Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2281(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0409/2012

Predkladané texty :

A7-0409/2012

Rozpravy :

PV 11/12/2012 - 12
CRE 11/12/2012 - 12

Hlasovanie :

PV 12/12/2012 - 7.1
CRE 12/12/2012 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0485

Prijaté texty
PDF 209kWORD 84k
Streda, 12. decembra 2012 - Štrasburg
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2012 - Príjmy z vlastných a iných zdrojov - Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov v okruhoch 1a, 1b, 2, 3a a 4 viacročného finančného rámca - Zníženie úrovne viazaných rozpočtových prostriedkov zahrnutých do rozpočtu
P7_TA(2012)0485A7-0409/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2012 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2012 na rozpočtový rok 2012, oddiel III – Komisia (17295/2012 – C7-0401/2012 – 2012/2281(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314 a na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(1), a najmä na jeho články 37 a 38,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2012 prijatý s konečnou platnosťou 1. decembra 2011(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady EUCO 76/12 z 28. a 29. júna 2012 o Pakte pre rast a zamestnanosť, na ktorom sa dohodli členské štáty,

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2012 na rozpočtový rok 2012, ktorý predložila Komisia 23. októbra 2012 (COM(2012)0632),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2012, ktorú prijala Rada 6. decembra 2012 (17295/2012 – C7-0401/2012),

–  so zreteľom na články 75b a 75e rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0409/2012),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 6/2012 k všeobecnému rozpočtu na rok 2012 zahŕňa okrem iného aktualizáciu odhadu príjmov po najnovšej revízii odhadov vlastných zdrojov a iných príjmov a zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov o takmer 9 miliárd EUR v okruhoch 1a, 1b, 2, 3a a 4 viacročného finančného rámca s cieľom pokryť zostávajúce potreby do konca roka;

B.  keďže zároveň už boli čiastočne riešené iné platobné potreby prostredníctvom globálneho presunu platobných rozpočtových prostriedkov (DEC 30/2012) v celkovej výške 419,7 milióna EUR;

C.  keďže Komisia pôvodne určila zdroje presunu v celkovej výške 47,4 milióna EUR, ktoré boli zahrnuté v návrhu opravného rozpočtu č. 6/2012, ako ho pôvodne navrhla Komisia;

D.  keďže výkyvy vo vlastných zdrojoch spolu s výrazným zvýšením príjmov z pokút a platieb úrokov vo výške 3 525 miliónov EUR vedú k celkovému čistému zvýšeniu príjmov o 3 080,8 milióna EUR, čo zníži vplyv návrhu opravného rozpočtu č. 6/2012 na príspevky členských štátov založené na HND;

E.  keďže delegácie Európskeho parlamentu a Rady sa počas rozpočtového trialógu 29. novembra 2012 dohodli na revidovanej sume týchto potrieb, ktoré sa majú financovať v roku 2012, pričom ju znížili na 6,1 miliardy EUR vrátane presunu vo výške 0,1 miliardy EUR, ktorý Komisia pôvodne nenavrhla;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 6/2012, ako ho navrhla Komisia;

2.  konštatuje, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2012 po úpravách Rady odráža dohodu dosiahnutú počas rozpočtového trialógu 29. novembra 2012;

3.  zdôrazňuje, že spoločné vyhlásenie o platbách, ktoré je potrebné vykonať v roku 2012, v ktorom rozpočtový orgán uznáva, že 2,9 miliardy EUR v dodatočných platbách malo byť schválených v roku 2012 s cieľom splniť žiadosti o platby prijaté Komisiou, je neoddeliteľnou súčasťou dohody dosiahnutej počas trialógu;

4.  dôrazne pripomína Rade a Komisii, že spoločné vyhlásenie o platbách, ktoré je potrebné vykonať v roku 2012, musí byť chápané ako politická dohoda o potrebe dosiahnuť v roku 2013 v ranej fáze dohodu o opravnom rozpočte venovanom výhradnému účelu pokrytia týchto 2,9 miliardy EUR a poskytnutia dodatočných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s platobnými rozpočtovými prostriedkami schválenými v pôvodnom rozpočte na rok 2013 bez toho, aby bolo dotknuté riadne plnenie rozpočtu na rok 2013;

5.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2012 bez zmien a doplnení;

6.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 6/2012 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 56, 29.2.2012.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia