Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2281(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0409/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0409/2012

Συζήτηση :

PV 11/12/2012 - 12
CRE 11/12/2012 - 12

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2012 - 7.1
CRE 12/12/2012 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0485

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 272kWORD 98k
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 - Έσοδα προερχόμενα από ίδιους πόρους και από λοιπούς πόρους - Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών στους τομείς 1α, 1β, 2, 3α και 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου - Μείωση του ύψους των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό
P7_TA(2012)0485A7-0409/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή (17295/2012 – C7-0401/2012 – 2012/2281(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 314, και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), και ιδίως τα άρθρα 37 και 38,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, όπως εγκρίθηκε οριστικά την 1η Δεκεμβρίου 2011(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου EUCO 76/12 της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012 για το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, που συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 23 Οκτωβρίου 2012 (COM(2012)0632),

–  έχοντας υπόψη τη θέση που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 6 Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 (17295/2012 – C7-0401/2012),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 75β και 75ε του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0409/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτει, μεταξύ άλλων, επικαιροποίηση των προβλέψεων εσόδων, μετά την τελευταία αναθεώρηση των προβλέψεων σχετικά με τους ίδιους πόρους και άλλα έσοδα, και αύξηση των πιστώσεων πληρωμών περίπου κατά 9,0 δισ. EUR στους τομείς 1α, 1β, 2, 3α και 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, με σκοπό να καλυφθούν οι εκκρεμείς ανάγκες έως το τέλος του έτους,

B.  λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα ότι άλλες ανάγκες πληρωμών ήδη αντιμετωπίστηκαν, εν μέρει με τη συνολική μεταφορά πιστώσεων πληρωμών (DEC 30/2012) συνολικού ύψους 419,7 εκατ. EUR,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είχε επισημάνει εξ αρχής ορισμένες πηγές αναδιάταξης για συνολικό ποσό 47,4 εκατ. EUR, οι οποίες περιλήφθηκαν στο ΣΔΠ 6/2012, όπως είχε προτείνει η Επιτροπή αρχικά,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακυμάνσεις όσον αφορά τους ιδίους πόρους, σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση των εσόδων κατά 3 525,0 εκατ. EUR από πρόστιμα και τόκους, οδήγησαν σε συνολική καθαρή αύξηση εσόδων της τάξεως των 3 080,8 εκατ. EUR, η οποία θα μειώσει τις επιπτώσεις του ΣΔΠ 6/2012 στις εισφορές των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιπροσωπείες τόσο του Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου είχαν συμφωνήσει, στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου για δημοσιονομικά θέματα της 29ης Νοεμβρίου 2012, για ένα αναθεωρημένο ποσό για τις ανάγκες αυτές που θα χρηματοδοτούνταν το 2012, με μείωση του ποσού σε 6,1 δισ. EUR, περιλαμβανομένης αναδιάταξης 0,1 δισ. EUR που δεν είχε προταθεί αρχικά από την Επιτροπή,

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012, όπως προτείνεται από την Επιτροπή·

2.  σημειώνει ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο, αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επετεύχθη στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου για δημοσιονομικά θέματα της 29ης Νοεμβρίου 2012·

3.  τονίζει ότι η κοινή δήλωση για τις ανάγκες πληρωμών για το 2012, στην οποία η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αναγνωρίζει ότι το 2012 θα έπρεπε να είχαν εγκριθεί έκτακτες πληρωμές 2,9 δισ. EUR για να καλυφθούν οι αιτήσεις για πληρωμές που έλαβε η Επιτροπή, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας που επετεύχθη στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου·

4.  υπενθυμίζει με έμφαση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή ότι η κοινή δήλωση για τις ανάγκες πληρωμών για το 2012 πρέπει να θεωρηθεί ως πολιτική συμφωνία για την ανάγκη έγκαιρης επίτευξης συμφωνίας το 2013 για ένα διορθωτικό προϋπολογισμό με μοναδικό προορισμό την κάλυψη του ποσού αυτού των 2,9 δισ. EUR, που θα παρέχει πρόσθετες πιστώσεις σε σύγκριση με τις πιστώσεις πληρωμών που εγκρίθηκαν στον αρχικό προϋπολογισμό του 2013, με την επιφύλαξη της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2013·

5.  εγκρίνει χωρίς τροποποίηση τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 6/2012·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2012 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 56 της 29.2.2012.
(3) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 17.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου