Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0262(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0249/2012

Predkladané texty :

A7-0249/2012

Rozpravy :

PV 12/09/2012 - 18
CRE 12/09/2012 - 18

Hlasovanie :

PV 13/09/2012 - 11.11
CRE 13/09/2012 - 11.11
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 11/12/2012 - 8.15
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0347
P7_TA(2012)0480

Prijaté texty
PDF 292kWORD 25k
Utorok, 11. decembra 2012 - Štrasburg
Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, stanovených v Dohode o obchode medzi EÚ, Kolumbiou a Peru ***I
P7_TA(2012)0480A7-0249/2012
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2011)0600),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0307/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 31. októbra 2012, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0249/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(1);

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté 13. septembra 2012 (Prijaté texty, P7_TA(2012)0347).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. decembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej
P7_TC1-COD(2011)0262

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 19/2013.)


PRÍLOHY K LEGISLATÍVNEMU VYHLÁSENIU

VYHLÁSENIE KOMISIE

Komisia víta dohodu v prvom čítaní medzi Európskym parlamentom a Radou týkajúcu sa nariadenia (EÚ) č. 19/2013(1).

V súlade s nariadením (EÚ) č. 19/2013 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o vykonávaní dohody a bude pripravená prediskutovať s gestorským výborom Európskeho parlamentu akékoľvek otázky vyplývajúce z vykonávania tejto dohody

Komisia bude venovať osobitnú pozornosť účinnému vykonávaniu záväzkov v dohode týkajúcich sa obchodu a trvalo udržateľného rozvoja, pričom zohľadní konkrétne informácie poskytnuté príslušnými monitorujúcimi orgánmi základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce a mnohostranných environmentálnych dohôd uvedených v hlave IX dohody. V tejto súvislosti sa Komisia obráti aj na príslušné poradné skupiny občianskej spoločnosti s cieľom poznať ich stanovisko.

Po uplynutí platnosti stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi 31. decembra 2019, Komisia zhodnotí situáciu na trhu Únie s banánmi a situáciu producentov banánov v Únii. Komisia oznámi svoje zistenia Európskemu parlamentu a Rade a  predloží predbežné hodnotenie fungovania „Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité“ (POSEI) (program osobitných alternatív pre odľahlosť a ostrovný charakter) pri ochrane produkcie banánov v Únii.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Európsky parlament a Komisia sa zhodli na dôležitosti úzkej spolupráce pri monitorovaní vykonávania dohody a nariadenia (EÚ) č. .19/2013(2). V záujme uvedeného sa zhodli na nasledujúcom:

– na požiadanie gestorského výboru Európskeho parlamentu mu Komisia predloží správu o akýchkoľvek konkrétnych otázkach týkajúcich sa plnenia záväzkov Kolumbie alebo Peru, pokiaľ ide o obchod a trvalo udržateľný rozvoj;

– ak Európsky parlament prijme odporúčanie na začatie prešetrovania ochranných opatrení, Komisia starostlivo preskúma, či sú splnené podmienky nariadenia (EÚ) č. 19/2013 na začatie prešetrovania z úradnej moci. Ak Komisia dôjde k záveru, že podmienky nie sú splnené, predloží gestorskému výboru Európskeho parlamentu správu, v ktorej uvedie vysvetlenie všetkých faktorov relevantných pre začatie takéhoto prešetrovania.

(1) Ú. v. EÚ L 17, 19.1.2013, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 17, 19.1.2013, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia