Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2281(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0409/2012

Ingediende teksten :

A7-0409/2012

Debatten :

PV 11/12/2012 - 12
CRE 11/12/2012 - 12

Stemmingen :

PV 12/12/2012 - 7.1
CRE 12/12/2012 - 7.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0485

Aangenomen teksten
PDF 202kWORD 76k
Woensdag 12 december 2012 - Straatsburg
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2012 - Eigen middelen en andere ontvangsten - Verhoging van de betalingskredieten voor de rubrieken 1a, 1b, 2, 3a en 4 van het meerjarig financieel kader - Verlaging van de in de begroting opgenomen vastleggingskredieten
P7_TA(2012)0485A7-0409/2012

Resolutie van het Europees Parlement van 12 december 2012 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2012 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, afdeling III – Commissie (17295/2012 – C7-0401/2012 – 2012/2281(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 314, en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name artikel 106 bis,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(1), en met name de artikelen 37 en 38,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, definitief vastgesteld op 1 december 2011(2),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(3),

–  gezien Besluit 2007/436/EG, Euratom van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen(4),

–  gezien Besluit EUCO 76/12 van 28 en 29 juni 2012 betreffende het Pact voor groei en werkgelegenheid waarover de lidstaten overeenstemming hebben bereikt,

–  gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2012 van de Europese Unie bij de algemene begroting 2012, ingediend door de Commissie op 23 oktober 2012 (COM(2012)0632),

–  gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2012, goedgekeurd door de Raad op 6 december 2012 (17295/2012 – C7-0401/2012),

–  gezien de artikelen 75 ter en 75 sexies van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0409/2012),

A.  overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2012 bij de algemene begroting 2012 onder meer betrekking heeft op een actualisering van de geraamde ontvangsten na de herziening van de ramingen van de eigen middelen en andere ontvangsten, alsook een verhoging van de betalingskredieten van bijna 9,0 miljard EUR voor de rubrieken 1a, 1b, 2, 3a en 4 van het meerjarig financieel kader om tot het einde van het jaar te voorzien in de nog niet gedekte kosten;

B.  overwegende dat een aantal andere betalingsbehoeften al gedekt zijn door de algemene overschrijving van betalingskredieten (DEC 30/2012) voor een totaalbedrag van 419,7 miljoen EUR;

C.  overwegende dat de Commissie oorspronkelijk had vastgesteld dat middelen ten belope van 47,4 miljoen EUR konden worden herschikt, die in het aanvankelijk door de Commissie voorgestelde OGB nr. 6/2012 zijn opgenomen;

D.  overwegende dat wijzigingen op het vlak van de eigen middelen in combinatie met een aanzienlijke stijging van de ontvangsten van boeten en rentebetalingen ten belope van 3 525,0 miljoen EUR resulteren in een totale nettostijging van de ontvangsten met 3 080,8 miljoen euro, waardoor het effect van het OGB nr. 6/2012 op de bni-bijdragen van de lidstaten wordt beperkt;

E.  overwegende dat de delegaties van het Parlement en de Raad tijdens de begrotingstrialoog van 29 november 2012 een akkoord over een herzien bedrag voor die in 2012 te financieren behoeften hebben bereikt door dit bedrag te verlagen tot 6,1 miljard EUR, met inbegrip van 0,1 miljard EUR aan herschikkingen die de Commissie oorspronkelijk niet had voorgesteld;

1.  neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2012, zoals voorgesteld door de Commissie;

2.  stelt vast dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2012, zoals gewijzigd door de Raad, in de lijn ligt van het tijdens de begrotingstrialoog van 29 november 2012 bereikte akkoord;

3.  benadrukt dat de gemeenschappelijke verklaring over betalingsbehoeften voor 2012, waarin de begrotingsautoriteit erkent dat in 2012 2,9 miljard EUR aan extra betalingen had moeten worden uitgetrokken ter dekking van de betalingsaanvragen die de Commissie heeft ontvangen, integraal deel uitmaakt van het tijdens de trialoog bereikte akkoord;

4.  herinnert de Raad en de Commissie er met nadruk aan dat de gemeenschappelijke verklaring over betalingsbehoeften voor 2012 moet worden beschouwd als een politiek akkoord over de noodzaak om vroeg in 2013 overeenstemming te bereiken over een gewijzigde begroting die uitsluitend is bedoeld om deze 2,9 miljard EUR te dekken en extra kredieten op te voeren ten opzichte van de betalingskredieten op de oorspronkelijke begroting 2013, onverminderd de behoorlijke uitvoering van de begroting 2013;

5.  keurt het standpunt van de Raad over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2012 zonder amendementen goed;

6.  verzoekt zijn Voorzitter te verklaren dat gewijzigde begroting nr. 6/2012 definitief is vastgesteld en te zorgen voor de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

7.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

(1) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
(2) PB L 56 van 29.2.2012.
(3) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
(4) PB L 163 van 23.6.2007, blz. 17.

Juridische mededeling - Privacybeleid