Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2281(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0409/2012

Indgivne tekster :

A7-0409/2012

Forhandlinger :

PV 11/12/2012 - 12
CRE 11/12/2012 - 12

Afstemninger :

PV 12/12/2012 - 7.1
CRE 12/12/2012 - 7.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0485

Vedtagne tekster
PDF 13kWORD 89k
Onsdag den 12. december 2012 - Strasbourg
Forslag til ændringsbudget nr. 6/2012 - Indtægter fra egne indtægter og andre kilder - Forhøjelse af betalingsbevillingerne under udgiftsområde 1a, 1b, 2, 3a og 4 i den flerårige finansielle ramme - Nedskæring af forpligtelsesbevillingerne i budgettet
P7_TA(2012)0485A7-0409/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 12. december 2012 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2012 for regnskabsåret 2012, Sektion III - Kommissionen (17295/2012 - C7-0401/2012 - 2012/2281(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(1), særlig artikel 37 og 38,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, endeligt vedtaget den 1. december 2011(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(4),

–  der henviser til Det Europæiske Råds afgørelse EUCO 76/12 af 28. og 29. juni 2012 om vækst- og beskæftigelsespagten, som medlemsstaterne har vedtaget,

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2012 for regnskabsåret 2012, forelagt af Kommissionen den 23.oktober 2012 (COM(2012)0632),

–  der henviser til Rådets holdning af 6. december 2012 til forslag til ændringsbudget nr. 6/2012 (17295/2012 - C7-0401/2012),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 75b og 75e,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0409/2012),

A.  der henviser til, at forslag til ændringsbudget nr. 6/2012 til det almindelige budget for 2012 bl.a. omfatter en ajourføring af overslaget over indtægter efter den seneste revision af overslaget over egne indtægter og andre indtægter samt en stigning i betalingsbevillinger på næsten 9 mia. EUR, fordelt på udgiftsområderne 1a, 1b, 2, 3a og 4 i den flerårige finansielle ramme, med det formål at dække de resterende behov frem til udgangen af året;

B.  der henviser til, at andre behov samtidig er blevet delvist dækket ved den samlede overførsel af betalingsbevillinger (DEC 30/2012) med et samlet beløb på 419,7 mio. EUR;

C.  der henviser til, at Kommissionen oprindeligt havde identificeret kilder til omfordeling til en samlet sum på 47,4 mio. EUR, som var inkluderet i forslag til ændringsbudget nr. 6/2012, som oprindeligt foreslået af Kommissionen;

D.  der henviser til, at udsving i egne indtægter sammen med en betydelig stigning i indtægterne fra bøder og renter på 3 525 mio. EUR førte til en samlet nettostigning i indtægterne på 3 080,8 mio. EUR, hvilket vil mindske virkningen af forslag til ændringsbudget nr. 6/2012 på medlemsstaternes BNI-baserede bidrag;

E.  der henviser til, at delegationerne fra Parlamentet og Rådet under budgettrepartsmødet den 29. november 2012 indgik aftale om et revideret beløb for så vidt angår de behov, som skal finansieres i 2012, ved at skære beløbet ned til 6,1 mia. EUR, herunder omfordeling af 0,1 mia. EUR, som ikke oprindeligt var foreslået af Kommissionen;

1.  noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 6/2012 som forelagt af Kommissionen;

2.  noterer sig, at forslaget til ændringsbudget nr. 6/2012, som ændret af Rådet, afspejler den aftale, som blev opnået på budgettrepartsmødet den 29. november 2012;

3.  understreger, at den fælles erklæring om betalingsbehovet for 2012, i hvilken budgetmyndigheden anerkender, at der burde være blevet bevilget 2,9 mia. EUR i ekstra betalinger i 2012 med henblik på at opfylde de betalingskrav, som Kommissionen har modtaget, udgør en integreret del af den aftale, som blev opnået under trepartsmødet;

4.  minder på det kraftigste Rådet og Kommissionen om, at den fælles erklæring om betalingsbehovet for 2012 skal opfattes som en politisk aftale om behovet for på et tidligt tidspunkt i 2013 at nå frem til en aftale om et ændringsbudget, som udelukkende har til formål at dække dette behov på 2,9 mia. EUR og sikre yderligere bevillinger i forhold til de betalingsbevillinger, som blev vedtaget i det oprindelige 2013-budget, uden at dette berører den korrekte gennemførelse af 2013-budgettet;

5.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 6/2012 uden ændringer;

6.  pålægger sin formand at fastslå, at ændringsbudget nr. 6/2012 er endeligt vedtaget, og foranledige, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 56 af 29.2.2012.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(4) EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik