Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0298(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0396/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0396/2012

Συζήτηση :

PV 11/12/2012 - 14
CRE 11/12/2012 - 14

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2012 - 7.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0498

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 268kWORD 92k
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Καθιέρωση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ***
P7_TA(2012)0498A7-0396/2012

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την καθιέρωση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (COM(2012)0631 – C7-0396/2012 – 2012/0298(APP))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την καθιέρωση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (COM(2012)0631),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 329 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0396/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74ζ και το άρθρο 81 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0396/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για ένα κοινό σύστημα φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) και για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/7/ΕΚ(1),

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω πρόταση βασίστηκε στο άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο απαιτεί διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και ομοφωνία στο Συμβούλιο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη θέση του της 23ης Μαΐου 2012 σχετικά με την εν λόγω πρόταση, το Κοινοβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία διαβούλευσης, ενέκρινε την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι ορισμένα κράτη μέλη αντιμετώπιζαν ειδικά προβλήματα που καθιστούσαν αδύνατη την εκ μέρους τους αποδοχή της πρότασης οδηγίας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να εξετάσουν τη δυνατότητα δημιουργίας κοινού συστήματος φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από εννέα κράτη μέλη έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να καθιερώσουν ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ τους στον τομέα της δημιουργίας κοινού συστήματος φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών απευθύνοντας αίτηση προς την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 329 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνέχεια, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει διαπιστώσει τη συμμόρφωση προς το άρθρο 20 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στη θέση του της 23ης Μαΐου 2012, δήλωσε ότι ο ΦΧΣ θα επιτύχει πράγματι τους στόχους του εάν καθιερωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, και τόνισε ότι η Ένωση πρέπει να ηγηθεί των προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας για τον ΦΧΣ σε παγκόσμιο επίπεδο δίνοντας το παράδειγμα της επιβολής του ΦΧΣ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη συνεργασία είναι επίσης πιθανό να αποτελέσει παράδειγμα για την καθιέρωση του ΦΧΣ σε παγκόσμιο επίπεδο,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στη θέση του της 23ης Μαΐου 2012, δήλωσε ότι το μοντέλο ΦΧΣ που πρότεινε η Επιτροπή θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλη βάση εφαρμογής για μια ομάδα κρατών μελών που θα επέλεγαν να δραστηριοποιηθούν γρηγορότερα μέσω ενισχυμένης συνεργασίας,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συμπληρώσει την αρχική εκτίμηση αντικτύπου από την επιβολή του ΦΧΣ ερευνώντας περαιτέρω τον αντίκτυπο του ΦΧΣ βάσει ενισχυμένης συνεργασίας για την εσωτερική αγορά στο σύνολό της, συνεκτιμώντας μεταξύ άλλων τις συνέπειες για τα συμμετέχοντα και τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, και θα πρέπει να λάβει υπόψη τα πορίσματα της εξέτασης αυτής κατά την κατάρτιση του αναθεωρημένου σχεδίου της πρότασής της,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΣΕΕ, εννέα τουλάχιστον κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν μεταξύ τους ενισχυμένη συνεργασία στο πλαίσιο των μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, προσφεύγοντας στα θεσμικά όργανα της Ένωσης και ασκώντας τις αρμοδιότητες αυτές με εφαρμογή των κατάλληλων διατάξεων των Συνθηκών κατά νομικά συνεπή τρόπο,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια ενισχυμένη συνεργασία σε σχέση με τον ΦΧΣ μπορεί να θεωρηθεί ότι διευκολύνει την πραγμάτωση των στόχων της Ένωσης, διαφυλάσσει τα συμφέροντά της και ενισχύει τη διαδικασία ολοκλήρωσής της κατά την έννοια του άρθρου 20 ΣΕΕ,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πληρούνται επίσης και οι απαιτήσεις των άρθρων 326 έως 334 ΣΛΕΕ,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη συνεργασία σέβεται τα δικαιώματα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των μη συμμετεχόντων κρατών μελών, καθόσον η δυνατότητα επιβολής εναρμονισμένου ΦΧΣ στις επικράτειες των συμμετεχόντων κρατών μελών δεν θίγει ούτε την ικανότητα των μη συμμετεχόντων κρατών μελών να διατηρούν ή να επιβάλλουν παρόμοια φορολογία σε εθνικό επίπεδο, ούτε τους όρους είσπραξης των φόρων αυτών στο έδαφός τους,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 328 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ ορίζει ότι η ενισχυμένη συνεργασία είναι ανοιχτή σε όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτήν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία θα πρέπει να προάγουν και να ενθαρρύνουν, εξαρχής και συνεχώς, τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων κρατών μελών,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να τηρείται η υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης, και ιδίως η οδηγία 2008/7/ΕΚ του Συμβουλίου,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του Κοινοβουλίου για την πρόταση της Επιτροπής αφορά την ενισχυμένη συνεργασία και δεν προδικάζει ποια κράτη μέλη θα συμμετάσχουν,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 333 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ επιτρέπει στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία να λάβουν μία απόφαση που ορίζει ότι το Συμβούλιο θα αποφασίζει με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και όχι με την ειδική νομοθετική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 113 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την οποία απαιτείται απλή διαβούλευση με το Κοινοβούλιο,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί με προσοχή την εφαρμογή του ΦΧΣ σε σχέση με τα άρθρα 326 και 327 ΣΛΕΕ και θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο,

1.  εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου, ανεξάρτητα από το ποια κράτη μέλη συμμετέχουν·

2.  καλεί το Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 333 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, που θα ορίζει ότι, σε περίπτωση πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου που εφαρμόζει ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της ΦΧΣ σύμφωνα με το άρθρο 113 ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο θα αποφασίζει με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Οδηγία 2008/7/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2008 περί των έμμεσων φόρων των επιβαλλόμενων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων (ΕΕ L 46 της 21.2.2008, σ. 11).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου