protecția producției de banane din Uniune.

DECLARAȚIE COMUNĂ

Parlamentul European și Comisia sunt de acord cu privire la importanța unei cooperării strânse în monitorizarea punerii în aplicare a acordului și a Regulamentului (UE) nr. 19/2013(2). În acest scop, cele două instituții au convenit cu privire la următoarele aspecte:

– la cererea comisiei competente a Parlamentului European, Comisia prezintă un raport privind orice problemă specifică legată de punerea în aplicare de către Columbia sau Peru a angajamentelor lor cu privire la comerț și la dezvoltarea durabilă.

– în cazul în care Parlamentul European adoptă o recomandare privind deschiderea unei anchete de salvgardare, Comisia analizează cu atenție dacă sunt întrunite condițiile specificate în Regulamentul (UE) nr. 19/2013 privind deschiderea unei anchete din oficiu. În cazul în care Comisia consideră că aceste condiții nu sunt întrunite, aceasta prezintă un raport comisiei responsabile a Parlamentului European, care conține o explicație privind toți factorii relevanți pentru deschiderea unei astfel de anchete.

(1) JO L 17, 19.1.2013, p. 1.
(2) JO L 17, 19.1.2013, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate