Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2041(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0373/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0373/2012

Συζήτηση :

PV 10/12/2012 - 22
CRE 10/12/2012 - 22

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.18
CRE 11/12/2012 - 8.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0483

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 415kWORD 49k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Αυξανόμενοι κίνδυνοι από τη μικροβιακή αντοχή
P7_TA(2012)0483A7-0373/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη μικροβιακή πρόκληση - ο κίνδυνος από τη μικροβιακή αντοχή αυξάνεται (2012/2041(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2012 σχετικά με τις επιπτώσεις της μικροβιακής αντοχής στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και στον κτηνιατρικό τομέα – προοπτική «Μία υγεία»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2011 με τίτλο «Σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου από την μικροβιακή αντοχή» (COM(2011)0748),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την ερευνητική πρωτοβουλία κοινού προγραμματισμού «Η μικροβιακή πρόκληση - Μια αναδυόμενη απειλή για την υγεία του ανθρώπου» (C(2011)7660),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την απειλή της μικροβιακής αντοχής για τη δημόσια υγεία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά(2),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή (SANCO/6876/2009r6),

–  έχοντας υπόψη την κοινή τεχνική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αξιολόγησης των Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΕΜΑ) της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 με τίτλο «The bacterial challenge: time to react - A call to narrow the gap between multidrug-resistant bacteria in the EU and the development of new antibacterial agents» (Βακτηριακή πρόκληση: ώρα για δράση - Έκκληση για την κάλυψη του κενού μεταξύ των πολυανθεκτικών βακτηρίων και της ανάπτυξης νέων αντιβιοτικών)(3),

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη τεχνική έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) της 14ης Μαρτίου 2012 με θέμα τη μικροβιακή αντοχή ζωονοσογόνων βακτηριδίων που προσβάλλουν τον άνθρωπο, τα ζώα και τα τρόφιμα(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης αριθ. 2876 του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης αριθ. 2980 του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2009 όσον αφορά καινοτόμα κίνητρα για αποτελεσματικά αντιβιοτικά,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη(5),

–  έχοντας υπόψη την τρίτη αναθεώρηση του καταλόγου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για τα καθοριστικής σημασίας στην ιατρική αντιμικροβιακά (έκθεση της 3ης συνεδρίασης της συμβουλευτικής ομάδας της ΠΟΥ για την ολοκληρωμένη επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής, 14-17 Ιουνίου 2011, Όσλο, Νορβηγία), και τον κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) για τους κτηνιατρικά σημαντικούς αντιμικροβιακούς παράγοντες (κατάλογος OIE, Μάιος 2007) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο της 9ης Απριλίου 2010 βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου (2002/77/ΕΚ) για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική (COM(2010)0141), και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την εν λόγω έκθεση (SEC(2010)0399),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων, ο οποίος απαγορεύει τη χρήση αντιβιοτικών ως αυξητικών παραγόντων(6),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2002/77/ΕK του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2001 για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών παραγόντων στην ιατρική(7) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με την πρόταση για την εν λόγω σύσταση του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2001 σχετικά με την κοινοτική στρατηγική κατά της μικροβιακής αντοχής (COM(2001)0333),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την αξιολόγηση και εκτίμηση του κοινοτικού σχεδίου δράσης (2006-2010)(9),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις για τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ της διατλαντικής ειδικής ομάδας δράσης για τη μικροβιακή αντοχή (TATFAR)(10),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του CODEX Alimentarius για ανάλυση κινδύνου της τροφιμογενούς μικροβιακής αντοχής(11),

  έχοντας υπόψη τον κώδικα πρακτικής για τον περιορισμό και τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής [Code of practice to minimize and contain antimicrobial resistance, (CAC/RCP 61-2005)],

–  έχοντας υπόψη την προπαρασκευαστική ενέργεια «Μικροβιακή αντοχή (AMR): έρευνα σχετικά με τις αιτίες της υπερβολικής και κακής χρήσης αντιβιοτικών» στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2012, η οποία έχει ως στόχο τη μελέτη του ζητήματος της ακατάλληλης χρήσης και πώλησης αντιμικροβιακών παραγόντων με ή χωρίς ιατρική συνταγή σε ολόκληρη την αλυσίδα – από τον ιατρό και τον φαρμακοποιό έως τον ασθενή – όσον αφορά τη συμπεριφορά όλων των εμπλεκομένων φορέων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0373/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη αντοχής στα φάρμακα αποτελεί φυσική και αναπόφευκτη συνέπεια της αντιμικροβιακής θεραπείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η διεργασία μπορεί να επιταχυνθεί με την υπέρμετρη και τυφλή χρήση φαρμάκων στην ιατρική και την κτηνιατρική, πράγμα που, σε συνδυασμό με ανεπαρκή υγιεινή και έλεγχο των λοιμώξεων, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματική χρήση των ήδη περιορισμένου αριθμού υφιστάμενων αντιμικροβιακών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντοχή στα αντιβιοτικά για ορισμένα βακτήρια φτάνει σε ποσοστό 25% ή και περισσότερο σε πολλά κράτη μέλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο μέρος του προβλήματος της μικροβιακής αντοχής προκύπτει από την κακή χρήση – και ιδιαίτερα την κατάχρηση – των αντιβιοτικών·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη δεν διαθέτουν στέρεο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την επιβολή και την υποστήριξη της λογικής χρήσης των φαρμάκων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον στην ΕΕ, στην Ισλανδία και τη Νορβηγία τα ανθεκτικά σε αντιμικροβιακούς παράγοντες βακτήρια προκαλούν περίπου 400.000 λοιμώξεις και 25.000 θανάτους ετησίως, με τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ δαπάνες σε πρόσθετο κόστος υγειονομικής περίθαλψης και απώλειες παραγωγικότητας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της μικροβιακής αντοχής (AMR) είναι σύνθετο θέμα διασυνοριακού χαρακτήρα που εξαρτάται από ποικίλους και διασυνδεόμενους παράγοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν πολυάριθμα και σε διάφορα επίπεδα μέτρα παρέμβασης που απαιτούν ισχυρή συνεργασία μεταξύ χωρών και τομέων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ της αύξησης της AMR και της ανάπτυξης νέων αντιμικροβιακών ουσιών μεγαλώνει· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1970 έχουν αναπτυχθεί μόνο τρία νέα συστημικώς χορηγούμενα αντιβιοτικά για πολυανθεκτικά Gram-θετικά βακτήρια(12)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο τρίτα των θανάτων που συνδέονται με μικροβιακή αντοχή στην Ένωση οφείλονται σε Gram αρνητικά βακτήρια, ενώ δεν σχεδιάζεται να εισαχθούν σύντομα στην αγορά νέοι αντιμικροβιακοί παράγοντες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με δεδομένη την έλλειψη ανάπτυξης νέων αντιβακτηριακών φαρμάκων, είναι υψίστης σημασίας να διατηρηθεί η αποτελεσματική αξιοποίηση των υφιστάμενων αντιμικροβιακών ουσιών για όσο το δυνατόν περισσότερο μέσω συνετής χρήσης, προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης των μολύνσεων, εμβολιασμών, εναλλακτικών θεραπειών και ελεγχόμενης δοσολογίας αντιμικροβιακών φαρμάκων·

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το μόνο επί του παρόντος διαθέσιμο εμβόλιο κατά της φυματίωσης (BCG), αναπτύχθηκε πριν από περισσότερα από 90 χρόνια και ότι δεν παρέχει προστασία από την πιο κοινή μορφή φυματίωσης, την πνευμονική φυματίωση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θεραπεία της φυματίωσης βασίζεται σε αντιβιοτικά, τα οποία αναπτύχθηκαν πριν από δεκαετίες και πολλά εκ των οποίων έχουν σοβαρές τοξικές παρενέργειες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η AMR πλήττει τόσο τους ανθρώπους όσο και τα ζώα και έχει επικίνδυνες συνέπειες για την υγεία ανθρώπων και ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σχέση μεταξύ χρήσης αντιμικροβιακών σε ζώα και εξάπλωσης της αντοχής στον άνθρωπο που απαιτεί συντονισμένη, πολυτομεακή προσέγγιση πολιτικής σε σχέση με την AMR που θα βασίζεται στην αρχή «Μία υγεία» και θα έχει ως παραλήπτες τόσο τους γιατρούς όσο και τους χρήστες σε κάθε τομέα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη επαρκώς λεπτομερών και συγκρίσιμων στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τους σκοπούς της ενδελεχούς διακρατικής παρακολούθησης και ανάλυσης που συσχετίζουν τη χρήση αντιμικροβιακών και την αντοχή·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον πρωταρχικό στόχο των γεωργών να διατηρήσουν υγιές και παραγωγικό το ζωικό τους κεφάλαιο μέσω ορθών γεωργικών πρακτικών (υγιεινή, σωστές ζωοτροφές, κατάλληλη ζωοτεχνία και ορθή διαχείριση των ζώων), τα ζώα είναι ακόμα δυνατό να νοσήσουν, και πρέπει να είναι διαθέσιμες κατάλληλες θεραπείες και κτηνιατρικά φάρμακα για την αντιμετώπιση της νόσου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός της «προληπτικής αγωγής» και ότι οι διαφορετικές ερμηνείες του όρου οδηγούν επανειλημμένα σε διάσταση απόψεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης όσων εμπλέκονται στη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών, περιλαμβανομένων των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και του ευρέος κοινού, με σκοπό να επέλθουν οι αναγκαίες αλλαγές στη συμπεριφορά των συνταγογραφούντων, των παρασκευαστών και διανεμητών φαρμάκων και των πολιτών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα αντιβιοτικά εξακολουθούν να διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή, και ότι η εν λόγω πρακτική οξύνει το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά η ελλιπής τήρηση των βασικών υγειονομικών κανόνων στο περιβάλλον του ανθρώπου όπως η κατοικία, και όχι μόνον σε νοσοκομεία, οδηγεί σε πρόσθετη εξάπλωση των ανθεκτικών στα αντιμικροβιακά φάρμακα παθογόνων οργανισμών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαγνωστικές μέθοδοι διαδραματίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας στην καταπολέμηση της AMR μέσω της ενθάρρυνσης περισσότερο στοχευμένων προσεγγίσεων της θεραπείας·

1.  θεωρεί ότι, ενώ σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει εθνικές στρατηγικές AMR σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική, η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη των τεθέντων στόχων είναι αργή και άνιση· ζητεί να δεσμευθούν οι κυβερνήσεις ότι θα εφαρμόσουν τις εν λόγω στρατηγικές πλήρως και εγκαίρως·

2.  χαιρετίζει το πενταετές στρατηγικό σχέδιο δράσης της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση της AMR, αλλά εκφράζει την ανησυχία ότι πολλά από τα σημεία δράσης επαναλαμβάνουν μέτρα τα οποία είχαν προβλεφθεί περισσότερο από μία δεκαετία νωρίτερα στη σύσταση του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2001 για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική·

3.  διαπιστώνει ότι, παρά το γεγονός ότι το σχέδιο δράσης της Επιτροπής αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν είναι επαρκές για να περιορίσει τον αυξανόμενο κίνδυνο από τη μικροβιακή αντοχή σε διεθνές επίπεδο· θεωρεί ότι τα μέτρα που προτείνονται στο σχέδιο δράσης πρέπει να εφαρμοσθούν το συντομότερο δυνατό· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή τη δημιουργία ολοκληρωμένου χάρτη πορείας, στον οποίο θα σκιαγραφούνται τα σχετικά μέτρα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης πιθανής νομοθετικής δράσης·

4.  υπογραμμίζει ότι το σχέδιο δράσης πρέπει να αφορά όλα τα ζώα που καλύπτονται από τη στρατηγική της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα των ζώων συντροφιάς και των ζώων που χρησιμοποιούνται για αθλήματα, και πρέπει να δίνει έμφαση στη λογική σύνδεση μεταξύ υγείας των ζώων και χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών, καθώς και στη σύνδεση μεταξύ υγείας των ζώων και ανθρώπινης υγείας·

Συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική και την κτηνιατρική

5.  υπογραμμίζει ότι ο βασικός στόχος κάθε στρατηγικής AMR είναι να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων αντιμικροβιακών παραγόντων χρησιμοποιώντας τους με υπευθυνότητα στο σωστό θεραπευτικό επίπεδο, μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο και κατόπιν συνταγογράφησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στην ενδεικνυόμενη δοσολογία, και μειώνοντας τη χρήση αντιμικροβιακών εν γένει και ειδικά των καίριας σημασίας αντιμικροβιακών ουσιών (CIA)(13) στην ιατρική και κτηνιατρική, λαμβάνοντας επίσης κατ’ αυτόν τον τρόπο υπόψη τον κατάλογο του ΟΙΕ · υπογραμμίζει την απόλυτη ανάγκη για μια ενεργή ολιστική προσέγγιση βάσει της προοπτικής «Μία υγεία» με σκοπό να επιτευχθεί καλύτερος και αποτελεσματικότερος συντονισμός μεταξύ του τομέα της ανθρώπινης υγείας και του κτηνιατρικού τομέα· ζητεί να ενισχυθεί η επιτήρηση της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών σε μωρά και μικρά παιδιά, καθώς και στην κλινική θεραπεία, όπου υπάρχει ανάγκη ελέγχου και μέτρησης της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών·

6.  επισημαίνει ότι η χρήση αντιμικροβιακών ουσιών σε υπο-θεραπευτική δόση απαγορεύεται στην ΕΕ·

7.  τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για τον έλεγχο της χρήσης των αντιμικροβιακών ουσιών στην ιατρική και κτηνιατρική· αποδοκιμάζει έντονα την ανεξέλεγκτη προφυλακτική χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στη ζωοτεχνία· εγκρίνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2012 τα οποία καλούν τα κράτη μέλη να περιορίσουν την προφυλακτική χρήση αντιμικροβιακών σε περιπτώσεις με καθορισμένες κλινικές ανάγκες και να περιορίσουν τη συνταγογράφηση και τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών για θεραπεία αγέλης ζώων σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κτηνίατρος έχει εκτιμήσει ότι υπάρχει σαφής κλινική και, ανάλογα με την περίπτωση, επιδημιολογική αιτιολογία για την περίθαλψη όλων των ζώων· τονίζει ότι οι τομείς της κτηνοτροφίας και της υδατοκαλλιέργειας πρέπει να επικεντρωθούν στην πρόληψη των ασθενειών μέσω της ορθής υγιεινής, στέγασης και ζωοτεχνίας, καθώς και μέσω αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας, και όχι μέσω της προφυλακτικής χρήσης αντιβιοτικών· πιστεύει ότι οι έλεγχοι των εισαγωγών τροφίμων από κράτη εκτός ΕΕ πρέπει να ενισχυθούν, ιδιαίτερα με γνώμονα τον κίνδυνο αυτές οι εισαγωγές να περιέχουν ασυνήθη ίχνη αντιμικροβιακών ουσιών·

8.  διαπιστώνει ότι η AMR στα ζώα διαφέρει μεταξύ ειδών και μεταξύ διαφόρων τύπων ζωοτεχνίας·

9.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο καθήκον της παρακολούθησης και της ανάλυσης της κατάστασης όσον αφορά την AMR στα εκτρεφόμενα ζώα στην ΕΕ·

10.  ζητεί τη συνετή και υπεύθυνη χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στα ζώα και την παροχή περισσότερης ενημέρωσης στους κτηνιάτρους και τους αγρότες που τους βοηθάει να ελαχιστοποιήσουν την ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής· ζητεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την καταπολέμηση της ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών·

11.  ζητεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής ώστε να διασφαλίζουν ότι τα πρότυπα χρήσης σε μεμονωμένα αγροκτήματα είναι τα ενδεδειγμένα, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την υπεύθυνη και ελάχιστη χρήση·

12.  τονίζει την ανάγκη να επανεξετασθούν οι διατάξεις που αφορούν μέτρα για την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων για να βελτιωθεί η υγεία των ζώων με σκοπό τη μείωση της χρήσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εκ νέου τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τη μέγιστη πυκνότητα των ζώων στην κτηνοτροφία, καθώς τα μεγέθη αγέλης σήμερα συνιστούν συχνά εμπόδιο στην θεραπεία του μεμονωμένου ζώου ή μικρότερων ομάδες ζώων, πράγμα που παρέχει κίνητρα για την προφυλακτική χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών· πιστεύει ότι η επικέντρωση της προσοχής σε γενετικές ποικιλίες ανθεκτικές στις ασθένειες θα μπορούσε να συμβάλει στη χρήση λιγότερων κτηνιατρικών φαρμάκων για τους σκοπούς της εκτροφής αλλά θεωρεί ότι αυτό δεν πρέπει να υποκαθιστά την ορθή διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη ζωοτεχνία·

13.  συμφωνεί με την Επιτροπή όσον αφορά την ανάγκη ενίσχυσης του κανονιστικού πλαισίου για τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές και ζητεί να διατηρηθεί η συνοχή όσον αφορά τη διατύπωση και την τήρηση των κανόνων της ΕΕ·

14.  ζητεί την εισαγωγή αξιόπιστων προσεγγίσεων στην κτηνοτροφία για να μειωθεί σημαντικά η AMR· σημειώνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτροφή νεαρών ζώων, που προέρχονται συχνά από διαφορετικούς εκτροφείς και εκτίθενται ως εκ τούτου σε κινδύνους προσβολής από ασθένειες όταν συγκεντρώνονται στον ίδιο χώρο·

15.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τον κτηνιατρικό τομέα με σκοπό να περιορισθεί η χρήση τρίτης και τέταρτης γενιάς καίριας σημασίας αντιμικροβιακών ουσιών για τον άνθρωπο· τονίζει ότι μια τέτοια πρόταση πρέπει να στηρίζεται σε ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές - οι οποίες θα βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία - για τη συνετή χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην κτηνιατρική·

16.  θεωρεί ότι η εκκρεμούσα αναθεώρηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ προσφέρει σημαντική ευκαιρία για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων ώστε να μειωθεί η AMR μέσω της ενίσχυσης των διατάξεων για τα κτηνιατρικά φάρμακα, όπως:

   περιορισμός του δικαιώματος συνταγογράφησης αντιβιοτικών μόνο σε κτηνιάτρους που διαθέτουν τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα·
   διαχωρισμός του δικαιώματος συνταγογράφησης από το δικαίωμα πώλησης αντιμικροβιακών ουσιών, εξαλείφοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα οικονομικά κίνητρα συνταγογράφησης·

17.  καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το σχέδιο δράσης της για την AMR με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την εφαρμογή των 12 δράσεων και να δημοσιεύσει έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την AMR πριν από το τέλος του 2013, τονίζοντας ότι η έκθεση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει μια επισκόπηση των μειώσεων στη χρήση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών φαρμάκων που έχουν επιτευχθεί σε κάθε κράτος μέλος·

18.  τονίζει ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον τρόπο χρήσης και διανομής των αντιβιοτικών· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και να παρακολουθήσει την εφαρμογή από τα κράτη μέλη της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ για τις αντιμικροβιακές ουσίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση μόνο κατόπιν ιατρικής συνταγής αντιβιοτικών στον τομέα της υγείας του ανθρώπου και στον κτηνιατρικό τομέα και την απαγόρευση των αντιμικροβιακών ουσιών ως αυξητικών παραγόντων στις ζωοτροφές·

19.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις συνθήκες συνταγογράφησης και πώλησης αντιμικροβιακών ουσιών προκειμένου να εξακριβώσει εάν οι πρακτικές στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ανθρώπων και ζώων ενδέχεται να οδηγήσουν σε υπερβολική συνταγογράφηση, κατάχρηση ή κακή χρήση αντιμικροβιακών ουσιών·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι σε όλα τα νοσοκομεία απασχολούνται νοσοκομειακοί επιδημιολόγοι·

21.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τη χρήση νανο-αργύρου στα καταναλωτικά προϊόντα καθώς μπορεί να προκαλέσει αυξημένη αντίσταση των μικροοργανισμών στον άργυρο, συμπεριλαμβανομένων του νανο-αργύρου και των ενώσεων αργύρου, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να περιορίσει τη χρησιμότητα του νανο-αργύρου στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και σε άλλες ιατρικές εφαρμογές·

22.  υπογραμμίζει ότι για να καταστεί δυνατή η μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών, πρέπει να βελτιωθεί η ακρίβεια των διαγνώσεων και, επομένως πρέπει να αυξηθεί η χρήση διαγνωστικών μεθόδων·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν προσπάθειες, οι οποίες θα διατηρούνται σε τακτική βάση, μελέτης της εμφάνισης επιδημιών σε νοσοκομεία και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίζει η εξάπλωση ανθεκτικών στα φάρμακα κλώνων στις εν λόγω επιδημίες·

Πρόληψη

24.  με σκοπό τον περιορισμό της ακατάλληλης χρήσης των αντιμικροβιακών παραγόντων και της μη ελεγχόμενης πρόσβασης σε αυτούς, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης των παράνομων πωλήσεων στο διαδίκτυο, χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών για επανεξέταση του νομικού καθεστώτος όλων των αντιμικροβιακών ουσιών που χορηγούνται από το στόμα, παρεντερικά και που εισπνέονται (συμπεριλαμβάνονται φάρμακα κατά της ελονοσίας, αντιιικά και φάρμακα με αντιμυκητισιακή δράση) τα οποία παραμένουν διαθέσιμα στους ασθενείς χωρίς συνταγή γιατρού· τονίζει ότι οι αντιμικροβιακές ουσίες δεν πρέπει να διατίθενται ελεύθερα χωρίς συνταγή ιατρού καθώς αυτό ενθαρρύνει την αυτοθεραπεία που συχνά βασίζεται σε λανθασμένες υποθέσεις· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν την ενημέρωση του κοινού για την πώληση χωρίς ιατρική συνταγή και τις παράνομες πωλήσεις αντιμικροβιακών ουσιών τόσο στον τομέα της υγείας του ανθρώπου όσο και στον τομέα της κτηνιατρικής·

25.  επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των εμβολίων για τον περιορισμό της ανάπτυξης της AMR επειδή μειώνουν τις ποσότητες των αντιμικροβιακών παραγόντων που απαιτούνται για τη θεραπεία λοιμώξεων τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα, αλλά πιστεύει ότι, όσον αφορά τον κτηνιατρικό τομέα, αυτό δεν πρέπει να υποκαθιστά την ορθή διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη ζωοτεχνία· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τι άλλα μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν έτσι ώστε να μειωθεί η εξάπλωση μολύνσεων και νόσων στην κτηνοτροφία·

26.  προτείνει να ληφθούν μέτρα για την προώθηση βιώσιμων κτηνοτροφικών συστημάτων που θα βασίζονται σε ορθές πρακτικές διαχείρισης οι οποίες θα μεγιστοποιούν την αποδοτική χρήση των πόρων και θα μειώσουν την εξάρτηση των αγροτών από δαπανηρά, μη βιώσιμα μέσα παραγωγής που εγκυμονούν υψηλούς κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία·

27.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ, να επινοήσουν και να προωθήσουν κατευθυντήριες γραμμές για συνετή χρήση με στόχο τη μείωση της μη ουσιώδους και ακατάλληλης έκθεσης σε αντιμικροβιακούς παράγοντες στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης στην ιατρική και κτηνιατρική, την κτηνοτροφία, τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια και την φυτοκομία·

28.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα κτηνιατρικά φάρμακα, να χαρακτηρίσει τις φαρμακούχες ζωοτροφές «φάρμακα» και όχι «ζωοτροφές», με σκοπό να διασφαλίσει ότι και στο μέλλον ο κρίσιμος τομέας των φαρμακούχων ζωοτροφών θα εποπτεύεται δυνάμει της φαρμακευτικής νομοθεσίας και ότι θα διενεργούνται επίσημες επιθεωρήσεις αναλόγως, ενώ ταυτόχρονα θα προβλέπει ότι οι φαρμακούχες ζωοτροφές εμπίπτουν στην κατηγορία φαρμάκων που χορηγούνται μόνο κατόπιν συνταγογράφησης·

29.  υπογραμμίζει ότι η πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων συνιστά ακρογωνιαίο λίθο όσον αφορά την καταπολέμηση της AMR· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον έλεγχο των μολύνσεων και να αναβαθμίσουν και να προωθήσουν τα καλά πρότυπα υγιεινής – ειδικά την υγιεινή των χεριών, ιδίως σε ευαίσθητα περιβάλλοντα, όπως τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης – προκειμένου να προληφθεί η εξάπλωση των λοιμώξεων και να μειωθεί η ανάγκη για αντιβιοτικά· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την πρόληψη και τη μείωση των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (HAI) και να διευρύνουν την έρευνα στην επιδημιολογία λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (HAI) λόγω MRSA και C. difficile και άλλων εμφανιζόμενων, ανθεκτικών σε πολλά αντιβιοτικά οργανισμών·

Ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών ουσιών ή εναλλακτικών μέσων θεραπείας

30.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (PPP) που αποσυνδέουν τις επενδύσεις στην Ε&Α για νέα αντιβιοτικά και εργαλεία διάγνωσης από τις συναλλαγές πωλήσεων, με σκοπό να προωθηθεί μεγαλύτερη πρόσβαση και οικονομική προσιτότητα και να περιορισθεί η άσκοπη χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών·

31.  ζητεί να υπάρξει περισσότερη και καλύτερα συντονισμένη έρευνα για νέα αντιμικροβιακά και για άλλες εναλλακτικές λύσεις (εμβολιασμός, βιοασφάλεια, εκτροφή με στόχο την ανθεκτικότητα) και για τεκμηριωμένες στρατηγικές για την αποφυγή και τον έλεγχο των λοιμωδών νόσων στα ζώα·

32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επισπεύσουν τις δραστηριότητες Ε&Α προκειμένου να παράσχουν νέα εργαλεία για την καταπολέμηση της φυματίωσης και της ανθεκτικής στα φάρμακα φυματίωσης·

33.  καλεί την Επιτροπή να επενδύσει στην Ε&Α που στοχεύει σε εναλλακτικές λύσεις για χρήση αντιμικροβιακών ουσιών στη ζωική παραγωγή και να στηρίξει την καινοτομία στις γεωργικές πρακτικές, σύμφωνα με τους στόχους της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας·

34.  τονίζει την ανάγκη να τεθούν περιορισμοί στη χρήση των καίριας σημασίας αντιμικροβιακών ουσιών και των προσφάτως αναπτυχθέντων αντιμικροβιακών παραγόντων και τεχνολογιών προς χρήση στην ιατρική και κτηνιατρική· τονίζει ότι έχει σημασία να ορίζεται σωστά ο στόχος της χρήσης των καίριας σημασίας αντιμικροβιακών ουσιών σε ειδικές περιπτώσεις·

35.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν νέες ρυθμιστικές προσεγγίσεις, περιλαμβανομένων των μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της παράτασης της διάρκειας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, με σκοπό την ενθάρρυνση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη αντιμικροβιακών παραγόντων·

36.  σημειώνει τη σημασία της πρόσβασης σε ταχεία, αξιόπιστα και προσιτά από οικονομικής άποψης διαγνωστικά εργαλεία κατά την ανάπτυξη νέων στρατηγικών θεραπείας·

37.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν νέες ρυθμιστικές προσεγγίσεις οι οποίες προσανατολίζονται προς τη χρηματοδότηση της έρευνας για την ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών ουσιών, που μπορεί να έχουν ευεργετικό από φορολογική άποψη αποτέλεσμα τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα κίνητρα για τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε να αναζωογονηθεί η Ε&Α για τις αντιμικροβιακές ουσίες· θεωρεί ότι η ανταλλαγή γνώσεων και η συγκέντρωση πόρων μέσω καινοτόμων συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (PPP) θα είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η κλινική αποτελεσματικότητα και διαθεσιμότητα των υφιστάμενων αντιμικροβιακών ουσιών·

39.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», οι γεωργοί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευφυή, αποτελεσματικά και εναλλακτικά μέσα θεραπείας των ζώων τους, συμπεριλαμβανομένων των χρήσεων και ειδών ήσσονος σημασίας (MUMS), οι οποίοι επί του παρόντος αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη κτηνιατρικών φαρμάκων·

40.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ανάπτυξη και διαθεσιμότητα περισσότερων γεωργικών εργαλείων για έγκαιρη, ταχεία διάγνωση και έλεγχο των ασθενειών, καθώς και για ένα ευρύ και αποτελεσματικό διαγνωστικό σύστημα σε επίπεδο κρατών μελών, το οποίο μπορεί να διασφαλίζει έγκαιρη παράδοση αποτελεσμάτων σε περίπτωση που πραγματοποιούνται βακτηριολογικοί έλεγχοι·

Παρακολούθησης και υποβολή εκθέσεων

41.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού για την έγκαιρη ανίχνευση, προειδοποίηση και συντονισμένη αντίδραση σε σχέση με παθογόνα ανθεκτικά στις αντιμικροβιακές ουσίες βακτήρια σε ανθρώπους, ζώα, ψάρια και τρόφιμα προκειμένου να παρακολουθείται συνεχώς η έκταση και η αύξηση της AMR· προτρέπει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτό να συστήσουν εθνικές βάσεις δεδομένων βάσει ενιαίων προτύπων, στις οποίες έμποροι, κτηνίατροι και γεωργοί θα έχουν υποχρέωση να καταγράφουν και να τεκμηριώνουν τη χορήγηση και τη χρήση αντιβιοτικών·

42.  τονίζει ότι εξακολουθούν να μην υπάρχουν σωστές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών σε ορισμένα κράτη μέλη· δίνει έμφαση στη σημασία της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών συστημάτων επιτήρησης στον τομέα της υγείας του ανθρώπου και στον κτηνιατρικό τομέα, βάσει ομοιόμορφων προτύπων για όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να συγκεντρωθούν σαφή, συγκρίσιμα, διαφανή και έγκαιρα δεδομένα αναφοράς σχετικά με τη χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων· πιστεύει ότι το δίκτυο αυτό θα πρέπει να βασίζεται στα υπάρχοντα δίκτυα παρακολούθησης που διαχειρίζονται η EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων), το ευρωπαϊκό δίκτυο για την επιτήρηση της κατανάλωσης αντιμικροβιακών ουσιών του ECDC (ESAC-net), το ευρωπαϊκό δίκτυο επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής του ECDC (EARS-net), το δίκτυο τροφιμογενών και υδατογενών νοσημάτων του ECDC (FWD-Net), και η ευρωπαϊκή εποπτεία κατανάλωσης αντιμικροβιακών φαρμάκων στον κτηνιατρικό τομέα του EMA (ESVAC)·

43.  φρονεί ότι στα δεδομένα που θα συλλέγονται σχετικά με τη χρήση αντιβιοτικών πρέπει να έχουν πρόσβαση αποκλειστικά εμπειρογνώμονες, οι αρχές και οι σχετικοί φορείς λήψης των αποφάσεων·

44.  υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά, υπογράμμισε την ανάγκη να αποκτηθεί μια πλήρης εικόνα σχετικά με το πότε, πού, πώς και σε ποια ζώα χρησιμοποιούνται αντιμικροβιακές ουσίες· πιστεύει ότι τα συναφή δεδομένα πρέπει να συλλέγονται, να αναλύονται και να δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση, και ότι τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να είναι εναρμονισμένα και συγκρίσιμα, ώστε να καθιστούν δυνατή την κατάλληλη ανάλυση και την ανάληψη αποτελεσματικής, συντονισμένης και ειδικής για το κάθε είδος δράσης που θα είναι προσαρμοσμένη στους διάφορους τύπους ζωοτεχνίας, με σκοπό να καταπολεμηθεί η AMR τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην έκθεση προόδου που θα συντάξει σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την AMR μια επισκόπηση της μείωσης που έχει επιτευχθεί από κάθε κράτος μέλος της χρήσης κτηνιατρικών αντιμικροβιακών φαρμάκων·

46.  καλεί την Επιτροπή να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν με τη βοήθεια βάσεων δεδομένων την αποτελεσματική και ολιστική παρακολούθηση της χρήσης αντιβιοτικών στο σύνολο της ζωοτεχνίας· επισημαίνει ότι η καταγραφή της χρήσης αντιβιοτικών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι ήδη υποχρεωτική·

47.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη χωριστή παρακολούθηση και τον έλεγχο της αντοχής των ζώων εκτροφής, των οικόσιτων ζώων, των ζώων που χρησιμοποιούνται στον αθλητισμό, κτλ, χωρίς αυτό να δημιουργήσει πρόσθετη οικονομική ή διοικητική επιβάρυνση για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους ή τους κτηνιάτρους·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν στενότερη διατομεακή συνεργασία μεταξύ των σχετικών αρχών και τομέων ώστε να ενθαρρύνουν μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση της κτηνιατρικής υγείας-υγείας του ανθρώπου και να παρακολουθούν την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών AMR·

49.  τονίζει την ανάγκη στήριξης βιώσιμων συστημάτων παραγωγής τροφίμων, τα οποία σε αντίθεση με τη «εντατικοποιημένη εκτροφή» είναι δυνητικώς λιγότερο εκτεθειμένα στην AMR·

50.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι στο μέλλον η μέτρηση και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών τόσο στον τομέα της υγείας του ανθρώπου όσο και στον κτηνιατρικό τομέα θα διευρυνθεί, καταγράφοντας όχι μόνο τη συνολική ποσότητα αντιμικροβιακών ουσιών που χρησιμοποιούνται, αλλά και τους τύπους των αντιμικροβιακών ουσιών, τους χρόνους θεραπείας κ.λπ.·

Επικοινωνία, εκπαίδευση και κατάρτιση

51.  σημειώνει ότι η ενθάρρυνση της ενδεδειγμένης χρήσης αντιμικροβιακών παραγόντων εξαρτάται από την αλλαγή στάσης, πρακτικής και παιδείας μεταξύ των ασθενών, των αγροτών, των ιατρών, των κτηνιάτρων και άλλων επαγγελματιών των τομέων της ιατρικής και της κτηνιατρικής· θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν πιο αποτελεσματικά και συνεχή μέτρα εκπαίδευσης και κατάρτισης, και να παρέχεται ολοκληρωμένη ενημέρωση στα σχολεία, ξεκινώντας γενικά από νεαρή ηλικία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά με τους εγγενείς κινδύνους των αντιμικροβιακών ουσιών·

52.  σημειώνει ότι μία από τις πιο κοινές χρήσεις αντιβιοτικών είναι η αντιμετώπιση του κοινού κρυολογήματος και ότι θα είναι μεγάλο το όφελος εάν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες ότι το κοινό κρυολόγημα είναι ιογενής λοίμωξη ενώ τα αντιβιοτικά παρέχουν προστασία μόνον κατά των βακτηριακών λοιμώξεων·

53.  χαιρετίζει την ετήσια «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά» (18 Νοεμβρίου) που καθιερώθηκε για να προωθηθεί η υπεύθυνη χρήση των αντιμικροβιακών παραγόντων· θεωρεί, ωστόσο, ότι η προβολή της και το δυναμικό της θα μπορούσαν να μεγιστοποιηθούν πιο αποτελεσματικά μέσω ενισχυμένης πολιτικής στήριξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μιας ευρύτερης προσέγγισης η οποία καλύπτει και τα ζώα, και συντονισμένων, καινοτόμων και μεγάλης εμβέλειας εκστρατειών με βάση την εμπειρία που προέρχεται από τις επιτυχείς ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες· καλεί την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες προερχόμενες από ενέργειες που εκτείνονται σε όλο το έτος σχετικά με την ορθή λήψη των συνταγογραφούμενων αντιβιοτικών·

54.  καλεί την Επιτροπή – ως αναγνώριση του ότι η από κοινού χρήση πληροφοριών μεταξύ πολιτών, και όχι μόνον μεταξύ επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των κτηνιάτρων, διαδραματίζει καίριο ρόλο όσον αφορά τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και, συνεπώς, την πρόληψη – να καταρτίσει κατάλογο βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εφαρμογή αποτελεσματικών εκστρατειών επικοινωνίας και μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για την AMR, όπως το έργο της πολυμερούς ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την υπεύθυνη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα (EPRUMA), με σκοπό τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής εκστρατειών ευαισθητοποίησης αυτού του είδους·

55.  φρονεί ότι πρέπει να αναπτυχθούν αποτελεσματικές εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με σκοπό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση στο θέμα του κινδύνου ακούσιας εξάπλωσης των ανθεκτικών στα αντιμικροβιακά φάρμακα παθογόνων οργανισμών σε νοσοκομεία και νοικοκυριά, και η ευαισθητοποίηση στο θέμα των μέσων που υπάρχουν για να αποφευχθεί τούτο·

56.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στη μελέτη σχετικά με τη βελτίωση του φύλλου οδηγιών και του πίνακα πληροφοριών για το φάρμακο, την ιδέα της καλύτερης ενημέρωσης των ασθενών όσον αφορά τα αντιβιοτικά, για παράδειγμα διασφαλίζοντας ότι περιέχει προειδοποίηση όπως: «Λάβετε αυτό το αντιβιοτικό φάρμακο μόνο εάν έχει συνταγογραφηθεί για εσάς από ιατρό και λάβετέ το σύμφωνα με τις υποδείξεις του ιατρού. Η κακή χρήση αντιβιοτικών μπορεί να προκαλέσει αντοχή, η οποία βλάπτει εσάς και άλλα άτομα.»·

Διεθνής συνεργασία

57.  υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη των διεθνών ταξιδίων και, πιο σημαντικό, το παγκόσμιο εμπόριο τροφίμων και ζωοτροφών θα μπορούσαν να αυξήσουν τη διασυνοριακή διάδοση της AMR· πιστεύει ότι η συντονισμένη και έγκαιρη διεθνής δράση με την οποία αποφεύγεται η επικάλυψη και διαμορφώνεται κρίσιμη μάζα είναι η μόνη οδός προόδου για την ελαχιστοποίηση της απειλής για τη δημόσια υγεία που εγκυμονεί η AMR παγκοσμίως·

58.  αναγνωρίζει τη σημασία των διεθνών πρωτοβουλιών που εγκρίθηκαν από την ΟΥ, τον OIE, τον FAO, καθώς και από άλλες σχετικές διεθνείς οργανώσεις· αναγνωρίζει ωστόσο τη σημασία της σε παγκόσμιο επίπεδο υποστήριξης των εγκριθέντων διεθνών προτύπων και κατευθυντηρίων γραμμών· ζητεί από την Επιτροπή, στην αποτίμηση της εκτέλεσης του τρέχοντος σχεδίου δράσης για την AMR, να συντάξει έκθεση για την πρόοδο των κρατών μελών σχετικά με τις διεθνείς δεσμεύσεις στον τομέα της AMR·

59.  χαιρετίζει τη συγκρότηση της Διατλαντικής Ειδικής Ομάδας για την μικροβιακή αντοχή (TATFAR) και τη δέσμη συστάσεων που εγκρίθηκαν τον Σεπτέμβριο 2011 για τη μελλοντική συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ· τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία ειδικών ενεργειών όσον αφορά:

   τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων και την κοινοχρησία δεδομένων για αντιμικροβιακές ουσίες για τον άνθρωπο και τα ζώα·
   την ανάπτυξη κοινών οδηγιών με βάση τη βέλτιστη πρακτική για τη διαχείριση των λοιμώξεων που συνδέονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης·
   την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων και του EMA σχετικά με συντονισμένες προσεγγίσεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη αντιβακτηριακών φαρμάκων και τη σχετική ρύθμιση, ειδικά σε σχέση με το στάδιο των κλινικών δοκιμών·

60.  καλεί την Επιτροπή να βασιστεί στο έργο της TATFAR και να προωθήσει παρόμοιες πολυμερείς και διμερείς δεσμεύσεις για την πρόληψη και τον έλεγχο της AMR με άλλους παγκόσμιους εταίρους·

61.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν πρωτοβουλίες διαχείρισης κινδύνου σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως ο κατάλογος της ΠΟΥ για τις καίριας σημασίας αντιμικροβιακές ουσίες στην ιατρική και ο κατάλογος του OIE για τους κτηνιατρικά σημαντικούς αντιμικροβιακούς παράγοντες·

62.  στηρίζει μια διεθνή προσέγγιση για τον έλεγχο των απομιμήσεων αντιμικροβιακών ουσιών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ·

o
o   o

63.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0473.
(2) ΕΕ C 377 Ε της 7.12.2012, σ. 131.
(3) http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2009/11/WC500008770.pdf
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2598.htm Δελτίο EFSA 2012;10(3):2598 [233 σ.].
(5) ΕΕ C 151 της 3.7.2009, σ. 1.
(6) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29.
(7) EE L 34 της 5.2.2002, σ. 13.
(8) EE C 112 Ε της 9.5.2002, σ. 106.
(9) ΕΕ C 81 Ε της 15.3.2011, σ. 25.
(10) http://ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/TATFAR/Documents/210911_TATFAR_Report.pdf
(11) CAC/GL 77 – 2011.
(12) Αναφέρεται στη διατήρηση ή απόρριψη του ιώδους χρώματος της χρώσης που χρησιμοποιείται στη μέθοδο Gram χρώσης των μικροοργανισμών· η ιδιότητα της χρώσης είναι κοινή μέθοδος ταξινόμησης βακτηρίων.
(13) Έκθεση της 3ης συνεδρίασης της συμβουλευτικής ομάδας της ΠΟΥ για την ολοκληρωμένη επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής, 14-17 Ιουνίου 2011, Όσλο, Νορβηγία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου