Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 249kWORD 20k
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Ψηφοφορία σε περίπτωση χηρείας έδρας τακτικού μέλους επιτροπής (ερμηνεία του άρθρου 187 παράγραφος 1 του Kανονισμού)
P7_TA(2012)0484

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ψηφοφορία σε περίπτωση χηρείας έδρας τακτικού μέλους επιτροπής (ερμηνεία του άρθρου 187 παράγραφος 1 του Κανονισμού) (2012/2254(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 27ης Νοεμβρίου 2012 επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 211 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει να προσθέσει την κατωτέρω ερμηνεία στο άρθρο 187 παράγραφος 1:"

Σε περίπτωση χηρείας έδρας τακτικού μέλους επιτροπής, ένα μόνιμο αναπληρωματικό μέλος της ίδιας πολιτικής ομάδας δικαιούται να συμμετέχει στην ψηφοφορία στη θέση του τακτικού μέλους για ορισμένο χρόνο μέχρι την προσωρινή πλήρωση της κενής θέσης του τακτικού μέλους σύμφωνα με το άρθρο 186 παράγραφος 5, ή, ελλείψει παρόμοιας προσωρινής πλήρωσης της κενής θέσης, μέχρι τον ορισμό νέου τακτικού μέλους. Το δικαίωμα αυτό βασίζεται στην απόφαση του Κοινοβουλίου σχετικά με την αριθμητική σύνθεση της επιτροπής και σκοπό έχει να εγγυάται ότι στην ψηφοφορία συμμετέχει αριθμός μελών της εν λόγω πολιτικής ομάδας που ισούται με τον αριθμό που ίσχυε πριν τη χηρεία της έδρας.

"

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου