Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 98kWORD 19k
Dinsdag 11 december 2012 - Straatsburg
Stemming bij een vacature van de zetel van een vaste plaatsvervanger van een commissie (interpretatie van artikel 187, lid 1, van het Reglement)
P7_TA(2012)0484

Besluit van het Europees Parlement van 11 december 2012 betreffende de stemming bij een vacature van de zetel van een vaste plaatsvervanger van een commissie (interpretatie van artikel 187, lid 1, van het Reglement) (2012/2254(REG)

Het Europees Parlement,

–  gezien de brief van 27 november 2012 van de voorzitter van de Commissie constitutionele zaken,

–  gezien artikel 211 van zijn Reglement,

1.  besluit de volgende interpretatie op te nemen in artikel 187, lid 1, van zijn Reglement,"

„Ingeval de zetel van een gewoon lid van een commissie vacant is, heeft een vaste plaatsvervanger van dezelfde fractie het recht om deel te nemen aan de stemming in plaats van het gewone lid, op tijdelijke basis tot de voorlopige vervulling van de vacature van het gewone lid overeenkomstig artikel 186, lid 5, of, bij gebrek aan een dergelijke voorlopige vervulling, tot de benoeming van een nieuw gewoon lid. Die machtiging stoelt op het besluit van het Parlement over het aantal leden van de commissie en beoogt te waarborgen dat hetzelfde aantal leden van de betrokken fractie aan de stemming kan deelnemen als het aantal dat gold voor het vacant zijn van de zetel.”

"

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid