Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2129(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0340/2012

Predkladané texty :

A7-0340/2012

Rozpravy :

PV 10/12/2012 - 20
CRE 10/12/2012 - 20

Hlasovanie :

PV 11/12/2012 - 8.17
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0482

Prijaté texty
PDF 342kWORD 42k
Utorok, 11. decembra 2012 - Štrasburg
Prevencia ženských chorôb súvisiacich s vekom
P7_TA(2012)0482A7-0340/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2012 o prevencii ženských chorôb súvisiacich s vekom (2012/2129(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 ZFEÚ,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Bielu knihu s názvom Spoločne za zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 – 2013 (COM(2007)0630),

–  so zreteľom na Bielu knihu s názvom o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou v Európe (COM(2007)0279),

–  so zreteľom na Správu o zdraví žien v Európskej únii, ktorú vypracovala Európska komisia,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie o telemedicíne v prospech pacientov, systémov zdravotnej starostlivosti a spoločnosti (COM(2008)0689),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Riešenie otázky vplyvu starnutia obyvateľstva v EÚ (COM(2009)0180),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Solidarita v oblasti zdravia: zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v EÚ (COM(2009)0567),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Boj proti rakovine: Európske partnerstvo (COM(2009)0291),

–  so zreteľom na správu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2010 s názvom Empower Women – Combating Tobacco Industry Marketing in the WHO European Region (Posilnenie postavenia žien – boj proti marketingu tabakového priemyslu v európskom regióne WHO),

–  so zreteľom na správu Komisie s názvom Správa o starnutí obyvateľstva za rok 2012: základné predpoklady a metodológie odhadovania (European Economy 4/11, Komisia, 2011),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES z 23. októbra 2007, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013)(1),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 940/2011/EÚ zo 14. septembra 2011 o Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami(2),

–  so zreteľom na závery Rady o inovačných prístupoch k chronickým ochoreniam v oblasti verejného zdravia a systémov zdravotnej starostlivosti zo 7. decembra 2010,

–  zo zreteľom na správu belgického predsedníctva z 23. novembra 2010 o mzdových rozdieloch medzi pohlaviami,

–  so zreteľom na závery samitu OSN o neprenosných chronických chorobách z 19. – 20. septembra 2011,

–  so zreteľom na rámcový program pre výskum a inovácie Horizont 2020 (COM(2011)0808),

–  so zreteľom na správu Eurostatu na tému Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami – štatistický portrét Európskej únie 2012,

–  so zreteľom na správu Eurobarometra na tému Aktívne starnutie (2012),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Realizácia strategického vykonávacieho plánu pre európske partnerstvo v oblasti inovácií zameraného na aktívne a zdravé starnutie (COM(2012)0083),

–  so zreteľom na Bielu knihu s názvom Program pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky (COM(2012)0055),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2006 o rakovine prsníka v rozšírenej Európskej únii(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 1. februára 2007 o podpore zdravého stravovania a telesnej aktivity: európsky rozmer prevencie nadváhy, obezity a chronických ochorení(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júla 2007 o opatreniach na boj proti srdcovo-cievnym ochoreniam(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. februára 2009 o duševnom zdraví(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2009 o aktívnom začleňovaní osôb vylúčených z trhu práce(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. novembra 2009 o spoločnom programovaní výskumu v oblasti boja proti neurodegeneratívnym ochoreniam, predovšetkým Alzheimerovej chorobe(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2011 o európskej iniciatíve o Alzheimerovej chorobe a iných typoch demencie(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. mája 2010 o oznámení Komisie s názvom Boj proti rakovine: európske partnerstvo(10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. septembra 2010 o úlohe žien v starnúcej spoločnosti(11),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. novembra 2010 o demografických výzvach a solidarite medzi generáciami(12),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2011 o chudobe žien v Európskej únii(13),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2011 o situácii žien v preddôchodkovom veku(14),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. septembra 2011 o pozícii a záväzku Európskej únie v súvislosti so zasadnutím OSN na vysokej úrovni o prevencii a kontrole neprenosných chorôb(15),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2012 o riešení problému epidémie cukrovky v EÚ(16),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. mája 2012 s odporúčaniami pre Komisiu o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty(17),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2012 o rovnosti medzi ženami a mužmi(18),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0340/2012),

Všeobecný kontext

A.  keďže EÚ presadzuje ľudskú dôstojnosť a uznáva právo každého človeka na prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti a lekárskej starostlivosti, pričom v článku 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa jasne konštatuje, že členské štáty zodpovedajú za organizáciu, riadenie a poskytovanie zdravotníckych služieb a lekárskej starostlivosti vrátane prideľovania zdrojov. Je veľmi dôležité, aby staršie osoby mali právo viesť dôstojný a nezávislý život a podieľať sa na spoločenskom a kultúrnom dianí;

B.  keďže starnutie je veľkou výzvou pre Európu; keďže v EÚ je viac ako 87 miliónov (17,4 %) ľudí vo veku nad 65 rokov a keďže sa predpokladá, že ich počet vzrastie do roku 2060 na viac ako 150 miliónov (približne 30°%);

C.  keďže napriek podstatnému nárastu priemernej dĺžky života spolu s trvalo rastúcou životnou úrovňou v priemyselných krajinách, čo umožňuje dnešným starším ľuďom viesť oveľa aktívnejší život než v predchádzajúcich desaťročiach, negatívne stereotypy a predsudky v súvislosti so staršími ľuďmi stále vytvárajú veľké prekážky pre ich spoločenskú integráciu, vyúsťujúcu do sociálneho vyčlenenia priamo vplývajúceho na ich kvalitu života a duševné zdravie;

D.  keďže ženy sa dožívajú vyššieho veku než muži (82,4 roka u žien v porovnaní so 76,4 roka u mužov); keďže rozdiel v zdravej priemernej dĺžke života sa zmenšuje 67,7 roka pre mužov a 62,6 pre ženy;

E.  keďže zamestnanosť žien vo veku 55 – 64 rokov dosahovala v roku 2010 38,6 % v porovnaní s 54,5 % u mužov v rovnakom veku; keďže podľa cieľov EÚ by do roku 2020 malo pracovať 75 % obyvateľstva vo veku 20-64 rokov;

F.  keďže výška odmeny je u žien nižšia ako u mužov (priemerný rozdiel v odmeňovaní medzi mužmi a ženami v EÚ je 17,5 %); keďže mzdové rozdiely medzi pohlaviami vo veku 55-64 rokov predstavujú v niektorých členských štátoch 30 % a až 48 % pre ľudí vo veku 65 rokov a viac; keďže mzdové rozdiely medzi pohlaviami preto často vedú k nižším dôchodkom, čo vyúsťuje do toho, že ženy sa ocitajú pod hranicu chudoby;

G.  keďže v záujme zladenia rodinného a pracovného života ženy volia flexibilné domáce, dočasné či atypické zamestnanie na čiastočný úväzok, čo ohrozuje ich služobný postup, s ťažkými dôsledkami súvisiacimi s ich príspevkami na dôchodok, čím sa stávajú osobitne náchylné na situácie neistoty a chudoby;

H.  keďže generácia žien vo veku nad päťdesiat rokov, často opisovaná ako sendvičová generácia alebo ako pracujúce dcéry a pracujúce matky, má zvyčajne menej možností starať sa o vlastné zdravie, pretože tieto ženy sa často starajú o rodičov a o vnúčatá;

I.  keďže v Európe je 23,9 % obyvateľov vo veku 50 – 64 rokov ohrozených chudobou, pričom tento percentuálny podiel predstavuje 25,9 % u žien v porovnaní s 21,7 % mužov; keďže údaje v Európskej únii sa pohybujú v rozmedzí 39 % a 49 % v závislosti od jednotlivých štátov a v jednej krajine EÚ sa dokonca vyšplhali až na 51 %;

J.  keďže aj po rozvode, rozluke alebo ovdovení žije 75,8 % žien starších ako 65 rokov osamote a keďže v priemere tri z desiatich domácností v Európskej únii sú jednočlenné domácnosti, pričom väčšinu z nich tvoria osamotené ženy, najmä staršie ženy, a tento podiel stúpa; keďže jednočlenné domácnosti alebo domácnosti s jedným príjmom sa vo väčšine členských štátov znevýhodňujú, a to v absolútnom aj relatívnom vyjadrení, čo sa týka zdaňovania, sociálneho zabezpečenia, bývania, zdravotnej starostlivosti, poistenia a dôchodkov; keďže verejné politiky by nemali trestať ľudí za to, že žijú sami, či už z vlastnej vôle alebo nechcene;

K.  keďže v roku 2009 dosahovala miera vážneho materiálneho nedostatku u žien nad 65 rokov 7,6 % oproti 5,5 % u mužov rovnakej vekovej kategórie;

L.  keďže staršie ženy ako znevýhodnená skupina sa často stretáva s prípadmi viacnásobnej diskriminácie (napríklad z dôvodu veku, pohlavia či etnického pôvodu); keďže staršie ženy, ktoré majú často nižšie sociálno-ekonomické postavenie a čelia mnohým problémom, by mali prospech z opatrení sociálnej ochrany a prístupu k národným systémom zdravotnej starostlivosti;

M.  keďže vo vidieckych oblastiach je zdravotnícka starostlivosť ťažšie dostupná než v mestských oblastiach, najmä vzhľadom na nedostatok zdravotníckych pracovníkov a nemocničných zariadení, ako aj pohotovostných lekárskych služieb;

N.  keďže staršie ženy, najmä tie, ktoré žijú izolovane, sa často dostávajú do ťažkých sociálnych a ekonomických situácií ovplyvňujúcich ich kvalitu života a stav telesného a duševného zdravia;

O.  keďže na riadne uspokojovanie potrieb starších žien treba lepšie chápať ochorenia, ktoré ich postihujú;

P.  keďže všetky tieto faktory vrátane izolácie ovplyvňujú schopnosť starších žien vytvárať alebo udržiavať sociálne siete, teda žiť aktívnym životom;

Choroby podmienené vekom

Q.  keďže z dôvodu vyššieho očakávaného veku a rodovej náchylnosti voči niektorým ochoreniam ženy viac postihujú chronické ochorenia a ochorenia spôsobujúce postihnutie, čím sa zhoršuje kvalita ich života;

R.  keďže medzi mužmi a ženami existujú rozdiely, čo sa týka vzniku, postupu a dôsledkov mnohých zdravotných porúch;

S.  keďže podľa posledných dostupných údajov Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) najčastejšími diagnostikovanými formami rakoviny u žien sú rakovina prsníka (29,7 %), rakovina hrubého čreva a konečníka (13,5 %) a rakovina pľúc (7,4 %);

T.  keďže v členských štátoch zomrie na srdcovocievne ochorenia ročne viac než dva milióny ľudí, čo predstavuje až 42 % všetkých úmrtí v EÚ a príčinu 45 % úmrtí u žien v porovnaní s 38 % u mužov;

U.  keďže cukrovka je jednou z najčastejších neprenosných chorôb, ktorá postihuje viac ako 33 miliónov občanov EÚ, pričom tento počet sa do roku 2030 pravdepodobne zvýši na 38 miliónov; keďže v roku 2010 približne deväť percent obyvateľov EÚ v dospelom veku (vo veku 20 – 79 rokov) trpelo cukrovkou;

V.  keďže vek je rizikovým faktorom pre rozvoj neurodegeneratívnych ochorení ako je Alzheimerova choroba (najbežnejšia forma demencie); keďže neurodegeneratívne ochorenia sú častejšie u ľudí nad 65 rokov (postihujú približne každého 20. človeka vo veku nad 65 rokov, každého 5. človeka vo veku nad 80 rokov a každého 3. človeka vo veku nad 90 rokov); keďže vyše 7,3 milióna ľudí v Európe trpí demenciou; keďže zo štúdií vyplýva, že miera Alzheimerovej choroby u žien vo veku nad 90 rokov dosahuje 81,7 % oproti 24 % u mužov; keďže stigma a nedostatočná informovanosť o neurodegeneratívnych ochoreniach, ako je demencia, vedie k odkladaniu diagnózy a k slabým výsledkom liečby;

W.  keďže demencia sa vyskytuje častejšie u ľudí nad 65 rokov, postihuje približne každého 20. človeka vo veku nad 65 rokov, každého 5. človeka vo veku nad 80 rokov a každého 3. človeka vo veku nad 90 rokov; keďže vo všeobecnosti sa častejšie vyskytuje u starých žien než u starých mužov;

X.  keďže ženy sú vystavené väčšiemu riziku vzniku ochorení kostí a kĺbov (osteoartrózy, reumatoidnej artritídy, osteoporózy a rednutiu kostí); keďže u žien sa vyskytuje približne 75 % prípadov zlomenín krčku stehennej kosti v dôsledku osteoporózy;

Y.  keďže hlavnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych chorôb, nádorov, cukrovky, obezity a chronickej obštrukčnej choroby pľúc sú fajčenie, nedostatok telesnej aktivity, nezdravá strava, nadmerná konzumácia alkoholu a znečistenie životného prostredia,

Z.  keďže depresia a úzkosť sú vážnymi formami duševnej poruchy, ktorá postihuje oveľa častejšie ženy ako mužov; keďže podľa odhadu WHO sa v Európe u dvoch až 15 % žien vo veku nad 65 rokov;

AA.  keďže postihnutia sluchu a zraku takisto veľkou mierou prispievajú k bremenu rokov života s funkčnými obmedzeniami, včasná a primeraná kvalitná diagnostika, liečba a prístup ku kvalitným zdravotníckym prístrojom môžu zabrániť zhoršovaniu stavu alebo čiastočne obnoviť funkcionalitu;

AB.  keďže asi 600 000 Európanov trpí sklerózou multiplex, pričom väčšinou sú to ženy; keďže toto je najčastejšia forma neurovegetatívnej poruchy a jedna z hlavných príčin netraumatického postihnutia starších žien;

Prístup k zdravotníckym službám

AC.  keďže treba zabezpečiť rovnaký prístup žien aj mužov k zdravotníckym službám a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, pričom treba venovať väčšiu pozornosť predovšetkým postaveniu žien vo vidieckych oblastiach, ktoré veľmi často žijú osamotene; zároveň sa musí dodržiavať článok 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

AD.  keďže ekonomická situácia starších žien spôsobená rozdielmi z dôvodu pohlavia, čo sa týka zárobkov, dôchodkov a ďalších foriem príjmu, spôsobuje, že vzhľadom na stavy neistoty a chudoby sa stávajú mimoriadne zraniteľné a na zdravotnícku starostlivosť a lekárske ošetrenia, ktoré potrebujú, vynakladanú menej prostriedkov;

AE.  keďže telemedicína môže zlepšiť prístup k lekárskej pomoci, ktorá neexistuje v nedostupných oblastiach, a môže zlepšiť kvality a periodicitu lekárskej starostlivosti odborníka, ktorú niektorí starší ľudia potrebujú vzhľadom na konkrétny zdravotný stav;

Výskum a prevencia

AF.  keďže investície do výskumu a inovácií sú veľmi dôležité na udržanie vysokej kvality života, čo umožní riešiť náročné úlohy súvisiace so starnutím;

AG.  keďže prevencia a včasná diagnostika vyúsťuje do zlepšenia telesného a duševného zdravia mužov a žien, čo umožňuje predĺžiť priemernú dĺžku života v dobrom zdraví a znížiť výdavky na zdravotnú starostlivosť, čím sa zabezpečuje dlhodobá udržateľnosť,

AH.  keďže preventívne opatrenia musia byť prioritou zdravotníckej starostlivosť, pričom osobitnú pozornosť treba venovať znevýhodneným skupinám;

AI.  keďže zdravotná gramotnosť je potrebná na to, aby sa verejnosť mohla orientovať v zložitých zdravotníckych systémoch a lepšie pochopila, čo môže urobiť sama počas života, aby predišla ochoreniam súvisiacim s vekom;

AJ.  keďže rodová náchylnosť na ochorenia a lieky nie je v súčasnosti dostatočne preštudovaná, pretože klinické testy sa vykonávajú väčšinou na mladších mužoch;

AK.  keďže podľa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) mamografické vyšetrenie s pokrytím viac ako 70 % môže znížiť úmrtnosť na rakovinu prsníka u žien nad 50 rokov o 20 % až 30 %;

AL.  keďže ženy vo väčšej miere užívajú lieky a rastlinné liečivá, ktorých účinok treba ešte lepšie preskúmať, aby sa minimalizovalo riziko interakcie;

AM.  keďže ženy počas svojho života prechádzajú mnohými hormonálnymi zmenami a užívajú liečivá konkrétne určené pre ich vek z hľadiska plodnosti a menopauzy;

AN.  keďže 9 % žien sa často uchyľuje k antidepresívam v porovnaní s 5 % u mužov;

AO.  keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 4 až 6 % starších ľudí zažilo nejakú formu zneužitia vo vlastných domovoch, počnúc telesným, sexuálnym a psychologickým zneužitím, až po finančné vykorisťovanie, zanedbanosť a opustenosť;

Všeobecný kontext

1.  uznáva, že hoci ženy sa dožívajú vyššieho veku ako muži, netešia sa dobrému zdraviu vo vyššom počte rokov, t. j. bez výrazných obmedzení činnosti či neschopnosti ženy: 62,6 rokov, muži: 61,7 rokov);

2.  konštatuje, že staršie ženy potrebujú dostatočný prístup k zdravotníckej starostlivosti a pomoci v domácnosti, čo by im umožnilo využívať rovnaké práva a žiť nezávislým životom;

3.  vyzýva Komisiu, aby zverejnila novú Správu o zdraví žien, so zvláštnym zreteľom na vekovú skupinu nad 65 rokov a ukazovatele týkajúce sa aktívneho starnutia;

4.  tvrdí, že politiky zamerané na zladenie rodinného a pracovného života sociálna účasť umožňujú ženám lepšie sa vyrovnať s aktívnym a zdravým starnutím, preto povzbudzuje členské štáty, aby posilnili svoje úsilie v tomto smere;

5.  vyzýva členské štáty, aby podporovali plnú integráciu, intenzívnejšie zapájanie sa a aktívnu účasť starších žien na sociálnom živote;

6.  zdôrazňuje význam kultúrnych a vzdelávacích zariadení pre starších ľudí;

7.  požaduje konkrétne a účinné opatrenia, ako je prijatie smernice o rovnakom zaobchádzaní na riešenie viacnásobnej diskriminácie, s ktorou sa staršie ženy často stretávajú;

8.  podporuje iniciatívy na dosiahnutie efektívnejšej prevencie chorôb a zlepšenie zdravia starších ľudí a zachovanie ich nezávislosti;

9.  vyzýva Komisiu a Radu, aby zverejnili správu o opatreniach prijatých členskými štátmi na podporu aktívneho starnutia a ich vplyve s cieľom identifikovať najlepšie postupy a zhodnotiť ďalšie kroky na európskej úrovni;

10.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili pozitívnejší prístup k otázke starnutia a zvýšili informovanosť občanov EÚ o tejto problematike a jej reálnych dôsledkoch, čo bolo hlavným odkazom roka 2012 ako roka aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity;

11.  považuje postoj k životu, v ktorom sa zohľadňujú súvislosti starnutia a príslušnosti k pohlaviu, za krok vpred v politike v oblasti starnutia;

12.  konštatuje, že verejné výdavky v zdravotníctve predstavujú 7,8 % HDP v EÚ, pričom sa odhaduje, že do roku 2060 vzrastú v dôsledku starnutia populácie výdavky na dlhodobú a krátkodobú starostlivosť o 3 %;

13.  vyzýva členské štáty, aby venovali pozornosť starším prisťahovalkyniam, ktoré sa dostali do tvrdých ekonomických a sociálnych podmienok a často sa stretávajú s problémami pri získavaní prístupu k opatreniam sociálnej ochrany a k službám zdravotníckej starostlivosti; domnieva sa, že osobitná pozornosť by sa mala venovať osamoteným ženám, vdovám a rozvedeným ženám, čo v konečnom dôsledkom ovplyvňuje kvalitu ich života a zdravie;

14.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby plne uznali rodový rozmer zdravia ako podstatnú súčasť politík zdravia na úrovni EÚ a na národných úrovniach;

15.  vyzýva členské štáty, aby našli správnu rovnováhu medzi uplatňovaním drastických opatrení na boj proti finančnej a hospodárskej kríze a na zabezpečenie dostatočných a primeraných finančných prostriedkov na zdravotnícku a sociálnu starostlivosť na pomoc pri zvládaní demografického trendu starnutia obyvateľstva;

16.  vyzýva Komisiu, aby zverejnila hodnotenie vplyvu finančnej a hospodárskej krízy na staršie ženy so zameraním na preventívnu zdravotnícku starostlivosť a liečenie;

17.  konštatuje, že komplexné a hĺbkové stratégie v odvetví zdravotníctva si vyžadujú spoluprácu vlád, zdravotníckych odborníkov, mimovládnych organizácií, organizácií verejného zdravia, organizácií zastupujúcich pacientov, masmédií a ďalších subjektov, ktoré sa zaoberajú zdravým starnutím;

18.  pripomína potrebu budovania a propagovania Európskej únie, ktorá je vnímavejšia voči potrebám a záujmom starších žien a mužov a na presadzovanie rodovej rovnosti vo všetkých opatreniach a politikách na podporu informovanosti a osvety s cieľom zaručiť aktívne a zdravé starnutie pre všetkých;

Choroby podmienené vekom

19.  zdôrazňuje, že mnohé ochorenia sú u žien často podceňované, napríklad ochorenia srdca, pretože sú považované za problém mužov; ľutuje, že mnoho prípadov srdcového infarktu u žien nie je diagnostikovaných, pretože príznaky sú všeobecne odlišné od príznakov u mužov; ďalej zdôrazňuje, že pri liečbe by sa mali zohľadňovať osobitné biologické rozdiely a rozdiely súvisiace s pohlavím;

20.  vyzýva členské štáty na realizáciu verejných informačných programov cielených na ženy a na zvyšovanie povedomia o rizikových faktoroch týkajúcich sa kardiovaskulárnych ochorení a špecializovaných programov pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve;

21.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že nedostatočná pozornosť sa venuje účinkom zvýšenej spotreby alkoholu u starších žien v Európe a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby nechali vypracovať štúdie s cieľom riešiť tento problém a jeho vplyv na telesné a duševné zdravie starších žien;

22.  so znepokojením konštatuje rastúci počet fajčiarok s následným zvýšeným rizikom vzniku rakoviny pľúc a srdcových chorôb; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zaviedli programy na boj proti fajčeniu, s osobitným dôrazom na mladé ženy (WHO odhaduje, že percento fajčiarok v Európe sa do roku 2025 zvýši z 12 % na približne 20 %);

23. vyzýva Komisiu, aby podporila iniciatívy zamerané na zlepšenie zdravia, a to aj primeranou informovanosťou o rizikách spojených s konzumáciou tabaku a alkoholu, výhodách správneho stravovania a primeranej fyzickej aktivity ako prostriedku na predchádzanie obezite a hypertenzii a jej komplikáciám;

24.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby začali informačné kampane zamerané na ženy pred menopauzou a ženy v menopauze;

25.  vyzýva členské štáty, aby zvyšovali povedomie verejnosti o ochoreniach kostí a kĺbov organizovaním verejných informačných a vzdelávacích kampaní zameraných na prevenciu a liečbu;

26.  vyzýva Komisiu, aby iniciovala akčný plán EÚ pre neprenosné choroby ako ďalší krok k výsledkom samitu OSN o neprenosných chorobách v septembri roku 2011 a procesu verejnej konzultácie, ktorý Komisia odštartovala v marci a apríli roku 2012;

27.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa sústredila na mladých ľudí, najmä v súvislosti s pripravovanou revíziou smernice 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov;

28.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala a uplatňovala osobitnú stratégiu EÚ v podobe odporúčania Rady, zameranú na prevenciu, diagnostiku a liečbu cukrovky, ako aj na informácie a výskum v tejto oblasti vrátane prierezového rodového prístupu a rovnosti medzi mužmi a ženami; zároveň sa musí dodržiavať článok 168 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

29.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali holistický a rodovo citlivý prístup k Alzheimerovej chorobe a iným formám demencie s cieľom zlepšiť kvalitu života a dôstojnosť pacientov a ich rodín;

30.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rozvíjali verejné informačné kampane týkajúce sa Alzheimerovej choroby (to znamená o chorobe samotnej a o možnostiach liečby a starostlivosti) v spolupráci s národnými a európskymi združeniami pre Alzheimerovu chorobu;

31.  požaduje, aby členské štáty urýchlene vypracovali národné plány a stratégie pre Alzheimerovu choroby, ak to doteraz neurobili;

32.  so znepokojením konštatuje, že v EÚ je najvyššia miera samovrážd u ľudí nad 65 rokov a že prípady pokusu o samovraždu sú u žien vyššie ako u mužov a ich počet rastie z dôvodu horších následkov hospodárskeho poklesu na staršie ženy; žiada Komisiu, aby zverejnila štúdiu o súvislosti medzi touto štatistikou a neúmernými následkami hospodárskej krízy na staršie ženy;

33.  vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s Komisiou a Eurostatom zlepšili zhromažďovanie údajov rozdelených podľa pohlavia a veku a informácií týkajúcich sa duševného zdravia a vzťahu medzi duševným zdravím a rokmi prežitými v dobrom zdraví;

34.  vyzýva členské štáty, aby zaviedli osobitné školenia pre praktických lekárov a poskytovateľov psychiatrických zdravotníckych služieb, vrátane lekárov, psychológov a zdravotných sestier, na tému prevencie a liečby neurodegeneratívnych ochorení a liečby depresívnych porúch, pričom osobitnú pozornosť treba venovať ďalším problémom, s ktorými sa stretávajú staršie ženy;

35.  vyzýva členské štáty, aby uprednostňovali akcie v oblasti ochorení postihujúcich pamäť, ako je demencia, a zintenzívnili úsilie v lekárskom a sociálnom výskume s cieľom zlepšiť kvalitu života ľudí s týmto ochorením a ich opatrovateľov, zabezpečiť udržateľnosť zdravotníckych a opatrovateľských služieb a podporiť rast na európskej úrovni;

36.  vyzýva členské štáty na zabezpečenie toho, aby sa zamestnanci verejného a súkromného sektora poskytujúci starostlivosť o starších ľudí zúčastňovali na stálych školiacich programoch a podstupovali pravidelné hodnotenie;

37.  vyzýva členské štáty, aby podporovali vypracúvanie odborných lekárskych štúdií v oblasti gerontológie na verejných univerzitách;

Prístup k zdravotníckym službám

38.  naliehavo žiada členské štáty, aby podporovali iniciatívy, ktoré uľahčujú prístup starších žien k zdravotníckym a lekárskym službám vrátane žien žijúcich ďaleko od väčších centier a v oblastiach so sťaženým prístupom, bez ohľadu na ich osobnú, ekonomickú a sociálnu situáciu s dôrazom na individuálnu starostlivosť vrátane čo najdlhšieho obdobia starostlivosti poskytovanej doma, na osobitné formy podpory a pomoci pre opatrovateľov a na telemedicínu do tej miery, pokiaľ môžu zlepšiť kvalitu života ľudí s chronickými ochoreniami a skrátiť poradovníky;

39.  vyzýva členské štáty, aby pri príprave rozpočtu pre zdravotnícke služby analyzovali, monitorovali a zaručovali rodový rozmer;

40. vyzýva členské štáty, aby ďalej rozvíjali elektronické zdravotnícke služby a rodovo citlivé riešenia pre asistovaný život v domácom prostredí s cieľom podporovať nezávislý život doma a zvýšiť efektívnosť a zlepšiť prístupnosť zdravotníckych služieb pre staršie ženy, ktoré sú izolované z dôvodu obmedzenej mobility a často vylúčene z využívania výhod týchto zariadení a zriadiť nepretržitú telefonickú poradenskú sieť;

41.  žiada prijatie prístupu založeného na právach, aby mali starší ľudia možnosť aktívne sa zúčastňovať na prijímaní rozhodnutí o výbere a návrhu opatrovateľských a sociálnych služieb, ktoré sa im budú poskytovať;

42.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že systémy na ochranu sociálnej ochrany vrátane zdravotného poistenia budú zohľadňovať nezamestnanosť a sociálne problémy postihujúce ženy tak, aby nezostali bez ochrany;

43.  domnieva sa, že je dôležité podporovať a uľahčovať prístup k lekárskej a zdravotníckej pomoci a k ďalším formám pomoci pre ženy, ktoré sa napriek vlastným zdravotným problémom musia starať o vyživované osoby;

44. žiada, aby sa verejné a súkromné ústavy poskytujúce zdravotnícku starostlivosť o staršie osoby a nemocničné zariadenia reorganizovali spôsobom, ktorý je vhodnejší pre pacientov nielen tým, že im poskytuje lekársku starostlivosť, ale aj uprednostňovaním každej formy nezávislej a tvorivej činnosti, aby sa predišlo ich umiestneniu do ústavnej starostlivosti;

45.  je presvedčený, že so staršími pacientmi vo verejnej či súkromnej rezidenčnej starostlivosti sa musí konzultovať o prevádzke týchto ústavov;

46.  tvrdí, že je potrebné, aby čoraz väčší počet lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov bol vysoko kvalifikovaný a pripravený na prístup, ktorý by mal vo vzťahu k pohlaviu a veku zohľadňovať osobitné psychologické, vzťahové a informačné potreby starších žien;

47.  požaduje, aby lekárske štúdium obsahovalo rozsiahlejšiu prípravu v oblasti schopnosti vypočuť iných a v odbore psychológie; požaduje, aby aj sociálni pracovníci boli užšie zapojení do tejto politiky prevencie;

48. podporuje vznik združení a telefonických liniek poskytujúcich starostlivosť, ochranu a psychologickú podporu pre starších ľudí;

49.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zhromažďovali údaje a vymieňali si najlepšie postupy, dôkladne zahrnuli prvky súvisiace s pohlavím, ktoré by viedli k určeniu najlepších postupov v oblasti prístupu k zdravotníckym službám, a najmä zabránili ťažkopádnym administratívnym postupom a vypracovali konkrétne opatrenia a politiky na zlepšenie kvality života pre staršie ženy a aby taktiež poskytovali poradenstvo vládam pri tvorbe priaznivého prostredia pre šírenie povedomia o chorobách podmienených vekom v členských štátoch;

50.  podporuje členské štáty, aby posilnili preventívnu zdravotnícku starostlivosť pre staršie ženy napríklad poskytovaním dostupných a pravidelných mamogramov a testov výterov krčka maternice, aby odstránili vekové obmedzenia v prístupe k zdravotníckej prevencii, ako je vyšetrenie rakoviny prsníka, a aby pokračovali v osvete o dôležitosti tohto vyšetrenia;

51.  vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie v záujme šírenia kultúry prevencie v celej Európskej únii, a členské štáty, aby organizovali informačné a osvetové kampane na školách, univerzitách, pracoviskách a v centrách pre seniorov v spolupráci s prevádzkovateľmi v tejto oblasti, miestnymi úradmi a mimovládnymi organizáciami;

Výskum a prevencia

52.  so znepokojením berie na vedomie výsledky výskumu EÚ z apríla 2011, ktoré poukazujú na to, že asi 28 % žien vo veku 60 rokov a viac bolo za uplynulých 12 mesiacov zneužívaných; zastáva názor, že prednosť musí dostať ochrana starších pred zneužívaním, zlým zaobchádzaním, zanedbávaním a vykorisťovaním, či už zámerným a premysleným, alebo vyplývajúcim z nedbanlivosti; vyzýva členské štáty, aby posilnili svoje opatrenia na zabraňovanie zneužívaniu starších ľudí doma alebo v ústavoch;

53.  je dôležité, aby sa prijal prístup k lekárskemu výskumu, v ktorom sa zohľadňujú problémy konkrétne sa viažuce na mužov a na ženy;

54. poukazuje na to, že stratégia pre rovnosť medzi mužmi a ženami (2010-2015) uznáva, že ženy a muži podliehajú špecifickým ochoreniam a zdravotným rizikám, ktoré treba primerane zohľadňovať vzhľadom na lekársky výskum a zdravotnícke služby;

55.  požaduje v rámci Horizontu 2020, aby sa vypracoval strategický plán výskumu v oblasti zdravotníckej starostlivosti o ženy v budúcom desaťročí a vytvoril výskumný ústav zdravia žien s cieľom zabezpečiť jeho riadne uplatňovanie;

56.  treba zabezpečiť účasť odborníčok v národných technologických a vedeckých výboroch pre vyhodnocovanie liečiv;

57.  vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby zneužívanie starších osôb zahrnuli ako výskumnú tému do spoločného programu pre neurodegeneratívne ochorenia na meranie jeho rozšírenosti a vplyvu na ľudí trpiacich demenciou;

58. podporuje európske inovačné partnerstvo pre aktívne a zdravé starnutie ako pilotnú iniciatívu usilujúcu sa o dosiahnutie dvojročného predĺženia priemernej dĺžky života v dobrom zdraví pre občanov EÚ do roku 2020 a predsavzal si, že splní tri ciele pre Európu, čo sa týka sprísnenia noriem zdravia a kvality života starších ľudí a udržateľnosti a účinnosti opatrení v oblasti opatery;

59.  víta projekty a iniciatívy v oblasti zdravej výživy a životného štýlu (projekt EATWELL, platforma EÚ pre diétu, telesnú aktivitu a zdravie, rámec na obmedzovanie používania soli) a európske partnerstvo na boj proti rakovine;

60.  zdôrazňuje, že všetky ciele a akcie v rámci druhého programu EÚ pre akcie v oblasti zdravia by mali pomôcť pri lepšom chápaní a prijímaní odlišných potrieb mužov a žien a zodpovedajúcich prístupoch k zdravotníckym problémom;

61.  víta návrh Komisie týkajúci sa balíka politiky súdržnosti (2014-2020), v ktorom sú medzi investičnými prioritami určené aktívne a zdravé starnutie a inovácie;

62.  ľutuje, že 97 % rozpočtu zdravotníctva je určených na liečbu neprenosných chorôb, a iba 3 % na investície do prevencie v čase, keď náklady na liečbu a riadenie neprenosných chorôb dramaticky stúpajú v dôsledku lepšej diagnostiky a liečby; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoje rozpočty na zdravotníctvo tak, aby zahŕňali aj opatrenia v oblasti prevencie;

63.  vyzýva Komisiu, aby kládla väčší dôraz na riešenie príčin ochorení a na tento účel podporovala prevenciu v sektoroch a na všetkých úrovniach spoločnosti; vyzýva Komisiu, aby podporovala zdravie prostredníctvom včasnej diagnózy ochorenia, zachovávania zdravého životného štýlu, primeranej zdravotníckej starostlivosti a zabezpečenia, aby starší pracovníci mali vhodné pracovné podmienky;

64.  vyzýva členské štáty, aby sa viac zameriavali na osvetové kampane o osteoporóze a predložili jednoznačnejšie informácie o včasnej diagnóze osteoporózy, aby sa zabránilo zlomeninám, okrem iného prostredníctvom lepšieho prístupu k vyšetreniu hustoty kostného tkaniva;

65.  vyjadruje súhlas so WHO, pokiaľ ide o výzvu spojenú s otázkou pohlavia, podľa ktorej je potrebné lepšie hodnotenie rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravie žien; v tejto súvislosti víta odporúčania WHO na budovanie prostredí primeraných veku a na rozširovanie možností pre staršie ženy, aby mohli produktívne prispievať do spoločnosti zahrnutím medziodvetvovej spolupráce do určovania a podpory opatrení mimo odvetvia zdravotníctva, ktoré môžu zlepšiť zdravotné vyhliadky pre ženy;

66.  vyzýva členské štáty, aby pri vzdelávaní zdravotníckeho personálu a zdravotníkov záchrannej služby zdôrazňovali skutočnosť, že klinické príznaky ochorenia srdca sú u žien odlišné, pričom treba upozorniť na výhody rýchleho zásahu;

67.  vyzýva Komisiu a Radu, aby v rámci Horizontu 2020 podporovali užšiu vedeckú spoluprácu a komparatívny výskum v oblasti sklerózy multiplex v Európskej únii, aby bolo ľahšie poskytovať vhodnú liečbu na prevenciu tohto ochorenia, ktoré spôsobuje vážne poruchy motorických funkcií najmä starších žien;

68.  vyzýva Komisiu, aby aj naďalej podporovala osvetové kampane konkrétnejšie zamerané na staršie ženy a zameriavala sa na odporúčania špecifické buď pre ženy alebo mužov a pre určitý vek , ktoré sa týkajú správnej výživy a významu fyzickej aktivity pre staršie ženy ako faktorov, ktoré môžu zohrávať úlohu pri prevencii pádov a znížiť výskyt srdcových ochorení, osteoporózy a niektorých druhov rakoviny;

69.  požaduje, aby sa podnikli príslušné opatrenia vo forme informácií a školského vyučovania a pomocou zdravotníckych oznamov, čo sa týka dôležitosti zabezpečenia správnej výživy a následkov nesprávnej výživy na zdravie;

70.  vyzýva Komisiu, aby začala diskusiu s Radou s cieľom zabezpečiť, aby sa odporúčanie o skríningu rakoviny účinne presadzovalo a vykonávalo so zameraním na tie časti obyvateľstva, ktoré sú znevýhodnené sociálne aj ekonomicky, s cieľom zmenšiť zdravotné rozdiely; naliehavo žiada členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby v súlade s európskymi usmernenia na zabezpečenie kvality implementovali uvedené odporúčania;

71. vyzýva Komisiu a Radu, aby upravili vekovú hranicu pre prístup k programom skríningu, a to aspoň v krajinách, kde je výskyt ochorenia vyšší, a v prípadoch rodinnej anamnézy, v ktorých hrozia osobitné riziká, a aby vzhľadom na predlžovanie priemernej dĺžky života začlenili do týchto programov aj staršie ženy;

72.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali práva žien s cieľom bojovať proti všetkým formám násilia a diskriminácie z dôvodu veku a pohlavia, napríklad pomocou osvetových a informačných kampaní cielených na celú európsku populáciu počnúc raným vekom;

73.  vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili klinický výskum zameraný na ženy, a domnieva sa, že nedávny návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa klinických pokusov s humánnymi liekmi, ktorým sa ruší smernica 2001/20/ES, by sa mohol revidovať týmto smerom;

74.  vyzýva členské štáty, aby rozvíjali inovatívne riešenia priamo v spolupráci s pacientmi a účinnejšie tým uspokojovali potreby starších ľudí;

o
o   o

75.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 301, 20.11.2007, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ L 246, 23.9.2011, s. 5.
(3) Ú. v. EÚ C 313 E, 20.12.2006, s. 273.
(4) Ú. v. EÚ C 250 E, 25.10.2007, s. 93.
(5) Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 561.
(6) Ú. v. EÚ C 76 E, 25. 3.2010, s. 24.
(7) Ú. v. EÚ C 212 E, 5.8.2010, s. 23.
(8) Ú. v. EÚ C 271 E, 7.10.2010, s. 7.
(9) Ú. v. EÚ C 136 E, 11.5.2012, s. 35.
(10) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 95.
(11) Ú. v. EÚ C 308 E, 20.10.2011, s. 49.
(12) Ú. v. EÚ C 74 E, 13.3.2012, s. 19.
(13) Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 77.
(14) Prijaté texty, P7_TA(2011)0360.
(15) Prijaté texty, P7_TA(2011)0390.
(16) Prijaté texty, P7_TA(2012)0082.
(17) Prijaté texty, P7_TA(2012)0225.
(18) Prijaté texty, P7_TA(2012)0069.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia