Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0298(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0396/2012

Indgivne tekster :

A7-0396/2012

Forhandlinger :

PV 11/12/2012 - 14
CRE 11/12/2012 - 14

Afstemninger :

PV 12/12/2012 - 7.16
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0498

Vedtagne tekster
PDF 19kWORD 93k
Onsdag den 12. december 2012 - Strasbourg
Forstærket samarbejde om beskatning af finansielle transaktioner ***
P7_TA(2012)0498A7-0396/2012

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2012 om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde på området for beskatning af finansielle transaktioner (COM(2012)0631 - C7-0396/2012 - 2012/0298(APP))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde på området for beskatning af finansielle transaktioner (COM(2012)0631),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 329, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0396/2012),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 74g og artikel 81, stk. 1,

–  der henviser til henstilling fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0396/2012),

A.  der henviser til, at Kommissionen den 28. september 2011 vedtog et forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner (»AFT«) og om ændring af direktiv 2008/7/EF(1);

B.  der henviser til, at forslaget var baseret på artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvilket kræver høring af Parlamentet og en enstemmig afgørelse i Rådet;

C.  der henviser til, at Parlamentet i sin holdning af 23. maj 2012 om dette forslag i overensstemmelse med høringsproceduren godkendte Kommissionens forslag som ændret;

D.  der henviser til, at det hurtigt blev klart, at nogle medlemsstater havde specifikke problemer, der gjorde det umuligt for dem at acceptere det foreslåede direktiv;

E.  der henviser til, at flere medlemsstater har tilkendegivet, at de er rede til at overveje muligheden for at indføre en fælles ordning for AFT inden for rammerne af et forstærket samarbejde;

F.  der henviser til, at mere end ni medlemsstater har meddelt, at de agter at indføre et forstærket indbyrdes samarbejde om indførelse af en fælles ordning for AFT, ved at rette en anmodning til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 329, stk. 1, i TEUF; der henviser til, at Kommissionen efterfølgende forelagde et forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde;

G.  der henviser til, at Parlamentet har kontrolleret, at artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) er overholdt;

H.  der henviser til, at det i sin holdning af 23. maj 2012 fastslog, at AFT virkelig vil opfylde sin målsætning, hvis den bliver indført på globalt plan, og fremhævede betydningen af, at Unionen skulle føre an i bestræbelserne på at nå frem til en aftale om AFT på globalt plan ved at sætte eksempel for indførelse af AFT; der henviser til, at det forstærkede samarbejde formodentlig også vil være et eksempel for indførelse af AFT på globalt plan;

I.  der henviser til, at det i sin holdning af 23. maj 2012 fastslog, at den model for AFT, som Kommissionen havde foreslået, vil være hensigtsmæssig som grundlag for gennemførelse inden for en gruppe af medlemsstater, såfremt de vælger at gå hurtigere frem ved hjælp af forstærket samarbejde;

J.  der henviser til, at Kommissionen bør supplere den oprindelige konsekvensanalyse af indførelsen af AFT ved yderligere at undersøge følgerne af AFT under forstærket samarbejde for det indre marked som helhed, herunder følgerne for deltagende og ikke-deltagende medlemsstater, og at den bør tage hensyn til undersøgelsens resultater, når den udarbejder sit reviderede udkast til forslag;

K.  der henviser til, at mindst ni medlemsstater i henhold til artikel 20 i TEU kan indføre et forstærket indbyrdes samarbejde inden for rammerne af Unionens ikke-eksklusive kompetencer og anvende Unionens institutioner og udøve disse kompetencer ved anvendelse af de relevante bestemmelser i traktaterne på juridisk korrekt måde;

L.  der henviser til, at dette forstærkede samarbejde i forhold til AFT kan betragtes som et bidrag til fremme af Unionens mål, beskyttelse af dens interesser og styrkelse af integrationsprocessen i henhold til artikel 20 i TEU;

M.  der henviser til, at kravene i artikel 326-334 i TEUF også er opfyldt;

N.  der henviser til, at det forstærkede samarbejde respekterer ikke-deltagende medlemsstaters beføjelser, rettigheder og forpligtelser, da muligheden for at opkræve en harmoniseret AFT på de deltagende medlemsstaters territorier hverken påvirker ikke-deltagende medlemsstaters mulighed for at opretholde eller indføre tilsvarende beskatning på nationalt plan eller betingelserne for at opkræve disse afgifter på deres territorier;

O.  der henviser til, at et forstærket samarbejde ifølge artikel 328, stk. 1, i TEUF når som helst skal være åbent for alle medlemsstater, der ønsker at deltage; der henviser til, at Kommissionen og de medlemsstater, der deltager i det forstærkede samarbejde, lige fra begyndelsen og videre frem bør fremme og tilskynde til deltagelse af så mange medlemsstater som muligt;

P.  der henviser til, at den eksisterende EU-lovgivning, navnlig Rådets direktiv 2008/7/EF, skal overholdes;

Q.  der henviser til, at Parlamentets godkendelse i forbindelse med Kommissionens forslag vedrører forstærket samarbejde og ikke foregriber, hvilke medlemsstater der ønsker at deltage heri;

R.  der henviser til, at artikel 333, stk. 2, i TEUF giver de medlemsstater, der deltager i et forstærket samarbejde, mulighed for at vedtage en afgørelse om, at Rådet skal træffe afgørelse efter den almindelige lovgivningsprocedure i stedet for den særlige lovgivningsprocedure, der er foreskrevet i artikel 113 i TEUF, hvorefter der blot sker en høring af Parlamentet;

S.  der henviser til, at Kommissionen nøje bør overvåge gennemførelsen af AFT med hensyn til artikel 326 og 327 i TEUF og regelmæssigt bør rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet;

1.  godkender forslaget til Rådets afgørelse, uanset hvem de deltagende medlemsstater er;

2.  opfordrer Rådet til at vedtage en afgørelse i henhold til artikel 333, stk. 2, i TEUF om, at det i forbindelse med forslaget til Rådets direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på AFT-området i henhold til artikel 113 i TEUF skal træffe afgørelse efter den almindelige lovgivningsprocedure;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Rådets direktiv 2008/7/EF af 12. februar 2008 om kapitaltilførselsafgifter (EUT L 46 af 21.2.2008, s. 11).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik