Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0249(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0388/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0388/2012

Συζήτηση :

PV 10/12/2012 - 16
CRE 10/12/2012 - 16

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.16
CRE 11/12/2012 - 8.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0481

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 254kWORD 19k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας/Περού ***
P7_TA(2012)0481A7-0388/2012

Nομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (14762/1/2011 – C7-0287/2012 – 2011/0249(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14762/1/2011),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (14764/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0287/2012),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0388/2012),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Κολομβίας και του Περού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου