Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2307(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0410/2012

Predkladané texty :

A7-0410/2012

Rozpravy :

PV 11/12/2012 - 12
CRE 11/12/2012 - 12

Hlasovanie :

PV 12/12/2012 - 7.3
CRE 12/12/2012 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0486

Prijaté texty
PDF 225kWORD 107k
Streda, 12. decembra 2012 - Štrasburg
Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely
P7_TA(2012)0486A7-0410/2012
Uznesenie
 Príloha

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2012 o pozícii Rady k novému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely (17195/2012 – C7-0399/2012 – 2012/2307(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady EUCO 76/12 z 28. a 29. júna 2012 o Pakte pre rast a zamestnanosť, na ktorom sa dohodli členské štáty,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 14. marca 2012 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 2013 – oddiel III – Komisia (4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2012 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2013(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2012 o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2013(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2012 o pozícii Rady k návrhu rozpočtu na rok 2013(7),

–  so zreteľom na skutočnosť, že Zmierovací výbor sa nedohodol na spoločnom texte v lehote 21 dní uvedenej v článku 314 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nový návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, ktorý Komisia prijala 23. novembra 2012 (COM(2012)0716),

–  so zreteľom na závery rozpočtového trialógu z 29. novembra 2012,

–  so zreteľom na pozíciu k novému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, ktorú prijala Rada 6. decembra 2012 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (17195/2012 – C7-0399/2012),

–  so zreteľom na článok 75b rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0410/2012),

1.  pripomína, že „návrh balíka“ dohodnutý Európskym parlamentom a Radou po ťažkých rokovaniach , ktoré sa uskutočnili v rámci trialógu 29. novembra 2012, pozostáva z troch prvkov: opravného rozpočtu č. 6/2012 na 6 miliárd EUR, ktorý čiastočne pokrýva deficit platobných prostriedkov do 31. októbra 2012, rozpočtu Únie na rok 2013 stanoveného na úrovni 150 898,391 miliónov EUR v prípade viazaných a 132 836,988 miliónov EUR v prípade platobných rozpočtových prostriedkov, a z troch spoločných vyhlásení, ktoré zaručujú, že skutočné platobné potreby za rok 2012 a 2013 budú náležite pokryté;

2.  víta celkovú dohodnutú úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov, ktorá predstavuje zvýšenie o 1,1 miliardy EUR v porovnaní s pôvodným čítaním v Rade; vyjadruje potešenie nad tým, že najväčšia časť jeho politických priorít je v budúcoročnom rozpočte zabezpečená, pričom osobitný dôraz sa kladie na riadne vykonávanie záväzkov Únie v oblasti rastu a zamestnanosti v súlade so stratégiou Európa 2020;

3.  konštatuje, že celková úroveň dohodnutých platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2013 sa znížila o 2,15 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2012 po schválení 6 miliárd EUR v rámci opravného rozpočtu č. 6/2012;

4.  konštatuje, že z dôvodu nekompromisnej pozície Rady v rokovaniach je celková úroveň platieb stanovená o 5 miliárd EUR nižšie v porovnaní s odhadmi Komisie potrieb v oblasti platieb v rozpočte na rok 2013; vyjadruje obavy, či táto úroveň rozpočtových prostriedkov bude stačiť na pokrytie skutočných platobných potrieb v budúcom roku a na rýchle uplatňovanie Paktu pre rast a zamestnanosť schváleného Európskou radou v júni 2012; je však presvedčený, že náklady v prípade nedosiahnutia dohody by mali oveľa vážnejšie dôsledky a oveľa negatívnejší vplyv na plnenie opatrení a programov Únie; žiada Komisiu, aby Európskemu parlamentu a Rade predkladala mesačné správy o vývoji žiadostí členských štátov (za každý členský štát a fond) o platby zo štrukturálnych fondov, kohéznych fondov, fondov v oblasti rozvoja vidieka a rybného hospodárstva počnúc 31. októbrom 2012; vyzýva na vytvorenie medziinštitucionálnej pracovnej skupiny o platbách, v rámci ktorej by obe zložky rozpočtového orgánu predložili spoločné závery týkajúce sa ďalšieho postupu;

5.  pripisuje preto maximálny politický význam spoločným vyhláseniam Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré sú prílohou tohto uznesenia; bude sledovať na všetkých úrovniach a všetkými možnými prostriedkami, aby sa tieto vyhlásenia dodržiavali a aby členské štáty poskytli na budúci rok potrebné dodatočné zdroje Únii, aby dokázala platiť svoje účty a zachovať si svoju inštitucionálnu dôveryhodnosť a platobnú schopnosť;

6.  podmieňuje svoj súhlas s rozpočtom na rok 2013 dodržaním osobitných záruk na najvyššej politickej úrovni zo strany troch inštitúcií pri financovaní platieb vo výške 2,9 miliárd. EUR, ktoré chýbajú na rok 2012, a ktoré by v žiadnom prípade nemali znamenať zníženie platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2013;

7.  opätovne potvrdzuje, že jediným východiskom z tejto slepej uličky, ktorá každým rokom zvyšuje náročnosť rozpočtových rokovaní, je urýchlene a zodpovedne vyriešiť otázku financovania Únie prostredníctvom skutočného systému vlastných zdrojov, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť od nového viacročného finančného rámca a ktorý by navždy odstránil rozdelenie Únie na čistých prispievateľov a čistých príjemcov;

8.  schvaľuje bez zmien a doplnení nový návrh rozpočtu na rok 2013, ako ho upravila Rada;

9.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil rozpočet za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ostatným dotknutým inštitúciám a orgánom a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2012)0077.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2012)0109.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2012)0289.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2012)0359.


PRÍLOHA

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TROCH INŠTITÚCIÍ, NA KTOROM SA DOHODLI V RÁMCI ROKOVANÍ O ROZPOČTE NA ROK 2013

10. decembra 2012

Predseda Európskeho parlamentu, predseda Rady Európskej únie a predseda Európskej komisie vyhlasujú, že v rámci prijatia rozpočtu na rok 2013 schválili tieto tri inštitúcie tieto tri spoločné vyhlásenia:

Spoločné vyhlásenie o platobných rozpočtových prostriedkoch na rok 2013

So zreteľom na prebiehajúce snahy o fiškálnu konsolidáciu v členských štátoch sa Európsky parlament a Rada po zohľadnení úrovne platieb, ktorú pre rok 2013 navrhuje Komisia, dohodli na znížení úrovne platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2013 v porovnaní s návrhom rozpočtu, ktorý vypracovala Komisia. Žiadajú Komisiu, aby iniciovala všetky potrebné kroky v súlade so zmluvou a najmä, aby prostredníctvom opravného rozpočtu požiadala o dodatočné platobné rozpočtové prostriedky, ak by rozpočtové prostriedky uvedené v rozpočte na rok 2013 nestačili na pokrytie výdavkov v podokruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť), v podokruhu 1b (Súdržnosť pre rast a zamestnanosť), v okruhu 2 (Ochrana a riadenie prírodných zdrojov), v okruhu 3 (Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť) a v okruhu 4 (EÚ ako globálny aktér).

Okrem toho Európsky parlament a Rada naliehavo vyzývajú Komisiu, aby najneskôr do polovice októbra 2013 predložila aktualizované údaje o stave a odhadoch týkajúcich sa platobných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1b (Súdržnosť pre rast a zamestnanosť) a rozvoja vidieka v okruhu 2 (Ochrana a riadenie prírodných zdrojov) a v prípade potreby predložila návrh opravného rozpočtu. Rada a Európsky parlament si uvedomujú, že už v polovici roka 2013 bude možno potrebný návrh opravného rozpočtu. S cieľom uľahčiť rozhodovanie o úrovni platobných rozpočtových prostriedkov v kontexte ročného rozpočtového postupu sa tieto tri inštitúcie dohodli, že preskúmajú spôsoby, ako ešte lepšie zosúladiť odhady platobných rozpočtových prostriedkov v rámci zdieľaného hospodárenia s príslušnými potrebami.

Európsky parlament a Rada zaujmú pozíciu ku každému návrhu opravného rozpočtu čo najrýchlejšie s cieľom predísť akémukoľvek nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov. Rada a Európsky parlament sa okrem toho zaväzujú urýchlene uskutočniť akýkoľvek prípadný presun platobných rozpočtových prostriedkov, a to aj medzi okruhmi finančného rámca, s cieľom čo najlepšie využiť platobné rozpočtové prostriedky zahrnuté do rozpočtu a zosúladiť ich s aktuálnym plnením a potrebami.

V súlade s bodom 18 Medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení Európsky parlament a Rada pripomínajú potrebu zabezpečiť s ohľadom na plnenie rozpočtu riadny vývoj v oblasti celkových rozpočtových prostriedkov na platby vo vzťahu k rozpočtovým prostriedkom na záväzky, aby nedochádzalo k abnormálnemu vývoju nesplatených záväzkov („RAL“).

Európsky parlament, Rada a Komisia budú počas roka aktívne monitorovať stav plnenia rozpočtu na rok 2013, pričom sa na základe podrobných informácií Komisie sústredia na vykonávanie platieb, prijaté žiadosti o úhradu a revidované prognózy.

Európsky parlament, Rada a Komisia v každom prípade pripomínajú svoju spoločnú zodpovednosť ustanovenú v článku 323 ZFEÚ, t. j. že „Európsky parlament, Rada a Komisia zabezpečujú, aby boli k dispozícii finančné prostriedky a aby sa tak umožnilo Únii plniť jej právne záväzky vo vzťahu k tretím stranám“.

Spoločné vyhlásenie o platbách, ktoré je potrebné vykonať v roku 2012

Európsky parlament a Rada konštatujú, že úroveň platieb, ktorú v návrhu rozpočtu na rok 2013 navrhla Komisia, sa zakladala na predpoklade, že sa na platby, ktoré je potrebné vykonať v roku 2012, použijú rozpočtové prostriedky, ktoré sú k dispozícii v rozpočte na rok 2012. Dodatočné platobné rozpočtové prostriedky schválené v opravnom rozpočte č. 6/2012 sa však v porovnaní so sumou, ktorú navrhovala Komisia, znížili o 2,9 miliardy EUR, a nie sú preto na úrovni všetkých prijatých žiadostí o platby.

Komisia sa preto zaväzuje, že začiatkom roka 2013 predloží návrh opravného rozpočtu, ktorý bude slúžiť jedinému účelu, a to pokrytiu žiadostí pozastavených v roku 2012 okamžite po zrušení ich pozastavenia, ako aj pokrytiu ostatných nesplnených právnych záväzkov bez toho, aby bolo dotknuté riadne plnenie rozpočtu na rok 2013.

S cieľom zabezpečiť riadny a presný postup zostavovania rozpočtu Únie zaujmú Európsky parlament a Rada pozíciu k tomuto návrhu opravného rozpočtu čo najrýchlejšie, aby bolo možné uhradiť všetky zostávajúce rozdiely.

Spoločné vyhlásenie o okruhu 5 a úprave platov a dôchodkov

Európsky parlament a Rada sa dohodli, že v tejto etape nezahrnú do rozpočtu na rok 2013 vplyv úpravy platov v roku 2011. Ak by Súdny dvor rozhodol v prospech Komisie, bez toho, aby bola dotknutá pozícia Rady vo veciach c-66/12, c-63/12, c-196/12 a c-453/12, spoločne žiadajú Komisiu, aby bezodkladne predložila návrh opravného rozpočtu s cieľom financovať podľa potreby vplyv úprav z roku 2011 na inštitúcie, a to aj so spätným účinkom na predchádzajúce roky a vrátane prípadných úrokov z omeškania.

Európsky parlament a Rada sa týmto zaväzujú, že čo najskôr schvália takýto návrh opravného rozpočtu a zabezpečia potrebné dodatočné rozpočtové prostriedky bez toho, aby boli ohrozené politické priority.

Vyššie uvedené vyhlásenia sa prijmú pod podmienkou, že Európsky parlament schváli podľa článku 314 ods. 4 písm. a) ZFEÚ pozíciu Rady zo 6. decembra 2012 k rozpočtu na rok 2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia